Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 4918k
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συζήτηση)
 3. Επανάληψη της συνεδρίασης
 4. Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
 5. Επανάληψη της συνεδρίασης
 6. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας (συζήτηση)
 7. Επανάληψη της συνεδρίασης
 8. Υποδοχή
 9. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έλεγχος της εντολής
 11. Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  11.2. Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (ψηφοφορία)
  11.3. Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (ψηφοφορία)
  11.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)
  11.5. Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (ψηφοφορία)
  11.6. Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (ψηφοφορία)
  11.7. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  11.8. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (ψηφοφορία)
  11.9. Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (ψηφοφορία)
  11.10. Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (ψηφοφορία)
  11.11. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (ψηφοφορία)
  11.12. Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (ψηφοφορία)
 12. Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1. Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2. Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6. Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Επανάληψη της συνεδρίασης
 15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)
 17. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 19. Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (συζήτηση)
 20. Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 21. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)
 24. Ο ορισμός των ΜΜΕ (συζήτηση)
 25. Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας - Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (ψήφισμα) (συζήτηση)
 26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27. Λήξη της συνεδρίασης


  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è aperta alle 9.07)

 

2. Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – Ricordo agli onorevoli deputati che per questa discussione non è prevista la procedura catch-the-eye, né saranno accettate domande "cartellino blu". Prima di dare la parola al Primo ministro bulgaro, Boyko Borisov, desidero ringraziare la Presidenza bulgara per la proficua collaborazione che ha avuto con il Parlamento europeo.

Ringrazio i rappresentati del governo bulgaro che si sono alternati in quest'Aula. Abbiamo firmato insieme molte norme. È stata una presidenza proficua e ricordo anche l'iniziativa sui Balcani occidentali cui il Parlamento europeo annette una grande importanza.

Ricordo altresì i tentativi profusi dalla Presidenza bulgara per cercare di risolvere il problema della riforma del diritto d'asilo, che per noi resta una priorità, e chiedo a Bojko Borisov, nella sua veste di capo di governo, di continuare, nelle prossime riunioni del Consiglio, a sostenere le iniziative del Parlamento europeo.

(La seduta è sospesa per ragioni tecniche legate allo sciopero degli interpreti).

 

3. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è ripresa alle 9.40)

 

4. Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
MPphoto
 

  Presidente. – Possiamo riprendere la seduta; mi scuso con il Primo ministro Borisov per questa interruzione, troppo lunga per quanto mi riguarda, provocata dall'atteggiamento di alcuni parlamentari che hanno impedito ai tecnici di ripristinare il servizio audio, perché intendevano solidarizzare con gli interpreti e hanno quindi impedito ai tecnici di entrare nella sala, svolgendo un ruolo di sindacalisti.

Ma la trattativa è tra interpreti ed amministrazione, quindi non toccava a loro intervenire. Ecco spiegato il motivo del ritardo, di cui mi scuso con la Presidenza bulgara e con tutti gli altri parlamentari.

 
  
MPphoto
 

  Бойко Борисов, действащ председател на Съвета. – Г-н Председател Таяни, уважаеми г-н Председател на Европейската комисия, уважаеми дами и господа депутати, членове на Европейския парламент, както знаете на първи юли нашето председателство приключи и преди шест месеца заявих от тази трибуна, че България ще работи с всички по конструктивен, диалогичен и прагматичен начин, че ще разчитаме много и на открит и непрекъснат диалог с Европейския парламент, за да постигнем колкото е възможно повече, затова на всички политически партии, на всички депутати, на всички Вас, г-н Президент и г-н Председател, благодаря за изключителната подкрепа, която имахме като председателство от Ваша страна във всички работни комисии, сесии, голямо благодаря!

Постигнахме 41 споразумения с Европарламента от 105, които наследихме, 45. Още толкова затворихме в Съвета, за да могат нашите австрийски колеги да започнат преговорите с Вас още през юли и се надявам на Себастиян Курц и на колегите от Австрия, днешният инцидент да не им е такъв старт на Председателството.

Поставихме си 4 основни приоритета и постигнахме успехи и напредък по всички от тях. Безспорно най-големият ни успех бе постигането на темата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Заложихме на това, защото разбираме присъединяването им към Европейския съюз като условие за по-доброто развитие и за сигурността на цяла Европа. Не може да има мир и просперитет на континента, докато цяла Европа не бъде обединена. Мисля, ще нашите усилия имаха резултат. Срещата на върха в София на 17 май помогна на Атина и Скопие да разрешат спора за името. Това е исторически момент и постижение, с което всички трябва да се гордеем. Вие също много ни подкрепихте.

Следващата голяма стъпка беше миналата седмица, когато Съветът взе решение кога и как ще започнат преговори за присъединяване на Република Македония, както и на Албания.

И разбира се, оставям го последно, но то даде старта, споразумението за добросъседство между България и Македония, с което отворихме темата и дадохме и личен пример.

Ние сме прагматични, работихме много за свързаността на региона, защото политическите декларации са важни, но гражданите трябва да видят реалните резултати в своето ежедневие. Коридорите 4, 8, 10, дигиталната инфраструктура, жп линиите, пристанищата – това ще даде възможност за много по-голям просперитет, свързаност и разбира се, вдигане на брутния вътрешен продукт на целите Балкани, не само на Западните.

На срещата в София се договорихме да се осигурят допълнителни средства за свързаност, 11 транспортни проекта за цифрова програма на Балканите, за енергийна свързаност, за младежите чрез Еразъм+. Видяхме същия този ентусиазъм и прагматизъм и в другите ни приоритети. Отстоявахме интересите на гражданите на Европа и се постарахме да бъдем балансьори и честни посредници.

Предложихме и организирахме среща Европейски съюз – Турция във Варна на 26 март, за да седнем заедно на една маса и да обсъдим натрупаните проблеми. Възстановихме диалога с Турция. Споразумението ни с Турция работи, ние имаме нулев миграционен натиск. Това ни дава основание да предлагаме за решаване на проблемите с миграцията да се търсят такива политически решения и с други страни.

Постигнахме голям напредък, като подобрихме Шенгенската информационна система, Визовия кодекс и Шенгенския граничен кодекс, както и оперативната съвместимост. Така че и по темата с миграция Европа е свършила много, Комисията е свършила много и ние също се опитахме да дадем нашия принос.

По реформата на „Дъблин“, системата за убежище: инвестирахме много усилия. Не оставихме камък непоместен и постигнахме доста с Ваша подкрепа, 4 от 6-те отворени досиета са на финалната права. Благодаря Ви, че Европейският парламент показа гъвкавост и беше ключов партньор.

Но общото решение предстои да бъде взето и затова до ранни зори на Европейския съвет търсихме компромис. Горд съм, че успяхме. За пореден път Европа показа, че е готова да работи единно и да намира европейски решения. Дълбоко сме убедени, че с нашата работа поставихме основите на едно добро и устойчиво решение.

Има още много теми, по които постигнахме резултати в името на по-доброто бъдеще на Европа. Трудно ми е да изброя всички, но искам да спомена още социалния стълб, eнергийния съюз, банковия съюз, единния цифров пазар, където имаме изключителен успех, както и подготовката за европейските избори през 2019 година.

Приехме също първата промишлена програма на Европейския съюз за военни способности. Много са, но общото между всички тях е, че намерихме единство – и в Съвета, и с Вас, представителите на гражданите. Нашите успехи са и Ваши, защото ако не работехме заедно, никога нямаше да се случат. Това обещахме в началото на нашето председателство и това направихме. Търсехме консенсус между държавите и институциите, дори и когато имаше големи противоречия.

Искам още веднъж да Ви благодаря и да пожелая да продължите в същото сътрудничество с колегите ни от Австрия, защото външно- политическата обстановка за Европа е динамична и сложна. Това разбира се, повлия и на Българското председателство.

Ще подчертая някои от факторите, които няма как да не останат на Европейския дневен ред. САЩ и решенията на президента Тръмп. На неформалната вечеря в София говорихме за търговските отношения със САЩ и за оттегляне от споразумението за Иран. Трябваше да защитим европейските ни интереси и това е задължително.

Брекзит е не само вътрешен, но и геополитически проблем. Много е важно резултатът от преговорите да не застраши сигурността на Европа и на гражданите. Ситуацията в Африка остава много тежка. Там е източникът на миграционния натиск към Европа, затова на Съвета миналата седмица обсъдихме финансовите възможности за Африка и трайно инвестиране в партньорството с тези страни.

Тероризмът остава сериозна заплаха, работихме много, за да подобрим сигурността в целия Европейски съюз, но това остава сериозен проблем.

България ще продължи да подкрепя Европейския съюз в борбата с тези предизвикателства. Вярвам, че по време на председателството си можахме да уловим пулса на събитията и даваме много добра основа на нашите колеги от Австрия, така както получихме от Естония. Още веднъж искам да поздравя Юри и естонското правителство за тяхното председателство и действително се надявам да сме се доближили до високия критерий, който те наложиха.

България ще продължи да гледа напред и да работи за пълното си членство във всички политики на Европейския съюз, Шенген и Еврозоната. Ние постигнахме висок икономически растеж от 4%, безработицата падна под 6%, нисък външен дълг под 30%, 24% към днешна дата, Жан-Клод. Имаме значим финансов резерв и на практика е нулев бюджетният дефицит – устойчиво, години наред. Показали сме, че сме лоялен партньор и сме търпеливи. Аз вярвам в дипломацията, а не практиката да се налага вето. Всички знаем това как свършва.

Девизът на Българското председателство беше „Съединението прави силата“ и днес, след 6 месеца, можем да кажем, че силата на съединението е бъдещето на Европа. Така че още веднъж Ви благодаря. Благодаря на екипите и на председателя Таяни, и на Жан-Клод Юнкер, на тези десетки, стотици технически лица на всички нива, експерти, на преводачите благодаря за съдействието, затова че първото ни председателство, поне по общото мнение, беше успешно и България като държава се чувства горд член на Европейския съюз. Благодаря и на всички български депутати от всички политически групи, затова че работихте много и помогнахте много.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Prima di dare la parola a Jean-Claude Juncker, vi devo informare che tutti i lavori di oggi saranno ritardati di mezz'ora a causa del blocco alla riparazione dei servizi elettrici provocato da alcuni nostri colleghi che hanno impedito ai servizi di riparare i dispositivi. Saremo quindi costretti a rinviare tutto di mezz'ora, pertanto anche le votazioni si svolgeranno alle ore 12.30.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – Mr President, I would like to say something about what has happened today, but I will not do it. But I should, because this is not normal. Full stop.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Le Président. – Je suis d’accord avec vous parce qu’il est inacceptable de bloquer le travail du Parlement du côté des députés.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, à chaque fois que je me prononce d’une façon insuffisamment nuancée au sujet des procédures parlementaires, vous m’interrompez tout de suite. Par conséquent, je renonce à dire ce qui devrait être dit. En fait, nous n’aurions pas fait cela si Mme Merkel ou M. Macron avaient été présents. Jamais, nous n’aurions fait cela.

Independently of that, I would like to start by thanking Prime Minister Borissov and his whole team for a very successful presidency. On a more personal level, he personally, because he has the merit of a successful presidency; Lilyana, who was the real engineer of this presidency; and for the high quality of the public service in Bulgaria and in Brussels, the ambassador and all those working with the Prime Minister in Bulgaria, in Sofia and elsewhere. Well done, a great job. Thank you for that.

(Applause)

The motto of your presidency was ‘United we stand strong’, and this sums up the way you have approached your presidency. You did it every hour, every second, every minute, and it was a pleasure to work with the Bulgarian Presidency. I hope that this good tradition initiated by Estonia and continued by Bulgaria will prevail during the Austrian Presidency. You have built bridges, you have brought people together, and in the more specific areas you have delivered.

Cela est vrai pour tout ce qui a été fait en relation avec l’Union économique et monétaire. Cela est vrai pour ce qui est de la modernisation des règles en matière de télécommunications. Cela est vrai pour tout ce qui concerne l’Europe numérique et les travaux de la commissaire bulgare chargée de ces affaires, en qui j’ai pleine confiance et pour laquelle j’ai beaucoup d’amitié. Les Bulgares, de part et d’autre, ont été excellents.

L’économie numérique, sous l’impulsion de la Présidence bulgare et de Mariya Gabriel, a beaucoup avancé. La même remarque vaut à l’endroit de la gouvernance de l’Union de l’énergie. C’est pourquoi je suis particulièrement heureux que vous ayez réussi, dans des circonstances – il faut le dire – difficiles, à mener à bon port les travaux sur le travail détaché. Vous avez contribué, plus que d’autres, et en des circonstances difficiles pour vous, à faire du principe «à travail égal, salaire égal au même endroit» le principe directeur de toutes les politiques sociales de l’Europe.

Sie waren sehr stark in Sachen Westbalkan-Politik. Wir haben oft darüber gesprochen, wir waren in Sofia, wir waren in Warna, wir waren überall, weil das Thema Westbalkan – so wie Sie es versprochen hatten – überall im Mittelpunkt Ihres Tuns stand. Sie haben dafür gesorgt, dass die europäische Politik, die europäische Perspektive des Westbalkans in der Region besser verstanden wird.

Es gab ja beim Amtsantritt dieser Kommission Enttäuschung, als wir sagten; es käme in dieser Legislaturperiode von 2014-2019 zu keinen neuen Beitritten. Wir sind uns jetzt darüber einig geworden, dass große Anstrengungen erforderlich sind, Sie haben aber wesentlich dazu beigetragen, dass das Unerklärliche im Westbalkan erklärbar wurde. Ich habe mich dafür zu bedanken, genau wie ich mich dafür zu bedanken habe, dass Sie immer bereit waren, in Sachen Außengrenzschutz Ihren Mann zu stehen. Boyko, excellent!

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, lieber Premierminister, lieber Boyko Borissov, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als wir im Januar beisammen waren und diskutiert haben, was da auf uns zukommt, haben wir die Daumen gedrückt und haben der jungen bulgarischen Ratspräsidentschaft alles Gute gewünscht. Heute ist Premierminister Boyko Borissov mit seinem gesamten Team wieder hier und kann Bilanz ziehen. Es ist eine fantastische Bilanz, es ist eine starke Bilanz, die in dem letzten halben Jahr erreicht worden ist. Europa wurde dank der bulgarischen Führung ein großes Stück vorangebracht. Dafür möchte ich im Namen der EVP-Fraktion herzlich danke sagen. Es hat Europa gestärkt. Ich möchte mich bedanken bei Ihrem Team, bei der Ministerin und bei allen Kollegen aus dem Kabinett. Ich möchte mich bedanken bei Marija Gabriel, der bulgarischen Kommissarin, die Brücken gebaut und viele Dossiers mit angestoßen und begleitet hat. Das war gute Gemeinschaftsleistung.

Wenn wir auf die Inhalte blicken, dann fällt zunächst mal die Wirtschaft in den Blick, der Binnenmarkt. Mir gefallen die Ergebnisse beim Geoblocking, uns in der EVP gefallen die Ergebnisse, dass wir bei den digitalen Inhalten 30 % europäischen Inhalt vorgeben, das heißt, die europäische Kultur stärken. Energie-Governance wurde bereits angesprochen und auch die Verteidigungsunion wurde unter Ihrer Präsidentschaft gestärkt. Europa wurde in der Wirtschaft gestärkt.

Das zweite große Thema, das ich unterstreichen will, ist die Migrationsthematik. Dass der Schutz Europas – die Grenzen zu sichern, mit Entschiedenheit die Grenzen zu sichern – und Humanität zusammenpassen, haben Sie bewiesen. Wir haben unter Ihrer Präsidentschaft das resettlement abgeschlossen – ein Paket, das deutlich macht, dass Europa weiter offen ist für Menschen, die wirklich in Not sind, und auf der anderen Seite zeigen Sie an der Außengrenze, wie wir Europa wirklich humanitär schützen und ordentlich beschützen können, indem wir bei der illegalen Migration in Bulgarien keine Aufgriffe von illegalen Migranten haben. Beide Punkte gute Punkte! Ich finde, das ist auch eine gute Argumentation, jetzt zu sagen: Bulgarien soll jetzt auch Schengen-Mitglied werden. Bulgarien hat bewiesen, dass es die Außengrenzen sichern kann. Bulgarien hat bewiesen, dass es in der inneren Sicherheit seine Hausaufgaben machen kann. Die Kriterien sind abgearbeitet. Deswegen sollten sich die Innenminister jetzt endlich fair mit diesem Punkt der bulgarischen Mitgliedschaft im Schengen-Raum beschäftigen.

(Beifall)

Der westliche Balkan wurde bereits genannt. Es steht die Frage im Raum, ob wir Sicherheit in den westlichen Balkan exportieren oder ob Unsicherheit aus dem westlichen Balkan nach Europa importiert wird. Das ist die Frage, die im Raum steht, und deswegen müssen wir uns dem jetzt zuwenden. Da hat Ihre Präsidentschaft den Schwerpunkt gesetzt. Ich finde wichtig, dass dies mit konkreten Projekten untermauert worden ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im letzten halben Jahr eine Erfahrung gemacht, nämlich dass auf Ratsseite, wenn sich dort die Staats- und Regierungschefs treffen, gestritten wird, nationaler Egoismus praktiziert wird, und auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass, wenn eine starke Ratspräsidentschaft da ist, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament enorm viel erreicht werden kann. Und deswegen sage ich, dass das Europa der Institutionen, der Kommission, des Parlaments, der Ministerräte in Europa vorankommt und gute Ergebnisse für die Menschen erzielt und das Europa der Staaten, des nationalen Egoismus leider Gottes nicht in der Lage ist, die Aufgaben unserer Zeit zu lösen. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis dieser Präsidentschaft.

Deswegen: Danke nochmal, lieber Boyko Borissov! Klarer Kurs für Europa – mit Dir in der Führung des Rates haben wir einen starken europäischen Fürsprecher gehabt, der eben nicht das Veto praktiziert, sondern die Partnerschaft praktiziert. Ich möchte auch deutlich machen, dass Bulgarien sich eingereiht hat in die Reihe der großen Staaten, die Europa voranbringen. Eine tolle Bilanz! Danke schön dafür.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission, à mon tour, au nom du groupe des sociaux-démocrates, je vous remercie et je vous félicite pour cette présidence de 6 mois qui a bien vu progresser un grand nombre de secteurs dans nos institutions.

Je crois que le travail qui a été fait sur les Balkans occidentaux est un travail considérable et vous l’avez dit et le président Juncker l’a rappelé, sur la question de l’Albanie et de la Macédoine, les accords sont là. Bravo pour ce travail de dialogue, bravo pour la méthode, bravo pour l’énergie et la façon dont vous avez mis en dynamique l’ensemble de ces territoires.

Cela a été dit également, on ne va pas se répéter, sur le numérique, vous l’aviez proposé comme élément stratégique de priorité et je crois qu’on peut dire aujourd’hui ici, grâce aussi à votre commissaire, que les choses ont grandement avancé à l’échelle de l’Union. Notre histoire commune se souviendra que votre travail aura contribué à l’avancée de ce sujet majeur en faveur de l’équilibre du développement des territoires.

Il y a des points que je souhaiterais mettre en avant, principalement et en particulier l’accord politique qui a été conclu en trilogue le 20 juin dernier sous votre présidence sur le projet de règlement relatif à la gouvernance au niveau de l’Union sur les politiques de l’énergie et du climat qui doivent permettre la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de l’Union en Europe à l’horizon 2030 avec une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, une part minimale de 32 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’Union et un objectif de 32,5 % d’économies d’énergie. Ces enjeux et objectifs sont importants, mais pas suffisants si nous devons collectivement répondre aux objectifs de la COP 21 et peut-être d’ailleurs que la coupure électrique, que nous avons subie ici en début de séance, est là pour nous le rappeler. Il faut toujours aller plus loin en matière énergétique si nous voulons atteindre nos objectifs collectifs. Il s’agit d’un travail considérable, et je voulais ici publiquement vous en remercier.

Je voudrais également, sur les enjeux environnementaux, me féliciter que durant votre présidence – et je sais que cela affecte particulièrement votre commissaire –,vous ayez pu obtenir une majorité au sein du Conseil pour interdire les trois néonicotinoïdes tueurs d’abeilles. Il s’agit d’un sujet majeur en matière de biodiversité. Nous avions échoué sur le glyphosate, là où vous avez gagné sur les néonicotinoïdes, et je crois que les Européens aujourd’hui vous en savent gré. Là encore, nous devons aller plus loin dans la biodiversité.

Deux sujets pour autant m’inquiètent. Tout d’abord, concernant le CFP – et ce n’était pas dans votre mandat –, il est inquiétant de ne pas parvenir à convaincre les États membres de la nécessité de consacrer un budget ambitieux au projet européen en devenir. Nous devons aujourd’hui pointer avec force la nécessité de confier à l’Union une stratégie et un rôle majeur à l’échelle internationale.

Enfin, je soulignerai les limites du Conseil consacré à l’immigration des 28 et 29 juin. La décision qui y a été prise, même si elle était difficile, était une décision a minima. Il s’agit donc d’un petit regret à l’égard de cette Présidence.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. – г-н Председател, дами и господа министри, уважаеми г-н Министър председател, съвсем очевидно техническата подготовка на председателството на правителството е била отлична и това се вижда и се чува от всички, които са в залата. Техническите досиета, всички неща свързани с цифровизацията, социални стълбове, борбата със защита на нашите интереси по отношение на командированите работници и т.н.

Много по-важни са няколкото политически въпроса, които бяха поставени и защитени. Няма българин, който да не разбира значението на това да няма граници между Охрид и Черно море. Това е мислено в Европейския съюз. За това поставянето на тази тема е безспорен успех, както за Европейския съюз, защото дава сигнал за развитие, дава сигнал за спиране на центробежните процеси, особено след Брекзит. Не мога да не Ви поздравя за това.

Поздравявам Ви, разбира се, и за политиката, която води правителството по отношение на запазване на баланса и добрите отношения в държавите вътре в Европейския съюз. Недопускане наказването на Унгария, на Полша, подготовката за отлични отношения с Обединеното кралство след Брекзит. Те трябва да останат наши не само партньори, а наши най-близки, най-сърдечни приятели, партньори, с които да работим заедно в сферата на отбраната и на сигурността.

Поздравявам Ви за това, че защитихте политика, която е била лично моя и на моята политическа организация от 2013 година насам по отношение на нелегалната миграция. Например здрава охрана на външните граници, борба с каналджийството и смазването на каналджийството, недопускането на прилагането на несправедливите клаузи в Дъблинския регламент, които ощетяват граничните държави, защото, нека напомним, нашите държави, конкретно България, не са били колониални държави, не са печелили на основата на чужди ресурси, на чужд труд, и няма причина ние да плащаме чужди сметки.

По тази причина, който иска да приема разселване, това е негова лична воля, но ние не можем и не трябва да го правим, и тук Ви окуражавам да продължим в тази посока, за да защитим нашия интерес и интереса на държавите, които представляваме.

В заключение, след поздравленията, бих искал да поканя отново колегата Келер да посети Пирин, сега през лятото е още по-хубав, да види как хубаво се развива планината. Надявам се да е успяла да преброи лифтовете в Германия. Само за миналата година там са построени около 300, в България не е построен един. Заповядайте, ще пием по един чай, надявам се да бъде интересно. Благодаря Ви, успех на следващото Австрийско председателство.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк, от името на групата ALDE. – г-н Председател, уважаеми госпожи и господа комисари, уважаеми колеги, уважаеми г-н Борисов, поздравявам Ви с края на Българското председателство. Правя го без излишен патетизъм, защото нито Европа, а още по-малко пък България имат нужда от него, както нямаме нужда от режисирани аплодисменти, защото те пречат на обективния анализ. Това го казвам по принцип.

Безспорно, нашето председателство възроди позабравени през последните години политики на Европейския съюз. Няма как да не отбележим позитивното развитие на политиката по разширяване и в частност акцента, който беше поставен върху Западните Балкани. Днес, за 4 от държавите картата изглежда начертана, но не трябва да забравяме и останалите две – Косово и Босна и Херцеговина. Силно се надявам, че предстоящите председателства ще продължат активно да работят за интеграцията на Западните Балкани.

И въпреки напредъка по редица законодателни инициативи, пред нас остават жизнени за общото ни бъдеще въпроси. Европейският съюз продължава да се намира в трудно положение, липсва значителен напредък по Брекзит. До миналата седмица нямаше ясно решение на бежанската криза и все още не е ясно как ще се справим с управлението на миграцията и редица други общи предизвикателства.

България получава поздравления за добре организираните събития от календара на председателството, но не получава потвърждение, че е сериозна икономика с покана за Еврозоната. Затова и няма изразено официално намерение от страна на Българското правителство. Не получихме потвърждение, че сме държава, на която може да се има доверие с покана за Шенген, въпреки публичните обещания за това. Заедно с Румъния, продължаваме да бъдем част от механизма за сигурност и проверка.

Страната ни може да се гордее с приноса си към европейската цивилизация, с делото на светите братя Кирил и Методий, спасяването на своите евреи, уникалния си съвременен етнически модел. Тук примерите могат да бъдат много, но няма как да се гордеем с факта, че първи в Европа овластихте крайния национализъм и с това въведохте двойственост по отношение на ценностите на Европейския съюз. Разбира се, че ГЕРБ го направи с благословията на Европейската народна партия. Така се случва и в други държави. Няма как да се борите с двойните стандарти на европейско ниво, когато показвате двойственост по отношение на принципите в собствената си държава.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I would like to say to the Prime Minister that it’s fair to say we still have a lot of problems in Europe which have not been resolved in the last six months. We have the eurozone issue, we have Brexit and so many other things.

However, Prime Minister, I really wouldn’t blame it on you. We have inside as well as outside problems. We have a big German governmental crisis that is blocking everything and we have governments playing hardball on the Multiannual Financial Framework (MFF). We even have the Austrians playing foul, and they have only just started their Presidency!

In other areas, however, it has indeed been possible to succeed. One of them was on the Western Balkans, on which I congratulate you because I think it’s really important that countries receive a reward if, like in Albania, they make huge reforms or, like Macedonia, they agree on solving such a big problem. I hope everyone in this House will support the agreement.

(Applause)

Finally, putting the Paris Agreement into EU law was a big achievement under your Presidency so I congratulate you on that. I hope that, as you leave the Presidency, you can take with you the spirit of biodiversity – many colleagues have said how important that is – because Bulgaria is also so rich in biodiversity and natural beauty. I have had the opportunity of visiting Pirin National Park: it is really fantastic and we should do everything possible to preserve it.

Lastly, I also hope your Government will be a bit more forthcoming on corruption because this is a big obstacle in many Member States. I hope you were also able to experience media pluralism and pluralism of opinion here, and how enriching it actually is.

I hope that soon we can all travel to Bulgaria without having to show our passports and without any other problems.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök asszony, köszönöm a szót! A bolgár elnökség két nehéz feladatot örökölt: az egyik a brexit kérdése, a másik pedig a migrációnak az ügye. A Brexit ügyében számos tárgyalási forduló után megoldatlan alapkérdések vannak. Ilyen a megállapodás területi hatálya, valami az Észak-Írország és az Írország közötti határnak a kérdése. Ez azt a fenyegető veszélyt vetíti előre, hogy esetleg nem lesz megállapodás. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Nekünk az EU 27-ek érdekeit kell képviselnünk, de csak úgy lesz megállapodás, ha figyelembe vesszük a britek méltányos érdekeit.

A migráció kérdésében az elnökség végén pozitív fejlemények vannak, részben az olasz választásoknak köszönhetően. A hangsúly áttevődött az integráció és a migráció kezelése helyett annak megakadályozására, a határok védelmére és a kötelező kvóta elvetésére, ezek pozitív fejleménynek tekinthetők. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 

  Мария Габриел, член на Комисията. – Г-н Председател, уважаеми г-н Министър председател Борисов, скъпи членове на Европейския парламент, от името на Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер бих искала най-напред да благодаря за този конструктивен дебат, който много ясно отчита успешното председателство на България.

Поздравления още веднъж за всички включили се в този процес, за успешното председателство, което ще остане като председателство, изпълнено с Европейски дух на обединение, много упорита работа и конкретни стъпки напред в редица области – цифровизация, Западни Балкани, социална политика, икономически съюз.

Не убягнаха от вниманието Ви изключително важни теми, по които всички ние ще продължим да работим. Това е следващата многогодишна финансова рамка, това е Брекзит, това са темите за миграцията и за сигурността. Бяха повдигнати от колеги от Европейския парламент и много други важни въпроси. Всичко това направи Българското председателство успешно, но това оставя една солидна основа и за бъдещи успехи на Австрийското председателство.

От нас още веднъж – благодаря, и да пожелаем успех и на австрийците.

 
  
MPphoto
 

  Бойко Борисов, действащ председател на Съвета. – г-н Председател, още веднъж да благодаря на всички Вас.

Много внимателно слушах всяка една парламентарна група. С много неща съм съгласен, а за други, разбира се, ще си направим изводи. Никога не съм твърдял, че сме идеални, никога не съм казвал, че сме безгрешни, а надали има и такъв в Европа, който да го каже.

Така че, стараем се много и да опазваме околната среда, направихме нов антикорупционен орган, с нов закон, с огромни правомощия, с огромни възможности и наистина се надявам тази тема да отпадне от дневния ни ред.

Що се касае до етническия модел, винаги съм твърдял, че България има уникален етнически модел и винаги съм твърдял, че и ролята на ДПС в това отношение е била огромна. Демокрацията в Европа е измислила политическите партии или както Чърчил е казал, и той не ги харесвал, но нищо по-добро демокрацията не е измислила. А волята на българския народ беше такава, да ни подреди по начина, по-който в момента управляваме. Това е ролята на народа, а глас народен, глас божи.

Така че, да се стараем и на всички да ни стои като обеца на ухото, че етническият модел е най-доброто, което България е постигала в тази сфера, и трябва да продължи. Да, политическите упреци, боричкания, това е нормално в политиката, но правата линия е, че между българските граждани с различна религия ние не трябва да даваме никакъв шанс да поникне противопоставяне. Така че, в това отношение Ви гарантирам, че винаги съм нащрек. Но другото е волята на народа, другото е волята на избирателите и те са ни подредили по този начин. И ние, изпълнявайки го, работим, надявам се, успешно.

Благодаря на социалистите, благодаря на зелените, благодаря на консерваторите. Брекзит, колега, е нещо, за което действително положихме огромни усилия – с Мишел Барние и отделно, поне сега не съм подготвен да Ви кажа – 3, 4, 5 срещи може би с Тереза Мей, с нейните министри, и в Лондон, и в София. Опитахме се максимално да разрешим един нормален развод, нормален Брекзит, защото действително Великобритания не е каква да е държава в Европа, и аз се надявам на здравия разум, действително да постигнем такъв Брекзит, който да защитава и правата на Великобритания, и в същото време, и правата на държавите – членки на Европейския съюз. Надявам се, защото това е мощна икономика, а и ние сме, ето виждате, ние сме една Европа.

По Балканите, благодаря още веднъж, че ни помагахте, това е наш общ успех. Сърбия още две глави отвори, Черна гора, Македония и Албания, Косово и Босна и Херцеговина, колега, може да попитате и техните премиери и президенти, колко срещи направихме, колко усилия положихме. Те самите знаят, че все още не са готови да им се предложи статута, който на Скопие и на Тирана се даде. И ще кажа защо. Още избирателният кодекс в Босна и Херцеговина не е ясен, самите те трябва да се подредят. Същото до голяма степен и за Косово, има какво да се направи, но пътя, разговорите, участието им на всички срещи... Помните ние колко години бяхме наблюдатели в процесите, те са на всички срещи, участват, чувам им проблемите, познават се, канят ги в Брюксел, те имат своята перспектива и ако си свършат домашното, което и ние продължаваме да вършим в България, в Румъния, естествено, че ще се направи необходимото.

Така че, да не Ви бавя, и Себатиян Курц съм сигурен, че се вълнува, съвети не бих дал никога без да ми се поискат. Истински им желая на австрийските колеги, на канцлера Курц, на всички Вас, да им помагаме, да са успешни, защото успехът на едно председателство е успех на всички нас, и обратното, когато се правят грешки или има проблеми, пак се отразява на всички нас. Така че, на Себастиян Курц и на всички австрийци пожелавам много успехи. Имате ли нужда, насреща сме. Така, както аз съм се допитвал до Юри в Естония, винаги сме на Ваше разположение.

Благодаря още веднъж, чест беше за мен да съм тук сред Вас.

 
  
MPphoto
 

  President. – Prime Minister Borissov, thank you, and I think the applause reflects our appreciation of the work of the Bulgarian Presidency.

The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Dovolte mi jako zpravodajce sociálních demokratů k tzv. Evropském aktu přístupnosti poděkovat vašemu předsednictví za úsilí, které Bulharsko věnovalo projednávání tohoto důležitého legislativního návrhu. Ačkoliv se pozice členských států a Evropského parlamentu v řadě otázek i po uplynulém půlročním intenzivním vyjednávání bohužel stále podstatně liší, otázka přístupnosti zůstala i díky vaší snaze vysoko na politické agendě. Cením si také toho, že Bulharsko nepatří mezi řadu států, které se nedávno nechaly slyšet, že nejsou připraveny jakýmkoliv způsobem měnit svůj postoj k požadovanému podstatnému omezení rozsahu směrnice, a které nechtěly z obsahových či procedurálních důvodů dále pokračovat ve vyjednávání výsledné podoby této klíčové legislativy. Před půl rokem jsem na tomto místě vyjádřila přání, aby společným zájmem obou institucí bylo přijetí textu, který podstatně zlepší kvalitu života nejen osobám se zdravotním postižením, ale například i starším občanům, a přispěje k jejich plnému zapojení do společnosti. Věřím, že se i na základě vašeho příspěvku rakouské předsednictví co nejdříve vrátí k jednacímu stolu, aby Evropský akt přístupnosti po řadě let čekání nezůstal pouze nenaplněným slibem. Evropský parlament je připraven k tomu dopomoci.

 
  
  

(The sitting was suspended for a few moments)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 

5. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è ripresa alle 10.24)

 

6. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca in discussione le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla presentazione del programma di attività della Presidenza austriaca(2018/2593(RSP)). Porgo il benvenuto al Cancelliere, Sebastian Kurz.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Kurz, amtierender Ratspräsident.Buongiorno Antonio, bonjour Jean-Claude, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es ist eine große Freude und Ehre für mich, heute die Möglichkeit zu haben, bei Ihnen im Europäischen Parlament sein zu dürfen, bei Ihnen als den gewählten Vertreterinnen und Vertretern der europäischen Bevölkerung auf europäischer Ebene.

Wir sind am Samstag in Schladming hoch oben auf einem Gipfel in Österreich zusammengekommen, um von Boyko Borissov die europäische Staffel zu übernehmen. Es war ein feierlicher Akt, weil wir in Österreich als einem pro-europäischen Land es als große Ehre empfinden, dass wir den Ratsvorsitz in der Europäischen Union übernehmen dürfen.

Es ist aber für uns nicht nur eine große Ehre, sondern es ist vor allem auch eine große Verantwortung. Und ich darf an dieser Stelle gleich einmal dem bulgarischen Ratsvorsitz für die Arbeit in den vergangenen sechs Monaten gratulieren, eine Arbeit, die aus unserer Sicht sehr professionell war, und wir werden uns bemühen, im gleichen Sinne auch die Arbeit für die Europäische Union fortzusetzen.

Es ist eine große Verantwortung, die wir hier übernehmen dürfen, um einen Beitrag für die Zukunft der Europäischen Union zu leisten. Ich gebe zu: Als junger Mensch mit 31 Jahren ist die Europäische Union für mich eigentlich so etwas wie Selbstverständlichkeit. Mir ist in den letzten Jahren aber mehr und mehr bewusst geworden, dass wir als Politiker die Europäische Union nicht für selbstverständlich nehmen dürfen, sondern tagtäglich hart daran arbeiten müssen, dass wir das Friedens- und Erfolgsprojekt der Europäischen Union weiterentwickeln und ständig zum Positiven verändern.

Wir dürfen als Republik Österreich den Ratsvorsitz in einer durchaus herausfordernden Zeit übernehmen – in einer Phase des Umbruchs. Wir erleben in den USA eine sich immer stärker verändernde politische Landschaft, die für uns in Europa unberechenbarer geworden ist. Wir erleben in China zwar einen enormen wirtschaftlichen Aufstieg, aber gleichzeitig ein Gesellschaftsmodell, das von unserem in Europa weit weg ist. Und mit unserem größten Nachbarn auf unserem Kontinent, mit Russland, haben wir nach wie vor andauernde Spannungen direkt in Europa. Innerhalb der Europäischen Union sind die Spannungen in den letzten Jahren mehr und mehr geworden, und es ist fast der Eindruck entstanden, dass hier Gräben entstanden sind, die es zu überwinden gilt. Mit dem Brexit erleben wir erstmals, dass nach Jahren, wo ständig nur Staaten der Europäischen Union beitreten wollten, ein Land freiwillig die Europäische Union verlässt.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich durfte vier Jahre lang Außenminister der Republik Österreich sein, und bei jeder Reise ins außereuropäische Ausland ist mir mehr und mehr bewusst geworden, wie dankbar wir sein dürfen, in Europa leben zu dürfen. Es ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass vieles, was wir in Europa als selbstverständlich nehmen, keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, die Grundfreiheiten, die für uns normal erscheinen, anderswo in der Welt alles andere als gottgegeben sind. Es ist also ein Geschenk, in Europa leben zu dürfen, es ist ein Geschenk, Europäer sein zu dürfen – auch in einer Zeit, die voller Herausforderungen ist.

Aber in den letzten Jahren, als ich als Außenminister viel unterwegs sein durfte, ist mir nicht nur bewusst geworden, dass diese Freiheiten, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie anderswo alles andere als selbstverständlich sind, sondern es ist mir mehr und mehr auch bewusst geworden, dass es unsere Aufgabe ist, dafür zu kämpfen, dass es in Europa auch so bleibt. Die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie, die Grundfreiheiten – das ist nicht nur das Fundament für uns in Europa, es ist doch das Herz unseres Zusammenlebens. Und wir werden als Ratsvorsitz unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Grundfreiheiten in Europa auch Selbstverständlichkeit bleiben.

Darüber hinaus ist es aber wichtig, auch dafür zu kämpfen, dass Europa seine Wettbewerbsfähigkeit erhält. Denn der Wohlstand in Europa, die Gerechtigkeit, der European way of life – das Lebensmodell der Europäischen Union –, das ist abhängig von unseren Grundrechten, es ist aber sehr wohl auch von unserer Wettbewerbsfähigkeit und von unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit abhängig. Wir müssen uns daher in einer Zeit der Digitalisierung und der Automatisierung auch dafür einsetzen, dass wir als Europäische Union wettbewerbsfähig bleiben, dass wir nicht von anderen Regionen dieser Welt überholt werden, weil wir bürokratischer oder langsamer sind, sondern wir müssen alles tun, dass wir auch in dieser sich verändernden Zeit weiterhin an der Weltspitze stehen.

Genau deshalb wollen wir als Ratsvorsitz einen Fokus auf die großen Fragen legen. Wir glauben fest im Sinne der Subsidiarität, dass es notwendig ist, sich auf große Fragen zu fokussieren, und das wollen wir mit Ihnen gemeinsam – mit dem Europäischen Parlament –, aber natürlich auch mit der Kommission tun.

Ich darf mich ganz herzlich bei Dir, Herr Präsident, für den guten Besuch der Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments in Wien am 19. Juni bedanken: Es war ein erster guter Austausch in Vorbereitung auf unseren Ratsvorsitz. Aber ich hoffe sehr, dass wir die gute Zusammenarbeit, die wir hier einleiten konnten, auch während der sechs Monate genauso freundschaftlich und professionell fortsetzen können.

Wir sind sicherlich nicht überall einer Meinung, aber ich habe bei dem Termin festgestellt, dass auch alle Fraktionen im Europäischen Parlament nicht immer einer Meinung sind. Vielleicht ist es aber auch genau das, was auch uns in Europa ein Stück weit ausmacht: dass wir es uns leisten können, unterschiedlicher Meinung zu sein, und gleichzeitig aber auch wissen müssen, dass wir darauf fokussieren sollten, wo wir einer Meinung sind, dass wir uns auf die Ziele auch fokussieren, wo wir Kompromisse erzielen können.

Genau das ist das Ziel unseres Ratsvorsitzes: Wir wollen Brückenbauer sein und uns auf Themen fokussieren, wo es gemeinsam möglich ist, unsere Europäische Union voranzubringen. Wir stellen den Ratsvorsitz unter das Motto: Europa, das schützt. Wir wollen uns auf Herausforderungen fokussieren, die in unserer Zeit gerade aktuell sind, wir wollen alles tun, um den Wohlstand in Europa zu sichern, und wir wollen das nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb unserer europäischen Grenzen tun. Ganz konkret wollen wir auf drei Prioritäten einen Schwerpunkt legen.

Erstens: Sicherheit und Kampf gegen illegale Migration, weil der Schutz der europäischen Bevölkerung oberste Priorität haben muss und weil wir einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik brauchen. Es braucht einen stärkeren Fokus auf den Außengrenzschutz als Basis für ein Europa ohne Grenzen nach innen. Ich bin in diesem Zusammenhang sehr froh, dass es letzte Woche beim Europäischen Rat gelungen ist – aus meiner Sicht –, eine Trendwende einzuleiten und einen wichtigen Fokus auf den Außengrenzschutz, auf die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu legen. Das ist neben der Debatte über die Dublin-Reform und auch die Verteilung in Europa ganz wesentlich. Insbesondere die Diskussion auf deutscher Ebene, was nationale Maßnahmen zu Österreich betrifft, zeigt uns einmal mehr, dass es einen Fokus auf den Außengrenzschutz braucht und dass ein Europa ohne Grenzen nach innen langfristig nur bestehen kann, wenn es auch funktionierende Außengrenzen gibt.

Zweitens: Wir wollen darüber hinaus einen Fokus auf die Absicherung unseres Wohlstandes legen. Die Digitalisierung und auch die Automatisierung verändern unsere Welt, und nur, wenn es uns gelingt, auch hier Vorreiter zu sein und die Chancen, die sich hier ergeben, zu nutzen, werden wir als Europäische Union weiter an der Weltspitze stehen. Wir müssen alles tun, dass in Zukunft die großen Internetkonzerne nicht nur in den USA und in China entstehen, sondern auch in Europa möglich sind. Wir haben als Europäische Union die besten Grundvoraussetzungen: Rechtsstaatlichkeit, eine gute Infrastruktur, gut ausgebildete Menschen in unserer Europäischen Union und vor allem einen Binnenmarkt mit 500 Millionen Menschen. Aber wir müssen jetzt auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um Hightech-made in Europe auch in Zukunft sicherzustellen und vor allem auch um Wettbewerbsgleichheit herzustellen. Ich unterstütze in diesem Zusammenhang die Idee der Europäischen Union einer Ausgleichsteuer für Internet-Giganten, denn solch ein Schritt würde zu mehr Chancengleichheit und einem faireren Wettbewerb auch für europäische Unternehmen beitragen.

(Beifall)

Drittens: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, neben dem Thema der Sicherheit und dem Kampf gegen illegale Migration, neben dem Thema der Absicherung unseres Wohlstands ist es natürlich auch notwendig, dass wir als Europäische Union in unserer Nachbarschaft aktiv sind. Ein Europa, das schützt, endet nicht an der europäischen Außengrenze. Nur wenn es uns gelingt, Frieden, Sicherheit und Stabilität auch in unserer Nachbarschaft sicherzustellen, werden wir Frieden, Sicherheit und Stabilität langfristig auch in Europa gewährleisten können.

Wir wollen hier einen Beitrag dazu leisten, dass sich das Verhältnis in unserer östlichen Nachbarschaft verbessert. Neben der Reaktion auf russische Aggressionen, auch neben Sanktionen aufgrund von völkerrechtswidrigem Verhalten ist es notwendig, hier die Dialogkanäle wieder zu verstärken. Denn Frieden auf unserem Kontinent wird es langfristig nur mit und nicht gegen Russland geben können.

Wir wollen darüber hinaus die Zusammenarbeit mit Afrika intensivieren, und ich bin dem Präsidenten des Europäischen Parlaments sehr dankbar, dass er hier auch Treiber ist. Nur wenn wir es schaffen, die Lebensbedingungen in Afrika zu verbessern, können wir sicherstellen, dass das Leid der Menschen dort geringer wird. Nur wenn wir in einem fairen Handel mit Afrika zusammenarbeiten, gleichzeitig aber auch europäische Investitionen dort unterstützen, können wir sicherstellen, dass es dort auch eine nachhaltige Entwicklung und Perspektiven für junge Menschen gibt.

Und zum Dritten: Die Nachbarschaft, die uns als Republik Österreich ganz besonders am Herzen liegt, ist natürlich die Region Südosteuropa und insbesondere der Westbalkan. Das Projekt der Europäischen Union ist unserer Meinung nach erst vollendet, wenn auch die Westbalkanstaaten Teil unseres geeinten Europas sind. Diese Staaten, sehr geehrte Damen und Herren, haben sich nicht nur eine europäische Perspektive verdient, sie haben sich vielmehr eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union verdient, und wir müssen diese Staaten auf ihrem Weg in die Europäische Union bestmöglich unterstützen. Ich bin in diesem Zusammenhang sehr froh, dass es möglich war, eine Einigung im Namensstreit zu erzielen, wir sind froh, dass Mazedonien und Albanien jetzt auch Beitrittsverhandlungen eröffnen können werden – auch wenn wir uns das noch rascher gewünscht hätten. Was es aber braucht, ist eine ehrliche Perspektive für diese Staaten, ist ein kontinuierlicher Fortschritt auf dem Weg in die Europäische Union. Nur wenn wir das sicherstellen, können wir sicherstellen, dass nicht andere Staaten dieser Welt ihren Einfluss in der Region mehr und mehr stärken, und nur wenn wir das sicherstellen, können wir vor allem auch sicherstellen, dass das Projekt der Europäischen Union irgendwann abgeschlossen ist und auch diese Staaten Teil unserer Europäischen Union sind und auch von unseren Grundwerten und der Entwicklung der Europäischen Union profitieren können.

Neben den nationalen Schwerpunkten, die man während eines Ratsvorsitzes setzen kann, gibt es natürlich auch Themen auf der Agenda, die wir uns nicht ausgesucht haben. Damit spiele ich auf den Brexit an. Wir alle sind unglücklich darüber, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen wird, es ist aber daher umso wichtiger, dass wir das geordnet abwickeln. Es kann kein Rosinenpicken für Großbritannien geben, aber genauso wichtig ist es, dass wir ein geordnetes politisches, aber auch wirtschaftliches Verhältnis mit Großbritannien sicherstellen. Ich bin in diesem Zusammenhang dem Chefverhandler der Europäischen Union für seine Tätigkeit sehr dankbar, und wir werden alles tun, um ihn bestmöglich zu unterstützen und die Einigkeit der 27 in dieser Frage sicherzustellen.

Wir wollen die Europäische Kommission bestmöglich bei den Verhandlungen für das nächste europäische Budget, für den mehrjährigen Finanzrahmen unterstützen, auch wenn wir uns bewusst sind, dass die Verhandlungen noch sehr schwierig werden. Wir brauchen hier, glaube ich, einen guten Mix aus Qualität und natürlich auch Timing, denn beides ist für die Stabilität der Europäischen Union entscheidend.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir sind uns bewusst, dass wir den Ratsvorsitz in der Europäischen Union in einer herausfordernden Zeit übernehmen dürfen. Wir sind uns bewusst, dass es auch der letzte vollständige Ratsvorsitz vor der Wahl zum Europäischen Parlament sein wird, und wir sind uns bewusst, dass es eine große Arbeit und Anstrengung für uns sein wird. Wir freuen uns trotzdem auf diese Tätigkeit. Wir bitten Sie um bestmögliche Zusammenarbeit und Unterstützung für den österreichischen Ratsvorsitz, sind froh, wenn wir in manchen schwierigen Fragen Brückenbauer sein können im Interesse der Europäerinnen und Europäer, im Interesse unserer Europäischen Union.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La ringrazio signor Cancelliere. Anche per il Parlamento europeo è molto importante la tutela delle frontiere esterne ed è importante che, durante la Sua presidenza, si possa giungere a un accordo sulla riforma del pacchetto sul diritto di asilo, che per il Parlamento rappresenta una priorità, visto che è già stato approvato un testo frutto della rielaborazione della proposta della Commissione europea. Le saremmo dunque grati se la Presidenza austriaca potrà dare un contributo affinché si arrivi a tale riforma.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Kommission. – Herr Präsident, sehr verehrter Herr Bundeskanzler! Ich freue mich auf diesen österreichischen Vorsitz, weil die beiden vorherigen Vorsitze der Österreicher von Erfolg gekrönt waren, weil auch alle relevanten politischen Kräfte Österreichs in dieselbe Richtung geschwommen sind und sich in der Vergangenheit kohärent bewegt haben. Ich kenne Sebastian Kurz eigentlich seit vielen Jahren, und ich weiß, dass er von europäischen Überzeugungen getragen ist.

Das Gleiche gilt auch für die österreichische Bundesregierung. Wenn Sie einen Blick in das Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung werfen würden – was viele nicht tun, aber worüber viele reden –, könnten Sie feststellen, dass dieses Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung eine klar proeuropäische Tonalität hat. Ich habe das seinerzeit begrüßt, und ich begrüße das auch jetzt. Wir werden, wie auch in der Vergangenheit, viel zusammenarbeiten müssen. Das Angebot der Kommission gilt, dass wir dies in Freundschaft und in gegenseitigem Sichverstehenwollen tun möchten. Ich bin auch überzeugt, dass uns das gelingen wird.

Die Kommission wird sich Ende dieser Woche, Donnerstag und Freitag, nach Wien begeben – eine schöne Stadt. Wir freuen uns auf diesen Besuch. Ich hätte es zwar lieber gesehen, wenn dieses Treffen in Tirol stattgefunden hätte, denn das ist das österreichische Bundesland, das ich am besten kenne, aber Wien ist auch okay und trägt ja in sich auch Botschaften, die es weiterzuführen gilt. Wir werden über den Schutz der Außengrenzen reden müssen, das ist ja auch ein Anliegen des Bundeskanzlers.

Das ist aber keine Erfindung dieser Zeit. Die Europäische Kommission, die manchmal etwas weitsichtiger ist, als die Mitgliedstaaten das sein können, hat schon 2008 den Schutz der Außengrenzen vorgeschlagen. Es ist aktenkundig, wer damals dagegen war, dass es einen europäischen Außengrenzschutz geben sollte, es waren mehrere Deutschsprachige in dem Verein, der sich geweigert hat, dies zu tun. Hätten wir das getan und hätten wir auch den Nachfolgevorschlag der Barroso-Kommission aus 2013 und die Vorschläge der von mir im Vorsitz geführten Kommission von Februar, März 2015 im Rat umgesetzt, dann hätten wir uns viele Probleme erspart.

(Beifall)

Der österreichische Bundeskanzler hat neulich in einem Interview oder im Direktgespräch – ich kann mich nicht richtig daran erinnern, wahrscheinlich auch im Direktgespräch – dafür plädiert, dass wir die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten nicht erst 2027 auf 10 000 erhöhen, sondern dass wir dies im Beschleunigungstempo für 2020 machen sollten. Wir werden das tun. Die Kommission wird im September diese Beschleunigungsvorschläge auf den Tisch der beiden Gesetzgeber legen. Ich hätte gerne, dass wir 2020 10 000 Mann im Einsatz haben, um die 100 000 nationalen Grenzschutzbeamten in ihrer schwierigen Aufgabe zu unterstützen. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass wir eine echte, richtige, effiziente Grenzschutzpolizei im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg bringen sollten. Und ich bin auch dafür, dass wir die technischen Fragen, die Materialfragen, die sich in dem Zusammenhang stellen, zügig angehen. Ich habe das auch anlässlich des Europäischen Rates am letzten Sonntag vorgetragen. Wir brauchen mehr Flugzeuge, wir brauchen mehr Schiffe, wir brauchen mehr Fahrzeuge – Radfahrzeuge heißt das in korrektem Deutsch. Das sollten wir tun, und zwar in den nächsten Tagen und Wochen.

Ich hätte gerne, dass wir die fünf Gesetzesvorschläge in Sachen Asyl, die auch vom Europäischen Parlament mit bewundernswerter Energie weitergetrieben wurden, bis Juli verabschieden. Ich habe das im Europäischen Rat vorgeschlagen. Das fand nicht einhellige Zustimmung, aber dort, wo wir in Asylfragen zwischen den Organen Parlament, Rat und Kommission einer Meinung sind, sollten wir dies tun, anstatt den Eindruck zu vermitteln, wir würden nur reden und nicht handeln. Wir könnten handeln!

(Beifall)

Ich wäre froh, wenn die noch offenstehenden zwei Asylfragen – Sie wissen, worauf ich anspiele – bis Ende des Jahres unter österreichischem Vorsitz so weit vorangetrieben würden, dass wir in Bälde zu einem Abschluss kommen könnten.

Also wir brauchen die österreichischen Verhandlungskünste. Die brauchen wir auch in Sachen mehrjähriger Finanzrahmen. Die Kommission hat ihre Vorschläge vorgestellt. Das trifft nicht auf die nicht zu erwartende einhellige Billigung, aber wir müssen im Rat unter österreichischem Vorsitz anfangen, diese Vorschläge konsequent abzuarbeiten. In der Vergangenheit war es so, dass wir immer eine Art negotiations in toolboxes hatten. Anders wird es nicht gehen. Wir müssen uns Schritt für Schritt und Strich für Strich auf Teilelemente so einigen, dass ein Abschluss noch vor der Europawahl im Mai nächsten Jahres möglich sein wird. Ich weiß, dass das schwierig ist – sowohl hier im Haus als auch zwischen Regierungen –, aber wenn der österreichische Vorsitz nicht das täte, was wir von ihm erwarten, nämlich zügig an diesen Themen zu arbeiten, dann würden wir uns in einer ähnlichen Lage wiederfinden wie letztes Mal, beim letzten mehrjährigen Finanzrahmen. Wenn wir zu spät abschließen und nicht zum 1. Januar 2019 startbereit sind, dann verlieren wir Tausende Forschungsstellen in Europa. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass Forschung und Innovation eine absolute Priorität in der Europäischen Union und für die Europäische Union ist. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das Erasmus-Programm massiv ausbauen werden. Wenn wir das nicht bis zum 1. Januar 2019 schaffen, dann werden wir Zehntausende Studenten und Lehrer nicht mit dem Erasmus-Programm positiv begleiten können.

Also, lieber Sebastian, es steht viel Arbeit an. Ich weiß, dass Du viel arbeitest, dass Du Dich auch einfühlen kannst in die Befindlichkeiten anderer. Ich bemühe mich um Ähnliches, es gelingt mir nicht immer – Dir im Übrigen auch nicht immer, aber meistens. Auf den Tisch des Hauses gehören positive Verhandlungen, charmegetriebene Lösungsansätze. Auf den Teller gehört nicht nur Wiener Schnitzel. Du weißt aber, dass ich ein großer Anhänger des Wiener Schnitzels bin. Ich war in der Mongolei, in der Elfenbeinküste, in Afrika, in Asien – überall Wiener Schnitzel, aber auf den Teller des Hauses gehört nicht nur Wiener Schnitzel.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Ein herzliches Willkommen an die österreichische Ratspräsidentschaft, an Dich, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Sebastian Kurz, ein Grüßgott darf ich vielleicht sagen. Österreich ist ein starkes europäisches Land, ein großes europäisches Land. Wenn man in Wien ist, spürt man das, wenn man in die Geschichte des Landes blickt, dann weiß man das. Wenn ich nur einen Punkt herausgreifen darf: In der österreichischen Verfassung von 1867 wurde bereits ein mehrsprachiges Parlament etabliert, so wie wir es heute sind. Es wurde festgeschrieben, dass jeder österreichische Staatsbürger das Grundrecht auf die eigene Sprache, die Kultur, seine Traditionen hat. Zutiefst wurde damals schon, wie in vielen anderen Regionen Europas, der Grundstein für das gelegt, was wir heute in Europa praktizieren und leben dürfen. Zum Beispiel auch, dass in Österreich bereits im 19. Jahrhundert ein Schüleraustausch festgelegt worden ist, ist eine schöne Facette, die uns auch heute Orientierung gibt.

Und dann in der jüngeren Geschichte: Einer der großen Wegbereiter der Einheit Europas, Alois Mock, hat 1989 den Eisernen Vorhang an der Grenze zu Ungarn durchschnitten, 20 Tage später hat Österreich den Aufnahmeantrag in die Europäische Union gestellt, und vier Monate später ist die Berliner Mauer gefallen – auch ein schönes Symbol für den Beitrag, den Österreich zur Einheit dieses Kontinents geleistet hat. Und deswegen freuen wir uns auf die österreichische Ratspräsidentschaft mit der Botschaft „Brücken bauen“, für die Du stehst, lieber Sebastian, und für die Österreich steht.

Da gibt es aus unserer Sicht, aus Sicht der EVP-Fraktion, drei Bereiche: Zum einen die Aufgaben, die Ihr – und damit auch Du – von der bulgarischen Präsidentschaft übergeben bekommt. Da gehören die Aufgaben der Diskussion über unsere Währung mit dazu, die Euro Ergebnisse zur Weiterentwicklung des Euro-Währungsgebiets, die wir jetzt im Rat hatten. Meine Fraktion unterstützt die Etablierung eines europäischen Währungsfonds, wie immer der genannt wird. Wir brauchen da mehr Unabhängigkeit von internationalen Strukturen. Wir unterstützen die Einrichtung eines Investitionsbudgets für die Europäische Union. Wir haben viel gemacht in Reformen: Sozialreformen, Arbeitsmarktreformen. Wir haben viel gemacht in der Stabilität der Haushalte. Und jetzt muss Europa investieren. Das ist der jetzige Zeitpunkt, der richtig ist. Deswegen wird das von unserer Fraktion getragen. Und wir wünschen uns auch, dass wir da ein bisschen mehr über Erfolge reden, denn die 2,5 % Wirtschaftswachstum und die fast zehn Millionen Arbeitsplätze, die geschaffen worden sind, sind eine starke Bilanz, die wir in den letzten Jahren bereits abgelegt haben.

Bei der bulgarischen Ratspräsidentschaft gehört das zweite Topthema Europas natürlich auch mit dazu: die Weiterführung der Arbeiten an der Migration. Du hast unsere volle Unterstützung, wenn es um den Außengrenzenschutz geht. Vor wenigen Minuten saß auf Deinem Platz Boyko Borissov, der an der bulgarisch-türkischen Grenze zeigt, dass der Außengrenzenschutz möglich ist, dass wir illegale Migration beenden auf diesem Kontinent. Nur dann werden wir bei den Bürgern Europas die Offenheit bekommen für resettlement und für die wirklich Geschundenen dieser Welt, dass wir die in Europa auch willkommen heißen. Deswegen volle Unterstützung beim Außengrenzenschutz.

Ich freue mich auch, dass Du angekündigt hast, einen Afrika-Gipfel einzuberufen, Dich auch diesem Kontinent zuzuwenden und an der europäischen Lösung festzuhalten.

Das Dritte, was die bulgarische Präsidentschaft Dir übergibt, ist der westliche Balkan. Danke für Deine klaren Ansagen von heute, dass diese Region eine klare europäische Perspektive braucht.

Die zweite Box, die wir sehen, ist natürlich das Abarbeiten der ganzen Themen dieser Legislaturperiode, und es wird ein intensives Arbeitshalbjahr, das vor euch steht. Dazu gehören die fairen Steuern – die Internetkonzerne genauso zu behandeln, wie es unsere Handwerker erleben, dass Steuern eingetrieben werden –, und mit dazu gehört das Thema, das Jean-Claude Juncker angesprochen hat, nämlich der Haushalt. Meine Fraktion will einen modernen Haushalt, der weniger Bürokratie für die Bürger bedeutet. Meine Fraktion ist auch bereit, über Sparen in Europa zu reden. Wir müssen selbstkritisch auf die Effizienz der Ausgaben blicken – ja. Aber wir wollen auch einen Haushalt, der Sicherheit für die Bürger bedeutet, für diejenigen, die vom europäischen Haushalt profitieren. Und wir wollen einen Haushalt, der die Zukunft für diesen Kontinent ermöglicht. Und deswegen wollen wir, dass die Beratungen noch vor der Europawahl abgeschlossen werden. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber wir sollten versuchen, es 2018 hinzukriegen. Gemeinsam bitten wir dich, dass wir diese Aufgabe anpacken.

Und zu guter Letzt die dritte Box: Themen des Aufbruchs für diesen Kontinent. Nicht nur abarbeiten, nicht nur business as usual, sondern Aufbruch. Ich freue mich, dass Du das in den Mittelpunkt stellst. Du bist ein junger Regierungschef auf diesem Kontinent, Du stehst für die Zukunft des Kontinents. Und deswegen freut es mich, dass Du das so klar ansprichst: in der Handelspolitik – die Schlüsselfrage über die wirtschaftlichen Erfolge unseres Kontinents, Schlagwort der Geschlossenheit –, in der Frage der digitalen Welt, ob es uns gelingt, unsere Werte wie beispielsweise das Copyright, über das wir diese Woche diskutieren werden, die Ideen, für die Europa steht, auch in der digitalen Welt umsetzen zu können. Ich möchte darauf verweisen, dass sich in wenigen Tagen Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki treffen werden. Es geht auch um die Frage, ob wir nur noch Zaungäste bei der globalen Entwicklung sind, ob wir nur noch zuschauen, was große Blöcke dieser Welt für uns entscheiden, oder ob dieser Kontinent auf eigenen Füßen steht und entscheidungsfähig ist. Und, lieber Sebastian, das muss ich auch ansprechen: Wenn wir wollen, dass wir in globalen Bereichen selbstbewusst auftreten, dann werden wir um die Frage nicht herumkommen, ob wir bei außenpolitischen Fragen das Prinzip der Einstimmigkeit beiseitelegen und zur Mehrheitsentscheidung im Rat kommen. Nur dann kann dieser Kontinent die Kraft wirklich auf die Straße bringen, die dieser Kontinent eigentlich hätte.

Insofern liegt viel an für Dich. Wir wünschen Dir viel Glück, und auf Deine EVP-Fraktion kannst Du Dich verlassen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, Herr Bundeskanzler! Meine Sozialdemokratische Fraktion hält sehr viel von dem Aufbruch des europäischen Projektes. Wir halten aber gar nichts von dem Abbruch des europäischen Projektes. Deswegen lassen Sie mich, Herr Bundeskanzler, ohne Umschweife auf die Frage dieses Vormittags kommen: In Deutschland hat es seit Wochen kritische Diskussionen zwischen zwei Schwesterparteien – CSU und CDU – gegeben über – ich glaube – nicht die relevanten Fragen der Migrationspolitik, sondern über Seitenfragen, kleine Fragen im Vergleich zu den großen Fragen. Es ging um den Streit, inwiefern Menschen, die woanders registriert sind als Asylsuchende, als diejenigen, die Asylanträge gestellt haben, direkt an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen werden können. Die Schwesterparteien – wenn man sie noch so nennen darf – haben sich gestern auf einen Vorschlag geeinigt, der vorsieht, Zentren einzurichten, wo nach Verwaltungsvereinbarung direkt zurückgeschickt wird: Gemeint ist Italien. In österreichischen Zeitungen kann ich – und damit wird es zu einem europäischen Problem – heute Morgen lesen, dass Ihre Regierung sagt: Wenn es dazu kommt, werden wir die Südgrenze sichern, das heißt, dicht machen nach Italien.

Ich will wissen: Ist das so? Ich würde gerne wissen – weil es sich nicht mehr nur um eine Posse in der bayerischen Staatsregierung handelt, sondern längst um ein europäisches Problem: Hat Frau Merkel, hat Herr Seehofer Sie vorher konsultiert, bevor diese Idee geboren worden ist? Haben Sie zugestimmt, dass dieser Vorschlag unterbreitet wird? Wie stehen Sie dazu und werden Sie zustimmen? Oder haben wir es jetzt dann endgültig mit einer europäischen Krise zu tun, wo der Dominoeffekt ansteht, der Schengen zerstören wird, vor dem auch der Kommissionspräsident immer gewarnt hat und wo er sich noch am letzten Sonntag investiert hat, um das zu verhindern? Sie würden uns mit einer Einschätzung weiterhelfen. Ich habe Zweifel, ob das alles noch mit verstandesmäßigen Mitteln erklärbar ist, nachdem auch Ihr Innenminister gesagt hat: Es handelt sich um die Personenzahl von ca. 20 Menschen pro Woche, um die es dort geht.

Lassen Sie mich aber meine Diskussion in eine größere Frage einbetten. Unsere beiden Länder haben im letzten Jahrhundert dunkle Etappen durchlebt. Europa ist uns geschenkt worden, den Deutschen früher, den Österreichern nach eigener Entscheidung später. Wir beide profitieren davon immens – ökonomisch, politisch, kulturell. Dieser Weg ist von großen Persönlichkeiten geebnet worden, von Menschen wie Bruno Kreisky und Willy Brandt, die uns gelehrt haben, die Tür nach Osten zu öffnen, die Familie zu vereinigen, die nach Südeuropa geschaut haben, die den Nord-Süd-Dialog beflügelt haben, ohne die wir heute nicht da wären, wo wir sind. Gyula Horn und Alois Mock – und das ist erwähnt worden – haben den Eisernen Vorhang im wahrsten Sinne des Wortes zerschnitten. Das hat Tausenden meiner Landsleute den Weg in die Freiheit ermöglicht – dafür sind wir dankbar. Das waren, das sind große Europäer, deren Namen niemand vergessen wird.

Jetzt sehen wir unlängst 700 Bewaffnete, schweres Gerät, Helikopter auffahren an der österreichisch-slowenischen Grenze. Das ist ungefähr die Region, die sich 1867, Kollege Weber, darauf verständigt hat, ein mehrsprachiges Parlament zu unterhalten. Waren wir damals weiter als heute? Meine Fraktion sagt Nein zu dieser Entwicklung auch in Österreich!

(Beifall)

Bewaffnung an den Grenzen innerhalb der Europäischen Union – ja, wo leben wir denn eigentlich? Das ist nicht das Europa, das wir wollen. Das ist nicht das Europa, das wir befürworten.

Entrüsten Sie auch die innerösterreichische Diskussion – das scheint mir dringend erforderlich. Ich frage mich mitunter, wenn Stimmen laut werden, ob die CSU, ob die Entwicklung der Österreichischen Volkspartei Belege dafür sind, dass wir in die Orbanisierung Europas und auch der christdemokratischen Parteien eintreten. Ich weiß das nicht genau. Mitunter glaube ich, wir treten in die Verzagtheit ein, in die Politik der Angst, in die Politik, Menschen Angst vor Menschen zu machen. Meine Sozialdemokratische Fraktion wird sich dagegen zur Wehr setzen, denn wir stehen für die Politik der Hoffnung! Wir stehen für die Politik der Zukunft des europäischen Projektes!

Deswegen entscheiden Sie für die Mitte Europas. Kommen Sie dahin zurück, wo wir Sie brauchen, dann setzen wir auch auf Ihre Tatkraft in dieser österreichischen Präsidentschaft.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Bundeskanzler Kurz! Ihr Land hat zum 1. Juli dieses Jahres die Ratspräsidentschaft der EU übernommen. Viele Bürger meines Landes setzen große Hoffnungen auf Österreich, aber auch ganz persönlich auf Sie. Seit Ihrer Regierungsbildung haben Sie Ihren Ankündigungen Taten folgen lassen. Sie setzen wichtige Akzente in der Migrationspolitik, in einer leistungsgerechten Steuerpolitik, in einer vernünftigen Sozialpolitik und in einer leistungsorientierten Bildungspolitik. Ihr größter Verdienst ist sicherlich die Sperrung der Balkan-Route, die einen entscheidenden Impuls für eine Neuorientierung in der europäischen Flüchtlingspolitik gegeben hat. Dafür möchte ich Ihnen auch im Namen vieler meiner Landsleute herzlich danken.

Der seit vielen Jahren diskutierte Außengrenzschutz ist mehr als überfällig. Aktives Handeln ist man in Deutschland nicht gewöhnt. Die Bundesregierung meines Landes sitzt die meisten Probleme seit Jahren einfach aus, verschleppt oder verschärft sie – ob durch Inkompetenz oder mangelnden Willen, sei dahingestellt. In Deutschland wird nicht regiert, sondern im besten Falle verwaltet. Sie wollen Brückenbauer sein. Das ist sehr wichtig in diesen Tagen, denn die Politik meines Landes hat nicht nur einen tiefen Keil in mein Land, sondern in die gesamte Europäische Union getrieben.

Aber es ist nicht nur die illegale Migration, die die EU vor Schwierigkeiten stellt. Auch die Euro-Krise schwelt seit Jahren weiter. In den fast zehn Jahren seit Ausbruch der Finanzkrise ist wenig besser geworden. Der Süden Europas hat zu wenige Reformfortschritte gemacht, die Schulden sind gestiegen und die Finanzmärkte akzeptieren dieses gesamte Konstrukt nur noch, weil sie sicher sind, dass der Norden die Schulden übernehmen wird. Das ist auch der Grund, warum Frau Merkel in den letzten Tagen so viel Unterstützung in der EU erhalten hat, um sie im Amt zu halten. In den nächsten Monaten möchte die EU große Änderungen in den europäischen Verträgen vornehmen.

Seit Jahren arbeiten die EU-Zentralisten wie Herr Juncker, wie Herr Weber, wie Herr Verhofstadt an diversen Vorschlägen, die eines gemeinsam haben: Sie wollen aus der Europäischen Union die Vereinigten Staaten von Europa machen,

(Zwischenruf: Nein!)

mit einer Wirtschaftsregierung,

(Zwischenruf: Nein!)

mit europäischen Steuern, mit mehr Zentralisierung. Nun sollten wir aus unserer Geschichte gelernt haben, dass zentralistisch regierte Systeme entscheidende Schwierigkeiten haben. Sie sind nicht flexibel, und sie sind nicht innovativ. Gerade vor zwei Wochen hat Frau Merkel mit der Erklärung von Meseberg zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron umfangreiche Zugeständnisse in Richtung europäische Transferunion und Zentralstaat gemacht. Die Einrichtung eines Eurozonen-Haushaltes mit eigenen Steuern oder die Bankenunion mit einem Transfer der Einlagensicherungsfonds von Nord- nach Südeuropa sind hier nur als Beispiele genannt. Kann es bei solchen Zugeständnissen wundern, dass Frau Merkel unbedingt im Amt gehalten werden muss?

Sehr geehrter Herr Kurz, vor drei Wochen war Ihr Amtskollege Mark Rutte hier in Straßburg. Er hat richtig festgestellt: weniger EU, aber dafür besser. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der Euro das Wohlstandsversprechen nicht gehalten hat, sondern dass es nur zu Umverteilung von Wohlstand innerhalb der EU gekommen ist. Wir wollen eine Europäische Union, die sich auf ihre Kernkompetenzen beschränkt.

Es ist wohl auch unumstritten, dass Angela Merkels Grenzöffnung unmittelbar zum Brexit geführt hat. Ich arbeite seit vier Jahren eng mit meinen britischen Kollegen von den Konservativen zusammen, und ich kann Ihnen sagen, wie groß der Verlust für unseren Kontinent sein wird, wie groß der Verlust dieser sachlichen und kompetenten Stimmen. Und noch mehr Länder werden sich von dieser EU abwenden, wenn sie sich weiter durch Brüssel bevormundet, gegängelt und ausgenutzt fühlen. Sie haben die Chance, vor der Wahl zum nächsten Europäischen Parlament hier wichtige Akzente zu setzen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. –Mr President, I say to Ms Trebesius: I am guilty. I am in favour of the United States of Europe. I think can only be to make from the European Union a good federal state, a perfect union; that should be a goal for everybody.

Chancellor, you have talked a lot about migration, and you have said your first priority is to be tougher on illegal migration. But I have to tell you one thing, being President of the European Council is a little bit different than being Chancellor of Austria. You have not only to please who you think are your voters in Austria. What you do as a Council President is something completely different. You have to build bridges, you have to make compromises, and you have to find difficult compromises. And from time to time, I have to tell you, it will not be pleasant. There will be unpopular compromises that you have to make on a lot of things.

There is Brexit, the multiannual financial framework; there is a lot you did not talk about. That is a little bit strange as reform of the eurozone is a priority in the coming months and there is naturally also migration, so I will not talk to you now about all these fights.

On Brexit we are waiting for the white paper of the British Government after the Chequers meeting. I hope that the match between England and Colombia will be less violent than the meeting in Chequers, but we will see this in the coming days. On Friday, there is the eurozone reform. The Council did nothing about that. They pushed all the problems until the end of the year. My question to you is: what are going to do? What initiative are you going to take on this?

And then there is the so-called migration crisis, and I say ‘so-called’ because I don’t think it is a real migration crisis which we are living through in Europe at the moment; it is a political crisis on the back of migrants. That is the reality. Look at the figures before spreading fear into the populations and public opinion. There were more than one million crossings in the Mediterranean in 2015. That fell to 360 000 – still too many – in 2016. In 2017, 170 000 and now in the first six months of the year, 45 000 crossings in the Mediterranean, which is 0.07% of entire migration flows worldwide: 68 million in all.

So what are we talking about? In my opinion we are not talking about a sudden influx of people crossing the Mediterranean. We are talking about a political decision, an opportunistic decision of one minister of the interior in Italy, Mr Salvini, who created this problem that we now have on our plate. That is happening, and Mr Salvini has a very simple opinion: he says, ‘not in Italy, put them in Germany, put them in Austria put them in Hungary maybe’. And Mr Orbán, who is a friend of Mr Salvini’s, says: ‘no, not in Hungary, we will put them in Italy or in Germany or why not in Austria’ and then your friend, Mr Seehofer, has another opinion and says ‘no, not in Germany, send them back to Italy or eventually to Hungary and maybe to your country, Austria’ and you are saying – and have already – you don’t want them in Austria. You want them to stay in Italy or in Germany or to send them to Hungary.

You see what the problem is, Ms Chancellor. The problem in Europe is that the only consensus that the Council and the prime ministers and you and your friends can agree today is: ‘not in my back yard’. That is the only consensus that you are capable of for the moment, and that is the scandal of Europe. Don’t talk about migrants.

We are talking about a political crisis on the back of migrants, and what I am asking you is not only to be tough on migration or illegal migration. You have to be tough on illegal migration but when an asylum seeker is coming from Syria when he enters the European Union, he is illegal before he asks for asylum. What I am asking you is to play the European card, as Austria has always done. And the European card is a real European border and coast guard.

Back the proposals of the Commission before the end of the year with the Council. Secondly, make an agreement on Dublin. The parliaments have a position. The Council has no position for the moment. Thirdly, create European reception centres where people can ask for asylum inside or outside Europe, I don’t care, what is important is that they are not falling into the hands of the smugglers and the criminal gangs. Finally, a legal system of economic migration, which we absolutely need. In conclusion, Chancellor, you can count on the support of all this Parliament. Not for big speeches against migration but for European solutions on migration.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Invito gli onorevoli parlamentari a rispettare il tempo di parola assegnato. Sono flessibile ma non si può sforare oltre una certa misura. Non mi riferisco soltanto a Lei, on. Verhofstadt. Anche l'on. Trebesius ha parlato più del previsto. Vi invito quindi a rispettare i tempi onde evitare che protestino gli altri colleghi e che strumentalizzino l'eccessiva durata del vostro intervento per avviare una polemica politica.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, the Chancellor has said that the Austrian Presidency wants a Europe that protects. We couldn’t agree more, Mr Chancellor. In an uncertain world, the first thing that most of our citizens want is protection. Let’s take a look at what they say when we ask them and I have here the report commissioned by Parliament seeking the opinion of all people in Europe.

So, what do they say? The first thing they want to be protected from is terrorist attacks. Secondly, they want their jobs to be protected. Thirdly, they want to be protected from poverty and social exclusion. Even though the survey was conducted in the immediate aftermath of the biggest wave of arrivals in Europe, being protected from uncontrolled migration only comes fourth, right before being protected from climate change. When it comes to prioritising European action, all citizens say first work on tackling poverty and social exclusion and then work on fighting terrorism.

I am saying that because your Presidency has decided to conflate security with migration and make this its top priority, as if every migrant or asylum seeker were a potential criminal or terrorist, which would then justify keeping him or her away from the EU’s territory. And you do that, when in actual terms, as Guy Verhofstadt just said, the arrivals on our shores have dramatically dropped.

Make no mistake about it though, taking into account the dire situation of so many people in the areas surrounding Europe, the asylum and migration challenge will not fade away anytime soon. It is one that does not lend itself to simplistic solutions, but one that Europe can meet while fully respecting its core values.

So why is it, Mr Chancellor, that in chorus with too many other European heads of state and government, you choose to focus public attention on an issue that does not rank highest in our citizens’ minds and whose size makes it manageable, if only Member States would show solidarity with one another?

The simpler explanation, Mr Chancellor, is that you are seeking a diversion by riding on fears that you and your friends are fanning. You probably want to draw the attention of the people away from what you want to do at home – extending the working day to 12 hours, reducing social benefits to people based on nationality, or contradicting the banter of your coalition partner by ratifying the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), which is a very multinational-friendly free trade deal.

So the picture becomes clear. You want a Europe that protects, yes, but that protects those who wield economic power, not the citizens. This is evidenced by the report that we have launched which highlights how your country still allows wealthy Austrian citizens to park their money away in Liechtenstein, a country that sells passports to dubious individuals or shows little enthusiasm in fighting money laundering.

After the financial crisis, Mr Chancellor, anger and anxiety grew in our society. We could, and we should, respond by changing our economic and social policies in order for them to serve the people. Instead, you and your friends choose to double down on neo—liberal policies and diverted the anger and anxiety towards very convenient scapegoats – the migrants.

So I’m asking you, Mr Kurz, and also you, Mr Weber, is this the new normal at the European People’s Party? Over the last few months we have seen your member parties increasingly adopting the ideas and rhetoric of the far-right, such as in Austria, in Bavaria or in France. Going together to the polls, like in Italy, governing with it, such as in Austria and, to crown it all, your member in Hungary is hailed by the entire far—right international as a hero.

You claim to be doing all this to prevent the expansion of far—right parties. The reality is that by legitimising their ideas you accelerate their diffusion in society and worse, you are making them official policy. Is this still the party of the fathers of Europe, who decided to launch the European project to cure our continent forever of the plague of nationalism and hatred?

I have never been – and these are my last words, Mr President – I have never been scared of the extreme right, but when the ideas of the extreme right contaminate the parties that were at the heart of European democracy, we are all in danger.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να μου επιτρέψετε να εκφράσω για ακόμα μια φορά τη στήριξή της GUE/NGL στον δίκαιο αγώνα των διερμηνέων στο Κοινοβούλιο, που βρίσκονται στην 29η ημέρα των απεργιακών τους μέτρων. Παράλληλα, αγαπητοί συνάδελφοι, στηρίζουμε και τον αγώνα των αυστριακών εργαζομένων ενάντια στην ενορχηστρωμένη προσπάθεια της κυβέρνησής σας, κύριε καγκελάριε, και των οργανώσεων των εργοδοτών να καταργήσουν το οκτάωρο, να εισαγάγουν μέχρι και δώδεκα ώρες εργασία την ημέρα, 60 ώρες την εβδομάδα.

Στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στους αυστριακούς εργαζόμενους, 100.000 εκ των οποίων συμμετείχαν στις μαχητικές διαδηλώσεις του περασμένου Σαββάτου, στη Βιέννη, υπερασπιζόμενοι το οκτάωρο. Το σλόγκαν της αυστριακής προεδρίας είναι μια «Ευρώπη που προστατεύει». Από ποιον να προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε καγκελάριε; Από τους φτωχοποιημένους εργαζόμενους, τις πιο βασικές κατακτήσεις των οποίων απειλεί η ίδια η κυβέρνησή σας, που πρόκειται να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου; Από τους φτωχοποιημένους εργαζόμενους, για τους οποίους δεν θέλετε να εισαγάγετε κοινωνικό δίχτυ προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης; Από τους κοινοτικούς εργαζόμενους στην Αυστρία, τους οποίους αντιμετωπίζετε σαν πολίτες δευτέρας κατηγορίας; Από ποιους άλλους χρειάζεται να προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε καγκελάριε; Από τους κατατρεγμένους πρόσφυγες από τους πολέμους; Από τους απεγνωσμένους, που το μόνο που θέλουν είναι το δικαίωμα σε μια ειρηνική και καλύτερη ζωή; Η αυστριακή κυβέρνησή σας πρωταγωνίστησε στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου για περισσότερη Ευρώπη-φρούριο, για περισσότερους νεκρούς στη Μεσόγειο, για εγκλεισμό σε αποθήκες ανθρώπων μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων, που προωθεί παράνομες απωθήσεις μεταναστών και προσφύγων, που προωθεί την εξωτερίκευση των συνόρων με συνοριοφύλακες σε εμπόλεμες και καταστραμμένες χώρες, όπως η Λιβύη, δημιουργώντας εκεί πλατφόρμες επιβίβασης και παραβιάζοντας το διεθνές κατοχυρωμένο δικαίωμα στο άσυλο, που συνεχίζει το εμπόριο ανθρώπινων ψυχών με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.

Η απόφαση συντηρητικών με τη συμμετοχή και ρατσιστικών, θα έλεγα, ακροδεξιών κομμάτων που συμμετέχουν και κόμματα του ΕΛΚ, όπως και η κυβέρνησή σας, δηλαδή οι αποφάσεις να κλείσουν τα σύνορα, αντιβαίνει στις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, σημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δυσανάλογα μεγαλύτερο μερίδιο από την ευθύνη που έπρεπε να μοιραστούν όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Η περιβόητη αλληλεγγύη μένει κενό γράμμα. Ως GUE, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσους διατρανώνουν ότι ο κίνδυνος για την Ευρώπη δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες – είναι οι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τις οποίες στήριξαν έμπρακτα η Ένωση και τα κράτη μέλη, είναι οι αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

Αυτό που χρειάζεται είναι πρωτοβουλίες για άμεσο τερματισμό των πολέμων και των αιματοχυσιών στη Μέση Ανατολή και τη βόρειο Αφρική, για πραγματική και ουσιαστική αναπτυξιακή βοήθεια και στήριξη στις χώρες της Αφρικής. Ζητούμε εμείς ξανά εμφατικά την κατάργηση της συμφωνίας του Δουβλίνου και τη δημιουργία νόμιμων και ασφαλών οδών για τους πρόσφυγες. Όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη της Ένωσης να συμμετέχουν στη φιλοξενία των προσφύγων, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, στη βάση της αρχής της αλληλεγγύης. Ως GUE, παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας για μια κοινωνική Ευρώπη, για κοινωνική συνοχή, για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ειρήνης.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Desidero ricordare agli oratori che parlano a nome dei gruppi che, se prolungano i loro interventi, sottraggono spazio al catch-the-eye. Togliete dunque voce ai vostri colleghi.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, I say to Mr Kurz: at least we’ve got somebody in this Chamber who believes in the Judeo-Christian culture of Europe, which makes a very welcome change. So perhaps you understand why the EU’s asylum policy has been the complete disaster that it is, as citizens look on at changes in their communities that none of them ever asked for. But I think it is unfair that everyone is blaming Ms Merkel for this. Credit is due, I think, to the man on my left, Jean-Claude Juncker, it was he that opened the doors back in 2015 to a million people crossing the Mediterranean. So I think credit really is due to Mr Juncker for this catastrophe.

And as borders and walls are being constructed all over Europe, isn’t it about time that everybody here faced a couple of realities? The Schengen area is a theoretical concept that now needs to be dismantled and that the total free movement of people within the European Union, especially in an age of terrorism, is something that voters will not allow to continue. This, folks, is why Brexit happened. Nations want to be responsible for their own actions and not to pay the price of the mistakes of others – I think the Italian elections show you this.

And now in an attempt to survive, Ms Merkel is going to set up detention centres in the south of Germany, exactly the same policy put in place by Donald J. Trump in America. You all screamed at Trump. Will you scream at Merkel? How can you expect people who caused the problems to solve them? The old order is being swept away, and with it, Mr Verhofstadt, the vision of a united states of Europe is dying, thankfully, before our eyes.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte als Österreicher die Gelegenheit ergreifen, Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz hier herzlich willkommen zu heißen, und ich möchte auch Worte der Entschuldigung finden dafür, dass vonseiten der linken Fraktionen hier nicht einmal die Übernahme der Ratspräsidentschaft ausreicht, um Respekt auch der Republik Österreich gegenüber zu zeigen, und hier mit billiger Polemik agiert wird. Das gipfelt bei einem Verhofstadt, der nicht einmal die kollegiale Freundlichkeit besitzt, sich an seine Redezeit zu halten, sondern trotz mehrmaliger Urgenz des Präsidenten einfach weiterredet. Aber das sei ihnen unbenommen. Wir haben eine andere Sichtweise der Dinge.

Österreich ist ein kleines Land mit nur acht Millionen Einwohnern. Aber ich meine, dass Österreich ein bedeutsames Land ist, weil Österreich so etwas wie eine Drehscheibe ist, weil Österreich ein Hub zwischen den Interessen von Ost und West ist und weil Österreich auch stets eine Stätte der Begegnung war, unterschiedliche Interessenslagen hier so in ein gemeinsames Ganzes zu bringen, dass alle Beteiligten davon auch entsprechend etwas hatten.

Die aktuelle Situation in Europa und der Europäischen Union ist ja nachweislich nicht die beste. Die EU versagt hier dabei, wenn es darum geht, Lösungen für die ganz großen Bereiche zu liefern, auf der anderen Seite aber mit Regulativen, mit Bürokratie und mit Normen Dinge produziert, wo vielen Menschen das Einsehen fehlt.

Aus meiner Sicht müssen wir jetzt in drei großen Bereichen Lösungen liefern: Das erste ist das Selbstverständnis der Europäischen Union. Sie wissen, dass die Europäische Kommission nach dem Schock des Brexit-Referendums hier ein Weißbuch verfasst hat mit fünf unterschiedlichen Szenarien für eine gute Zukunft der Europäischen Union. Das beginnt beim Binnenmarkt-Szenario und geht bis hin zu einer totalen Vergemeinschaftung. Österreich hat in seinem Programm der Bundesregierung eine Festlegung auf das Szenario Nummer vier getroffen, das heißt weniger Kooperation, dafür effizienter. Nur dieses Haus und die Institutionen der Europäischen Union drücken sich davor, sich auf ein Szenario festzulegen. Man hat oft den Eindruck, der eine sagt: Es geht hier lang, und der andere sagt: Es geht da lang. Wenn es gelingt, hier einen Konsens zu finden, dann haben wir auch gute Chancen für eine gedeihliche Weiterentwicklung des europäischen Gemeinschaftsprojekts.

Das Zweite ist die Sichtweise der Europäischen Union nach innen. Der eigentliche Ursprungsgedanke dieser europäischen Einigung war es doch, Frieden, Freiheit und Wohlstand über diesen Kontinent zu bringen. Vielfach regieren heute Zank, Hader und Missgunst. Das ist der falsche Weg. Wir müssen verstehen, Gemeinsamkeiten zu suchen, und nicht stets daran arbeiten, mehr und mehr an Unterschiedlichkeiten festzulegen. Das gelingt aber damit, dass man dem stark wachsenden Zuspruch aus den europäischen Bevölkerungen nachkommt, hier wieder Kompetenzen auch nach dem Prinzip der Subsidiarität in ihre Länder zurückzugeben, was auch ein Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft wäre.

Dritter Punkt ist die Europäische Union nach außen, wo es aus meiner Sicht ein falscher Weg ist – wenn ich mir die zwei Großmächte USA und Russland ansehe –, den einen Präsidenten in das Klamaukhafte zu rücken und den anderen nur mit Sanktionen zu bedenken. Es wäre ein guter Weg, wenn Österreich, die Europäische Union hier versucht, diesen Großmächten auch entsprechend Respekt entgegenzubringen.

Ich bin überzeugt, dass die Österreicher ihre Ratspräsidentschaft, die ein ambitioniertes Programm hat, mit entsprechender Professionalität, mit Neutralität hier zu einem guten Ende führen müssen.

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scelta del governo austriaco di concentrare la sua azione su un'Europa che protegge è una scelta assolutamente ambiziosa. Ma voglio ricordare che il valore concreto del concetto di protezione assume forme e dimensioni diverse in funzione dei reali bisogni del destinatario.

La protezione che richiedono le nostre piccole e medie imprese è ben diversa da quella che chiedono i nostri concittadini residenti in quartieri degradati e la protezione che richiedono i nostri giovani in cerca di lavoro è diversa da quella che chiedono coloro che cercano un sostegno sociale contro la malattia o la vecchiaia.

Questa Presidenza potrà dire di aver contribuito al processo di unificazione europea solo se sarà stata capace di attivare protezione senza discriminazione. In altre parole, se la capacità di proteggere sarà a beneficio, anche se in modo diverso, di tutti i cittadini.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen in der Bürgerkammer Europas, dem einzigen direkt gewählten transnationalen Parlament der Welt! Herr Bundeskanzler, uns gegenüber vertrittst Du nicht nur unsere gemeinsame Heimat Österreich, sondern die Stärken und die Schwächen aller Mitgliedstaaten im Rat, dem neben dem Europäischen Parlament gleichberechtigten Gesetzgeber. Das ist eine herausfordernde, eine schwierige Arbeit, die wir nur gemeinsam – Rat und Europäisches Parlament – erfolgreich meistern können. Sie haben seit Sonntag im Rat die Kapitänsschleife übernommen, und Sie sollen auch die Rolle des Spielmachers übernehmen – als bemühter Dienstleister, guter Gastgeber, engagierter consensusbuilder und mutiger Schrittmacher.

Das Ergebnis Ihrer Ratspräsidentschaft prägt wesentlich die Ausgangslage für die nächste Wahl zum Europäischen Parlament – Sie haben darauf verwiesen. Was Sie – wir – nicht fertig machen, findet vor der Wahl nicht mehr statt. Wir wünschen uns als Europäisches Parlament, dass die Bürgerinnen und Bürger nach diesen sechs Monaten besser spüren, dass wir die Europäische Union sind. Jede Forderung an die EU ist auch eine Forderung an uns selbst. Eine handlungsfähigere Europäische Union ist in unser aller Interesse. Erteilen Sie jedem Alleingang, jeder nationalistischen, populistischen, egoistischen Antwort auf unsere gemeinsamen europäischen und globalen Herausforderungen eine Absage. Geben Sie der Idee Europa im Rat ihre Seele zurück.

Die Verletzung oder Ignoranz europäischen Rechts und unserer universellen Werte in manchen Mitgliedstaaten sind das Gift für glaubwürdige Zusammenarbeit und eine handlungsfähige EU. Die Einstimmigkeit blockiert, erpresst, verzögert eine glaubwürdige Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, behindert unseren Kampf gegen Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Steueroasen und Korruption, schwächt die europäische Demokratie, Transparenz und alle Parlamente. Gehen wir einen Schritt vorwärts zur Abschaffung der Einstimmigkeit!

Erarbeiten wir konkrete Lösungen, Ergebnisse. Ein handlungsfähiger Rat ist in unser aller Interesse. Alles Gute! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Madam President, I would like to say to the Chancellor that Austria has an ambitious motto for its Presidency, which is to protect Europe. But I must say that I am concerned by some signs of hesitation on the part of the Presidency.

Let me be clear: this is a moment where we should not go for mid—range solutions or small arrangements. The choice is clear for the European Union and for the Austrian Presidency. You have one choice, which is to follow those voices calling for national solutions and the closure of borders to protect people: that is one road. And then we have the other road, which is to push for real European solutions: bold, ambitious and turned to the future. This is the expectation we should have regarding the Austrian Presidency.

Let me be clear: what are the things on which you should be able to deliver, all through your Presidency, in order really to protect people?

First, a European social pillar of rights, which is important, inter alia, in terms of coping with the digital revolution, labour contracts and social protection for all citizens. Second, making sure that the Community budget brings back cohesion to the European Union. Third, reform of economic and monetary union, restoring upward convergence, not divergence.

Lastly, we need a European policy to cope with the refugee and migration situation in such a way that we are again proud to be European and proud of our human values. That means having a search and rescue system at European level, a reorganised European border and also a European asylum system. We know, of course, that we need to work with countries of origin. But, Mr Chancellor, these are real European solutions, and we want the Austrian Presidency to move in these directions.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – Voorzitter, een Unie die beschermt, dat is het motto van het Oostenrijks voorzitterschap. Hiermee toont het voorzitterschap aan dat het focust op dat onderwerp waarvan de burger verwacht dat Europa optreedt. Niets meer, niets minder. Dat kunnen wij als N-VA alleen maar toejuichen.

Een voorzitterschap dat ook de problemen durft te benoemen, zoals rond veiligheid en migratie. Tot mijn grote verbazing moet ik vaststellen dat veel mensen denken dat we daar geen probleem mee hebben.

Maar ook een voorzitterschap dat out of the box durft te denken want de uitdagingen waar we vandaag voor staan, die vragen daar ook om. Geen unisono hoeracommunicatie. We moeten kritisch durven evalueren om te verbeteren. Denken, durven en doen dus en dat is de enige manier om het draagvlak voor de Europese samenwerking te behouden. Dank u wel en heel veel succes.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). – Madam President, well, the Council meeting last week was clearly disappointing in many ways. Asylum and migration were put at the top of the agenda but there was no achievement at the end of the day.

Let me be clear: there is no migration crisis today, but there is a crisis – a crisis of lack of political leadership, lack of vision, lack of commitment. So there is a political crisis after the migration crisis, that is very clear. Instead of an agreement on a resilient asylum policy that would truly resolve the situation in the European Union, the Council decision, is focusing on the externalisation of our responsibilities to third countries. Let me ask you what makes you believe that that which we, as 28 EU Member States, cannot resolve together could be better resolved by, Tunisia, Morocco or Albania?

The Austrian Presidency’s responsibility will be to be an honest broker and to start to work towards a truly European solution, towards an asylum policy that is not in place today. We owe it to our citizens and – we need only look at the Eurobarometer – we need to deliver on it. The price of not delivering is far too high.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler! Willkommen im Europäischen Parlament, wo wir an Lösungen arbeiten, die auf nationaler Ebene nicht funktionieren, wo acht Fraktionen sitzen – sieben davon europäisch zusammenarbeiten, mit einer können wir hier nicht konstruktiv zusammenarbeiten, weil sie rechtsextrem ist, weil sie antisemitisch ist, weil sie antieuropäisch ist. Und Sie bringen dieses Parlament in eine schwierige Situation mit einem Koalitionspartner, der in dieser Fraktion sitzt und der jetzt in der Ratspräsidentschaft eine wichtige Funktion einnimmt.

Das erste Mal wird eine rechtsextreme Partei in der Ratspräsidentschaft sitzen und bei den Trilogen mit dem Europäischen Parlament verhandeln. Das ist ein gesamteuropäisches Problem. Aber das Problem sind nicht die Rechtsextremen, das Problem ist, wenn die Konservativen diese Politik übernehmen und weitertragen. Wir haben große europäische Themen: Wir haben den Klimawandel, den wir nicht national lösen können, wir haben die Arbeitslosigkeit, die wir nicht national lösen können, wir haben die Steuerflucht von Großkonzernen, die wir nicht national lösen können. All das sind europäische Themen, die wir gemeinsam angehen können. Von Ihnen höre ich nur: Grenzen, Grenzen, Grenzen, Grenzen, Grenzen. Das ist ein sehr beschränkter Horizont, ein sehr beschränkter Zugang zum Thema Europa. Ich hoffe, dass Sie das in den nächsten sechs Monaten besser hinbekommen.

In den ersten zwei Tagen dieser Ratspräsidentschaft sind 250 Menschen im Mittelmeer ertrunken, am Ende werden es Tausende sein. Ich hoffe, dass Sie möglichst wenig davon auf Ihr Gewissen laden.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε καγκελάριε, κύριε Kurz, διάβασα το πρόγραμμα με τις προτεραιότητες της αυστριακής προεδρίας. Διάβασα αμέτρητες φορές τη λέξη «ασφάλεια», διάβασα ελάχιστες φορές τη λέξη «ανεργία», τη λέξη «δημοκρατία», τις λέξεις «ανθρώπινα δικαιώματα», τις λέξεις «βιώσιμη ανάπτυξη», τη λέξη «ρατσισμός».

Είστε ένας νέος πολιτικός και πρέπει να επιλέξετε ποιες ιδέες θέλετε να υπηρετήσετε. Έχετε δύο δρόμους μπροστά σας: ο πρώτος είναι να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για να υπάρξουν λύσεις και από το Συμβούλιο στο προσφυγικό, στις πολιτικές για το άσυλο, στις διαπραγματεύσεις για το Brexit, στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην κοινωνική ατζέντα. Και ο δεύτερος δρόμος είναι να αποδειχθείτε ένας Orbán ή ένας Salvini με παιδικό πρόσωπο, που απλώς επιδιώκει τα χειροκροτήματα του κυβερνητικού του εταίρου, ο οποίος ανήκει στην άκρα Δεξιά.

Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο δρόμους. Γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα στο οποίο ανήκει και ο κύριος Γιούνκερ και, όπως είδατε, μίλησε πολύ διαφορετικά από σας, όπως και ο κύριος Karas, που ανήκει στο ίδιο κόμμα με σας, στο αυστριακό Λαϊκό Κόμμα. Διαλέξτε λοιπόν, κύριε Kurz: θέλετε να είστε ένας κεντροδεξιός ευρωπαίος ηγέτης ή ένας Salvini με παιδικό πρόσωπο;

 
  
MPphoto
 

  President. – There is a request for a blue-card question. However, because the debate started late and is over-running, I am going to try and take comments at the end via ‘catch the eye’, so no blue cards.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Cancelliere Kurz, il motto della Presidenza austriaca per il semestre è "un'Europa che protegge". Bene, ma proteggere esattamente da cosa? Perché vedete, colleghi, la sensazione è che qui ci si debba proteggere proprio dall'Europa e, in particolare, dal suo triste egoismo. E dove ci porta l'egoismo degli Stati membri lo abbiamo visto con la gestione dei flussi migratori, grande, ormai classico esempio del fallimento europeo.

Eppure, Presidente Kurz, segnalo che nelle settanta pagine del documento programmatico della sua Presidenza austriaca non è mai menzionata la parola "solidarietà". Mi auguro si tratti semplicemente di una svista.

Io ve lo dico chiaramente: non commettete l'errore di pensare di lasciare soli i paesi di primo approdo; non commettete la sciocchezza di far diventare l'Italia il campo profughi dell'Europa. Gli impegni che sono stati presi all'ultimo Consiglio europeo, grazie all'abile lavoro di un governo italiano finalmente attento e competente, devono essere rispettati e portati avanti.

Azioni condivise tra gli Stati membri e riforma del regolamento di Dublino, sulla base di un equilibrio tra responsabilità e solidarietà, sono solo alcuni di questi impegni e su questo, se lo ricordi, non arretreremo di un centimetro. Apprezziamo però gli impegni sulla competitività, sulla digitalizzazione, sulla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Ma lasciatemi concludere parlando di lavoro: avete scritto che è necessario assicurare condizioni di lavoro giuste per tutti. Il governo italiano ha varato proprio ieri un provvedimento del ministero del Lavoro con un nome ben preciso, "decreto dignità", per combattere, tra le altre cose, il precariato.

Ecco, anche l'Europa non dimentichi questa piaga sociale e cominci a restituire i diritti ai cittadini. Un'Europa che protegge dal precariato, dall'austerità e dalla disoccupazione sarebbe un grande risultato per la sua Presidenza. Le auguro buon lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (ENF). – Voorzitter, ik wil de heer Kurz en Oostenrijk van harte feliciteren met het voorzitterschap van de Europese Raad. De EU gaat een bijzonder moeilijke fase tegemoet en het voorzitterschap zal zeker niet eenvoudig zijn. Er zijn genoeg uitdagingen. De relatie met Turkije zal moeten worden herzien. De problemen met de euro zullen zeker niet minder worden en de massa-immigratie en haar gevolgen moeten worden aangepakt.

Daarom is het goed dat het voorzitterschap in handen komt van Oostenrijk, waar inmiddels het realisme aan de macht is gekomen in de regering van ÖVP en FPÖ. Wanneer de EU wil blijven bestaan, dan kan dat uitsluitend met oplossingen die komen van realistische partijen. Het najagen van illusies heeft de EU aan de rand van de afgrond gebracht.

Geen enkel verbond kan blijven bestaan wanneer de ene, de noordelijke helft voortdurend moet opdraaien voor de kosten van de andere helft. Geen enkel verbond kan blijven bestaan wanneer Duitsland miljoenen gelukzoekers en profiteurs oproept naar de EU te komen en vervolgens alle andere lidstaten laat opdraaien voor de gevolgen. Geen enkel verbond kan blijven bestaan wanneer het toelaat dat op zijn grondgebied mensen in moskeeën onder Turks staatstoezicht worden geïndoctrineerd met haat tegen het Westen.

De Oostenrijkse regering laat zien dat het ernst maakt met het aanpakken van deze problemen. Het is een voorbeeld voor de rest van de EU. Het sluit zijn grenzen, het wijst radicale imams uit en sluit staatsgevaarlijke moskeeën. Het is bereid desnoods militaire ondersteuning te bieden aan het bestrijden van de massa-immigratie. De Oostenrijkse regering is terecht sterk tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Kortom, in Oostenrijk is het realisme aan de macht en het realisme is de redding van Europa.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler! Auf Ihrer Seite des Außenministeriums las ich: „Der Einsatz für Menschenrechte ist ein Kernanliegen der Außenpolitik Österreichs.“ Ich habe davon aber heute nichts in Ihren Ankündigungen vernommen. Denn immerhin schreiben Sie auch, gemeinsam mit der EU jährlich in Hunderten Fällen für den Schutz bedrohter Einzelpersonen in allen Teilen der Welt zu intervenieren. Konkret haben Sie aber im Jahre 2017 im eigenen Land 214 Anklagen und 119 Verurteilungen wegen Verstößen gegen das antiquierte Verbotsgesetz ausgesprochen.

Im Nachbarland, in meinem Land, in Deutschland, finden jährlich wegen Meinungsdelikten überdauert über 12 000 Ermittlungsverfahren statt. 1 138 Patrioten sind in Deutschland nur wegen ihrer Meinung eingesperrt. Sie haben keinen Terroranschlag begangen. Achtzigjährige wie Horst Mahler, Frau Ursula Haverbeck werden in Handschellen ins Gefängnis geworfen. Es wäre ein Zeitpunkt für Sie, für Österreich, jetzt mit der Patriotenverfolgung in Ihrem Land und in ganz Europa aufzuräumen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Frau Präsidentin! Ein Europa, das schützt – ein sehr passendes Motto in schwierigen Zeiten. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen suchen Halt und Orientierung, sie suchen Schutz in diesen unruhigen Zeiten. Nur zwei Beispiele: Das eine ist der Schutz vor großen globalen Konzernen und ungeregelter Globalisierung, in der sich der Größte, der Stärkste, der Unfairste durchsetzt, oder der Schutz vor dem Chaos, das Präsident Trump im Moment global verbreiten möchte.

Wir wollen Globalisierung regeln. Dazu brauchen wir gute Abkommen, deswegen nicht Kritik, wie mein Kollege von den Grünen, sondern herzlichen Dank und Glückwunsch, dass Sie das Handelsabkommen mit Kanada in Österreich ratifiziert haben. Bitte helfen Sie mit, dass in Ihrer Ratspräsidentschaft unsere Abkommen mit Japan, mit Singapur, mit Vietnam durch das Europäische Parlament abgestimmt werden können, damit wir nicht nur Worte, sondern auch Taten setzen und die gute globale Ordnung aufrechterhalten können.

Das Zweite: Die Menschen suchen Schutz vor Bürgerkrieg, vor Unterdrückung und vor Unfreiheit. Aber viele Menschen wünschen sich auch Schutz vor ungeregelter Migration, und unser Kollege von den Grünen hat Sie kritisiert für die Übungen Ihrer Grenzpolizei. Ich möchte Danke sagen. Ausbildung hilft nämlich den Polizisten, die diese schwierige Arbeit machen müssten, und die Bilder geben verunsicherten Menschen Vertrauen zurück. Ich habe den Eindruck, mit Ihrer Bundesregierung haben Sie in der Migrationsfrage in Österreich weitestgehend eine Befriedung der Bevölkerung geschafft. Wir brauchen das auch in der Europäischen Union, und deswegen ist meine Bitte: Bitte starten Sie eine Initiative im Rat, dass wir die Ergebnisse des letzten Wochenendes weitertragen. Bitte helfen Sie mit, indem Sie die jetzt gut ausgebildeten Grenzsoldaten vielleicht an Frontex abstellen, dass wir kurzfristig die europäischen Außengrenzen sichern, damit wir wirklich Schengen aufrechterhalten können und überflüssige Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union dann möglichst auch bald nicht mehr brauchen.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Willkommen im Europäischen Parlament, Herr Bundeskanzler! Die österreichische Ratspräsidentschaft findet ein Jahr vor der nächsten Wahl statt, und viele legislative Vorhaben sind noch abzuschließen. Es ist in unser aller Interesse, dass das funktioniert, und wir als österreichische Sozialdemokraten werden Sie dabei selbstverständlich unterstützen.

Sie haben Ihre Präsidentschaft unter das Motto „Für ein Europa, das schützt“ gestellt. Richtig! Viele Menschen in unserem Europa fühlen sich verunsichert. Sie haben Zukunftsängste, und sie fühlen sich im Stich gelassen. Wenn wir die Menschen schützen wollen, dann dürfen wir sie aber nicht aus politischem Kalkül verunsichern, dann müssen wir beweisen, dass wir ihre Probleme lösen können, etwa in der alles beherrschenden Migrationsfrage. Der Rat blockiert seit Monaten die Vorschläge des Parlaments. Verhandeln Sie mit uns auf Augenhöhe, Herr Bundeskanzler! Unsere Vorschläge sind ausgewogen und bieten konkrete Lösungen.

Miteinander und nicht gegeneinander! Ja, wir brauchen mehr Miteinander. Für uns heißt das: Stärkung der sozialen Säule. Wir wollen nicht, dass das europäische Haus zusammenfällt. Nur ein soziales Europa ist ein Europa, das schützt.

Die Menschen zu beschützen, bedeutet aber auch, die rechtsstaatlichen Fundamente zu stärken. Nicht nur, aber vor allem in Ungarn und Polen passiert Bedrohliches. Unterstützen Sie uns dabei, diese Länder zur Umkehr zu bewegen. Die österreichische Ratspräsidentschaft könnte in die Geschichte eingehen, wenn Sie dazu bereit sind.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, predstavljene aktivnosti austrijskog predsjedništva ohrabruju me zato što smatram da su fokusirane na prave izazove i da će im se pristupiti na ispravan način. Nikome nije u interesu da se s gorućim problemima i dalje nosimo u rukavicama ili, još gore, da ih u potpunosti ignoriramo.

Pristup kancelara Kurza i njegove vlade migracijama, proširenju i budućem funkcioniranju Unije mogu samo pozdraviti. Treba nam manje Europe i više supsidijarnosti.

Europska unija ne treba prihvaćati nekontrolirane brojke migranata i onda izgarati u međusobnim svađama oko njihove redistribucije, već mora reformirati sustav azila i štititi svoje vanjske granice.

Budući da Hrvatska ima najdulju vanjsku kopnenu granicu, očekujem od Austrije i ostalih članica da Hrvatskoj pomognu osigurati sve resurse potrebne za učinkoviti nadzor.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Paní předsedající, pane spolkový kancléři, rakouské předsednictví se musí potýkat s několika obrovskými balvany, které před sebou Evropská unie tlačí již několik let. Tím největším je samozřejmě migrace. Výsledky Rady sice přinesly mnoho podnětů, ale jasné řešení je stále v nedohlednu. Angela Merkelová navíc neuklidnila CSU v takové míře, jak doufala, což bude způsobovat nervozitu i ve zbytku Evropské unie. Evropská unie nyní musí najít způsob, jak se vypořádat s masovou migrací nejen v rámci Schengenu, ale i v rámci hranic mimo EU.

Svůj vrchol zažije také debata o brexitu a budoucnosti vztahů Velké Británie a Evropské unie. Brexit je totiž na jednu stranu velmi jednoduchý, ale obsahuje v sobě zásadní otázky. A stejně jako jinde u něj více než jindy platí to, že dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic.

Vyjednávání o víceletém finančním rámci Unie opět sebere rakouskému předsednictví mnoho sil, jelikož bude jistě velmi intenzivní a ukáže na mnoho rozdílných zájmů v Evropské unii. I naše nová česká vláda tady bude mít za úkol bojovat co nejvíce za české zájmy, jelikož musí bojovat za zájmy českých obcí a krajů.

A blížící se evropské volby pak budou znamenat, že mnoho významných dokumentů bude třeba vyřešit v brzké budoucnosti. Dokumenty, na kterých spolupracuji já, jako emise CO2 u automobilů nebo projekt HTA v rámci zdravotnictví jsou věci, na jejichž výsledky čekáme. A já vám věřím, pane spolkový kancléři, že vaše předsednictví toto dotáhne do konce. Přeji vám hodně úspěchů a doufám, že se vám vše podaří tak, jak jste si předsevzali.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (EFDD). – Fru talman! Och nu har jag sett det här ske så många gånger så jag måste säga något om det. Ni på första raden: herr Verhofstadt , herr Lamberts, herr Weber, herr Bullmann, alla ni som sitter på första raden; vad är det som ni tycker ger er rätten att stjäla talartid från era kollegor i detta hus?

Är det för att ni tycker att ni är viktigare och större eller är det helt enkelt så att ert ego har blivit så uppblåst så ni struntar fullkomligen i era kolleger i huset och tycker ni kan bete er precis hur ni vill? Det är skamligt ert agerande. Och ni skulle ta itu med det från presidiet, för det är för dåligt det som pågår.

Och nu ska jag vända mig till kansler Kurz: Välkommen hit kansler Kurz. Till cirkusen i Europahuset. Ni ser hur det fungerar här inne, jag är ytterst tacksam att ni kommer in med ett lands ordförandeskap. Äntligen ett ordförandeskap med sunda värderingar, ett ordförandeskap som inte lider av de politiskt korrekta skygglapparna, jag ser fram emot ert ordförandeskap.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). – Pani Przewodnicząca! Panie Kanclerzu! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezydencji austriackiej za jej motto: „Europa, która chroni”. Jest ono bardzo wymowne, ale z drugiej strony też bardzo pojemne. Myślę, że ta Pańska deklaracja, która jednocześnie towarzyszy prezentacji i która mówi o tym, że chcecie Państwo kontynuować zadania podjęte przez prezydencję bułgarską, może zyskać aprobatę.

Dziękuję przede wszystkim za skoncentrowanie się na ważnym dla Unii zadaniu – ważnym przede wszystkim dla obywateli – jakim jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo granic zewnętrznych, w tym również uregulowanie kwestii nielegalnej imigracji. Bez tego nie da się uzyskać aprobaty dla innych rozwiązań, chociażby dotyczących rewizji procesu dublińskiego.

Europejski styl życia, mówi Pan, połączony z konkurencyjnością gospodarki europejskiej jest ważny dla wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgadzam się z tym w pełni – bez odbudowy, na przykład, europejskiego przemysłu, bez jego znaczącego udziału w kreowaniu produktu krajowego brutto trudno będzie mówić o akceptacji zmian, które dotyczą europejskiej gospodarki, łącznie z jej modernizacją i nowoczesnością.

Ważne wydaje mi się również podejście do wyzwań, które w ramach prezydencji ma być oparte na zasadzie pomocniczości. Aby osiągnąć postęp, trzeba rozwiązać sprawy, które łączą, które są najważniejsze, a pominąć te, które dzielą, a które częstokroć mają charakter mniejszej wagi.

Chciałbym również podziękować za podtrzymanie priorytetu, jakim jest przyszłość Bałkanów Zachodnich. Bez rozwiązania tego problemu trudno będzie mówić o stabilizacji w samej Europie, a jednocześnie skoncentrowanie się na szczególnym zaangażowaniu na rzecz sąsiadów Europy, w tym również na rzecz sąsiadów w Europie Południowej, jest naszym moralnym obowiązkiem. Jednocześnie słuszne jest, że będziemy się koncentrowali na finale kwestii dotyczących brexitu, który ma zaowocować porozumieniem pomiędzy Unią Europejską a wychodzącą Wielką Brytanią. Wydaje mi się, że jest to potrzebne wszystkim stronom w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Cancelliere, innanzitutto Le volevo ricordare – tutti hanno parlato della questione dei migranti, lei ci ha detto che vuole risolverla attraverso un voto su Dublino – che una riforma di Dublino è possibile solo se accettate di votare a maggioranza e non all'unanimità, come vi siete impegnati a fare.

In secondo luogo, voi cercate di portare a conclusione il quadro finanziario pluriennale. Come pensa Lei di conciliare i nuovi temi – la difesa, la sicurezza, i migranti, la nuove risorse per lo sviluppo dell'Africa, di cui ci ha parlato – e le politiche tradizionali dell'Unione europea che producono la coesione senza un aumento delle risorse? Vorrei proprio capire da Lei come pensa di conciliare i due elementi e trovare una soluzione.

In terzo luogo, Le vorrei porre una questione: lei viene, come me, da una regione di montagna, nel suo caso, da un paese di montagna. Noi, nella prossima sessione, a inizio settembre, voteremo una risoluzione sulle zone rurali e montane, un'agenda per le zone a popolamento rado e con problemi strutturali: Lei pensa di potersi impegnare perché quest'agenda venga avviata e, se possibile, definita prima della prossima programmazione? Ci vuole provare?

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Madam President, I appreciate that Austria has chosen as one of its priorities security and the fight against illegal migration, but I have a question to pose. What would you say if I told you that a Member State issued 300 Schengen visas every day, including Sundays? How would you react if a standard 14-day period for issuance was narrowed to just 1.5 days? Would you stay calm if this happened in one of our Member State’s consulates in Tripoli, which is in Libya?

But what I say is not a joke: this is the current condition of Schengen area security, which was supposed to be safe for all EU citizens. The Maltese authorities have allegedly issued and sold 88 000 Schengen visas to Libyan nationals and an unknown number of medical visas. The Maltese authorities are refusing to investigate the scandal, and the Commission – otherwise very active when it comes to the rule of law – turns a blind eye. Members that so blatantly break the basic rule of common security must be temporarily suspended and the case thoroughly investigated. I insist.

In view of its priorities, I call upon your Presidency to stop this madness and get the Schengen safe.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). – Gerbiamas pirmininke, pone kancleri, pirmiausia sveikinu Austrijos žmones, kurie, kaip ir mano Lietuva, pažymi savarankiškos valstybės susikūrimo šimtmetį. Džiaugiuosi, kad Austrija pasirinko visuomenei svarbų pirmininkavimo šūkį „Europa, kuri saugo“. Linkiu, kad tas šūkis neliktų tik trim tuščiais žodžiais, o taptų demokratijos atstatymo pagrindu. Taip pat linkiu ir raginu: pirma – didinti finansavimą sanglaudos ir žemės ūkio politikai dvidešimt pirmais–dvidešimt septintais metais Europos Sąjungos biudžete; antra – galų gale ir visiems laikams suvienodinti tiesiogines išmokas žemdirbiams; trečia – ypatingą dėmesį skirti socialinio aprūpinimo klausimams – tai ypač svarbu valstybėms, tokioms kaip Lietuvai, kurioje socialinė atskirtis yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad Vienos sūkurys atneš naujų idėjų ir reformų gūsį ir sutarimas, jog Europa pajėgia apsaugoti savo sienas, garantuoja piliečių saugumą, neliks tik sparnuota fraze.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). – Madam President, to start with, I would like to welcome the Chancellor. I’m not going to refer to your motto because there were so many mentions of the motto of the Austrian Presidency that there is no need now. I want to refer to the two major priorities, which are migration and digitalisation. Both of them are absolutely big issues which require a joint solution.

On the migration aspect, I want to insist on the aspects of the idea of a joint solution. But to reach a joint solution we need to have long-term thinking, and this is something lacking on that issue. There are normally just short-term solutions, which are absolutely necessary since there’s a number of problems that must be solved: humanitarianism is necessary, based on working solutions, but you we don’t have long-term solutions. If we don’t approach countries of origins and don’t address sustainable development by converting sustainable development from a mantra into real projects, we are not going to succeed.

This requires a great deal of leadership, vision and there is a possibility for the Austrian Presidency and for you yourself to greatly contribute in that direction. I must say, failure is not written in the stars. Success depends on human decisions, and the actions must be the right ones. So here is the opportunity. Please don’t miss it. We are looking forward to see what is going to happen.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Frau Präsidentin! Ich wünsche mir, dass der EU-Ratsvorsitz ein Erfolg wird. Es geht um zu viel. Ein Europa, das schützt, schützt unser Lebensmodell, unsere Lebensqualität. Es ist ein Europa, das sozial schützt. Da geht es um Löhne, da geht es um den Kampf gegen Steuerdumping und Lohndumping. Es liegen 200 Dossiers auf dem Tisch. Es geht um die Digitalsteuer, die Körperschaftsteuer. Es geht um so viel anderes, das Sie nicht erwähnt haben. Es geht um eine europäische Arbeitsmarktbehörde, die kontrolliert, wenn die Sozialversicherung nicht bezahlt wird. Das heißt, es liegt sehr vieles auf dem Tisch, was für uns europäische Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Und da ist es wichtig, dass Sie nicht nur eine PR-Show machen, sondern dass Sie wirklich diese Knochenarbeit machen, wenn es darum geht, die Dossiers Stück für Stück abzuarbeiten.

Es geht auch darum, dass es keinen Widerspruch zu dem gibt, was innenpolitisch passiert, z. B. in Österreich, wenn Sie sich für die 60-Stunden-Woche und den 12-Stunden-Tag einsetzen und wir auf der anderen Seite eben diese Verbesserungen der Lebensqualität bei der Work-Life-Balance erreichen wollen. Hier liegen so schöne Vorschläge auf dem Tisch. Führen Sie die weiter, und zwar konstruktiv.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Cancelliere, la ringraziamo per questo discorso di ampio respiro e salutiamo con favore la Presidenza austriaca, che si trova sicuramente a gestire un momento di scelte cruciali per tutta l'Europa. A noi piace molto il motto che avete scelto "l'Europa che protegge": è estremamente attuale e risponde a quelle che sono le esigenze prioritarie dei nostri cittadini.

La lotta contro l'immigrazione illegale, la protezione dei confini esterni, così come l'impegno a creare sviluppo in Africa, prospettive per i giovani di quel continente, sono tutte priorità, specialmente per il mio paese, che è l'Italia. L'Italia non deve più soffrire la solitudine che ha sofferto in questi anni; l'Italia non può diventare quel ghetto migratorio che diventerebbe se questa solitudine continuasse.

Per questo, però, ci preoccupa quanto è già stato ricordato, la decisione di cambiare Dublino all'unanimità, mi piacerebbe conoscere il Suo pensiero. Ho anche una domanda per Lei: non pensa che, oltre ai mezzi di cui ha parlato il presidente Juncker per Frontex, dovremmo forse anche ripensare il mandato politico di tale agenzia?

E a chi ci accusa, ancora oggi in quest'Aula, di nazionalismo io vorrei rispondere con le parole di Giovanni Paolo II sulla patria, "Quando penso patria esprimo me stesso; è voce del cuore, frontiera segreta che da me si dirama verso gli altri per abbracciarli tutti, fino al passato più antico di ognuno".

Cari signori, patria è amore, non solo per i nostri cittadini ma anche per gli altri. Voi siete i seminatori di odio!

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Chancelier, excusez-moi de revenir sur votre slogan d’une «Europe qui protège» parce qu’effectivement il est au cœur de nos discussions. S’il s’agit effectivement de protéger de la fraude et de l’évasion fiscale les citoyens européens pour assurer le pilier social de l’Union européenne, je suis d’accord avec votre vision de la protection. Si c’est pour protéger les travailleurs européens de la financiarisation de notre économie européenne, alors je suis d’accord également pour ce modèle de protection. Si c’est pour renforcer les moyens aux frontières extérieures de l’Union, je suis également d’accord avec vous. Mais si c’est pour entretenir la confusion entre le droit d’asile, le droit des réfugiés et la sécurité des citoyens européens, alors je ne suis pas d’accord avec vous. À aucun moment, Monsieur le Chancelier, les barbelés n’auront jamais empêché l’air de passer.

Faites adopter de façon concrète notre position pour réformer Dublin et vous ferez avancer l’Union européenne collectivement. Sur les ponts que vous créez avec l’Afrique, je crains qu’il y ait aussi des confusions entre les ponts et les murs. Mais si c’est des ponts dont il s’agit, nous avons besoin de moyens supplémentaires. Et là, j’aimerais vous interroger sur votre vision du cadre financier pluriannuel. Allez-vous permettre de dépasser les 1,114 % sur le budget de la contribution des États pour, enfin, avoir une politique européenne ambitieuse à la hauteur de nos enjeux européens et internationaux?

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). – Elnök Úr! A magyar Fidesz–KDNP néppárti delegációjának a nevében üdvözlöm az osztrák elnökség prioritásait, különösen ami az illegális migráció elleni küzdelmet jelenti. Évek óta hangsúlyozzuk ebben a házban, hogy a migránsok biankó meghívása helyett a külső határok védelmére kellene Európának koncentrálnia. Képesnek kell lennünk megvédeni saját határainkat is, és biztonságot adni polgárainknak. Mi, magyarok sajnos megtapasztaltuk, hogy milyen érzés, ha ellenőrizetlenül migránsok tízezrei árasztják el országunkat, fővárosunk vasútállomásait, fő tereit, ahogyan azt is, hogy milyen biztonságot jelent, ha határainkat megvédhetjük, és ezzel megakadályozzuk az illegális migrációt.

Ausztria törekvése, hogy azokra a területekre koncentrál, ahol lehetséges az együttműködés, és tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét is. Ez a mi álláspontunk is.

Nemet mondunk a kötelező betelepítési kvótára, és igent mondunk a határok védelmére, és elkötelezettek vagyunk abban is, hogy segítsük az embertársainkat a saját országukban. Ebben számíthatnak a mi támogatásunkra, Kancellár Úr.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono sempre grande aspettative dietro all'inizio di ogni Presidenza, soprattutto se la posta in gioco è un tema che occupa l'agenda del Consiglio dal 2015: l'immigrazione.

Ecco, su come gestire il fenomeno migratorio in questi anni abbiamo sentito di tutto: dalle ipotesi più impraticabile alle soluzione più lesive dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Pensavamo di aver raggiunto il limite della decenza e invece, solo una settimana fa, l'ennesima conclusione che vede naufragare una volta per tutte il principio di solidarietà, rendendolo flessibile, e la modifica del regolamento di Dublino, miseramente accantonata e che consacra il principio del paese di primo approdo. Chi arriva in Italia resta in Italia.

Il vostro motto è "l'Europa che protegge". Ecco, proteggeteci da chi fomenta odio e paure ingiustificate e dimostrateci di proteggere ogni individuo, indipendentemente dallo status giuridico. Le persone, prima di tutto. Vogliamo un'Europa solidale, inclusiva, accogliente e che non ha paura di aprirsi all'esterno. Vogliamo un'Europa multiculturale.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Freund (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler! Ich glaube, es gibt niemanden, der Ihnen für die österreichische Ratspräsidentschaft nicht Glück oder besser Fortune wünschen würde.

Das Wort Migration ist heute auch schon oft gefallen, es scheint an Ihnen zu haften, wo immer Sie auftreten. Aber ich sehe in Ihrer Argumentation auch einen Widerspruch. Sie haben praktisch den Wahlkampf mit der Behauptung gewonnen, Sie hätten die Balkanroute geschlossen. Und trotzdem ziehen Sie jetzt landauf, landab und warnen vor einer Flüchtlingswelle, die es a) nicht gibt – das beweisen die jüngsten Zahlen – und die b) über die geschlossene Route wohl nicht kommen kann, oder c) ist sie gar nicht geschlossen.

Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, den Applaus des gesamten Hauses haben wollen, dann wäre es gut, in den nächsten sechs Monaten nicht der Bevölkerung Angst einzujagen, sondern alles zu tun, damit die Menschen nicht erst flüchten müssen. Beginnen Sie damit, einen Marshallplan für Afrika auszuarbeiten. So können Sie eine Flüchtlingswelle langfristig stoppen, und so verschaffen Sie sich auch einen Eintrag in die Geschichtsbücher, auf den Sie stolz sein können.

 
  
MPphoto
 

  Monika Beňová (S&D). – Vážená pani predsedajúca, začali ste prezentáciu rakúskeho predsedníctva peknou vetou. Tá veta bola, že „Európska únia je významný projekt, na ktorom treba stále pracovať“, a ja s Vami súhlasím a súhlasím s vetou, že je to projekt hodný toho, aby sme hľadali spoločné riešenia a aby sme na ňom pracovali.

Chcela by som do hesla Vášho predsedníctva „Európa, ktorá chráni“ dať do pozornosti sociálnu politiku, pretože Európska únia potrebuje hľadať riešenia v oblasti sociálnej politiky, a v tomto kontexte sa mi zdá nefér, ak Vaša vláda prichádza s návrhom vytvárať opäť raz akúsi dvojitú kategóriu občanov v Európskej únii, a to tým, že slovenským opatrovateľkám vo Vašej krajine chcete znižovať rodinné prídavky pre ich deti. Všetky deti v Európskej únii sú rovnaké, či sú naše slovenské alebo Vaše rakúske. A chcela by som ešte, pán kancelár, upozorniť na jeden problém, ktorý tu máme, a to je, ako sa správame k Rumunsku, k Bulharsku a k Chorvátsku. Sú to krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie a napriek tomu sme doteraz nenašli odvahu na to, aby sa stali aj členmi schengenského priestoru. Ak chceme teda vybudovať silný schengenský priestor, potom iba s týmito krajinami.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, pane kancléři, já velmi oceňuji váš přístup a zodpovědnost. Evropa, která chrání, je to, co naši občané od Evropské unie očekávají. A samozřejmě solidarita mezi členskými státy bude možná tehdy, když budou vědět, že Evropská unie je dobře chráněna na své vnější schengenské hranici.

To, co mě zaujalo ve vašem vystoupení, byla ambice, abychom spolupracovali s Ruskem. Já se vás chci zeptat: Ano, spolupracujme, ale musíme trvat na podmínkách dodržení Minských dohod. Musíme trvat na tom, že Rusko přestane okupovat Krym. Myslím, že nemůže Evropská unie tuto okupaci uznat a bez podmínek spolupracovat s Ruskem. Chtěla bych v tomto na vás apelovat. V každém případě vám přeji hodně sil a energie do naplnění toho cíle, aby Evropa skutečně chránila.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). – Señora presidenta, hemos asistido a un debate interesante, pero cuando estamos hablando de proteger Europa, de más ambición de Europa, lo que tenemos es que ser conscientes de que no podemos hacer más con menos recursos.

Por eso, las perspectivas financieras que se están discutiendo — el marco financiero plurianual — son una buena oportunidad para apostar, precisamente, por proteger más a Europa, para hacer las políticas necesarias y abordar esos retos que tenemos, esos nuevos desafíos, como es la lucha contra el cambio climático, como es hacer frente a la inmigración, como es hacer frente a la industria tecnológica, como es hacer frente a la defensa común europea. Esos son grandes retos para proteger a la gente, a los trabajadores y nuestras fronteras, y abordar nuestros desafíos. Pero eso no se hace con recursos menguantes.

Por eso, señor primer ministro, yo le invito a que se una a aquellos países que quieren hacer un mayor esfuerzo para que haya una mayor construcción europea con más recursos que nos permitan hacer frente a los nuevos desafíos.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε καγκελάριε της Αυστρίας, κύριε Kurz, είπατε ότι η αυστριακή προεδρία θέλει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τους πολίτες της. Να σας ρωτήσω, λοιπόν, ποια θα είναι η στάση της αυστριακής προεδρίας απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία η οποία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, η Τουρκία η οποία κατέχει το 37% του κυπριακού εδάφους, η Τουρκία η οποία με τον κύριο Ερντογάν αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάνης, παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της Ελλάδος και θέλουμε μία τοποθέτηση δική σας επ’ αυτού.

Ειδικότερα, ποια θα είναι η στάση της Αυστριακής Προεδρίας και τι θα κάνετε προκειμένου να υπάρξει επιτέλους η απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνται παράνομα επί 125 ημέρες, μέχρι σήμερα, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Τουρκίας. Θέλουμε μια δήλωση τοποθέτησής σας, κύριε καγκελάριε, κύριε Kurz, για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Guten Tag, Herr Bundeskanzler! Mit Migration lässt sich wunderbar Innenpolitik machen. Das haben wir hier alle schon gesehen. Aber unser sozialer Friede in Österreich und unser Wohlstand werden vor allem durch den Klimawandel gefährdet – das sind die Herausforderungen. Sie werden gefährdet durch die Steuerflucht von Superreichen und etlichen multinationalen Unternehmen. Die gefährden unseren sozialen Frieden und unseren Wohlstand.

Eine Frage möchte ich an Sie stellen: Die Gemeinsame Agrarpolitik des nächsten Jahres wird hier im Haus diskutiert und auch unter Ihrer Ratspräsidentschaft. Werden Sie sich dafür einsetzen, die europäischen Bäuerinnen und Bauern vor dem Weltmarktdumping zu bewahren? Werden Sie sich dafür einsetzen, europäisches Steuergeld für eine europäische Produktion von gesunden Lebensmitteln für unsere Bürger zu finanzieren? Können wir das von Ihnen erwarten? Und können wir von Ihnen erwarten, dass Sie sich für eine klimafreundliche und umweltfreundliche Landwirtschaft einsetzen, die von unserer Natur auch unserer nächsten Generation noch etwas übrig lässt? Bitte beantworten Sie das.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε, κύριε καγκελάριε, ως πρώτη προτεραιότητα της προεδρίας της χώρας σας αναφέρατε την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και σωστά επισημάνατε ότι, για να υπάρχει επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αυτό δεν ισχύει. Ο Frontex έχει αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικός και είναι λογικό αυτό, διότι με τι κίνητρο, παραδείγματος χάρη, ένας Αυστριακός θα προστατεύσει τα ελληνικά σύνορα, ακόμη κι αν τα θεωρεί ως εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης;

Συμφωνείτε, λοιπόν, ότι για να υπάρξει αυτή η ασφάλεια, θα πρέπει να ανατεθεί η σοβαρή αυτή αποστολή στις αρμόδιες και υπεύθυνες χώρες; Συμφωνείτε ότι πρέπει να καταργηθεί η αναχρονιστική Συνθήκη του Δουβλίνου, ούτως ώστε να μην μετατραπούν οι χώρες εισόδου σε καταυλισμούς συγκεντρώσεως εξαθλιωμένων λαθρομεταναστών; Και, τέλος, επειδή η Τουρκία εξακολουθεί να στέλνει χιλιάδες λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, ποια μέτρα θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν εναντίον της Τουρκίας; Πιστεύετε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει εναντίον της Τουρκίας τα μέτρα που έχει επιβάλει κατά της Ρωσίας;

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε καγκελάριε, θα ήθελα να σας θέσω τα εξής ερωτήματα: Θεωρείτε ότι η αλληλεγγύη είναι πράγματι ένας δρόμος με δύο κατευθύνσεις; Και, αν ναι, τι προτίθεται να κάνει η Αυστριακή Προεδρία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αφαίρεση κοινοτικών κονδυλίων από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί για το προσφυγικό; Επίσης, πόσο γρήγορα θα προωθήσετε τη νομοθεσία για την αλλαγή του καθεστώτος του Δουβλίνου και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα κάνετε, ούτως ώστε το 2020 να έχουμε ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή με 10.000 άνδρες και γυναίκες, αλλά και με οχήματα και με τα ανάλογα πλοία;

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, domnule președinte Juncker, domnule cancelar, vă felicit pentru că preluați președinția. Sigur, cunosc foarte bine țara dumneavoastră. Aveți o țară frumoasă. Iubesc Austria – asta nu înseamnă că și guvernarea actuală.

Domnule comisar, vorbiți de a crea punți. Ați vorbit de faptul că este nevoie să protejați. Dar cum protejați, când ați declarat – pur și simplu, ați declarat – că lucrătorii din țara dumneavoastră, românii, nu au dreptul la alocațiile pentru copii, ca ceilalți? Este o discriminare. Vreți să apărați practicând un naționalism sau cum?

Sigur că aș dori ca România, când preia de la dumneavoastră, să poată să ducă mai departe niște lucruri legate de Europa unită, deci tratarea cetățenilor în mod egal, de un spațiu Schengen în care să fie țara mea și Bulgaria. Și să nu mai faceți garduri, domnule cancelar!

Ați început cu stângul. Sunteți tânăr, cel mai tânăr lider și ar trebui să vă corectați din punctul de vedere al tratamentului cetățenilor europeni.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Kommission. – Herr Präsident! Ich würde gerne zu einem Thema Stellung beziehen, das hier mehrfach angesprochen wurde, und das betrifft das Thema Subsidiarität. Das ist ja eines der Hauptanliegen des österreichischen Ratsvorsitzes und auch des Bundeskanzlers in Person. Ich würde gern darauf hinweisen, dass wir eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des ersten Vizepräsidenten Frans Timmermans eingesetzt haben. Ein österreichischer Abgeordneter nimmt an diesen Arbeiten auch teil. Ich wünschte mir, dass diese Arbeiten schnell zum Abschluss kommen, und dann werden wir uns unter österreichischer Leitung mit den inhaltlichen Vorgaben, Anmahnungen, Hinweisen dieser Kommission, dieser Arbeitsgruppe beschäftigen. Für mich ist das ein wichtiges Thema.

Die Kommission hat ja diesbezüglich auch einiges geleistet. Diese Kommission schlägt im Schnitt 20 bis 23 Gesetzesvorschläge, Initiativen pro Jahr vor. Die Vorgängerkommissionen hatten 120, 130 Initiativen vorgeschlagen. Das nimmt eigentlich niemand zur Kenntnis, dass wir weniger tun, weil wir nicht mehr Europa brauchen, sondern ein besseres Europa. Wir haben 51 Gesetzesvorschläge zurückgezogen und 151 verschlankt. Ich bitte darum, dass man dies zur Kenntnis nimmt.

Und ich wehre mich dagegen, dass Frau Trebesius hier dauernd Lügen erzählt. Ja! Ich weiß nicht, welcher Partei Sie angehören. Ich weiß, welcher Fraktion Sie angehören, und das sollten Sie eigentlich nicht tun. Denn zu behaupten – verwechseln Sie mich bitte nicht mit Herrn Verhofstadt, den ich sehr schätze –, ich wäre für die Vereinigten Staaten von Europa, das ist eine unwahre Behauptung. Sie finden in meiner ganzen Vita mit Ausnahme der ersten 20 Jahre keinen Hinweis darauf, dass ich für die Vereinigten Staaten von Europa wäre, weil ich dagegen bin, dass man den Eindruck schindet, als ob sich die Europäische Union auf dem Wege der Verstaatlichung befände. Das wollen die Menschen in Europa nicht. Und ich will das auch nicht. Also stellen Sie bitte diese Parolen ein, denn ich werde Sie jedes Mal stellen, wenn Sie das noch einmal wahrheitswidrig behaupten.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Kurz, amtierender Ratspräsident. – Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Manfred Weber und Othmar Karas haben gesagt: Erarbeiten wir gemeinsam Fortschritte! Das ist genau das Ziel des österreichischen Ratsvorsitzes. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam im Parlament, gemeinsam mit der Kommission und natürlich auch gemeinsam im Rat versuchen, viele der Themen, die heute angesprochen worden sind, auch auf den Boden zu bringen. Es gibt da genug zu tun. Ich bitte um Verständnis, dass ich in fünf Minuten Redezeit nicht auf jedes Thema eingehen kann, das jetzt angesprochen worden ist. Aber ich glaube, es sind viele Themen genannt worden, wo wir als Europäische Union vorankommen müssen.

Ein Europa, das schützt, bedeutet natürlich nicht nur, die innere Sicherheit, die Ordnung und Stabilität aufrechtzuerhalten. Das bedeutet auch, soziale Sicherheit zu geben, das bedeutet, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, damit wir auch in einer sich verändernden Zeit wettbewerbsfähig bleiben. Und wie ich in meinen Eingangsausführungen schon erwähnt habe, endet das nicht an unseren Außengrenzen, sondern Sicherheit und Stabilität kann es nur auch durch Engagement außerhalb unserer Grenzen geben.

Die breite Diskussion, die hier stattgefunden hat, spiegelt auch das Meinungsspektrum wider, das es in der europäischen Bevölkerung gibt. Insofern finde ich es eigentlich durchaus positiv, dass es eine so lebendige Diskussion im Europäischen Parlament gibt. Ich hoffe aber – und ich glaube, der Abgeordnete Verhofstadt hat das gesagt –, dass es auch die notwendige Kompromissbereitschaft gibt, wenn es darum geht, gemeinsame Lösungen zu finden. Denn vorankommen werden wir als Europäische Union nur, wenn wir auch die Größe haben, dass Rat, Kommission und Parlament zusammenarbeiten und man auch über die Fraktionsgrenzen hinweg bereit ist, Konsens zu finden. Ich bin aber sehr optimistisch, weil ich glaube, dass es in Wahrheit in der Europäischen Union viel, viel mehr gibt, das uns verbindet, als Dinge, die uns jemals trennen könnten.

Sie haben – zu Recht, glaube ich – hier heute einen sehr breiten Diskurs zu den unterschiedlichsten Themen geführt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir beim Thema Migration alle ehrlich zueinander sind. Und da möchte ich ansprechen, was der Abgeordnete Bullmann gesagt hat. Sie haben angesprochen, dass es in Österreich jetzt zu nationalen Maßnahmen käme, und Sie haben auch kritisiert, was ich als Vorhaben für unseren Ratsvorsitz vorgetragen habe.

Ich möchte nur drei Punkte gerne festhalten, weil es mir wichtig erscheint. Zum Ersten: Das, was ich vorgetragen habe als Vorsitz und das, was wir vorhaben während der nächsten sechs Monate, entspricht exakt dem, was der Europäische Rat letzte Woche einstimmig beschlossen hat. Wenn Sie mir also zum Vorwurf machen, dass wir das abarbeiten wollen, was der Europäische Rat beschlossen hat, dann können Sie das tun. Bitte machen Sie aber nicht den Fehler zu bestreiten, dass es ein einstimmiger Beschluss war. Das zeigt, dass es hier eine gemeinsame Linie gibt, eine Trendwende auf europäischer Ebene. Und das halte ich für sehr positiv.

Zum zweiten das Stichwort nationale Maßnahmen. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist die Sozialdemokratie Teil der deutschen Regierung. Wir kennen die Linie der deutschen Regierung noch nicht, weil es, wie ich glaube, ja hier erst eine Einigung zwischen CDU und CSU gibt und eine Abstimmung mit der SPD noch nicht stattgefunden hat. Wir erwarten, dass es hier bald Klarheit in der deutschen Regierung gibt. Wenn das so gehandhabt wird wie derzeit angekündigt, dann ist es das Land Deutschland, das hier nationale Maßnahmen setzt, und andere Länder wie Österreich werden natürlich dementsprechend darauf reagieren.

Der dritte Punkt ist mir ganz wichtig: Ich möchte heute ein Versprechen abgeben als jemand, der mit dem Europa ohne Grenzen nach innen aufgewachsen ist. Ich verspreche Ihnen, dass wir als österreichischer Ratsvorsitz alles in unserer Macht Stehende tun werden, um langfristig sicherzustellen, dass es wieder ein Europa ohne Grenzen nach innen gibt.

(Beifall)

Ich kann Ihnen nicht versprechen, wie schnell das gehen wird. Ich kann Ihnen auch nicht vorhersagen, ob es dafür, wie von Deutschland angekündigt, zuerst nationale Maßnahmen geben wird. Aber was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass wir dafür kämpfen werden, dass mittel- bis langfristig das Europa ohne Grenzen nach innen mit ordentlichen Außengrenzen wieder Selbstverständlichkeit ist. Und ich bin auch optimistisch, dass uns das gemeinsam gelingen wird, wenn wir das wollen.

Zu guter Letzt lassen Sie mich vielleicht einen Punkt festhalten, den ich für ganz wesentlich erachte. Ich bin ein Freund der Debatte, des Diskurses, auch der politischen Diskussion. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Diskurs stets respektvoll und auf Augenhöhe stattfindet. Ich habe in der Europäischen Union manchmal das Gefühl, dass wir uns da in einer Negativspirale nach unten verlaufen. Ich habe das Gefühl, dass viel zu oft der Rat über die Kommission klagt, das Parlament über den Rat schimpft, und dass uns das in Wahrheit nicht weiterbringt, weil es eher ein Abgeben von Verantwortung ist als ein Zusammenarbeiten in der Sache. Und ich habe das Gefühl, dass es unter den Mitgliedstaaten viel zu stark eingerissen ist, dass die einen über die anderen klagen, der Norden über den Süden, der Westen über den Osten und umgekehrt. Ich glaube vielmehr an ein gemeinsames Europa, an ein Europa der Zusammenarbeit und an ein Europa, in dem es nicht Mitgliedstaaten erster und zweiter Klasse gibt.

Ich erinnere mich da immer wieder an eine Diskussion, die ich in Deutschland erlebt habe, wo ich Gast sein durfte und dann einer im Raum gesagt hat: Na ja, er könne sich noch immer nicht vorstellen, in einem Europa zu leben, wo die Schweiz und Großbritannien nicht Mitglied sind, aber Länder wie Ungarn und Rumänien schon. Ich war, glaube ich, der Einzige im Raum, dem das damals negativ aufgestoßen ist, weil ich mir gedacht habe: Wie würden sich jetzt Rumänen oder Ungarn in diesem Raum fühlen? Ich glaube, dieses Erlebnis ist genau das Europa, das wir nicht wollen. Wir brauchen ein Europa der Zusammenarbeit, wir brauchen ein Europa, wo auf Augenhöhe miteinander diskutiert wird, auch wenn es unterschiedliche Nationalitäten und Fraktionen gibt, und wir brauchen ein Europa, das wir gemeinsam voranbringen wollen. Wir als österreichischer Ratsvorsitz wollen hier gerne nach unseren Möglichkeiten unseren Beitrag leisten. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Europäischem Parlament.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie signor Cancelliere. Anch'io ho apprezzato le sue parole sulla necessità di non avere frontiere interne chiuse ma di puntare soprattutto sulla difesa delle frontiere esterne dell'Europa. Questo mi pare che sia un messaggio molto positivo da parte della Presidenza austriaca. Su questo tema, come su quello della riforma del diritto di asilo, avrà il pieno sostegno del Parlamento europeo. Le auguro buon lavoro.

La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Kanselier Kurz wil Europa tijdens het Oostenrijkse EU-voorzitterschap sterker maken: een veiliger Europa, met een sterkere economie en ook een EU die haar internationale verantwoordelijkheid neemt. Kurz wil de samenwerking met Afrika fors opvoeren. Dit zijn allemaal prioriteiten die we voluit steunen. Kurz wil ook werk maken van meer fiscale rechtvaardigheid: de grote internetbedrijven moeten net als alle anderen correct belastingen betalen. Ook dat is goed nieuws. Kurz is jong en nieuw, maar is nu al een bruggenbouwer, die de kloof met sommigen in Centraal- en Oost-Europa kan overbruggen. Hij zet terecht in op een Europa dat beschermt, naar binnen en naar buiten. Hij heeft het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU op een uitstekende manier ingezet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Dėkoju premjerui už pristatytus programos prioritetus, tačiau pasigendu labai svarbių klausimų, kurie tiesiogiai paliečia žmones ir įtakoja jų kasdieninį gyvenimą.

1) Pirma, asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimas – kaip žinote, Komisija praėjusiais metais pateikė teisinių ir neteisinių priemonių paketą, siekiant suteikti vienodas galimybes ir geresnes sąlygas dirbančioms šeimoms (tiek motinoms, tiek tėvams). Parlamente mes jau beveik parengėme savo poziciją dėl šios direktyvos ir esame pasirengę sėsti prie derybų stalo su valstybėmis narėmis (Taryba). Ar Austrija, kaip pirmininkaujančioji šalis, imsis visų reikiamų priemonių dėl šio visiems žmonėms svarbaus klausimo, kad būtų pasiektas kiek įmanoma geresnis rezultatas ir kad šis klausimas nebūtų vilkinamas, arba dar blogiau – užblokuotas?

2) Antra, direktyva dėl moterų kvotų bendrovių valdybose. Europos Parlamentas savo poziciją priėmė jau 2013 m., tačiau iki šiol ši direktyva užblokuota Taryboje. Ar pavyktų Austrijai, sutelkus visas jėgas ir politinę valią, pradėti diskusijas su valstybėmis narėmis dėl šios direktyvos?

3) Galiausiai, dėl Stambulo konvencijos – labai tikiuosi, kad Austrija per ateinantį savo pirmininkavimo pusmetį pagaliau ratifikuos šią konvenciją, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaites.

Linkiu kuo didžiausios sėkmės!

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. – Europa steht vor unzähligen Herausforderungen. Ich wünsche Herrn Kurz, dass er viele dieser Herausforderungen während der österreichischen Ratspräsidentschaft erfolgreich angehen kann. Neben den offensichtlichen Problemen, mit denen die Europäische Union zu kämpfen hat, muss es auch wieder die Aufgabe der Europäischen Union sein, ein Wertegerüst zu vermitteln. Europa muss den Menschen Halt und Orientierung bieten. Dazu gehört auch, dass wir uns nicht abschotten, sondern gemeinsame Lösungen finden, um mit der Flüchtlingskrise umzugehen. Was wir aber bei der Diskussion um Grenzkontrollen, Abschiebungen und Flüchtlingskontingente nicht vergessen dürfen, ist, dass es um Menschen und deren Schicksal geht.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. – On 1 July Austria assumed the six-month presidency of the Council of the European Union for the third time. Welcoming Austria’s priorities on building a more streamlined, united and focused Europe, I would like to underline how important it is to increase cooperation with all EU Member States and institutions. At the heart of Europe, Austria plays the role of an essential bridge—builder in the EU, and at this delicate time, as we are confronted with challenges that are global in nature and scale, such as a lack of resources, climate change and environmental deterioration, massive migration, the fight against poverty, and terrorism, we require a joint multilateral solution. Taking into account the need to reduce irregular migration and increase EU citizensʼ security, we hope that, during the Austrian Presidency, the EU is going to incorporate its eastern border, including Romania and Bulgaria, into the Schengen area. Therefore, I am pleased to see that the Presidency plans to focus on the fight against illegal migration, securing prosperity and competitiveness through digitalisation and stability in the neighbourhood. I express my confidence that the Austrian Presidency will strengthen the social dimension of the EU, taking decisions for the good of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), por escrito. – A Europa precisa de migrantes para compensar o declínio demográfico e as entradas ilegais diminuíram 95 por cento desde 2015.

A Presidência austríaca mente, insufla medos e serve uma agenda populista muito perigosa - a mesma que abre campos de internamento para refugiados no sul da Alemanha.

Sr. primeiro-ministro, se quer controlar as fronteiras externas, por que não trata de por a UE a abrir vias legais, controladas, para refugiados e migrantes, em vez de continuar a alimentar o negócio dos traficantes, que são quem gere rotas e afluxos?

Se quer uma “Europa Que Protege”, por que não dá prioridade à reforma do IVA, proposta pela Comissão, para não continuar a deixar que quase um terço do orçamento da UE e dos Estados-Membros (60 mil milhões de euros por ano) não continue a financiar máfias e grupos terroristas, através da “fraude carrocel”?

Por que continua a deixar a Áustria a funcionar como “lavandaria” para cleptocratas do Kremlin, da Ucrânia, dos Balcãs e de outros países?

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. – Nous vivons une époque particulière avec l’émergence, partout en Europe et dans le monde, de ceux qui prônent l’exclusion et la haine. L’Union européenne, et a fortiori son Conseil, doivent montrer qu’il n’y a pas de place, ici, pour les idées d’extrême-droite. Mais voilà que l’État qui préside ce Conseil s’est allié à un parti d’extrême-droite, en leur offrant les ministères cruciaux de l’intérieur et des affaires étrangères. Comment pouvons-nous l’accepter? C’est contraire aux valeurs de l’Europe, à nos traités et à nos principes humanistes. J’observe déjà avec inquiétude l’effet d’une telle présidence, à commencer par l’asile. Notre proposition sur Dublin est tout simplement abandonnée– ce qui témoigne d’un mépris total pour notre travail – et remplacée par des mesures de sécurité aux frontières extérieures: le si bien nommé «axe» avec les ministres italien et allemand. Pensez-vous ainsi flatter l’opinion publique? Vous avez tort, les citoyens veulent des solutions durables et, en cela, vous ne réglez rien! Je m’inquiète également de vos positions sur les questions sociales: comment allez-vous travailler sur les textes du paquet mobilité que nous allons voter demain? Défendrez-vous les droits des travailleurs et des mesures en faveur d’une concurrence loyale dans ce secteur?

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – The priorities set by the Austrian Government for its EU Presidency under the slogan ‘A Europe that protects’ are security, the fight against illegal migration, enhancing competitiveness through digitalisation and promoting stability in the European neighbourhood. Moreover, the main challenge for the Presidency will be to bridge the differences among Member States while preserving a European political coherence. On too many policy areas, divergences are deepening in the EU: surely, between the north and south of the European Union on economic matters; this has been sharpened by the euro area’s operational rules. But also, rifts between the west and the east have become clear, driven by the migration crisis, a growing economic disparity and different governance philosophies.

Austria’s approach will be based on enhancing the principle of subsidiarity. I agree that by involving more national and local authorities, the divergences could be better tackled. However, in doing so, the European Union institutions should not be shorn of their powers and responsibilities as defined ... neither more nor less... by the Treaties. By putting as a priority social and economic cohesion, the Austrian Presidency could help to lay the basis for an effective consolidation of EU decision-making ahead of the European elections next year.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – „Europa, która chroni”, zapewnienie dobrobytu, bezpieczeństwa to piękne cele prezydencji austriackiej. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo granic – powinno ono być rozumiane bardzo szeroko, ponieważ mamy różne formy bezpieczeństwa, np. bezpieczeństwo żywnościowe, które jest podstawą naszej egzystencji. Jest ono zapewnione dzięki Wspólnej Polityce Rolnej.

Na czas prezydencji austriackiej przypada dyskusja nad reformą WPR.W Europie maleje udział młodych rolników. Przyczyn należy upatrywać w niskim poziomie dochodów osiąganych w rolnictwie, które szacuje się na 50% średniego dochodu innych grup zawodowych. Dodatkowo rolnicy obciążeni są wymogami zazielenienia, z czym wiąże się nie tylko obciążenie administracyjne, ale również zmniejszona konkurencyjność na rynku światowym.

Nasuwa się pytanie, czy w takiej sytuacji budżet WPR może zostać zmniejszony i jakie mogą być tego konsekwencje? Często mówi się, że Europa potrzebuje większego budżetu – co na to pan kanclerz Kurz jako przewodniczący prezydencji? Czy nie uważa pan, że czas doprowadzić do likwidacji embarga rosyjskiego będącego odpowiedzią na sankcje, które Unia Europejska nakłada na Rosję w związku z agresją tego kraju na Ukrainę? Sankcje te są bowiem mało uciążliwe i mało skuteczne, a – jak pan wie – głównymi poszkodowanymi z tytułu embarga są rolnicy unijni.

Wreszcie, jak pan wie, na skutek globalizacji i funkcjonowania rynku światowego rośnie wpływ uwarunkowań zewnętrznych na sytuację rolnictwa i rolników w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Önmagában természetesnek tartom az osztrák kormány törekvését arra, hogy EU-elnöki tevékenységét kisszámú, az EU jövője szempontjából jelenleg legfontosabb kérdésekre összpontosítsa. Egyetértek azzal is, hogy a digitális versenyképesség, valamint a nyugat-balkáni országok integrációja mellett a biztonság, a határvédelem és a migráció is ide tartozik. Figyelmeztetnék azonban arra, hogy a mindenkori soros elnökség a „honest broker” elv mentén kell, hogy tevékenykedjen. Ez adott esetben azt is jelenti, hogy a most különösen érzékeny menekült- és migrációs kérdéskörben az osztrák kormány nem engedhet saját belpolitikai szempontjainak, sem egyes nacionalista, populista politikai erők, kormányok nyomásának, viszont maximális erőfeszítéseket várunk tőle a Közös Európai Menekültügyi Rendszer létrehozásáért folyó tárgyalások gyakorlati elősegítésében.

Szocialista politikusként és európai polgárként egyaránt nehezményezem továbbá, hogy az osztrák elnökség deklarált prioritásai között nem látom az Európai Szociális Pillér konkrét megvalósítására irányuló aktuális lépéseket. Emlékeztetek rá, hogy Göteborgban az EU vezetői fontos elvi megállapodásukban ezt a Bizottság, és – időarányosan – a soros tanácsi elnökségek fontos feladataként jelölték meg. Az európai polgárok életét és az Unió jövőjét, lakossági megítélését legközvetlenebbül érintő szociális integráció előmozdítása az EP választási kampány kezdetén különleges súlyú politikai kihívás, ezért szorgalmazom, hogy ennek konkrét sikerét az osztrák elnökség tekintse munkája fő értékelési szempontjának.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), írásban. – Szívből köszöntöm az EU-elnökség átvételét Ausztria által. Történik ez az európai migránsválság kellős közepében, ami rendkívüli kihívást jelent osztrák szomszédaink számára. Kedvező körülmény viszont, hogy hosszan tartó vajúdás után, az Európai Tanács múlt heti csúcstalálkozóján végre megegyezés született a migráció kérdésében, mely az első döntő lépésként – valóságos paradigmaváltásként – értékelhető az európai bevándorlási politika átalakításában.

Ausztria ebben a folyamatban irányító, közvetítő – valóságos kulcsszerepet – játszhat. A visegrádi négyek, illetve a közép-európai régió tagjaként Magyarország elkötelezett támogatója az osztrák elnökség „Védelmező Európát” meghirdető elnökségi programjának: az európai biztonság- és védelempolitika megerősítésének, az illegális migráció elleni küzdelemnek és a kötelező elosztási kvóták elvetésének. Sok sikert kívánok Ausztriának, Sebastian Kurz elnök úrnak!

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Spoštovani kancler, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Hvala za vašo predstavitev, ki je izjemno ambiciozna. Vaša prioritetna tema o migracijah v tej hiši zbuja različne občutke. Sama sem vesela, da je pred nami končno nekdo, ki želi dejanja, ne samo besede. Migracijska politika je pod taktirko največjih evropskih držav očitno doživela polom. Nekaj ukrepov, ki smo jih sprejeli tudi v Evropskem parlamentu, je premalo, da bi lahko učinkovito zajezili prihod množice ljudi z Bližnjega vzhoda in Afrike.

Evropsko unijo še vedno sestavlja 28 držav in vsaka je upravičena do lastnega mnenja in stališča. Nobena prisila in kaznovanje drugače mislečih držav ne bosta rešili ilegalnih migracij. Žal se vse bolj kaže, da gre pri migracijah za velik posel, celo za trgovino z ljudmi. Kriminalci, ki to počnejo, ne bi mogli biti tako uspešni, če ne bi imeli pri tem pomoči ali pa vsaj tihega pristanka politike. Teme se je potrebno lotiti z vso odločnostjo, ki jo premoremo. Hvala.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – Er zijn mij drie zaken uit uw speech bijgebleven. U wilt de Europese grenzen sluiten; stabiliteit en veiligheid in buurlanden; en meer samenwerking met Afrika. Ik vraag me af hoe u de puzzel gaat leggen. Om de Europese grenzen te sluiten besloot de Europese Raad om ‘disembarkment platforms’ op te richten in Afrika. Alleen heeft u met geen enkel land hierover op voorhand overlegd. Meer nog: de Afrikaanse Unie verzet zich tegen het principe. Kan u mij vertellen hoe u de grenzen wil sluiten met diplomatieke miskleunen als deze? Of hoe u ‘Afrikaanse samenwerking’ invult? Voorlopig lijkt dit alsnog op Afrikaanse oplegging. Daarbovenop wilt u stabiliteit en veiligheid in de buurlanden. Ik hoef u niet te vertellen dat de acties om de migratie vanuit Libië te stoppen ter plaatse olie op het vuur hebben gegooid. Mevr. Mogherini heeft de handschoen opgenomen en een reddingsactie met Niger opgezet. Alleen blijkt nu dat onze lidstaten opnieuw treuzelen om vluchtelingen vanuit Niger te hervestigen, wat de hele operatie dreigt onderuit te halen. Heel wat landen van oorsprong of transit van migranten zijn fragiel. Daar ingrijpen zonder echte ambitie voor hervestiging is geen oplossing, maar een recept voor nieuwe instabiliteit.

 
  
  

(La seduta è sospesa per alcuni istanti)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

 

7. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.34)

 

8. Υποδοχή
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy! Mam przyjemność poinformować Państwa, że delegacja z Australii pod przewodnictwem australijskiego gubernatora generalnego Petera Cosgrove’a i ministra Johna McVeigha zajęła miejsca na trybunie honorowej.

Rozumiem, że odbyło się już kilka owocnych spotkań, w tym z członkami Komisji Handlu Międzynarodowego oraz będziecie Państwo kontynuowali Wasz dzisiejszy program, a w szczególności spotkacie się z członkami Delegacji ds. stosunków z Australią i Nową Zelandią.

Stosunki między Unią Europejską i Australią są istotnym priorytetem w naszym programie dotyczącym stosunków międzynarodowych, a Parlament Europejski zdecydowanie wspiera wzmocniona współpracę z Australią. Mam zatem ogromną przyjemność gorąco powitać Państwa w Parlamencie i życzyć wszystkim wszystkiego najlepszego w dalszej części pobytu. Witam Państwa serdecznie!

 

9. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Έλεγχος της εντολής
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Komisja Prawna dokonała weryfikacji mandatu pani Karine Gloanec Maurin i pani Mirji Vehkaperä i zaproponowała stwierdzenie ważności ich mandatów ze skutkiem odpowiednio od dnia 11 i 12 czerwca 2018 r. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Mandaty te zatem są ważne.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, una moción de procedimiento porque, como usted sabe, cuatro diputados y diputadas de esta Cámara –del Grupo GUE/NGL, del Grupo Socialista y del Grupo Verts/ALE– están ahora a bordo del barco de rescate de Open Arms.

El barco viaja también con sesenta personas rescatadas de alta mar, vidas que se han salvado gracias a su trabajo. Pero ahora el barco navega con escasez de combustible y alimentos porque las autoridades de Italia y Malta no han dejado repostar en sus puertos.

Al mismo tiempo, otras cien personas y tres bebés han muerto ahogados en el Mediterráneo porque no se dejó actuar.

Le pido, señor presidente, que se dirija usted inmediatamente a las autoridades italianas y maltesas para que abran sus puertos.

¡Basta ya de criminalizar a quien salva vidas!... (el presidente retira la palabra al orador).

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – To nie jest punkt do porządku obrad, wobec tego proponuję przerwanie.

 

11. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły dotyczące głosowania: patrz protokół posiedzenia)

 

11.1. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)

11.2. Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (ψηφοφορία)

11.3. Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (ψηφοφορία)

11.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)

11.5. Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (ψηφοφορία)

11.6. Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (ψηφοφορία)

11.7. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
 

– Przed głosowaniem nad porozumieniem wstępnym:

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – Herr Präsident, werte Kollegen! Mit Verweis auf Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung möchte ich beantragen, dass vor der Abstimmung über das vorläufige Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen über die fünf Änderungsanträge abgestimmt wird, die ich im Namen meiner Fraktion eingereicht habe, bei denen es darum geht, ein Minimum an parlamentarischer Kontrolle des Rüstungsprogramms der EU, ein Minimum an Transparenz in Bezug auf die Rüstungsprojekte und die Einhaltung der acht Kriterien der EU für Waffenexporte durchzusetzen und zu verhindern, das vollautonome tödliche Waffen von EU—Förderung profitieren sollen.

 
  
 

(Parlament odrzucił wniosek)

 

11.8. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (ψηφοφορία)

11.9. Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (ψηφοφορία)

11.10. Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (ψηφοφορία)

11.11. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (ψηφοφορία)

11.12. Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Niniejszym zamykam głosowanie.

 

12. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

12.1. Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, (inizio dell'intervento senza microfono) ... e poi i diritti universali dell'uomo.

Fin dall'inizio le città sono state dunque il più importante e innovativo laboratorio politico d'Europa e sono tornate oggi a ricoprire un ruolo essenziale di baluardo dei diritti, con la crisi degli Stati nazione e il declino delle nostre democrazie, minacciate, da un lato, dalla perdita di sovranità popolare imposta da un modello oligarchico di Unione e, dall'altro, dall'avanzare di pulsioni reazionarie e di chiusura verso l'esterno.

Noi abbiamo votato a favore di questa relazione perché è un primo passo verso il riconoscimento delle reti delle città europee, del ruolo che meritano e del possibile ruolo creativo che potranno svolgere nel riavvicinare i cittadini alle nostre istituzioni.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący. Nie wiem, czy w tym rozgardiaszu jest sens przemawiać. Może chwileczkę poczekamy, aby eurodeputowani mogli opuścić salę, bo my się nie słyszymy nawzajem. (prośba przewodniczącego o opuszczenie sali skierowana do posłów)

Byłem prezydentem dużego miasta przez jedenaście lat i wiem jak jest zbudowany kapitał społeczny, kapitał ekonomiczny, jak i również ten, który jest ważny z punktu widzenia przyszłości Europy. Z tego sprawozdania cieszę się z dwóch powodów – po pierwsze dlatego, że to odnotowuje, a po drugie, że wskazuje czy też proponuje, aby w dużych miastach istotnych z punktu widzenia rozwoju Europy problematyka europejska była reprezentowana nie tylko przez określoną aktywność tych miast, ale także określone osoby które w rad... (koniec wystąpienia poza mikrofonem)

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Zagłosowałam dzisiaj za sprawozdaniem dotyczącym roli miast w instytucjonalnych ramach Unii Europejskiej, ponieważ uważam, iż rezolucja jest wspaniałą okazją do podkreślenia unijnych programów i polityki skierowanej do miejskich aglomeracji. Jest odpowiednim momentem do refleksji nad tym, jak przybliżać wiedzę mieszkańców miast na temat programów unijnych. Czy wiemy, do ilu paryżan, berlińczyków, warszawiaków czy opolan dotarliśmy z informacją o inicjatywach takich jak: URBAN, Europejska Stolica Innowacji, Porozumienie Burmistrzów czy koncepcja „Inteligentne miasta i społeczności”?

Mam to szczęście, że jedno z miast, które reprezentuję tutaj w Parlamencie – Wrocław – posiada przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Daje to z pewnością większe możliwości dotarcia z rzetelną informacją na temat prac unijnych instytucji do szerszego grona odbiorców, jak i większe szanse obalania fake newsów. Wielu obywateli pozostaje jednak poza zasięgiem tych informacji. Świadczy o tym frekwencja w europejskich wyborach. Zbyt często spotykam się z obywatelami, którzy są zdziwieni kompetencjami i zakresem zadań europosłów.

Powinniśmy poważnie przemyśleć, jak wesprzeć działania europejskich przedstawicielstw, być może pomyśleć o mobilnych biurach, aby większa ilość miast miała bliższy kontakt z instytucjami. Przedstawiciele miasta w biurze we Wrocławiu proponowali stworzenie odpowiednich aplikacji online, a to z pewnością inicjatywy warte uwagi.

Jeszcze raz gratuluję sprawozdania i bardzo ciekawej opinii komisji REGI autorstwa Jana Olbrychta.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem tento materiál také podpořil. Považuji za důležité zabývat se otázkou zapojení měst a obcí do rozhodovacího procesu v Evropské unii a také do jednotlivých evropských politik, zvláště do politiky soudržnosti. Myslím si, že je správné, pokud nevedeme debatu pouze o tom, že jednotlivé regiony mají být zapojeny do politiky soudržnosti, ale také jednotlivá větší města. Vnímám to v České republice ve vztahu k Praze jako našemu hlavnímu městu, kdy řešíme celou řadu investičních projektů a rádi bychom využili některé další možnosti z evropských peněz, jak tyto projekty spolufinancovat, třeba otázku dostavby další trasy metra. Takže já toto velmi vítám, vítám také myšlenku, která je v materiálu popsána, která se týká účasti ve složení ve Výboru regionů, jak do tohoto orgánu více zapojit jednotlivé územní samosprávy, ne pouze regiony. Samozřejmě ta myšlenka je určitě správná, doufám, že nepovede k nějakému sváru mezi obcemi a mezi regiony o to, jaké budou mít zastoupení v tomto orgánu.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem rovněž tento materiál podpořil. Pokládám roli měst pro naši budoucnost za mimořádně důležitou. Až 80 % evropské populace do několika let bude žít v největších městech v Evropě. A to je skutečně ohromující výzva pro kvalitu života, dostupnou infrastrukturu, dostatečné veřejné služby v těchto městech, zvládnutí územního plánování a obecně udržitelný rozvoj měst a obcí. To je skutečně velmi výrazná výzva pro naše budoucí období.

Mohu připomenout rovněž problém suburbanizovaných území, to jsou ta území, která přiléhají k těm největším městům formou aglomeračních prstenců. A v těchto prstencích vznikají skutečně velmi zásadní témata pro další rozvoj. Jsem rád, že zpráva tato témata popisuje, a jsem rád, že se nevyhnula i velmi třeskutému problému, a to je zastoupení ve Výboru regionů, kde pevně věřím, že by mělo dojít v následujícím období ke změně zastoupení v tomto poradním orgánu.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, I don’t always enjoy being the wicked fairy who turns up at the end of the christening and puts a damper on things. But I have to ask, as so often: what on earth is the European Union doing having a policy on telling cities what to do and what to debate and what to fund?

I suppose that for some Members – and I understand this – there is a romantic historical appeal, a vision of a pre-nation states Europe where there is a loose confederation of city states innovating within the nexus of some Holy Roman Empire, or whatever. For the practical consequence, as with all these initiatives, is you end up just creating some new bureaucracy. You create a new group of people who become financially dependent on the European Union; you start getting an EU officer in every place who knows that he has to look to the Brussels institutions for every improvement in life. The paradox is that it was precisely the diversity, the variety of the pluralism of Europe that first elevated this continent above the run of humanity. And that is the tradition on which we seem to have turned our backs.

 

12.2. Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). –Mr President, I was recently in Anglia Ruskin University in my constituency seeing 3D printing in action, and they told me how they were about to print a whole mini Chelmsford from a topographical map so that they can use it to test different scenarios – particularly for flooding. I found out how manufacturing is being revolutionised: 3D printing is already being used for car components, we have seen the first 3D bridge, and you can 3D print chocolate hips and things like that as well. In fact, in front of us, we see a world of personalised medicine and shoes that don’t rub your toes.

But, Mr President, there are problems too. We have also seen the first 3D printed gun, and it is vital that legislators get ahead of the game. What about copyrights, patents and intellectual property, environmental costs, or the ethics, for example, if human tissue is printed? Who is responsible if a 3D printed bike helmet fails, leaving a child injured? The printer’s manufacturers, the person who printed it, or the designer of the CAD file? These are all questions that need serious thought as we embrace a more bespoke future.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Już na wstępie odnotowuję pewną satysfakcję. Można powiedzieć, że nadążamy za technologiami, za zmianami cywilizacyjnymi.

Druk 3D to nowość, może nie taka z ostatnich tygodni, ale fakt, że rozpatrzyliśmy to sprawozdanie i że komisja JURI była do tej nowości przygotowana, to pewnego rodzaju postęp. Zwrócę uwagę tylko na jeden element – aby przewidywać problemy związane z naruszeniem własności intelektualnej, z drukowaniem 3D oczywiście, komisja musi być przygotowana do przyjęcia nowego prawodawstwa i dostosowania obowiązujących przepisów do konkretnych, podkreślam, konkretnych przypadków druku. Były one na sali wymieniane.

Po drugie w tym procesie pod uwagę muszą być wzięte decyzje urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz odpowiednie orzecznictwo sądów Unii Europejskiej i państw członkowskich, bo ono już jest. Jeżeli je uwzględnimy, będziemy mieli pewną satysfakcję z rozwiązania problemów związanych z technologiami szybko zmieniającymi naszą rzeczywistość.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem svým hlasem také podpořila tuto zprávu paní kolegyně Bergeronové, která upozorňuje na problematiku 3D tisku a vyzývá Komisi, aby zvážila specifickou právní úpravu některých aspektů.

Myslím, že všichni uznáváme, že 3D tisk je velká příležitost, podporuje inovace, zefektivňuje výrobu, je tedy výhodná jak pro podniky, tak také pro spotřebitele a je také velmi výhodná i z hlediska ekologického. Ale je potřeba vědět, že má svá rizika, a především co se týká bezpečnosti, ochrany práv duševního vlastnictví a právní odpovědnosti. Proto se domnívám, že je třeba zvážit, zda je možné najít společná pravidla právě na úrovni evropské, aby tedy nedocházelo ke snadnému a beztrestnému padělání uměleckých i jiných děl.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já budu pokračovat tam, kde skončila má kolegyně Šojdrová. Skutečně ochrana duševního vlastnictví je určitá notorieta, ze které vycházíme v našem civilizačním okruhu.

To znamená, že nejen nositelé práv mají svá práva, ta by měla být skutečně nezpochybnitelná, ale i uživatelé mají nejen práva, ale samozřejmě i povinnosti. Právo na přístup k těmto dílům, na jednoduché vypořádání těch práv, snadnou dostupnost, jasnost té úpravy. Ty nové technologie, které jsou před námi, skutečně představují obrovskou výzvu. Je to příležitost pro uplatnění inovací, hledání daleko efektivnějších řešení při výrobě nebo poskytování služeb. Je dokázáno, že 3D tisk je mnohonásobně ekologičtější, což jsou všechno aspekty, s nimiž se musíme skutečně tak říkajíce poprat, ale musíme respektovat to, co je prvořadé. A to je chránit práva těch, kteří je mají, to znamená nositelů práv.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, innovators are always far ahead of regulators. The entrepreneurs are designing these wonderful innovations, leaving governments panting and wheezing several furlongs behind: as in 3D printing, the current inventions in biotech, in AI, vaping, whatever. Now, some in this House regard that distance as regrettable, because they see unregulated as synonymous with illegal. Me? I see it as the most hopeful sign that, despite the best efforts of politicians everywhere, economies will continue to grow. As long as you switch the tap off and as long as you stop adding new regulations, old ones become redundant over time. Who cares these days what the regulations are on steamboats or fax machines? Always, the innovator is in front of the regulator. Think of the state as being like one of those old temples swallowed up in the rainforests in India or in Central America. The green shoots are vibrant with the life of the inventive entrepreneur and the pillars and flagstones are what’s left of the old regulatory structure.

 

12.3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na jedną szczególnie ważną rzecz. Otóż program ten na samym początku, w okresie pilotażowym, ma pół miliarda euro. To dobrze, że jednocześnie właśnie w tym okresie wyznaczono pułap minimum trzech państw i trzech firm – trzech firm z trzech państw, aby można było ten projekt realizować i finansować z tej właśnie puli. Natomiast zwracam uwagę na jedną ważną rzecz – ten program ma przyszłość. Został on już określony w tym sprawozdaniu. Będziemy mówili o następnej perspektywie i w tej perspektywie, już siedmioletniej, wartość całego programu ma wynieść aż pięć miliardów euro. Zwracam na to uwagę, bo warunki, o których mówiliśmy przy tym sprawozdaniu, w następnej perspektywie, powinny być jeszcze bardziej precyzyjne, jeszcze bardziej dowartościowane z punktu widzenia ram prawnych, ale podkreślam – Europa wreszcie zajmuje się bezpieczeństwem i obronnością, przeznaczając na to ściśle określone kwoty.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, 500 millonazos, 500 millones de euros es el importe que prevé gastar la Unión Europea en producir armas. Cuando supuestamente no hay dinero disponible para financiar políticas sociales, de repente se encuentran, casi mágicamente, o por arte de magia, centenares de millones de dinero público para regalar al complejo militar industrial. Y lo hacen incluso incumpliendo los propios Tratados de la Unión Europea, que prohíben destinar presupuesto europeo a gasto militar. Pero claro, ustedes lo han decorado con palabras bonitas: innovación, tecnología, excelencia incluso, pero de lo que estamos hablando es de misiles inteligentes, de drones, de bombas, y de muertos, al fin y al cabo. La creación del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa nos lleva a una mayor militarización de la Unión Europea. En fin, bajo la falsa excusa de aumentar nuestra seguridad, lo que hacemos es echar leña al fuego, engordar la industria armamentística para acabar exportando armas a zonas de conflicto. Señorías, no necesitamos más armas, sino más apuesta firme por la paz.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). – Mr President, I very much welcome establishing the European Defence Industrial Development Programme, which will, for the first time, finance and facilitate cross-border cooperation between defence industrial undertakings of the Member States. I believe that this will boost the competitiveness and innovation of the EU defence industry, and, most importantly, align development of defence technologies with the European Union’s defence capability priorities, emphasising through this the EU’s strong commitment to security and stability.

These two aspects are crucial to stepping up the European Union’s defence capabilities in the current political context.

Finally, I am convinced that it is for the benefit of European citizens and enterprises if the European defence industry remains in Europe as a source of new workplaces and business opportunities, to say nothing of greater stability in our continent.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Mieliśmy tutaj przed chwilą wątpliwą przyjemność wysłuchania krytyki tego programu.

Chcę wobec tego przypomnieć, że na całym świecie wzrasta zagrożenie konfliktami zbrojnymi, wręcz wojnami. Także w Europie. Zaczynają się upowszechniać działania hybrydowe, dotyczące także cyberprzestrzeni. Na to wszystko nakłada się to, że Europa, a właściwie państwa członkowskie Unii Europejskiej, tracą swój potencjał obronny. Gdy do tego dołożyć jeszcze fakt, że coraz mniej możemy liczyć na naszych dotychczasowych sojuszników – myślę tu nie tylko o Turcji, ale przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych – to jak można krytykować ten program? Jak można krytykować idee wzmacniania Unii Europejskiej, by mogła w przyszłości w przypadku ewentualnego konfliktu bronić się sama? Program ten jest godny poparcia.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το ευρωπαϊκό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει διότι στρατιωτικοποιείται περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση, πανηγυρίζει γιατί θα ενισχυθεί με κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κονδύλια τα οποία ήταν ακριβώς για ειρηνική χρήση, πανηγυρίζει γιατί βάζει τους λαούς να συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση με επιδοτήσεις των γνωστών πολεμικών βιομηχανιών της Ευρώπης, αυτών των βιομηχανιών που πουλούν όπλα στην Τουρκία. Δεν ξεχνά κανείς ότι στο Afrin ο τουρκικός στρατός εισέβαλε και είχε πάνω από 70 Leopard γερμανικής κατασκευής. Έτσι λοιπόν, στην πράξη, από την πίσω πόρτα, θα μπορεί να συμμετέχει και η τουρκική πολεμική βιομηχανία στις επιδοτήσεις και στις συνεργασίες και στα χρήματα τα οποία θα δοθούν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει, λοιπόν, να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, τα κονδύλια οφείλουμε να τα δώσουμε για ειρηνικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem rovněž tuto zprávu podpořil – to znamená, v prvním čtení byl dokončen tento legislativní proces – i z toho důvodu, že zaprvé považuji tuto iniciativu za správnou, tuto legislativu. To pravidlo tři firmy, tři státy, myslím, že je dostatečnou odpovědí na to, jak se mají hledat zdroje, podpoří to skutečně konkurenceschopnost a inovace.

Samozřejmě máme sázet na mír, ale musíme být také připraveni na to, jaký je okolní svět. A hybridní válka, to už je současná realita. Rusko vede na mnoha frontách hybridní válku a my musíme být připraveni nalézat nová technologická řešení a evropský obranný průmysl do značné míry zaostával. Donald Trump nás donutil podívat se tak trochu do vlastního zrcadla a vidět, že ten náš obrázek je trochu pokřivený, že musíme být lépe připraveni, a já si myslím, že ten, kdo je více připraven, tak je méně překvapen. A k tomu má sloužit tento fond.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, I rather agreed with the comrades in the Communist group who saw this as being the basis of a militarisation of the EU. I wouldn’t have used exactly their vocabulary, but it is certainly the case that defence integration and procurement integration is not being pursued in a bottom-up pragmatic way, driven by looking for economies of scale, but is seen as being about the assimilation or amalgamation of European industry as an end in itself because the European Union ought to have a military capacity.

Of course, this is very soon going to cease to be the United Kingdom’s issue – I won’t say ‘problem’; that would be a loaded word. It has been made very clear during the talks that, for example, a consequence of Brexit is that we are not considered a security partner in terms of Galileo and all the rest of it. From my point of view, that makes me very comfortable: I was against our participation in Galileo in the first place; I think we should have our own satellite system. But it does have consequences in terms of the UK’s general strategic positioning. If the European Union wants to have an integrated military bloc it will be, I hope, a friendly neighbour, but it’s going to be completely outside our military structures.

 
  
MPphoto
 

  John Howarth (S&D). – Mr President, some people see conspiracies in all sorts of places where there are not necessarily any, and I think this is an important time to support this report, particularly in the context of the debate we had last month about EU-NATO relations. Europe, in the face of a reluctant United States, needs to step up to the plate in its own defence, and cooperation is essential in terms of improving industrial efficiency and economies of scale.

I am very concerned at the consequences of Brexit, as flagged up by Airbus Industries, affecting 60-odd organisations in their supply chain in my constituency. This is a hugely important defence contractor where jobs are now under threat in Portsmouth and where we have disruption, potentially at a key time for Europe’s defence. This can all be avoided with sensible arrangements for British cooperation and continued participation in the single market and the Customs Union. I hope all the negotiators take that on board.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko tej rezolucji, ponieważ uważam, że militaryzowanie się organizacji opanowanej przez skrajną lewicę, tak skrajnie zideologizowanej i będącej narzędziem lewicowej propagandy, a przy okazji narzędziem hegemonii niemieckiej w Europie, jest po prostu niebezpieczne. Popieram współpracę naszych krajów w ramach NATO, ponieważ to nie jest zideologizowane. NATO nie poucza krajów członkowskich co do tego, że mają znosić karę śmierci czy wprowadzać jakieś prawa dla homoseksualistów, nie upomina ich w sprawie równości płci, aborcji itd. Popieram współpracę w ramach NATO, ponieważ kierownikiem są Stany Zjednoczone, a nie Niemcy: państwo, które próbuje zwasalizować Polskę, zlikwidować jej niezależność i obejść ograniczenia narzucone po II wojnie światowej na jej militaryzację i militaryzację Niemiec. I znając życie, podział będzie wyglądał tak, że aby uniknąć dublowania, Niemcy będą kupować czołgi, a nam każą kupować łopaty. Tak na tej współpracy wyjdziemy.

 

12.4. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – г-н Председател, агростатистиката е изключително важен елемент, от който зависи общата селскостопанска политика. Своевременната и точна информация е изключително важна в критични ситуации, защото за разлика от други сектори, средното заплащане в селското стопанство е с около 20% по-ниско от другите сектори. Затова са необходими бързи механизми за интервенция и подпомагане в кризи, както е сега с чумата по дребните преживни животни в моята страна в региона на Странджа.

Също така, смятам за изключително важно да се отразяват и специфичните култури и поминък в различните страни. Намирам за жалко, че еднокопитните като конете не бяха включени в обхвата на аграрната статистика, нито пък свинете на свободна паша, като източнобалканската свиня, но се надявам, че българските власти няма да позволят на национално ниво тези животни да изчезнат от статистиката, а с тях и от страната.

Радвам се, че предложението ми за включване на биволите в агростатистиката беше прието и ще стане факт в новата аграрна статистика. Биволовъдството дава уникални продукти и с консистентно събираната статистическа информация можем адекватно да плануваме и развиваме сектора.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Tisztelt Elnök úr! Szavazatommal támogattam a jelentést, hiszen az európai mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó uniós statisztikák összehasonlíthatóságának és koherenciájának előfeltétele az okos megoldásokat segítő infrastruktúra, legfőképp a szélessávú internet kiépítése, illetve a digitális készségek elsajátításának ösztönzése. Enélkül egyrészt nincs képünk arról, hogy a vidéki közösségek irányában miként hasznosulnak a befektetések, másrészről a rendszer így a korrupció melegágya is.

Örülök, hogy az általam kezdeményezett „okosfalvak” kísérleti projekt a sikeres megvalósítás vége felé jár, és hogy a második, úgynevezett előkészítő akció hamarosan indul, és hogy mindezekkel párhuzamosan a közös mezőgazdasági politika jövőjével kapcsolatos javaslatban már megjelenik az úgynevezett „okosfalvak eredményindikátor”. Terjesszük ki ezt a vidéket érintő összes többi pénzalapra is, különösen a regionális, illetve a szociális alapra. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, οι στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες, υπό τον όρο ότι δίνουν στοιχεία για τις επιπτώσεις, κοινωνικές και οικονομικές, που υπάρχουν στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, λόγω της απελευθέρωσης του εμπορίου το οποίο έχει ενισχύσει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι πρέπει να έχουμε στατιστικά στοιχεία για το τι γίνεται με τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τα οποία διακινδυνεύουν πραγματικά λόγω της CETA, λόγω της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεσημβρινή Αφρική, λόγω των αθρόων εισαγωγών τυνησιακού λαδιού.

Θα πρέπει, λοιπόν, αυτά να προκύπτουν από τις στατιστικές, όπως επίσης από τις στατιστικές πρέπει να προκύπτει και το τι έχει συμβεί στην κτηνοτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και αυτή πλήττεται από τις αθρόες εισαγωγές κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες, όπως η Ουκρανία, και θεωρώ ότι όλα αυτά δυστυχώς δεν αποδίδονται από το συγκεκριμένο ψήφισμα το οποίο συζητήσαμε.

 

12.5. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). – Monsieur le Président, les peuples autochtones sont en avance sur nous dans la recherche d’une harmonie avec la nature. Nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples, mais cela ne pourra se faire sans les rétablir dans leurs droits, tant ces peuples, en tous points du monde, subissent la domination d’un modèle capitaliste et productiviste qui les menace dans leur existence même.

La France, qui porte en son sein des peuples autochtones, doit assumer cet enjeu et ratifier la convention de l’OIT et, à l’instar du sommet de la Terre organisé à Rio en 1992, prendre l’initiative d’une conférence mondiale pour lancer un processus fondateur de gouvernance internationale pour le respect des droits des peuples autochtones. C’est un enjeu de civilisation.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señor presidente, Volkswagen, Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Abengoa, todas ellas empresas de la Unión Europea, han sido acusadas de violar derechos humanos y ambientales en América Latina. Y esto no lo digo yo, lo dice Coris, una consultora que elaboró un informe para la propia Comisión Europea.

Las mineras, las hidroeléctricas, los monocultivos de palma y de otras especies, o el megaturismo, son nuevas formas de colonialismo, de las que la Unión Europea es cómplice. Pero no miremos con condescendencia a los pueblos indígenas, porque ellos son la luz de este mundo, porque sus ideas y su sabiduría son el muro contra el que choca a diario el neoliberalismo, el mismo neoliberalismo que ataca nuestros derechos aquí, en Occidente.

Por eso, Europa debe ir más allá de simples recomendaciones. Debemos exigir el cumplimiento de los derechos humanos como condición indispensable de todos los tratados comerciales que se negocian en el mundo. Solo así conseguiremos que la humanidad venza. Solo así preservaremos la vida del planeta.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, Caros Colegas, votei a favor deste relatório porque o considero uma ferramenta essencial para o reconhecimento e a promoção dos direitos dos povos indígenas, num momento de retrocesso da sua proteção e de aumento das intimidações, das agressões e dos assassinatos que sofrem os defensores dos seus direitos.

Em pleno século XXI, os povos indígenas continuam a ser vítimas de discriminação e exclusão social, a ver ameaçados os direitos de propriedade sobre as suas terras ancestrais e sobre os seus recursos e são, hoje, especialmente vulneráveis às alterações climáticas.

Entendo, por isso, que a União Europeia tem de reforçar o diálogo e os processos de consulta com as comunidades indígenas e assegurar que as suas políticas comerciais, de investimento e de cooperação respeitem os direitos humanos e ambientais daquelas comunidades e daqueles povos.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Mówimy o rdzennej ludności, używamy takiego pojęcia. Czuję pewien dyskomfort, dlatego że to tak, jakbyśmy mówili o ludziach innej kategorii czy drugiej kategorii, a to są po prostu pełnoprawni obywatele państw, w których żyją, i jako tacy powinni podlegać wszystkim prawom, w tym i zasadom, również prawom człowieka, w danych państwach.

Jeśli my, jako Unia Europejska, utrzymujemy stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i polityczne z tymi państwami, to w sposób oczywisty także wymagamy, by obywatele tych państw podlegali wszystkim wartościom, które my, Europejczycy, szanujemy. Zresztą widzę i chwalę w tym miejscu rozwiązania, które przyjęto na przykład w Kanadzie, Nowej Zelandii czy Australii wobec tejże ludności. Mam nadzieję, że inne państwa będą z tych krajów brały przykład.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Mr President, there was a time when we were all indigenous people, when we all lived close to the land and felt ourselves to be a part of it. An estimated 370 million indigenous people still live in close communion with our planet. Their territory comprises some 27% of the world’s land surface but, strikingly, it holds 80% of the planet’s remaining biodiversity.

The rights of indigenous people to the land they depend on are protected in a special UN declaration, but this protection is routinely ignored by multinational corporations who steal their land and sometimes pay death squads to kill them. More than 200 environmental defenders were killed in 2016, many of them indigenous people.

Last year I supported Lolita Chávez for the Sakharov Prize. She is a Maya elder and knowing her has been deeply inspiring. I had a glimpse into the world view of somebody who believes that, rather than the land belonging to us, we belong to the land. Of course we should protect indigenous communities for their own sake, but also for ours because, if we are going to find a way to live in balance with the planet we share, they have much to teach us.

 

12.6. Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko sprawozdaniu w sprawie dyplomacji klimatycznej, które mimo że porusza ważne kwestie, jak powiązanie między zmianą klimatu a klęskami żywiołowymi czy osiąganie celów uzyskanych w porozumieniu paryskim, jednak w dokumencie poruszane są także problemy trudne do akceptacji, jak choćby powiązanie zmian klimatycznych z migracją.

Eksploatacja zasobów naturalnych w takich krajach, jak Afryka, Azja czy Ameryka Południowa, włącznie z wykupem gruntów rolnych i wylesianiem, jest wynikiem wykorzystywania przez światowy biznes i koncerny, które powinno się ograniczać i kontrolować, pomagając mieszkańcom tych krajów, i poprzez takie działania wpływać na poprawę bytu narodów i rdzennej ludności.

Warto byłoby uświadamiać obywatelom Unii związek między globalnym biznesem, migracją, ubóstwem i konfliktami dotyczącymi dostępu do zasobów, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia środowiska.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señor presidente, de este informe, lo más importante creemos que es la alusión a la perspectiva de género en la diplomacia climática, sobre todo la mención a las mujeres productoras e indígenas, porque ellas tienen una relación muy próxima a la tierra, tienen conocimientos específicos sobre los recursos naturales y lideran la agricultura familiar y ecológica. Su fuente de saber debe ser, por tanto, potenciada en la lucha contra el cambio climático.

Mientras los diputados de este Parlamento debatimos cláusulas sobre cambio climático en los acuerdos de libre comercio, son millones las personas que ahí fuera nos gritan que existe una contradicción estructural entre la acumulación de capital en cada vez menos manos y la sostenibilidad de la vida.

Debemos también reducir el poder de los lobbies energéticos y de las multinacionales que, muchas veces, deciden y hablan por muchos de nuestros gobiernos.

La Unión Europea puede revestirse de un traje verde muy amable, pero mientras no cambiemos la hoja de ruta neoliberalizadora, seremos cómplices de todas las agresiones a nuestro planeta.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospodine predsjedavajući, veseli me što sam mogla biti suizvjestiteljica u sjeni gospodinu Lietzu i gospodinu Leinenu, mislim da je ovo dosta uravnotežen sporazum, odnosno izvješće. Činjenica je da je Pariški sporazum na snazi, da se njegove odredbe trebaju implementirati, što nije u ovom trenutku u svim zemljama na djelu. Potrebna je puno veća koordinacija između država članica i same Unije.

Ono što je velika prijetnja 21. stoljeću, to su migracije koje su izazvane klimatskim promjenama. Koliko god to mnogi ovdje danas ne žele priznati, klimatske promjene jesu na djelu i to najveći izazov 21. stoljeća. Moramo se tome snažno suprotstaviti, stoga smatram klimatsku diplomaciju vrlo važnom, trebamo je profesionalizirati i ojačati. Nadam se da će ovo izvješće doprinijeti tom našem cilju. U svakom slučaju podržala sam ovo izvješće i kao izvjestiteljica u sjeni.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Wydaje mi się, że zmiany klimatyczne niemal dla wszystkich są już oczywistością. Nie było tak jeszcze dekadę temu – przypomnę, że nawet niektórzy przedstawiciele świata nauki kwestionowali ten niebezpieczny dla ludzkości, dla Ziemi, proces. Przyszedł więc czas, abyśmy wszyscy wspólnie, nie tylko tu w Unii Europejskiej, nie tylko tu w Europie, ale na całym świecie, podjęli radykalne działania na rzecz poprawy sytuacji. Jest to konieczne zwłaszcza teraz po ostatnich decyzjach prezydenta Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z uzgodnień paryskich. Wobec tego Unia Europejska powinna się stać nie tylko europejskim, ale też światowym liderem działań na rzecz poprawy klimatu. Nie da się tego zrobić bez udziału dyplomacji, bowiem jest to skala międzynarodowa, transgraniczna. Dlatego poparłem to sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδίως η αιολική ενέργεια, θα μπορούσε να συμβάλει πραγματικά στην κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό σημαίνει τήρηση των προδιαγραφών για την έκδοση αδειών και κατασκευής αιολικών πάρκων. Έχω αναφερθεί επανειλημμένα στο έγκλημα που συντελείται περιβαλλοντικά στη Νότια Καρυστία, στο όρος Όχη, εκεί όπου σχεδιάζονται και προχωρά η λειτουργία 42 αιολικών πάρκων, 700 μεγαβάτ δυναμικότητας. Έχει διαλυθεί πραγματικά η προστασία του περιβάλλοντος σε μια περιοχή Νatura. Έχουμε θέσει το θέμα αυτό επανειλημμένα και υπάρχει απάντηση στις 21 Νοεμβρίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα προχωρήσει στην παραπομπή των αρμοδίων ελληνικών αρχών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το θέμα είναι ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτε και στη χθεσινή ομιλία μου ρώτησα τον κύριο Επίτροπο να μας πει επιτέλους πότε θα παραπεμφθούν οι ελληνικές αρχές, καθώς παραβιάζουν εν προκειμένω τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων. Θα γίνει επιτέλους κάποια δράση ή θα έχουμε τις εταιρείες να λειτουργούν παράνομα και να κάνουν μάλιστα, εδώ και τώρα, παράνομες υδροληψίες; Επιτέλους, πρέπει να έχουμε μια απόφαση.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Úr! Ezt a jelentést a szavazatommal támogattam. Egyetértek azzal, hogy a klímadiplomácia az EU külpolitikájának stratégiai prioritása legyen. Szükség van arra, hogy az EU vezető szerepet vállaljon e téren is, és végre ki kell dolgoznunk egy uniós klímadiplomáciai menetrendet.

A párizsi klímamegállapodás, a 2030-as menetrend és a fenntartható fejlesztési célok mind-mind feladatokat adnak nekünk. A vállalásokat azonban át kell ültetni a gyakorlatba.

Egyetértek azzal, hogy az éghajlattal összefüggő fejlemények érintik a geopolitikai stabilitást, az élelmiszer- és az ivóvízellátást, és ennek révén az érintett népességcsoportok regionális biztonságát, illetve természetesen összefüggnek a migrációs áramlásokkal is. Amellett, hogy vezető szerepet vállalunk, mutassunk okos példákat, a saját városi területeinken okos városi megoldásokkal, egyben emeljük fel a vidéki közösségeket az „okosfalvak” kezdeményezéssel. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, Caros Colegas, há mais de dez anos que falamos informalmente em refugiados climáticos e, por isso, fico satisfeito por ter podido votar positivamente um relatório que pretende, finalmente, dar maior visibilidade ao fenómeno e exortar uma definição definitiva por parte das Nações Unidas.

Essencialmente distintos de migrantes ambientais que se movem em busca de melhores condições, os refugiados climáticos veem-se sem casa, sem comida, sem condições mínimas de vida, arriscando a morte por fome, sede e doença, tudo devido a fenómenos globais causados pelas alterações climáticas.

Falo, sobretudo, de incêndios, cheias, subida de mares e oceanos e seca extrema que obrigam populações ao êxodo, que não encontram uma resposta cabal enquadrada num contexto de direitos humanos e à luz do Direito Internacional.

Em vez de olharmos para o lado e fingirmos que estas situações não existem e que não são tipificadas, como tem sido feito nos últimos dez anos, é chegado o momento de encararmos a nossa responsabilidade na diplomacia climática enquanto europeus, liderando esta definição de refugiados e criando os mecanismos necessários para proteger estes cidadãos.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, ghlacas páirt sa díospóireacht aréir maidir leis an ábhar seo, taidhleoireacht aeráide, agus bhí áthas orm vótáil ar a son inniu. Dár ndóigh, is cuid thábhachtach de Chomhaontú Pháras 2015 taidhleoireacht aeráide agus tá sé de dhualgas ar chuile tír ar domhan a dícheall a dhéanamh chun na hastaíochtaí carbóin a laghdú. Ach dár ndóigh, tá sé níos deacra do thíortha bochta, tríú tíortha mar a thugaimid orthu, ná na tíortha saibhre. Dá bhrí sin, tá sé de dhualgas ar na tíortha saibhre cabhrú leo agus sin cuid de na moltaí atá againn anseo.

Agus taobh amuigh de sin, tá sé tábhachtach go dtugaimid ceannasaíocht san Aontas agus dá bharr an dul chun cinn atá déanta againn maidir leis an bPacáiste Fuinnimh Ghlain, fuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh, tá sé sin á déanamh againn. Dá bhrí sin caithfimid a bheith an-sásta.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já považuji za velmi důležité, abychom se situací klimatických změn a migrací zabývali, a proto také tato diskuze, myslím, že měla smysl. Podpořila jsem tu část usnesení, která vyzývá k jednání na úrovni OSN, aby OSN poskytla reakci na migraci osob, které očekávají, které odchází z oblastí, které jsou těžce postiženy klimatickými změnami, a je potřeba reagovat v místech, v regionech, kde tyto změny vznikají, čili tam pomáhat a tam tu situaci řešit.

Nemohu souhlasit s výzvou, abychom měnili a definovali nový termín klimatického uprchlíka s cílem zajistit mezinárodní právní rámec a ochranu. Myslím si, že to není řešení, abychom dávali stejnou mezinárodní ochranu uprchlíkům, kteří odchází z oblastí postižených klimatickými změnami, jako těm, kteří utíkají před válkou a pronásledováním.

 

13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.44)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 

14. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è ripresa alle 15.05)

 

15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

16. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca in discussione le dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno (2018/2591(RSP)).

Saluto il Presidente Tusk ma prima di dargli la parola, vorrei ribadire, come ho fatto questa mattina, all'inizio e dopo l'intervento del Cancelliere austriaco Kurz, a nome del Parlamento, la nostra forte determinazione nel chiedere al Consiglio l'approvazione della riforma del diritto di asilo, come pacchetto unico, cioè i sette punti, ivi compresa la riforma del regolamento di Dublino.

Il Parlamento europeo ha concluso il proprio lavoro da molto tempo e non può che ribadire, così come ha fatto durante la riunione del Consiglio, l'importanza vitale della soluzione di questo problema. La proposta del Parlamento europeo è una proposta articolata, che prevede anche un periodo di transizione, quindi una grande disponibilità nei paesi che non hanno consuetudine con l'arrivo di immigrati, soprattutto dal continente dal continente africano, e il nostro testo, approvato a larghissima maggioranza, può rappresentare un'ottima base di partenza. Siamo lieti che in conclusione del documento approvato dal Consiglio ci sia la volontà di procedere alla riforma.

Ricordo che il trattato prevede la non obbligatorietà dell'unanimità per l'approvazione di questa riforma ma è sufficiente la maggioranza qualificata. Quindi, volendo, l'obiettivo si può raggiungere. Pertanto l'appello che ho rivolto al Cancelliere austriaco lo rivolgo anche al Presidente del Consiglio, Donald Tusk, che ringrazio ancora per la sua presenza.

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. – Mr President, the last European Council took place in a deteriorating geopolitical context. This is why I appealed to the leaders that the EU must get its act together. For me, this means increasing military cooperation, preparing for worst-case scenarios in terms of trade, and – above all – looking for unity in every aspect of European cooperation, including migration and euro area reform. We managed to make progress on all these issues, but there is no hiding the fact that the road ahead of us is still long and, for sure, not easy.

We started with a discussion among the leaders and NATO Secretary—General Jens Stoltenberg, with the aim of deepening the cooperation between the EU and NATO. The leaders agreed that the EU must take greater responsibility for its own security, first and foremost because it is in our own interest as Europeans. In order to bolster our common defence, the EU will enhance investment, capability development and operational readiness.

Let me mention here the issue of foreign threats to our democracies. The European Council called on the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and on the Commission to present, by December, concrete proposals for a coordinated EU response to this challenge – and specifically to Russian disinformation attempts – which is currently handled by a very small strategic communications team at the European External Action Service. This is particularly important in the light of the signals about Russia’s role in Brexit.

As regards migration, I put forward the following three proposals: disembarkation platforms outside Europe; a dedicated budgetary tool in the next MFF to combat illegal migration; and the boosting of EU support for the Libyan Coast Guard. They were supported univocally by the leaders.

We also agreed to support the Maltese authorities by sending a message to all vessels, including those of NGOs, operating in the Mediterranean. The message is clear: respect the law and do not obstruct the operations of the Libyan Coast Guard.

Additionally, the leaders accepted the Franco-Italian proposal of controlled centres on EU territory. It is up to the governments to decide whether they want to create such centres. However, any obligations related to the functioning of these centres, including relocation and resettlement, will be undertaken on a voluntary basis.

Last but not least, we agreed to launch the next tranche of financing for Turkey, and to transfer EUR 500 million of development money to the EU Trust Fund for Africa. The leaders confirmed their will to take our cooperation with Africa to a new level. This means not only increased public funding but also a new framework enabling private investments to grow. It is the best proof of our intentions, despite unfounded claims that Europe wants to abandon Africa. It is impossible to stop the flow of illegal migrants without close cooperation with African countries. That is why we will use all possible tools, from defence and development to visa and other cooperation, to make it happen.

Moving on to the Euro Summit. Last October, in this Chamber, I said the following: ‘I will do everything in my power to take the first very concrete steps, by June. If we don’t reach agreement by June, I will say precisely why it wasn’t possible, and who is responsible.’ Today I can say that the leaders did indeed take the first decisions. This means agreement on further steps to complete the banking union and to strengthen the European Stability Mechanism (ESM). In particular, we agreed that the ESM will be providing the common backstop to the Single Resolution Fund. As a consequence, our banking union will become much stronger.

Some of you may say that this is too little, too late. And you would be right, in a sense. But the fact is that, after some years of standstill, we are effectively relaunching the process of deepening economic and monetary union. To make sure that the progress continues, I will organise another Euro Summit in December.

The leaders also adopted conclusions advancing EU cooperation on digital matters and innovation, as well as trade. In the context of growing trade tensions, the European Council underlined the importance of preserving and deepening the rules-based multilateral system. The Commission was invited to propose a comprehensive approach to improve, together with like-minded partners, the functioning of the World Trade Organization in crucial areas. The leaders also called for the adoption of the proposal on the screening of foreign direct investments, which is crucially important for the security of our economies and our citizens. It goes without saying that the Commission has the full support of the European Council when it comes to the trade dispute with the USA. I am sure Jean-Claude Juncker will elaborate on that.

A final point on Brexit. The 27 leaders shared one concern. Whilst progress has been made in a number of areas, some key aspects still need to be agreed. Since there is much work ahead, with less and less time, I was very honest in my assessment, including when I spoke to Prime Minister May last week. The sooner we get a precise UK proposal on the Irish border, the better the chance of finalising the Brexit negotiations this year. Put simply, we cannot make progress unless a solid backstop is presented by the UK and accepted by our Irish friends. We are now looking forward to the White Paper from the UK and we very much hope that it will bring the necessary clarity, realism and impetus to these negotiations.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Desidero altresì informare i colleghi che ne corso del mio intervento dinanzi al Consiglio ho insistito, per quanto riguarda il prossimo quadro finanziario pluriennale, sull'importanza che riveste per il Parlamento europeo il tema delle risorse proprie. Sono quindi lieto che il Presidente Tusk abbia sottolineato, nel corso del suo intervento, l'importanza che lo stesso tema riveste anche per il Consiglio.

Ringrazio anche il Presidente Juncker per averlo sottolineato questa mattina nel corso della conferenza stampa: non bastano 500 milioni, ne servono di più. Io mi recherò in Niger e presto in Libia per cercare anche di dare un contributo allo sviluppo della democrazia a nome del Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Kommission.Caro Presidente, Mr. President of the European Council, sehr geehrte Damen und Herren! Nach jedem Europäischen Rat wird die Nachkriegs-, nein, die Nachratsfrage gestellt: Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich weiß das nicht. Ich denke mir, es hätte voller sein können – ohne zu sagen, dass es halb leer wäre.

Wir haben in Sachen Grenzschutz wichtige Entscheidungen getroffen. Aufgrund der Vorschläge der Kommission werden wir bis zum Jahre 2020 10 000 Grenzschützer europäischer Provenienz an die Außengrenzen der Europäischen Union verschicken. Dies ist eine wichtige Entscheidung des Europäischen Rates. Ursprünglich war ja angedacht, dass wir dies bis 2027 zu tätigen hätten, jetzt sagen wir 2020. Und ich werde anlässlich der Rede zur Lage der Union konkrete Vorschläge diesbezüglich machen, denn es besteht die Notwendigkeit, dass wir uns in der Sache beeilen.

Ich bin auch der Meinung, dass das Mandat der Grenzschützer ausgeweitet werden muss. Diese Grenzschützer – unsere – müssen auch in Drittstaaten intervenieren können, allerdings immer unter Berücksichtigung des Einverständnisses der betroffenen Drittstaaten. In Sachen Migration, auch was die Aufnahmelager in Nordafrika betrifft, sollten wir darauf achten, dass wir nicht den Eindruck vermitteln, als gäbe es hier eine Rückkehr zu neokolonialistischen Attitüden – das ist nicht gut. Wir haben nicht über Afrika zu entscheiden, sondern wir haben mit Afrika und vornehmlich mit Nordafrika zu entscheiden.

Es wurde im Europäischen Rat am letzten Donnerstag, Freitag beschlossen, dass wir uns in Sachen Migration auf europäische Annäherungswege verständigen müssten. Ich bin nachdrücklich der Auffassung, dass dies auch so sein muss. Ich bin mir nicht sicher, ob die in einigen Mitgliedstaaten inzwischen getroffenen Vereinbarungen dem in Gänze entsprechen, aber das wird man nach genauer Prüfung der Sachlage kommentieren müssen.

Ich bin froh, dass unter Donalds Leitung sichergestellt wurde, dass wir die zweite Tranche der Türkeihilfe, die ja nicht an die Türkei geht, sondern an diejenigen, die sich um die Flüchtlinge in der Türkei kümmern, beschlossen haben. Das war eine wichtige Entscheidung, zwei Milliarden aus dem europäischen Haushalt, eine Milliarde von den Mitgliedstaaten zu bestreiten. Ich hoffe, dass dem auch Folge geleistet werden wird, und zweifle eigentlich auch nicht am Willen der Mitgliedstaaten, dies zu tun.

Was Afrika anbelangt, hüte ich mich vor allen demagogischen Äußerungen. Alle reden über Afrika. Wer tut denn was für Afrika? Wir haben den afrikanischen Treuhandfonds auf 4,1 Milliarden Euro hochgeschraubt. Das war nicht die ursprüngliche Planung, aber wir haben jetzt 500 Millionen Euro aus dem Europäischen Entwicklungsfonds losgeeist, nicht um Projekte zu stoppen, die es eigentlich nicht gibt, sondern zur Verfügung stehendes Geld. Und die Mitgliedstaaten haben zugesagt, mindestens 500 Millionen Euro in Anschlag zu bringen, damit die Pläne, die mit dem afrikanischen Treuhandfonds zusammenhängen, auch durchgeführt werden, vornehmlich auch in Libyen. Treuhandfonds heißt auch Libyen. Und ich denke mir, dass wir da weiterkommen.

Ich bin einigermaßen enttäuscht – aber Präsident Donald weiß das –, dass wir hinsichtlich der von der Kommission eingebrachten Gesetzesvorschläge, über die es Einvernehmen gibt – fünf von sieben –, nicht imstande sind, den Europäischen Rat dazu zu bewegen, den Rat, den Ministerrat aufzufordern, dies vor Ende Juli zu tun.

Also dort, wo wir uns eigentlich einig sind, sind wir uns nicht mal einig, dass wir uns einig sind. Das ist lächerlich, und deshalb sollte das in Bälde auch vom österreichischen Vorsitz in Angriff genommen werden.

Ich hatte vorgeschlagen, dass wir die zwei ausstehenden Bereiche, die Sie kennen, bis Ende Dezember bewerkstelligen sollten. Man bemängelt auch auf Ebene einzelner Mitgliedstaaten, dass wir nicht weiterkommen, und man ist nicht bereit, sich selbst in die Pflicht zu nehmen, damit die sieben Vorschläge, fünf im Juli und zwei andere im Dezember, verabschiedet werden. Ich sage hier noch einmal – ohne auf einem Egotrip zu sein, ich bin zu alt für Egotrips: Wenn die Vorschläge der Kommission vom Februar 2015 angenommen worden wären, dann wären wir nicht in der misslichen Lage, in der wir uns heute befinden, und deshalb sollten wir uns beeilen, anstatt zu verweilen.

Ce n’est pas traduisible dans les autres langues, c’est un jeu de mots: «il faut se dépêcher au lieu de freiner notre ardeur».

Sur tout ce qui concerne l’Union économique et monétaire, Donald Tusk a fait en sorte que nous puissions avoir une bonne décision pour ce qui concerne le dispositif de soutien du mécanisme européen de stabilité par rapport aux résolutions européennes. Il s’agit d’une bonne décision dont il convient de féliciter le Conseil européen. J’aurais voulu que nous progressions plus rapidement sur tout cela. On m’a promis – mais cela ne figure pas dans les conclusions – qu’en octobre-novembre, le Conseil européen reviendrait sur toutes les questions qui restent ouvertes pour ce qui est de l’Union économique et monétaire, notamment sur les garanties de dépôts. Je crois qu’il est essentiel, pour parfaire l’union bancaire, de nous mettre d’accord sur ce point. Il n’existe aucune zone monétaire au monde où il n’y a pas de garantie de dépôt. Il faudra que nous nous dépêchions sur ce point. Nous n’avons pas discuté du budget pour la zone euro, parce que ceux qui le prônent n’ont pas trouvé d’accord. La Commission avait proposé d’introduire dans le budget général de l’Union européenne des lignes spécifiquement dédiées à la zone euro. La déclaration de Meseberg, qui est devenue la référence centrale du devenir européen, prône un budget de la zone euro, sans toutefois en afficher les détails, qui n’existent d’ailleurs pas. Il faudra donc que nous continuions notre travail à ce sujet.

Pour ce qui est des perspectives financières, je redis ici ce que j’ai dit au Conseil européen, il faudra que nous adoptions avant le grand rendez-vous des Européens avec le suffrage universel, c’est-à-dire avant mai de l’année prochaine, ne serait-ce que les lignes directrices du futur accord budgétaire. Si nous ne le faisons pas, si nous répétons les mêmes erreurs qui ont présidé à la mise en place de la période financière actuelle, nous manquerons à notre devoir. Des dizaines de milliers d’étudiants européens ne pourront pas participer au programme Erasmus+, alors que nous proposons, dans les perspectives financières pluriannuelles, de doubler le budget affecté au programme Erasmus, pour le porter à 35 milliards d’euros. Nous perdrons, par mois de retard, 5 000 emplois en matière de recherche, donc 5 000 chercheurs européens n’auront plus les appuis financiers dont ils ont besoin. Je réitère mon appel aux États membres et au Parlement européen, afin qu’ils accélèrent leurs travaux, non pas pour verser dans l’échange d’arguments faciles, mais pour résoudre la question substantielle qui nous fait face. Le timing est donc, à mes yeux, plus important qu’on ne le pense.

Si nous n’arrivons pas à bon port au moment indiqué, nous perdrons 100 000 projets en matière d’énergie, de santé et d’inclusion sociale. Qui veut en prendre la responsabilité? Si les États membres n’arrivent pas à se mettre d’accord, la Commission qui succédera à la mienne sera critiquée pour ne pas avoir su donner suite à tous les projets qui sont les nôtres. Je me déplacerai aux États-Unis, avec l’élan que vous me connaissez, pour discuter avec le président des États-Unis, des questions de commerce. Là, le président du Conseil européen a fait en sorte qu’il y en résulte un accord, qui reste, sur l’essentiel des questions liées à nos accords commerciaux. J’expliquerai au président américain, comme nous l’avons fait, le président du Conseil européen et moi-même, lorsque nous nous sommes vus dans le cadre du G7 au Canada, qu’en fait nous pensons que le déficit est de l’autre côté de la barrière. Si vous additionnez les échanges de marchandises, les échanges en matière de services et les bénéfices réalisés par les multinationales américaines en Europe, le déficit se trouve de l’autre côté de l’Atlantique, donc il ne faut pas se laisser faire, il faut objectiver le débat et nous verrons, à l’autopsie, ce qu’il en sera advenu.

En ce qui concerne le Brexit, nous sommes en attente depuis plusieurs mois du livre blanc de Downing Street et nous verrons, à l’analyse, ce qu’il en sera. Je veux toutefois dire ici, au sujet de l’accord du Conseil européen, que nous n’accepterons pas que la question irlandaise soit isolée au point d’être la seule question non encore résolue à la fin des négociations.

All of us, we are Irish.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Proprio a conferma della nostra volontà, a proposito dell'Africa, di guardare a questo continente

 
  
MPphoto
 

   pas avec des lunettes européennes, mais avec des lunettes africaines.

Demain, en plénière, nous accueillerons le président de l’Angola, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, qui fera un discours au Parlement européen.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herren Präsidenten! Jean-Claude Juncker hat die Frage in den Raum gestellt: Glas halb voll oder Glas halb leer? Ich würde sagen: Bei den letzten Ratsergebnissen hatten wir ein leeres Glas. Insofern sind wir schon mal froh, dass etwas drinnen ist. Wenn man auf die Ergebnisse des Rates blickt, dann haben wir die letzten Male viel Kritik geäußert. Dieses Mal kann man schon sagen, dass Fortschritte erreicht worden sind – und dafür möchte ich mich im Namen meiner Fraktion bedanken –, beispielsweise in der Migrationspolitik. Die 10 000 Frontex-Beamten, das klare Bekenntnis dazu, die Zentren sowohl in Afrika als auch in Europa, die Überlegung, Afrika und der Türkei das notwendige Geld bereitzustellen, sind klare Fortschritte. Deswegen positiv, und wir begrüßen diese Ergebnisse.

Für uns als EVP-Fraktion war immer klar, dass es zwei Seiten der Medaille gibt: einen engagierten und entschiedenen Grenzschutz und auf der anderen Seite ein Neuansiedlungsprogramm, wo wir den Geschundensten dieser Welt die Hand ausstrecken und sie auch nach Europa einladen und willkommen heißen. Beide Seiten gehören nach unserer Meinung zusammen.

Das darf ich parteipolitisch sagen: Wenn es erlaubt ist, dass der Regierungschef Tsipras in Griechenland das Türkei-Abkommen umsetzt – das bedeutet konkret, dass Flüchtlinge direkt von Lesbos ohne Prüfung in die Türkei zurückgeführt werden –, wenn das also in einem links regierten Land möglich ist, dann darf man sich auch im Mittelmeer dafür aussprechen, dass wir im Kampf gegen die dortigen Schlepperbanden das gleiche Konzept anwenden.

Ich möchte als zweiten Punkt natürlich die Währungsfrage herausgreifen: auch da nicht so viel, wie wir uns gewünscht haben, aber Fortschritte, das klare Bekenntnis zur Weiterentwicklung, zum Europäischen Währungsfonds, und vor allem, das Allerwichtigste, das Kronjuwel: der backstop, der vorgesehen ist zur Sicherung unserer Finanzmärkte. Der Schwerpunkt bei Investitionen und bei der Eigenverantwortung – Schlagwort Einlagensicherung – ist ein richtiger Akzent. Der Teufel liegt hier im Detail. Das heißt, bis Dezember wird man sehen, ob in der Sache dann wirklich Fortschritte erzielt werden. Und da müssen wir uns auch ein Stück weit bei der Nase fassen, weil es ja auch EVP-Regierungschefs gibt, liberale Regierungschefs gibt, die da über manche dieser Entwicklungen sehr skeptisch sind. Also auch in unseren Parteien werden wir dort arbeiten müssen, damit es uns gelingt, Überzeugungsarbeit zu leisten, damit wir vorankommen.

Herr Ratspräsident, ich möchte nur einen reminder noch in den Raum setzen, und zwar: Bei all diesen Entwicklungen wäre es falsch, wenn wir die Demokratiekammer Europas außen vor lassen. Wenn wir einen Europäischen Währungsfonds machen, wenn wir Richtung Investitionsbudget gehen, dann muss es einen Ort geben, wo das demokratisch legitimiert ist und zukünftig auch kontrolliert werden kann, und das ist das Europäische Parlament. Deswegen bitte ich, dass das berücksichtigt wird.

Zum dritten Punkt: Brexit. Vieles ist gesagt. Ich möchte nur noch die zwei Punkte für meine Fraktion nochmal ausdrücklich in Erinnerung rufen und unterstreichen. Der erste Punkt: Ich glaube, die Menschen in Europa müssen im März 2019 wissen, was es bedeutet, die Europäische Union zu verlassen. Wenn wir nur die Übergangszeit aktivieren und sich nichts ändert, dann, glaube ich, wird das Schaden verursachen, politischen Schaden verursachen. Es muss klar sein, dass sich etwas ändert, wenn man die Europäische Union verlässt.

Und das Zweite: Es muss klar sein, dass wir ausformulieren müssen, was „langfristige Partnerschaft“ konkret bedeutet. Ich kann nicht nächstes Jahr im Mai vor meine Wähler treten und ihnen sagen: Großbritannien tritt zwar aus, wir haben eine Übergangszeit vereinbart, wo sich zunächst mal überhaupt nichts ändert, und ich kann überhaupt keine Antwort geben, was eigentlich der Austritt für die City of London bedeutet, für die Wirtschaftskontakte, für den Euro, oder vielleicht für die Fragen der Polizeizusammenarbeit bedeutet. Wenn all diese Fragen bei einem Austritt offen sind, dann kann man das doch keinem Bürger in Europa erklären.

Deswegen brauchen wir in diesen beiden Bereichen klare Ansagen. Nämlich im März 2019 muss „dabei“ oder „nicht dabei“ einen Unterschied machen, es kann kein cherry-picking geben, und es muss eine langfristige Klarheit geben, was denn eigentlich Austritt bedeutet. Ich habe bei beiden Punkten noch meine Sorgen, ob das umsetzbar sein wird. Und deswegen möchte ich für meine Fraktion sagen: Es wird keinen Automatismus in der Zustimmung zu einem Austrittsvertrag geben. Die beiden Punkte müssen im Herbst geklärt werden.

Und zu guter Letzt: Außenpolitik. Ich bedanke mich, Herr Ratspräsident, für das klare Signal in Sachen Russland. Dass wir die Russlandsanktionen verlängern, ist ein klares Signal. Angesichts der Tatsache, dass sich Amerika und Russland in Helsinki treffen werden, ist es wichtig, dass wir eine klare Position haben. Gewalt und Krieg können keine Mittel der Politik sein. Und deswegen stehen wir zu den Sanktionen und hoffen, dass Russland auf einen partnerschaftlichen Weg zurückkommt.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I would like to welcome President Tusk to this House. It is good to have you here, Mr Tusk. I do not exactly know about the glasses in the Council meeting – half full or half empty – I don’t care too much about the glasses but I am worried about the results.

If I ask myself why European citizens very often become more and more irritated about our institutions, one answer could be that we are permanently selling victories where no progress, or no sufficient progress, was achieved. This, I would like to say, is also one of the results of the last European Council. European and monetary union: progress. The big crisis in 2008 to 2009 – that is 10 years, my friends, 10 years we have been waiting for strengthening of our institutions. Are we waiting for the next crisis to hit European citizens? Or why is that necessary? Why cannot we speed up?

On migration: we lose lives each and every week in the Mediterranean. Each life is one life too many to lose. It is an incredible scandal that we do not get our act together and I do not question, President Tusk, your personal willingness to do something about it, but we, the leaders of three Groups in this House, the Liberals, the Greens and we, the Social Democrats, have written a letter to you: please put the Dublin reform at the top of the agenda because this is the cornerstone for everything. Until today, we did not see any political response.

I am not satisfied with the result of this Council. I think what Europe needs is progressive leadership and I could not detect progressive leadership. I could see that some members of the Council, some heads of state or government tried to add additional value to the conversation. Pedro Sánchez was jumping in and saying we have a new policy in Spain. I welcome this. Cyprus was doing something – they are ready for bilaterals – but this is not enough, we need structural solutions. We need a complete Dublin reform.

If I ask myself what the building block of the resolution, the final statement, was then, yes, I can detect a building block. The building block is that everybody has something where he can claim victory – but nothing is going to happen, and this is not enough for Europe and this is not enough for the European citizens and for the big challenges we have to face.

Ich frage mich: Sie sind viel besser als andere in der Lage, die Blockaden zu analysieren, die es im Visegrád-Block gibt, wenn es zur Frage der Migration, zur Frage der Flüchtlinge kommt. Aber wann ist denn der Zeitpunkt, wo wir einladen, wo Sie einladen zur großen Debatte, zur großen europäischen Unterhaltung darüber, was wir eigentlich brauchen, um aus den Sackgassen herauszukommen? Wann kommt diese große Debatte? Wie viele Menschen sollen noch sterben, bis diese große Debatte kommt, wo wir dann fragen: Ja, was sind eure Interessen? Natürlich haben die Visegrád-Staaten Interessen. Sie wollen in Sicherheit leben – das ist Verteidigung und Sicherheit. Das wissen wir. Sie wollen Energiesicherheit haben, sie wollen auch morgen Kohäsionspolitik haben. Das sind alles relevante Themen. Aber wann kommen wir denn dazu, sie einfach mal mit den anderen Fragen zu kombinieren, wo wir dringend auf Solidarität warten: bei der Migration, bei den Flüchtlingen?! Warum gibt es kein Paket, Herr Präsident Tusk?! Warum nicht?!

Ich interessiere mich nicht für halb leere Gläser oder für halb volle Gläser. Es ist ein Skandal, dass wir in Europa nicht vorankommen, und das ist es, worauf die Menschen warten, und deswegen können wir nicht zufrieden sein, und deswegen müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten drängen. Meine Fraktion steht zur Verfügung, das europäische Projekt wieder stark zu machen. Aber das, was geliefert worden ist, wird nicht reichen.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Fitto, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei giorni scorsi, al termine del Consiglio europeo, quando ho letto le prime dichiarazioni dei partecipanti, ho espresso in me soddisfazione. Ho letto la dichiarazione del presidente del Consiglio del mio paese, che era entusiasta.

Poi, continuando a leggere le agenzie, ho letto quella di Orban, che era entusiasta. E poi ho letto quella di Macron, ed era entusiasta. Lì ho capito che qualcosa non quadrava, che le cose non potevano essere andate bene; tant'è che, nel momento in cui ho letto il documento, ho capito che non cambiava nulla: perché questa è la verità.

Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, presidente Juncker, purtroppo è mezzo pieno solo per aver evitato una clamorosa rottura ma non per aver ottenuto dei risultati. E non mi rivolgo tanto al presidente della Commissione quanto al presidente del Consiglio, perché il vero grande problema sta lì, il vero problema dal quale non riusciamo a venir fuori è nella incapacità del Consiglio di trovare una soluzione.

Io ho seguito e condivido pienamente la posizione, l'azione e il ruolo che il Presidente Tajani, a nome di questo Parlamento, ha assunto rispetto alle iniziative che sono state portate avanti, sulla necessità di poter intervenire sul fronte della migrazione dando delle risposte chiare e precise. Ma nel momento in cui i salvataggi a norma di diritto internazionale restano così com'erano, i centri di accoglienza sono esclusivamente su base volontaria, la redistribuzione è un tema di cui non si può parlare, è evidente che l'obiettivo del 2020 è un obiettivo che non va bene, perché nel 2020, da qui al 2020, per quanto i flussi migratori stiano in questa fase anche riducendosi, comunque in alcuni paesi rischiano di determinarsi una situazione inaccettabile sotto tutti i punti di vista, che alimenta un clima antieuropeo verso queste istituzioni che non è più gestibile. Questa è la verità.

Allora, le istituzioni hanno il dovere di affrontare questa situazione e il Consiglio europeo, se sono vere le dichiarazioni e le considerazioni che sono state fatte questa mattina, dovrebbe dare delle risposte.

Nel concludere, vorrei aggiungere che io ho ascoltato con molta attenzione il Cancelliere Kurz questa mattina; ho ascoltato un intervento molto positivo per il suo paese, perché le dichiarazioni rispetto al rapporto con la Germania, alle decisioni eventuali da trasporre al confine nel rapporto e nella contrapposizione con la Germania sono chiare: le scelte di politica interna sono chiarissime. Le posizioni preannunciate, invece, sul terreno dell'accordo generale sull'immigrazione sono molto, troppo generiche, perché non si ha il quadro di un obiettivo preciso, nel quale non si ha il coraggio e la forza, dal punto di vista della gestione di questa situazione, di poter dire con chiarezza che si esce dall'egoismo nazionale per gestire in modo chiaro una visione più ampia di questo intervento.

Questo è il quadro di fronte al quale noi ci troviamo ed è per questo che la posizione rispetto ai lavori del Consiglio e al documento da esso approvato è assolutamente negativa.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I have to tell you that I agree with Mr Fitto. It doesn’t happen all the time, but I agree 100% with the assessment he has made. You were not there, Mr Tusk, but while we were preparing for the European Council in this House here three weeks ago, I proposed to the President to examine whether it was not necessary for our Parliament to go to court, because there is a clear failure to act by the Council, especially on the Dublin file. I don’t say this in a wild way; it is based on facts.

If you look at the Council conclusions, what are they saying? Have you liberated additional money, 2019-2020, to start with the Border and Coast Guard? Will you do that? Additional money to the 2019-2020 money? Otherwise, we cannot accelerate the Border and Coast Guard from 2027 to 2020. Have you agreed on a new Dublin asylum system? Where is the position of the Council? We have had our position since November, and we are still waiting for the position of the Council. There is not even a word on this. We are going to work further on this – that is the only thing you can read from the conclusions.

The same on these reception centres. What we have in the conclusion is that we are going to ‘examine’ it. In European language, that means it is going to take a while. Reception centres of disembarkment platforms – you are going to examine them while you all have different points of view. Some are in favour of in Europe; others say no, out of Europe; some are saying that it has to be closed, while others are saying they should be open centres. You have the experience in France where there is a centre like that in Chartres, which is working very well. These people who come to the centre in Chartres can ask for asylum, and when this asylum is agreed on they will be transferred to France. That is happening now. Why do you examine it? Why do you not decide on it?

The same on legal migration, legal economic migration. I think there is no possible solution unless we also have an agreement on legal economic migration in this package. Where is the decision of the Council? I don’t think that the deal in Germany between the CDU and the CSU now will solve the problem. On the contrary, what you risk is the reinstatement of national border controls, killing Schengen. That is what is already happening with Austria, because Austria is now considering – they have announced it in government circles today – closing the Brenner Pass because of this internal German deal, so that is what is happening today. And then you come here and say ‘no, no, no...’.

I can tell you that the problem is a political problem; it is not migration. It is exactly the same, and Mr Bullmann is 100% right when he says that that isn’t going forward either in the eurozone reform. You have a problem in the Council. I do not know what to do. You have to block them during the holidays for three or four days. You come out one day and you say ‘here we have a text’. In the past it was different. I remember once, together with Jean-Claude Juncker, at a summit in Nice – do you remember that? – we needed to reform the Treaty, and it took four days and four nights before we got an agreement, at 4.00 in the morning. But we got an agreement. And here, after one day you come out and say ‘we have a text; it is very general; we are going to examine this, maybe we are going to do that’. That is not the way. Put them together. Maybe, this holiday, put them all together on your disembarkment platform somewhere in the Mediterranean, these 27 Member States and heads of government, and make a deal. Push for it, lock them in a room; that is the only way they will understand, otherwise we will continue and continue.

And the eurozone reform is exactly the same. We say we have made progress. Progress? You name the progress. I am sorry, Jean-Claude, but I am not in agreement with you on the so-called ‘backstop’. It is a fake backstop. It is a credit line, a credit line that will be given to this resolution by the ESM. I asked you, Mr Tusk, if you engaged this credit line, if the ESM engaged this credit line, will there be an approval of the Deutsche Bundestag – yes or no? In my opinion, yes. And if it is yes, it is not a backstop; it is a fake backstop. That is the reality. A backstop is automatic. A backstop is not something that has been approved in I don’t know how many parliaments or how many governments of a Member States. Don’t take it personally; my attack is not on you, it is on what you represent: the European Council. You have said a few times with a lot of courage these past few weeks, after everything that happened with Trump, that we are on our own – and I think that is right. We are on our own, but the problem is that we are in fact not capable of acting on our own – and that problem you have to solve, Mr Tusk.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would like to say to President Tusk that I can only share the disappointment that we have still not got anywhere on the whole eurozone reform matters. We have not got anywhere on the Multiannual Financial Framework (MFF) and so many important issues.

The eurozone reform has not just been around since yesterday; we have had this crisis since before 2010. We know what to do, and it’s not going ahead because the heads of State and government are just not doing their work and are not getting ahead. Instead, at the Council the only talk was about migration, migration, migration – as if it’s the only problem that we have. I care very much about migration, but I have to say that there are other things we have to talk about.

President Tusk, when talking about migration and refugees, you did not talk about the hundreds of lives that have been lost just in the last few days, while the rescue boats are stuck in the ports because some Member States want to bring the people who actually rescue people to court. This is really an active engagement against rescue at sea. This is against any sort of international law, but it is also against any sort of humanity not to let others, who want to do the work, rescue people. This is not something you talked about.

I wonder if anyone still remembers Lampedusa 2013 and how we all went and said that we were so sorry that hundreds of people had drowned. But now, again, hundreds of people are drowning and we are turning a blind eye. I do not think this is direction Europe should be going in. You also didn’t talk about the Common European Asylum System that this Parliament has been preparing, where we have managed to get political compromises together across the groups. So I really wonder why we managed to do it and you don’t manage to do it, whereas the same parties are present here and in the Council. This is what you did not talk about.

Instead, you talked about creating this disembarkation platform: camps somewhere in the Sahara. You might say that people can ask for asylum, but that’s the thing: the one word about resettlement mentioned in the conclusions is ‘voluntary’. You will not find a Member State which is going to admit those people who might get asylum there. You will just put the refugees somewhere in the camps in the Sahara and that’s the end of it. If this is being implemented, it’s basically an end to the right to ask for asylum here in the European Union, and this is not where we should go. The right to ask for asylum was invented in Europe. The aim of the Geneva Convention, just after the Second World War and as a result of the incredibly horrible experience, was to never again let anyone suffer and not find protection. That was the aim of the Geneva Convention, and I do not think we should give up on that so easily.

So we have managed to find a compromise in Parliament and, even if you want to close off the borders completely, it will never work. You can never completely close off a border, but what actually you can do, with the heads of State and government, is extinguish any light of humanitarianism and any light of the human rights that the European Union has always stood for. I do not think we should not go that way. We should stand up for human rights, especially the rights of people who are not living here, and especially the rights of people who are not us, because that’s when you show how much you care about human rights.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, direi che un risultato l'ha ottenuto il Consiglio europeo ed è quello di produrre un clima raro di condivisione tra vari gruppi politici dello stesso sentimento, come è oggi, di assoluta delusione. Il Consiglio non ha concluso nulla se non approvare quello che accade, fingendo di non sapere che sta accadendo il peggio.

I popoli europei hanno assistito a questo teatro con gioco delle parti tra buoni e cattivi, dove, da una parte, c'era una retorica apertamente xenofoba di alcuni governi, come il mio, il governo italiano e, dall'altra, una retorica meno rozza ma altrettanto ignobile e comunque molto ipocrita, di governi come quello francese che, dopo aver scaricato sulle spalle dei paesi del sud Europa la questione delle migrazioni, oggi vogliono dare a questi paesi una lezione di morale a costo zero.

Quindi non parlo di quanto si è deciso, perché non si è deciso nulla, ma di quanto non si è neppure discusso. Il Presidente Tusk dice che l'Europa non ha intenzione di abbandonare l'Africa: l'ha già abbandonata l'Africa! Vorrei sapere dove e quando si è parlato delle vere cause che provocano le migrazioni di massa e delle quali i cittadini europei non sanno niente.

Chi parla qui della guerra in Sud Sudan, dei 300 000 morti e dei milioni di sfollati, delle guerre civili in Somalia, Eritrea, Ciad, Mali, Repubblica centrafricana, che sono un grande affare per i commercianti d'armi europei? Chi parla delle decine, presto centinaia di milioni di africani in fuga dalla desertificazione, dai mutamenti climatici, dal furto di terre e di acqua da parte delle multinazionali?

Partiti di establishment e quelli antiestablishment fanno finta di dividersi: in realtà sono complici di questo silenzio. Agli uni conviene nascondere le proprie complicità in questi anni nello sfruttamento iperliberista dell'Africa e nella sua ulteriore riduzione in uno stato di schiavitù e agli altri conviene incassare dei voti facili sulla disinformazione, sull'odio e sulla paura.

L'importante è che i popoli europei conoscano i fatti e non considerino come soluzioni, che cosa? La caccia alle streghe nei confronti delle ONG, che hanno il torto di essere laddove dovrebbe essere l'Unione europea e non c'è e c'è sempre meno. Oppure sarebbe una soluzione quella di continuare a finanziare dei veri e propri lager in Turchia e in Libia?

Queste non sono soluzioni: sono offese all'intelligenza dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, well, it is not difficult to get the mood of this room this afternoon. The answer to the question is very simple: the glass is half empty. It is sombre in here, and that is because you know in your hearts that something fundamentally changed at the European Council last week. It could be summed up in a word: Italy. A founder member of the European Union uncritical for decades of the process of European integration and now as a result of the last general election, an Italian Prime Minister threatening to veto the entire proceedings unless he was given something on migration.

But how to satisfy the Italians and to save the ever more beleaguered Ms Merkel. That was the question. And traditionally, you would have looked for a European answer but there wasn’t one, so you came up with a very weak formula talking about regional distribution centres on a voluntary basis. The deal which everybody said would hold had fallen to pieces within the space of a few hours. I have to say what you saw was the rebirth of the nation-state, and that is the direction, that is what Brexit is, that is what Trump. That is what the Italian elections are all about, and I wonder whether the Verhofstadts of this world recognise this massive shift. And it isn’t just a one-off. it is a trend. People want to do things at a national level.

Where I do sympathise with everything the speakers have said is in their criticism of the British Government, who two years on have a summit this Friday to decide exactly what our Brexit policy is. So, no, we have not exactly made life easy for you but then nor have you for us by continually saying that Mr Varadkar in Dublin can veto the entire deal. I would suggest Mr Tusk wasn’t necessarily particularly helpful either. But one area in which you do agree, I but I wonder for how long, is you talked about increasing military cooperation Mr Tusk, being discussed at that Council meeting last week and this when earlier today we heard from Mr Weber from the CDU that he wants foreign policy to be decided without veto.

Just a quick look ahead to next week. Mr Trump will be at that NATO Summit next week. You appear to be hell-bent on pushing for your European army; hell-bent for a foreign policy without veto and hell-bent to be on a direct collision course with President Trump and with NATO. You can’t have a European army and NATO existing side by side and maybe your next big challenge is European citizens will need to work out who they feel best protected by: a European army or America and NATO. I think I know what the decision of the people would be. Next week, we may well find out.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, désormais, en matière migratoire, ce n’est plus la Commission qui décide, ce sont les nations qui reprennent la main. M. Macron et Mme Merkel se trouvent isolés, car leur politique d’accueil des immigrés clandestins est aujourd’hui très clairement rejetée par les peuples.

Fini l’axe Paris-Berlin-Bruxelles. Désormais, ce sont les dirigeants de Rome, Vienne et Budapest qui donnent le la. Telle est la conclusion que l’on peut tirer du dernier sommet européen.

Le compromis qui a été obtenu de haute lutte dans la nuit de jeudi à vendredi reste un compromis. Mais il dit clairement que, désormais, je cite: «tous les navires qui opèrent dans la Méditerranée doivent respecter les lois applicables et ne pas faire obstacle aux opérations des garde-côtes libyens». Voilà la grande avancée que l’on doit à l’action déterminée de Matteo Salvini contre les ONG qui, très souvent, sont les complices des mafias et des passeurs.

Ce texte prévoit également la fin des quotas obligatoires et insiste sur la nécessité de renforcer les frontières extérieures, ce qui est une exigence de la présidence autrichienne. C’est bien une défaite pour les commissaires de Bruxelles et pour le couple Macron-Merkel.

Cependant, il n’y a pas eu à ce jour de mesures réellement efficaces à l’échelle européenne, seulement des réponses nationales courageuses. Par conséquent, avant un hypothétique renforcement des frontières extérieures, que nous appelons d’ailleurs de nos vœux, ce sont bien les frontières intérieures nationales dont il faut recouvrer la maîtrise et assurer le contrôle.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI).(start of speech off mike) [...] a touch of honesty and reality. The United Kingdom’s Times newspaper reported the Council meeting as follows: that it would break the European Union – I say that it will. That it has brought untold misery and exploitation – it has. The blame lies directly at the feet of the European Union, Ms Merkel and the EU Council – it does lie there.

The latest attempt to solve the problem with the migration crisis is a complete façade and is undeliverable. The European Union Council meeting was yet another failure to resolve a negative and unacceptable situation of their making. Plans for multi-billion-euro holding centres in Africa – a commitment given without any agreement from the African state leaders. More money to go into the coffers of Turkey with nothing in return, except to keep a problem at bay.

Please, will you wake up to the fact that your approach to migration has failed. Please take down the sign ‘Willkommen’.

 
  
  

PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Nie było łatwych punktów na ostatnim szczycie Rady. Wybiorę dwa punkty, w których łatwiej jest o podziały i sprzeczności niż o zgodę.

Pierwszy to oczywiście migracja. Zważywszy na różnice zdań sygnalizowane przed szczytem uzgodnienie wspólnego stanowiska jest względnym sukcesem, zwłaszcza w tym komplikującym się klimacie geopolitycznym wokół Europy, bo oznacza wolę szukania wspólnej europejskiej odpowiedzi w tym zakresie. Niektóre rzeczy są zupełnie niekontrowersyjne: uszczelnianie granic zewnętrznych (ale oczywiście chodzi nie o słowa, tylko o solidne oprzyrządowanie budżetowe), współpraca z krajami tranzytu i krajami pochodzenia czy szukanie rozwiązania problemu emigracyjnego tam, gdzie on pierwotnie się rodzi, co także jest kwestią niekontrowersyjną, pod warunkiem że za słowami pójdą pieniądze, stąd ten fundusz powierniczy dla Afryki, tak istotny dla przewodniczącego Tajaniego. Nowością są ośrodki recepcyjne. Jednak główny komunikat, który szeroko rozszedł się w niektórych krajach, to oczywiście zaniechanie przymusowej relokacji uchodźców. Sądzę, że relokacja nie zadziałałaby w obecnym klimacie politycznym Europy, gdzie mogłaby tylko podsycać ruchy ksenofobiczne czy antyeuropejskie. Wiele spraw pozostaje do rozwiązania, w tym reforma systemu dublińskiego czy tzw. wtórne przepływy.

Przechodzę jednak do drugiego punktu, w którym też łatwiej o podziały i napięcia niż o zgodę, tzn. budżetu. Zabrakło po stronie Rady mocnej deklaracji pośpiechu, czyli woli skończenia i uzgodnienia budżetu po roku 2021, ale przed wyborami europejskimi. I zresztą uważam, że propozycja przedłożona przez komisarza Oettingera nie do końca pomaga nam znaleźć wspólne rozwiązanie, dlatego że zbyt wielka jest różnica, zwłaszcza w polityce spójności, pomiędzy krajami, które tracą – mają straty rzędu 24–25% – a tymi, które zyskują. Nie będzie łatwo znaleźć szybką zgodę.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Madam President, the recent European Council proved that something is wrong in the European Union because we have in front of us a clear choice. On the one hand is the option of a Europe that exploits citizens’ fears and advises a return to national borders, or of foot-dragging on important reforms, such as that of the eurozone for which we have been waiting for 10 years. On the other hand is the option of finally putting on the table at the European Council the proposals which we know about and know should be adopted. The choice can no longer be delayed because if we delay until December, then forget it! We are just paving the way for the decline of European integration. It is easy to foresee that.

The European Council has come to a point where it needs to decide on another way: to use qualified majority voting, please, whenever this is possible, and it is possible on many of the blocked proposals. I would say to the Council: you have clear positions, majority positions from the European Parliament, giving you backing. Use this. Put on the table clear proposals for a clear definition from governments. We are in need of this.

There are four big proposals to be put on the table. The first is to organise a European border capable of protecting people in Europe and also of giving protection to those asking for refuge. A credible proposal for a partnership with Africa also needs to be put on the table because everybody knows that without this, there is no real solution. A proposal for agreement on the Multiannual Financial Framework (MFF), needs to be put on the table, providing cohesion and proper conditions for implementation of the European social pillar. And finally, on eurozone reform, yes, we have, so far, the only monetary zone in the world without fiscal capacity or deposit guarantee. The European Stability Mechanism needs to attain the capability framework and have the conditions for taking decisions. If these proposals are not put on the table, Mr Tusk and Mr Juncker, you will lose your own personal chance.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Paní kolegyně, vy vyzýváte Radu, aby jednala a nechala hlasovat o azylové směrnici kvalifikovanou většinou. Já vás chci upozornit na to, že azylová směrnice zasahuje do práv členských států rozhodovat o otázkách přijetí azylantů a je to také otázka bezpečnosti. Domníváte se, že to skutečně je nezbytné? Že jednou nebudete chtít, aby členské státy měly v této věci větší samostatnost, větší právo rozhodovat?

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D), blue-card answer. – I really believe that, when it comes to European asylum, something in respect of which European values need to be asserted, the Treaty of Lisbon is clear. We can decide by qualified majority voting, and your argument that security concerns should come into play is not relevant because, of course, we need to be careful about this, but that’s exactly why we need to build a European border. That is completely compatible with providing a European asylum system.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). – Madam President, I am glad that President Tusk and President Juncker did not only talk about refugees but also about the other challenge, or should I say catastrophe, that is Brexit.

We have heard here numerous times that the situation does not seem to be going smoothly. I had the opportunity to talk to the Austrian Chancellor, Mr Kurz, at lunchtime, and I asked him the same thing I have asked you already – that he should consider during his Presidency, which is the last Presidency of this Parliament – and, by the way, the Presidency where the deal would have to be done, or not – I asked him to offer Britain a new deal which enables at least the Remainers in that country to stop this terrible situation where two trains are running on the same track towards each other.

The other thing I asked him for is should, indeed, there be chaos in London, maybe in October or November, that he tries to offer a Britain an extension beyond March 2019. Should he do this, I would appreciate, President Tusk and President Juncker, that you support him.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Vor ziemlich genau sechs Jahren waren wir hier im Plenum und diskutierten über – damals – den Vierpräsidenten-Plan. Da waren wir noch der Meinung, wir brauchen dringend Reformen des Euro-Währungsgebiets, damit, wenn das nächste Mal die strukturellen Krisen auf Europa hereinprasseln, der Euro dann sicher ist. Immer wieder wurde diese Reform verschoben, es wurden Pläne vorgelegt, und Herr Tusk hat es selbst gesagt: Er hat versprochen, wenn im Juni dieses Jahres jetzt nicht endlich die Reformen kommen, dann sagt er uns, wer dafür die politische Verantwortung trägt. Wir hatten Glück, denn die letzten sechs Jahre war das globale wirtschaftspolitische Umfeld relativ stabil. Aber schauen wir nur nach Amerika: Herr Trump, die weltwirtschaftlichen Risiken, die sind weiter da.

Also frage ich mich: Wo bleiben die Reformen, die wir brauchen, damit der Euro stabil ist? Die Vorschläge der Kommission liegen auf dem Tisch – von der Steuerkooperation über einen Finanzminister, der in Europa demokratische Kontrolle über die Euro-Gruppe herstellt, die gemeinsame Einlagensicherung, das gemeinsame Budget der Eurozone usw. Es gibt weitergehende Vorschläge hier aus dem Parlament von anderen. Also wann nimmt der Rat seine Verantwortung wahr und realisiert diese Vorschläge?

Herr Tusk, bitte halten Sie Ihr Wort! Ich höre gerade, Sie sind gerade mit anderem beschäftigt.

President Tusk, please keep your promise and tell us today who’s responsible for the fact that we didn’t get the full eurozone reform package, and please defend outspokenly your proposals, because we need them in order to make the euro waterproof.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, permita-me uma expressão de solidariedade com a luta justa dos intérpretes.

As decisões do Conselho evidenciam o caráter desumano da resposta da UE às migrações. Erigem uma Europa Fortaleza, com respostas mais seletivas, beluínas e exploradoras. Propagandeiam a defesa a pretensas ameaças que, inexistentes, visam justificar políticas securitárias e militaristas. Criminalizam os que procuram um lugar seguro e avançam medidas que cerceiam, dentro e fora, as liberdades dos povos, alimentando sentimentos xenófobos e racistas. Integram as visões mais reacionárias na resposta a uma crise humanitária a que fecham os olhos.

A repetição do acordo UE-Turquia, a criação das arrepiantes plataformas de desembarque, autênticos campos de concentração patrocinados pela UE, traduzem uma incontornável violação do Direito Internacional, do resgate à não repulsão ou ao requerimento de asilo.

A sentença de morte de milhares de pessoas no Mediterrâneo tem a vossa assinatura, deixando reféns das redes de tráfico de seres humanos os que lhes escapem. Tais decisões não se dissociam, antes refletem e aprofundam a escalada militarista da UE ou as políticas que alimentam a exploração, a exclusão social, a pobreza, os cortes nas funções e políticas sociais, na saúde ou na educação, ou o garrote da dívida.

As recomendações específicas por país, aprovadas no âmbito do Semestre Europeu, ou as regras da zona euro traduzem-se em divergências económicas e sociais, em condicionalidades e imposições às políticas orçamentais e económicas, que comprometem a soberania nacional e são contrárias aos interesses de Portugal e do povo português e dos demais países.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, nell'ultima riunione del Consiglio europeo, che ha dato grande spazio alla questione migratoria, sono emerse forti le tensioni tra tutti gli Stati membri su un tema che è estremamente importante per il futuro dell'Unione europea stessa. Da una parte abbiamo il gruppo dei paesi dell'Est, che segue l'ormai nota politica dei muri per quanto riguarda l'accoglienza e, dall'altra parte, abbiamo assistito al tentativo dell'asse franco-tedesco di presentare una proposta preconfezionata, nel corso del prevertice del 24 giugno e, quindi, imporre all'Italia un destino sul quale, evidentemente, l'Italia non era d'accordo.

Ecco, infatti, la novità di questo Consiglio europeo è stata proprio l'Italia, che si è ribellata e ha dimostrato di non voler essere considerata una marionetta e soprattutto si è ribellata al fatto di voler essere considerata come unico luogo in cui far approdare tutti i migranti messi in salvo a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio e poi prendersi tutti gli oneri che derivano dal fallimentare regolamento di Dublino.

Ecco, per la prima volta nel Consiglio europeo, quindi grazie all'azione di questo governo, si afferma che lo sbarco di chi viene messo in salvo a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio che, come ho sempre ribadito, sono doverose da un punto di vista morale prima ancora che da un punto di vista giuridico, dovrà basarsi su azioni condivise e complementari tra gli Stati membri.

Si sono poi ancora poste le basi per un sistema di vie legali di accesso all'Unione europea, cosa a mio avviso fondamentale. Si è ribadita la necessità di una riforma del regolamento di Dublino che contemperi responsabilità e solidarietà e che tenga conto anche degli sbarchi. Si è poi ribadita l'urgenza di un partenariato con l'Africa.

Allora, è evidente che la partita sia ancora aperta: c'è ancora tantissimo lavoro da fare, soprattutto per quanto riguarda il sistema comune europeo di asilo, che riguarda non soltanto Dublino ma anche il regolamento procedure. È su questa partita, e facendo quindi ancora molto lavoro, che si dimostrerà che esiste ancora un progetto europeo basato su cooperazione e solidarietà.

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ENF). – Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Merkel hat gesagt, die Migration kann zur Schicksalsfrage der Europäischen Union werden, als sie über den Gipfel sprach, und die Dame hat in diesem Falle tatsächlich Recht.

Herr Juncker sprach gerade – vielleicht als kleiner Versprecher – von der Nachkriegsfrage. Nun: Etwas davon hat dieser Gipfel in der Tat. Und zwar, weil dieser Gipfel in der Tat einen Paradigmenwechsel darstellt, und zwar deshalb, weil es Mehrheiten und Einigkeit zu einer merkelschen Migrationspolitik, zu einer rechtswidrigen Europolitik auf einmal in dieser Europäischen Union nicht mehr so einfach gibt. Das neue, das junge, das frische Europa, das haben wir heute Morgen mit Sebastian Kurz hier verkörpert gesehen. Das neue Europa, das ist das Europa der Orbáns, der Kurz', der Salvinis und auch Seehofers, der genau diese Politik jetzt Merkel auch in Deutschland abgerungen hat. Das wollen viele in diesem Parlament nicht wahrhaben. Herr Weber sprach heute wieder von Umsiedlungsprogrammen. Ausgerechnet Herr Weber von der CSU fällt da Herrn Seehofer bei Umsiedlungsprogrammen aus Afrika nach Europa in den Rücken.

Meine Damen und Herren, Sie haben sich in der großen Mehrheit geirrt. Sie haben sich geirrt, als Sie die Administration und Planwirtschaft über die Marktwirtschaft stellten. Sie haben sich geirrt, als Sie die Heimat gegen den Hedonismus eintauschen wollten, und Sie haben sich geirrt, als Sie die Moral allein für Ihre Politik reklamierten. Was Europa jetzt braucht, ist Einigkeit, Recht und Freiheit, aber Einigkeit eben unter der realistischen Politik, die Orbán begonnen hat, die Kurz fortgesetzt hat und die jetzt Seehofer bis nach Deutschland getragen hat.

Wir brauchen eine Rückkehr zum Primat des Rechts, nicht nur in der Migrations-, sondern auch in der Wirtschafts- und Währungspolitik, und wir brauchen Freiheit für die Bürger, weil wir Politik für die Bürger machen und nicht für Ihre Ideologien, meine Damen und Herren.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Madam President, last week’s Summit was wrongly billed as make or break for Brexit talks on the Northern Ireland border. Calmer heads have prevailed, but time is short. The backstop solution for Northern Ireland, as set out in the Protocol, is wholly unacceptable. Northern Ireland sells more goods into the Great Britain market than in all other markets combined. Equally, around 75% of all goods and services brought into Northern Ireland are from Great Britain.

A solution that sees these goods and services as being from a third country and therefore subject to customs checks is a totally unwanted interference within the UK’s internal market and its constitutional order. We will never accept such interference in the constitutional and economic well—being of our part of the United Kingdom.

The European Union institutions have set as their priority the need to uphold the Belfast Agreement. This Agreement gave rights, in equal measure, to both communities in Northern Ireland. By seeking to take away that automatic access to the UK’s own internal market, the EU is removing those rights and undermining the agreement.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señora presidenta, el Gobierno socialista español preparaba el recibimiento mediático de la flotilla del Aquarius con seiscientas personas a bordo. La Guardia Civil rescató del mar a más de mil personas, el doble, sin que alcaldes o televisiones fueran a recibirles.

En estos momentos el Open Arms se dirige al puerto de Barcelona con sesenta inmigrantes a bordo. Y también les esperan las cámaras de televisión y los políticos a su llegada. De hecho, varios eurodiputados viajan en el barco. Muy mediático. Pero, mientras tanto, desde que empezó el año la Guardia Civil ha rescatado en el mar a más de siete mil quinientas personas, y ningún eurodiputado les acompañaba en las pateras, claro. Y solo en las costas españolas se han ahogado en el mar más de trescientos seres humanos y, obviamente, ningún alcalde les esperaba en el puerto.

Por una parte, convertimos el peor drama humanitario de nuestro tiempo en un espectáculo televisivo y político y, por otra, cerramos los ojos ante los miles y miles de ahogados. Lo nuestro, visto en conjunto, se llama cinismo. Nos sobran discursos y egoísmo y nos faltan responsabilidad y corazón. Es cínico llamar crisis de los inmigrantes a una crisis que es de la pobreza, de la ignorancia, de la persecución religiosa, del cambio climático, de la enfermedad, del olvido, del feminicidio, pero no de la gente. El problema de Europa sí se resuelve en África. Pensar que se puede arreglar fácilmente con sobornos, flotillas humanitarias o palmaditas en la espalda es no ver la verdad o no quererla ver.

Podemos cerrar puertos, podemos construir centros de internamiento por todo el continente o, por el contrario, eliminar las fronteras exteriores y que todo el mundo pueda entrar. A medio plazo, todo va a ser inútil. Si no ayudamos a África a cambiar África, la desesperación seguirá impulsando a millones de mujeres, hombres y niños al mar. Si yo fuera africano, sería inmigrante. Y lo sería con mis hijos, y todos ustedes también.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento interno))

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D), pregunta de «tarjeta azul». – Señor González Pons, usted habla de cinismo. Yo hablo de falta de vergüenza, porque cuando aquí hay que hablar de la necesidad de una política europea en materia de inmigración, hay algunos que prefieren utilizar su tiempo en criticar a un Gobierno que ha sido ejemplo de solidaridad en el seno de la Unión Europea.

¿Sabe usted por qué ha fracasado la política de cuotas de reparto de los refugiados en la Unión Europea? Porque gobiernos irresponsables, como el del señor Rajoy, no han cumplido sus obligaciones. Cuando teníamos que recibir a más de 36 000 refugiados en España, el Gobierno del señor Rajoy no cumplió ni siquiera el 20 % de ese compromiso.

Esa es la crisis de la política europea en materia de inmigración y asilo. Eso es. Así que usted no hable de cinismo y reconozca cuál ha sido la política de su Gobierno.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE), respuesta de «tarjeta azul». – Es una pena que mi intervención haya sido en español, porque usted no ha entendido nada. Yo no he dicho que el Gobierno socialista sea cínico, se lo ha aplicado. Le recomiendo que oiga el vídeo en su propio idioma, en el de Valladolid, y entienda lo que he dicho. Es cínico que en la Unión Europea, por un lado, se organice un espectáculo mediático cuando se rescata un barco y, por otro, se mire a otra parte cuando millones de personas se ahogan en el mar. He dicho que eso, en conjunto, es cínico. Usted ha entendido lo que ha querido entender porque no sé si me he explicado bien en español o si usted entiende bien el español.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani predsednik! Ni čudno, da je ljudi strah. Med evropskimi voditelji zmagujejo nevarni populizem in pa retorika širjenja strahu, ki ni utemeljena na dejstvih. Samo letos se je na evropska tla zateklo manj kot 95 % prišlekov, zmanjšalo se je torej s prehodom.

Ostali smo brez nujnih konkretnih evropskih rešitev, torej brez pomembne dublinske uredbe, na kateri smo v Evropskem parlamentu delali trdo 2 leti, namesto evropskih so nastali dvostranski dogovori, probleme in izzive smo preložili na tretje države.

Te zunanje platforme, spoštovani predsednik, za izkrcanje ne bodo delovale. Prvič, ker zanje ni volje in želje v državah, njihova soglasja pa Unija nujno potrebuje. In drugič, ker je shema prostovoljna in ker zopet ustvarjamo dublinski problem: kdo bo namreč pristojen za prošnje za obravnavo, na podlagi kakšnega ključa bodo begunci preseljeni v države Unije? Kvot? Se nismo ničesar naučili? In kolegi, brez evropskih rešitev bomo resno ogrozili schengen, kar se nam že dogaja.

V kakšni Evropi si želimo živeti? V Evropi z vojsko na mejah, kar je uprizorila Avstrija prejšnji teden na meji s Slovenijo, kjer je imela vojaške policijske operacije, in je samo letos v mojo državo vrnila le 13 beguncev.

Tisti, ki širijo strah, so največja bojazen za Evropo in te je potrebno ustaviti, dokler ne bo prepozno.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Frau Präsidentin! Seit gestern wissen wir, dass die deutsche Regierung nach drei Jahren äußerst fahrlässigen Handelns wieder kontrollieren will, wer nach Deutschland kommt. Nach dem immensen Schaden, der entstanden ist, weil alle, die vorbeigingen, hereingelassen wurden, ist diese Entscheidung zwingend und logisch. Die Reaktion von Österreich kommt umgehend: Es werden österreichische Grenzen kontrolliert, Italien macht mit den Grenzkontrollen auch Ernst. Somit wird das Schengener System außer Kraft gesetzt: Wenn nämlich manchen der Eintritt verwehrt werden soll, müssen alle kontrolliert werden.

Wir verlieren einen der größten Vorteile der Europäischen Union, weil die Europäische Union lange Zeit nicht dafür gesorgt hat, dass gültige Verträge – konkret der Schengener Vertrag – und Regeln eingehalten werden. Ich erinnere z. B. an das Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland von 2010, das bis heute in einer Schublade steckt. Es bleibt zu hoffen, dass die Europäische Union begriffen hat, dass der Schutz der Außengrenze absoluten Vorrang hat.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Tähän saakka tämä keskustelu on ollut mielenkiinnosta, mutta noin 90 prosenttisesti kaikki ovat sanoneet ei jollekin toimenpiteelle, jota esitetään. Minä en usko, että tästä isosta ei-linjasta ja isosta rajat kiinni -linjasta tulee loppujen lopuksi mitään ratkaisuja. Sen takia kysyisinkin Teiltä, että mitä Te hyväksyisitte rajat kiinni -politiikan lisäksi? Hyväksyttekö Te Dublinin asetuksen muuttamisen? Hyväksyttekö Te kumppanuuden Afrikan kanssa? Hyväksyttekö Te pakolaisten vastaanoton eri maihin? Mitä Te hyväksytte?

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Was ich akzeptieren kann, ist, dass die Europäische Union die Außengrenze schützt. Wenn es nötig ist, dann muss diese Grenze hermetisch abgeschlossen werden. Es darf nicht sein, dass auch nur eine Person illegal hereinkommt. Das ist zu akzeptieren. Das ist das Einzige, was funktionieren wird.

Und Dublin IV ist tot. Es ist reiner Schwachsinn, was darin steht. Dublin IV ist tot.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, señor Tusk, este Consejo ha sido un desastre. La reforma de la zona del euro ha quedado completamente bloqueada y en materia de inmigración y asilo se ha cedido a la demagogia de la extrema derecha, una extrema derecha que cada vez es más influyente en el Consejo –entre otras cosas porque los populares europeos han decidido abrirles las puertas a algunos gobiernos–.

Y ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, simplemente que se empieza a andar hacia la muerte del derecho de asilo con las plataformas de desembarco en el sur del Mediterráneo – que son, a todas luces, ilegales – o incluso con la mención de nuevos centros. Pero ¿de qué sirve hacer nuevos centros si no hay una política de acogida, si no se reforma Dublín? Nuevos centros para que luego estas personas vayan ¿adónde? Es un auténtico desastre. Esa es la pregunta que ustedes no responden.

Y, luego – usted mismo lo ha mencionado –, el mensaje que en las conclusiones le dan a las ONG diciendo que hagan el favor de dejar cumplir su labor a los guardacostas libios, cuando son los guardacostas libios los que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Que usted diga eso y que en las conclusiones los muertos en el Mediterráneo no merezcan ni una sola línea es una auténtica vergüenza, señor Tusk.

Este Consejo ha sido una auténtica aberración.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señora presidenta, hemos asistido con indignación y vergüenza a un nuevo capítulo de la degradación moral de la Unión Europea. Un Consejo Europeo que mercadea con seres humanos para salvar al Gobierno de la señora Merkel. Un Consejo Europeo a mayor gloria de la política xenófoba que encabeza el fascista Salvini. Políticas criminales que son responsables directas de convertir el mar Mediterráneo en una fosa común para aquellos que huyen de las guerras o de la miseria.

Este acuerdo no contempla vías legales ni seguras y profundiza en la externalización de las fronteras, abriendo la posibilidad de instalar en terceros países verdaderos campos de concentración como nuestros CIES, lugares de impunidad y violación de los derechos humanos. Ahonda también en la colaboración con fuerzas de piratas, como la guardia de fronteras libia, mientras desmonta los esquemas de rescate o pretende criminalizar a las ONG que están cumpliendo con la legalidad internacional, la ley del mar o la mínima decencia humana.

No valen solo gestos humanitarios, porque si no estaremos asistiendo al fin de cualquier proyecto decente, enterrado entre el egoísmo político y la tolerancia con el fascismo y el racismo.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). – Gerbiama pirmininke, šiandien tik kartoju tai, ką sakiau čia prieš tris metus. Kvotų politika buvusi niekinė, ji tik labiau skatins migraciją į Europą, nes taip siunčiamas signalas: „Jūs čia laukiami, jumis bus pasirūpinta“.

Tačiau Afrikos valstybėms, jų vyriausybėms turėtų būtų siunčiama visiškai kitokia žinia – stabili taika regione ir savo sienų tinkama kontrolė.

Taigi, reikėjo maždaug trejų metų, kad Europos vadovai suprastų, kad tokia prieglobsčio suteikimo politika veda į šliaužiančią Europos savižudybę. Galų gale pavyko pabusti iš letargo miego ir tik po to, kai kelios valstybės priėmė drastiškus, bet teisingus ir neišvengiamus sprendimus. Pasiektas politinis susitarimas vargu ar padės atstatyti demokratiją ir iš chaoso sugrįžti į harmoniją, jeigu ir toliau bus taikomi Europos Sąjungos ultimatumai mažesnių valstybių narių atžvilgiu ir Europos lyderiai ignoruos tautų valią.

Žmonės pavargo laukti. Jie reikalauja konkrečių sprendimų ir reformų Europos Sąjungai.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). – Voorzitter, ik zou me willen richten tot Guy Verhofstadt, mijn vroegere premier die hier met hevige armbewegingen in de richting van de Raad, zoals hij dat altijd doet, mij de indruk gaf dat hij alle illegale immigranten van Europa naar Vlaanderen wou uitnodigen. Ik zal het doen in de taal die hij hier zelf altijd gebruikt: “wake up, open your eyes, Meneer Verhofstadt”. Wat er gebeurd is en wat de conclusie is van uw Raad, van deze Europese Raad, is dat uw Europa, uw Europese Unie, uw gecentraliseerde Europese Unie aan diggelen ligt. Aan diggelen, samen met Schengen, samen met Dublin. Dat tijdperk is langzaam maar zeker voorbij.

Er is één werkelijkheid die verborgen wordt achter al die Orwelliaanse termen over ontschepingsplatforms en dergelijke, één werkelijkheid die vooruit staat en dat is dat er een nieuwe Europese Unie op komst is met populisten, zoals u dat altijd denigrerend noemt. Mensen die naar de bevolking luisteren en die naar hier en naar de Raad de regeringen en partijen brengen die op basis van het luisteren naar wat de bevolking wil, een veel strenger immigratiebeleid over Europa zullen uitgieten dan u tot nu toe kent.

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE), "blauwe kaart"-vraag. – Meneer Annemans, ik heb de indruk dat u hier in Europa nog steeds denkt dat Guy Verhofstadt premier is. Voor alle duidelijkheid: hij zat dit weekend niet mee aan de tafel van de Raad. U gaat hier in het Europees Parlement verder met die haatspeech, uw oproepen tot angst aan de bevolking, wat uw partij jarenlang in België heeft gedaan. U gaat hier rustig mee verder. Ik heb één concrete vraag voor u. Waarom bent u tegen die ontschepingsplatformen? Waarom wil u de macht in handen van de mensensmokkelaars laten? Waarom blijft u er voorstander van dat wekelijks kleine kinderen verdrinken op die zeeën?

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF), "blauwe kaart"-antwoord. – Mevrouw Vautmans, het is heel schattig dat u meneer Verhofstadt verdedigt, maar ik heb hem hier vandaag er alleen maar voor horen pleiten om nog meer immigranten naar Europa te halen. Als hij in de Raad gezeten zou hebben, zou hij vier dagen lang met hen hebben vergaderd tot en met een akkoord. Neen, ik kan het niet aanvaarden. Het is niet omdat in Italië en Oostenrijk partijen uit onze fractie aan de macht zijn, dat zij geïsoleerd staan. Wij staan niet geïsoleerd. Er zijn ook in andere landen regeringen en fracties op komst die het anders gaan doen dan Meneer Verhofstadt en heel die kliek hier samen.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Pani Przewodnicząca! To co obserwujemy, to jest zasłużony skutek wieloletnich działań socjalistów europejskich, którzy zbudowali tutaj system świadczeń socjalnych przyciągający na ten kontynent najbardziej problematycznych imigrantów. Jak się stawia na stole darmowe jedzenie, to trzeba potem pilnować drzwi, żeby jakieś podejrzane towarzystwo nie wchodziło. Gdy ludzie wchodzą do marketu, to wszyscy się cieszą – każdy klient jest mile widziany, bo trzeba swój rachunek zapłacić, ale jak się rozdaje różne rzeczy za darmo, to ściąga się ludzi, z którymi następnie są problemy.

Unia Europejska nie graniczy w tej chwili z żadnym krajem, w którym toczy się wojna, oprócz Ukrainy ewentualnie, więc nie ma też powodu, żeby przyjmowała wojennych imigrantów. Nie ma powodu, żebyśmy ratowali ludzi na Morzu Śródziemnym, którzy podejmują jakąś szaloną decyzję. Jeśli ktoś na własne ryzyko chce sobie takie rejsy robić, to też nie może wymagać, żeby inni go obowiązkowo ratowali.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Renaud Muselier (PPE), question "carton bleu". – Comment peut-on dire qu’on laisse mourir les gens en Méditerranée sous prétexte qu’on les soigne en Europe ? Qu’est-ce qu’on doit faire? Arrêter les soins publics, arrêter les soins pour nos concitoyens? Et qu’est-ce qu’on fait? On prend la décision de laisser mourir la totalité des Africains qui, eux, ne pensent qu’à une seule chose, aller chercher un peu de vie et de démocratie. Mais quel est ce raisonnement? Ce raisonnement, c’est l’abandon systématique de la politique sociale dans nos pays européens qui nous protège déjà nous. Commençons déjà par ça.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Dokładnie tak. Oznacza to, że rezygnujemy z polityki społecznej, bo polityka społeczna zachęca ludzi do ryzykownych działań. To właśnie głupie działania i głupie wypowiedzi – takie jak Pana w tej chwili – zachęcają ludzi do wyprawiania się na Morze Śródziemne i ryzykowania życiem, bo wiedzą, że będzie ich Pan ratował. Oni mają nadzieję i często to się źle kończy, bo każdego uratować nie można. Zatem jeśli ktoś podejmuje ryzyko i chce przepłynąć wpław Atlantyk, to oczywiście ma takie prawo, ale nie może wymagać od innych, że będą mu zawsze spieszyli z pomocą. Czasami mogą, ale nie muszą.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhora Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário, primeiro ponto, que acho essencial, é introduzir alguma calma e alguma tranquilidade neste debate. Este ano, o número de migrantes e de refugiados não é alarmante e, por isso, devia-nos permitir tomar uma decisão e um conjunto de resoluções com calma e pensados para o médio prazo.

Há um facto que é indesmentível: a demografia é a única ciência social exata e os números falam por si. Não vai haver controlos nem vai haver barreiras que possam parar este movimento e, por isso, temos de ter controlo sobre o processo e, para isso, temos de apostar em soluções de médio prazo. Uma é reforçar a guarda costeira e de fronteiras de modo muito, muito, muito robusto, e outra é um Plano Marshall para África. Sem um Plano Marshall para África, não vai haver solução para este problema.

A Europa, em tempos, beneficiou de um Plano Marshall dos Estados Unidos. Chegou agora o nosso tempo de fazermos uma retribuição desta ajuda que os americanos deram em tempos e colocarmos a África numa situação de desenvolvimento que atenue este movimento.

Só assim é que poderemos ir longe, mas para isso, Sr. Presidente do Conselho, não pode haver um orçamento 1.0, com um orçamento de 1.0 não haverá solução de nenhum problema e muito menos do problema das migrações.

(O orador aceita responder a uma pergunta formulada ao abrigo do procedimento “cartão azul” (artigo 162.º, n.º 8, do Regimento))

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D), Pergunta segundo o procedimento "cartão azul". – Deputado Rangel, pode explicar a alguns dos deputados nesta Casa que no tempo em que não havia Schengen e em que havia, supostamente, fronteiras duras, mais de um milhão de cidadãos, concidadãos seus e meus, não tiveram dificuldade nenhuma em passar essas fronteiras puras e duras, à procura de uma vida melhor.

É exatamente isso que estão a fazer os africanos e nós temos responsabilidades e não podemos mudar deixar morrer as pessoas. Não somos fascistas. Aprendemos com a História.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Deputada Ana Gomes, há muitos aspetos em que estou em discordância mas aqui há um ponto que gostava de dizer. Ainda na quinta-feira a primeira-ministra da Noruega me disse, pessoalmente, que foi ministra da Imigração e da Integração e que a situação hoje na Europa é muitíssimo melhor do que era antes.

Por isso, o que temos de fazer é justamente prevenir, fazendo um controlo cuidado, tendo uma boa proteção das fronteiras, investindo também em África e, ao mesmo tempo, deixando haver entradas que sejam entradas, digamos, graduais no nosso espaço e, se fizermos isso, sem discriminação, e até compreendendo que alguns migrantes económicos estão em situação desesperada e, portanto, que são praticamente refugiados, creio que teremos uma solução equilibrada para o próximo tempo.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Señora presidenta, pues en esta era de posverdades y mentiras, vamos a decir cinco verdades.

Señor presidente del Consejo Europeo, señor Tusk:

Primero, no estamos siendo invadidos por una avalancha de inmigrantes y refugiados. Ya lo han dicho otros diputados: estamos en las cifras más bajas de los últimos años.

Segundo, Europa necesita imperiosamente a los migrantes porque envejecemos, porque necesitamos que paguen nuestras pensiones y sostengan nuestro Estado del bienestar. Y lo sabemos todos –lo sabe usted, lo sabemos nosotros, lo saben los empresarios, lo saben los gobiernos–.

Tercero, la Unión Europea necesita dar una respuesta común, y tienen ustedes sobre la mesa, desde hace meses, una respuesta común que no están dando.

Cuarto, las conclusiones del Consejo son decepcionantes. A pesar del esfuerzo de algunos gobiernos, como el Gobierno español, que ha puesto sobre la mesa un trato humano, europeísta y decente de los migrantes, a pesar de eso, las conclusiones del Consejo son enormemente decepcionantes.

Y la peor verdad de todas es que hay algunos que están dispuestos a cambiar vidas por votos porque, aunque estemos en las cifras más bajas de inmigrantes de los últimos cinco años, el mes de junio de este año ha sido el más mortífero de todos en el Mediterráneo.

No estamos dando una respuesta adecuada; no estamos consiguiendo frenar los flujos, porque los flujos nacen de la desesperación; y estamos alimentando el debate más xenófobo y racista en la Unión Europea.

Escuchen a los gobiernos que están dispuestos a hacer una política humana, como el Gobierno español, por mucho que diga el señor González Pons.

 
  
MPphoto
 

  Laurenţiu Rebega (ECR). – Domnule președinte Tusk, ultimul Consiliu European s-a încheiat cu declarații optimiste din toate delegațiile și din toate taberele. Este un lucru rar, pe care se cuvine să-l salutăm! Pe de altă parte, faptul că, după Consiliu, la nivelul conducerii Germaniei au existat tensiuni sugerează că soluțiile generale pot să contravină intereselor locale.

Vreau să punctez două probleme. În privința refugiaților, după cum am susținut mereu, soluția este cea a investițiilor europene masive în țările de origine. Războaiele și migrațiile pornesc din lipsa resurselor. Pe de altă parte, chiar dacă susțin linia dură împotriva migranților ilegali, consider că ideea înființării unor tabere sau centre de „triere” în țări terțe este profund imorală. Resping categoric o asemenea soluție!

A doua problemă este legată de constatarea că acest Consiliu ar fi trebuit să aducă un progres consistent în dosarul reformei Uniunii Europene. Refugiații au fost o urgență, de acord! Dar, în acest mod, ne aflăm în paradigma „Uniunea nu se reformează pentru că are probleme grave”.

Nu credeți că Uniunea are probleme grave tocmai pentru că nu se reformează?

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μόνο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει μετατραπεί από συμπεράσματα του Συμβουλίου σε συζήτηση για το μεταναστευτικό νομίζω τα λέει όλα. Αγαπητέ κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Τουσκ, κύριε Γιούνκερ –ανεξάρτητα αν απουσιάζει τώρα από την αίθουσα – κατά την άποψή μου δεν έχετε ευθύνη. Απαλλάσσεστε. Τι φταίει, όμως, αν εσείς δεν έχετε ευθύνη; Φταίει που τα κράτη, κάποια κράτη, κρίνουν ότι αυτό είναι το συμφέρον τους, αυτό που κάνουν, η απομόνωση, η περιχαράκωση, τα εθνικά σύνορα.

Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και ποια είναι η δική σας ευθύνη; Φέρτε θεμελιακές προτάσεις αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοιες που θα κάνουν τα κράτη να πιστέψουν ότι έχουν συμφέρον αντίθετο από αυτό το συμφέρον που νομίζουν ότι έχουν τώρα, ότι έχουν συμφέρον από το άνοιγμα. Κάντε το αυτό και, αν δεν το δεχτούν, πείτε το και καταγγείλτε τους δημόσια. Αύριο θα φύγετε από αυτή τη θέση. Τουλάχιστον, να έχετε την εικόνα ότι εκπέμψατε αυτή την αντίληψη μιας οραματικής αλλαγής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν ήμουν εγώ ένας μετανάστης, αν ήσασταν εσείς, κύριε Τουσκ, κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Γιούνκερ, αν ήσασταν μετανάστης και διαβάζατε τα συμπεράσματα, τι θα κάνατε; Εγώ, νομίζω, θα πήγαινα να πνιγώ, δεν θα είχα άλλη λύση. Λυπούμαι που το λέω τόσο ακραία, εξτρεμιστικά ίσως, αλλά δεν δίνουμε λύση.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot (EFDD). – Madame la Présidente, Monsieur le Président Tusk, le dernier Conseil européen, qui devait être crucial, est en fait une coquille vide. Cela démontre encore une fois l’inefficience du processus de décision de l’Union européenne.

Sur le fléau migratoire, aucune solution européenne n’a été obtenue, contrairement à ce qu’affirment Mme Merkel et M. Macron. Face à la gravité du risque des migrations vers l’Europe, les conclusions politiques adoptées sont laborieuses, dérisoires et inefficaces. Quant aux fameux centres de transit et plateformes de débarquement, les migrants les éviteront. La quasi-totalité des migrants sont en réalité des clandestins économiques qui ne sont pas de vrais réfugiés. La seule solution efficace est la nation avec ses frontières et ses douaniers.

Sur la réforme de la gouvernance économique de la zone euro, son échec est patent. Les citoyens européens ne peuvent que se féliciter d’échapper ainsi au renforcement du fédéralisme carcéral d’inspiration allemande servi par M. Macron.

Ce sont désormais les États comme l’Italie, l’Autriche et la Hongrie qui réorientent les politiques européennes. Le grand vainqueur de ce sommet est bien le président du Conseil italien, M. Conte, qui a démontré son courage et sa détermination à faire respecter la volonté des Italiens.

 
  
MPphoto
 

  Angelo Ciocca (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, qui c'è scritto 5 milioni e non è un numero: 5 milioni sono persone, sono donne, mamme, padri, figli! 5 milioni di poveri italiani che non riescono a pagare bollette o che non hanno una casa o che non hanno un lavoro o che non hanno addirittura la possibilità di curarsi.

E questa Europa a questi bisogni, a questi problemi, non dà risposte anzi peggiora la loro situazione. Tutti i popoli europei, oramai, non solo il popolo italiano, urlano a gran voce a quest'Europa: cambiate, cambiate, cambiate!

Ma a queste urla di speranza dei cittadini c'è ancora qualche "euroimbecille" che si chiede perché; perché la gente chiede di cambiare, perché la gente chiede un'Europa che trovi soluzioni e non un'Europa che crei problemi e che alimenti problemi; un'Europa che in modo folle in questi anni ha travolto i 5 milioni di poveri italiani con un'invasione folle e criminale di accoglienza.

Al Presidente Juncker però adesso noi diciamo: è finita la pacchia! Gli italiani si fidano non di questa Europa ma della Lega e di Matteo Salvini!

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Τουσκ, κύριε Επίτροπε, σήμερα επέλεξα να μην φορέσω γραβάτα, διότι φόρεσε ο έλληνας πρωθυπουργός, κύριος Τσίπρας, για να γιορτάσει τη συμφωνία που έκανε για το ελληνικό χρέος, το οποίο δεν μείωσε ούτε ένα ευρώ, και τη δήθεν έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Δέσμευσε δε οικονομικά την Ελλάδα με ασύμφορους όρους για πολλές ακόμα δεκαετίες στους τοκογλύφους. Επίσης, παρέδωσε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, αντίθετα με τη θέληση του ελληνικού λαού. Σας διαβεβαιώ δε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει τη συμφωνία των Πρεσπών να εφαρμοστεί.

Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όλοι οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Η Μέρκελ, προκειμένου να διατηρήσει τη συνοχή της κυβερνήσεώς της, απέναντι στις εντονότατες αντιδράσεις που προκάλεσε η εγκληματική τη στάση στο μεταναστευτικό, πρότεινε την προώθηση των λαθρομεταναστών στις χώρες πρώτης εισόδου. Η δε ελληνική κυβέρνηση παραπαίουσα με μηδενικά ερείσματα στον λαό και με ελάχιστο πολιτικό χρόνο πλέον στη διάθεσή της, πρόθυμα συμφώνησε για να εξασφαλίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία, νομίζοντας πως έτσι θα συγκρατήσει τα διαρκώς μειούμενα ποσοστά της. Βεβαίως, όπως και η συμφωνία των Πρεσπών, έτσι κι αυτή θα μείνει στα χαρτιά προς απογοήτευση της Μέρκελ. Δεν θα σας αφήσει ο ελληνικός λαός να καταστρέψετε την Ελλάδα και να τη μετατρέψετε σε αποθήκη λαθρομεταναστών ώστε εσείς να εξυπηρετήσετε τα μικροπολιτικά σας συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, I did not want to talk about migration, but I must. At a time when, due to several measures, the number of migrants arriving in the EU is a small fraction of the numbers of just a few years ago, we are facing a severe political crisis associated with migration, and this is despite the fact that I guess everyone knows that there is nothing like a national solution for migration.

Let me call on Council Members to work on a common functional and effective solution and not allow this crisis to get out of control. At the end of the day, I guess the Summit was more a success than a disaster, but only by a very small margin.

Other topics of the Summit, like promotion of security and defence, or economic issues, including trade, illustrate how substantial added value could be a function of the European Union for our citizens, the global economy and the world. I believe that we should not forget about it and we should not put it at risk.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). – Frau Präsidentin! Der Europäische Rat verkündet Fake News. Aufnahmezentren in Drittstaaten – kein Land hat dem bisher zugestimmt. Und wenn, was ist mit dem Verbot von Zurückweisungen? Und würden von dort schutzbedürftige Menschen auch nach Europa kommen? Oder geht es nur darum, keine Menschen aufzunehmen, die vor Krieg oder Folter fliehen? Aufnahmezentren in Europa – die gibt es auch schon, und auch hier keine verbindlichen Aussagen zur Weiterverteilung. Mehr Personal für Frontex – doch wofür? Bessere Kontrolle oder Abschottung?

Die nationalen Regierungen müssen sich endlich auf eine umfassende Reform des europäischen Asylsystems einigen. Wir brauchen gemeinsame Regeln für Arbeitsmigration und Vereinbarungen mit Herkunftsstaaten dieser Arbeitsmigration, damit Wirtschaft und Demokratie weiter gestärkt werden, sie ihre Bürger vor falschen Versprechungen von Schleppern schützen und abgelehnte Asylbewerber wieder aufnehmen.

Die Staats- und Regierungschefs müssen endlich aufhören, mit Fake News Menschen erst zu verunsichern und sie dann mit Scheinlösungen zu betrügen. Setzen Sie doch endlich die Beschlüsse von Kommission und Parlament um! Schützen Sie unsere Bürger durch Kontrolle von Waffen- und Drogenschmuggel, Schutz vor Import gefährlicher und gefälschter Produkte, und schützen Sie die Rechte unserer Bürger zum Beispiel mit der Umsetzung von ePrivacy! Machen Sie endlich Ihren Job!

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). – Voorzitter, wat hebben we weer allemaal gehoord hier in het Europees Parlement? Meneer Verhofstadt zegt: er is geen migratiecrisis. Meneer Lamberts van Ecolo zegt: migratie, daar liggen de mensen niet van wakker, dat is geen topprioriteit. Ik denk dat zij de verkiezingsuitslagen hebben gemist, de uitslagen in Italië, in Oostenrijk, in Duitsland, in Nederland en in Frankrijk.

De sfeer in dit Parlement is nog altijd: we zullen de crisis oplossen door meer migranten te gaan spreiden. Als wij dan zeggen: neen, we moeten eerst werken aan de versterking van onze buitengrenzen, dan is het antwoord: ja, we gaan dat doen met een Europese kust- en grenswacht. Maar om wat te doen? Dat is de essentiële vraag: om wat te doen?

Wij willen ook een sterke kustwacht, maar dan wel eentje die mensensmokkelaars kan breken. Een kustwacht die mensen daarom gaat redden en terugbrengen, zodat wij illegale migratie stoppen. Zij willen net een kustwacht die gewoon meer bootjes naar de Europese Unie zal brengen zonder maximumlimiet. Dat zal de crisis alleen vergroten, collega's, dat zal de crisis niet verkleinen. Zolang het Europees Parlement die realiteit niet onder ogen ziet, zullen wij altijd achter de feiten aan blijven lopen.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). –Fru talman! EU:s fall kommer förmodligen bli bristen av handlingskraft av att stoppa inflödet av ekonomiska migranter som strömmar in i våra medlemsstater. Samtidigt är jag positiv till att ordet frivillighet nu dyker upp på högsta EU-nivå. Omfördelning av migranter har diskuterats och försökt genomföras länge men då med tvång.

Nu ska länderna få bestämma detta själva och naturligtvis kommer de flesta länder inte ta emot migranter. Dock tog det alldeles för lång tid för att konstatera detta och följden är att vi har en stor grupp migranter som nu måste få hjälp att återvända till sina hemländer. Att man nu diskuterar att upprätta läger i tredje land där man skiljer på ekonomiska migranter och riktiga flyktingar är ett steg i rätt riktning.

Som jag har påtalat här tidigare i kammaren måste Europa nyttja en lösning som liknar den som Australien antagit. Genom dessa åtgärder säkrar vi lag och ordning inom Europa, vi tryggar välfärden får våra medborgare och dessutom räddar vi tusentals liv på Medelhavet. I förlängningen då ordning och reda återställs kan dessutom länder som Sverige lägga en del av den enorma budget som i dag företrädesvis läggs på illegala ekonomiska migranter i stället hjälpa människor i nöd på plats i deras hemländer eller i närområden.

Men tiden är knapp och innan beslutet är fattat så kommer strömmen av migranter fortsätta och problemen kommer att växa inom EU.

(Talmannen tar tillbaka ordet från talaren)

 
  
MPphoto
 

  Danilo Oscar Lancini (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, finalmente intravedo la luce in fondo al tunnel dell'immigrazione selvaggia. Ci dev'essere una risposta concreta, basata su azioni e non su promesse.

Le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno prevedono tanti "se" e tanti "ma". C'è bisogno di certezze: emerge dal testo presentato che quest'Europa oggi riconosce e difende i confini degli Stati membri, come chiediamo da sempre. Deve essere chiaro a tutti che fermare questo traffico di esseri umani significa colpire i trafficanti e quel sistema parassitario che vive sulle spalle di questi poveri disgraziati.

A tal proposito voglio citare un grande politologo italiano, Gianfranco Miglio, che disse: "Il grado di civiltà politica di un paese dipende dal modo con cui si riesce a limitare la quantità e la presenza dei parassiti". I parassiti sono nella società così come sono sugli animali: chi di voi ha un cane o un gatto sa che i parassiti crescono e l'animale muore; e muore una società.

Ci sono esempi storici di società che sono scomparse per eccesso di parassitismo. Bloccare i trafficanti di clandestini significa bloccare i parassiti, detto in senso socioeconomico, non di razzismo, significa salvare l'Europa... (il Presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, για τις αντιδραστικές αποφάσεις της Συνόδου αρκεί η κυνική δήλωση του επικεφαλής της Frontex: τα κράτη μέλη, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι υποχρεωμένα να διασώζουν μετανάστες πρόσφυγες, δηλαδή τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των συμμάχων τους. Σε τρεις μόλις μέρες εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι. Και όσοι γλιτώνουν, αντιμετωπίζουν το μαρτύριο του να περιμένουν ποια από τις κυβερνήσεις θα τους πρωτογυρίσει πίσω με το αίσχος του Δουβλίνου, με ένταση των απελάσεων, με καταστολή στα σύνορα. Αλλιώς, κρατούμενοι σε κέντρα τύπου Μόριας, σε απάνθρωπες συνθήκες που φέρουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τώρα και σε τρίτες χώρες, ενώ τα ευρωπαϊκά μονοπώλια διεισδύουν σε αυτές τις χώρες. Μέγιστη απάτη είναι το κάλπικο δίπολο «προοδευτικοί» από τη μία και «ξενοφοβικοί» από την άλλη. Κοινή είναι η αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία και με τις αντιθέσεις τους όλες οι κυβερνήσεις συγκλίνουν. Οι λαοί με την πάλη τους να δώσουν αποφασιστική απάντηση στις αντιλαϊκές αποφάσεις κεφαλαίου, κυβέρνησης και ιμπεριαλιστικών ενώσεων.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Madam President, there is a tendency here to say that if we don’t solve the problems that we are facing, the Union has failed. I think that is totally the wrong approach, for it is a way of underestimating the problems and challenges which we are facing and which, in many cases, are not of the kind that you can solve by a political decision today or tomorrow. We need to deal with them, and the only way to deal with them in a proper way is to stand together. That goes for the migration issue. It wouldn’t be easier if Member States were on their own. That would not be feasible at all. But together we can do it, if only step by step. And it is also true when we look at the more fundamental threats which we are facing from aggressive Russia or state capitalistic China, or which stem from the fact that we have a president in the United States who is unreliable.

We need to stand strong – strong in security, strong in cooperation – and not see every political conflict as some sort of dividing line. The right thing to do is to make us as strong together as possible and to see the threats to our democracy and our open society.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il vertice è stato un gran successo degli egoismi nazionali: ha vinto un'idea di Europa di fili spinati, non dei cittadini o di chi ancora annega nel Mediterraneo.

Risultato: nessun obbligo di solidarietà, solo volontarietà e controllo dei movimenti interni, con buona pace di Schengen e degli interessi italiani, con danno per l'Italia!

Dublino viene abbandonata alla sorte del consenso e questo sarebbe il grande risultato della novità del governo italiano: lo dico ai colleghi di 5 Stelle e della Lega, vi accontentate di molto, molto poco.

Nelle conclusioni si dice che gli attraversamenti illegali delle frontiere sono diminuiti del 95%: allora, questa è la certificazione che non stiamo vivendo un'emergenza migratoria bensì un'emergenza politica nostra! Più che della crisi della migrazione noi dobbiamo parlare della crisi politica dell'Europa.

Ma questo è il paradosso! Il mio paese, l'Italia, che è quello che ora ha più bisogno di tutti di non essere lasciato solo, si allea con i nemici della solidarietà; si presta al gioco di chi non vuole neanche un profugo e, pur di dare un colpo all'Europa, va contro gli interessi italiani per difendere quelli ungheresi o quelli di altri paesi.

Un bel capolavoro di autolesionismo!

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony! Az uniós csúcson migránsügyben előrelépés történt: kikerült a gondolkodás középpontjából a migráció természetesként való elfogadása, annak kezelése. Előtérbe került a migráció megakadályozása. Ennek érdekében döntés született a feladatokról: az unió külső határai igazi, valódi határként működjenek, a menedékkérelmek elbírálására ellenőrzött regionális központokra van szükség, részben az Unió területén kívül. Növelni kell a visszaküldés hatékonyságát, és végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb döntések egyike, hogy elvetették a migránsok befogadásának kötelező kvótáját.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az a LIBE bizottság által kidolgozott dublini rendeletmódosítás, amely tartalmazza ezeket a kötelező kvótákat, gyakorlatilag megbukott, mielőtt formálisan a tanács asztalára került volna a jogalkotás során. Köszönöm szépen!

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, όλα τα χρόνια μιλούμε για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και για δεσμευτικές πολιτικές σε όλα τα κράτη μέλη. Όλοι γνωρίζουμε, όμως, ότι ο εθελοντισμός έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, όπως επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που αρνήθηκαν να εφαρμόσουν αποφάσεις που έχουμε λάβει. Υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους χωρίς ευρωπαϊκή νοοτροπία. Η σύνοδος κορυφής δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις, δεν οδηγήθηκε σε λύσεις βιώσιμες για το κορυφαίο αυτό θέμα. Η αναβολή της οριστικής μεταρρύθμισης του κανονισμού του Δουβλίνου για το Δεκέμβρη δημιουργεί ανασφάλεια, ενώ αναμφίβολα δεν υποστηρίζει τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης.

Το μεταναστευτικό πρόβλημα εξακολουθεί να επιβαρύνει τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, διότι άλλωστε οι ροές από την Τουρκία συνεχίζονται και μάλιστα αυξημένες το 2018, όπως άλλωστε και η Επιτροπή έχει βεβαιώσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πλησιάζει ο χρόνος των ευρωεκλογών και οφείλουμε όλοι να απαντήσουμε στους συμπολίτες μας πώς θα λειτουργήσει η αναλογική υποδοχή προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την ισορροπημένη και δίκαιη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποσυμφορηθεί η χώρα μου, η Ελλάδα, για να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά, αλλά και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το πολύ σημαντικό αυτό θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Poštovana predsjedavajuća, migracije su se opet nametnule kao dominantna tema, ne zbog visokog priljeva ljudi kao 2015., već kao odraz novih političkih prilika u Italiji i koalicijske krize u Njemačkoj. Nešto je nažalost ostalo isto i dalje nije dogovorena reforma Dublinskog sporazuma i zajedničkog sustava azila.

Premda solidarnost u praksi ne funkcionira, opet se govori o uspjehu zaključaka prema kojima će kontrolirani centri biti uspostavljeni samo na dobrovoljnoj osnovi. To ozbiljno limitira rješenja migrantske krize, a samo služi smirivanju političkih napetosti u nekim članicama. Posebno zabrinjavaju najave slanja njemačke granične policije na schengenske granice, što bi bio dodatni doprinos urušavanju Schengena. Hrvatska, kao članica s najdužom vanjskom granicom Europske unije, ne smije biti izostavljena iz ovakvih parcijalnih dogovora.

Zaključno, čestitke Makedoniji i Albaniji. Obje su zemlje zaslužile otvaranje pregovora bez dodatne odgode. No, u vremenima kada proširenje nema dovoljnu političku podršku kao dio sveobuhvatnog rješenja ovakvi pomaci ipak predstavljaju napredak.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, avete perso un'occasione storica; avete trovato accordo solo sull'esternalizzazione delle frontiere, che viola i diritti altrove e apre rotte più pericolose.

E pure riguardo all'attacco alle ONG: intimate loro di non ostacolare la Guardia costiera libica e intanto le persone muoiono in mare a centinaia. E voi governi, nella vostra complice indifferenza, mentre chiudete le porte e i porti, siete responsabili di queste morti.

Di quello che serve davvero non c'è traccia: nessuna soluzione europea, nessun accordo su Dublino, su cui anzi volete l'unanimità, e nessun ricollocamento obbligatorio ma solo solidarietà volontaria, che non ha mai funzionato e che permette a chi si rifiuta di fare la propria parte di continuare a farlo.

E a poche ore dall'accordo stavate già litigando sull'interpretazione: è uno spettacolo indecoroso, non siete degni del vostro ruolo! Così vincono i nazionalismi nutrendosi della vostra inerzia ma perde l'Unione.

La battaglia però non è finita: non avete ascoltato i due terzi del Parlamento che chiedono un'ambiziosa riforma di Dublino; non avete ascoltato la mobilitazione di migliaia di persone in 170 piazze; ma noi continueremo a chiedere con forza solidarietà europea, finché non capirete che senza ci giochiamo l'Unione e il futuro.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162,

paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot (EFDD), question «carton bleu». – Chère collègue, dans votre diatribe pro-immigrationniste, vous parlez en votre nom et au nom du Parlement européen, sauf que la majorité des concitoyens européens, aujourd’hui, ne veulent plus d’immigration parce qu’ils subissent la souffrance au niveau de leur pouvoir d’achat et au niveau de leurs emplois. Qu’allez-vous leur répondre en 2019?

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D), risposta a una domanda "cartellino blu". – Onorevole collega, parlo a nome del Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza una riforma di Dublino che assicura che ogni governo faccia la propria parte sull'accoglienza.

Non siamo di fronte a un'invasione: voi state mentendo ai cittadini europei. I numeri, con delle soluzioni di condivisione tra tutti i Paesi membri come quelle che questo Parlamento ha chiesto a larga maggioranza, possono assolutamente essere affrontati con soluzioni sostenibili e che possono anche portare importanti benefici alle nostre comunità locali. State mentendo ai cittadini europei!

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Frau Präsidentin! Der Rat hat auch zum Thema Erweiterung einen Beschluss gefasst und, wie ich finde, einen guten Beschluss. Dass im Juni nächsten Jahres die Verhandlungen mit Mazedonien und mit Albanien aufgenommen werden sollen, ist eine richtige Entscheidung gewesen. Albanien hat mit seiner Justizreform einige Schritte vorgelegt, die auch gewürdigt werden müssen, und Mazedonien hat mit seinem Versuch, sich mit Griechenland über die Namensfrage zu einigen, und auch mit dem Vertrag mit den Bulgaren gezeigt, dass es auf dem richtigen Weg ist.

Ich bin dem Rat sehr dankbar und Ihnen, Herr Präsident Tusk, auch – gerade persönlich für Ihren Einsatz für diese Region. Die Mehrheit dieses Hauses steht eindeutig für diese Politik, die Kommission tut es, und 25 von 28 Mitgliedstaaten wäre es auch recht gewesen, noch einen Schritt schneller zu gehen. Dennoch: Es war ein gutes Ergebnis, und die Menschen auf dem westlichen Balkan haben es verdient.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Tusk, io apprezzo il suo ottimismo ma è evidente che le conclusioni del vertice sull'area euro sono inadeguate rispetto al compito ineludibile di riformare e rafforzare l'unione economica e monetaria.

Come lei stesso ha riconosciuto c'è una sola decisione: il MES fornirà il backstop al fondo di risoluzione e persino sui concreti termini di questa pur positiva scelta non ci sono ancora indicazioni univoche!

Per il resto abbiamo l'ennesimo rinvio e, addirittura, constatiamo che il principio di un bilancio dell'area euro, su cui pure esiste già una proposta legislativa della Commissione, non può essere neanche nominato dai capi di Stato e di governo e ci si affida a un contorto gioco di criptici rimandi a tutti gli elementi di una lettera al Presidente dell'Eurogruppo, che a sua volta chiedeva su questo punto la guidance del Consiglio europeo.

La nostra posizione nel merito è nota. Qui ci limitiamo a dire: si rispettino i trattati europei; si lavori sulle proposte legislative della Commissione con procedura legislativa ordinaria e si rispetti questo Parlamento, a cui non si può dire "prendere o lasciare" su un general approach del Consiglio.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Président Tusk, vous avez dit que le fait d’avoir un dispositif de soutien budgétaire pour le fonds de résolution était une grande avancée. Reconnaissez avec le président Juncker qu’on ne peut pas parler d’avancée sur un point sur lequel il y avait un accord politique de principe depuis si longtemps. Or, ce Conseil européen aurait dû dire dans quelles conditions ce filet de sécurité pourra fonctionner. En cas de résolution bancaire, personne ne peut imaginer qu’il faille consulter les parlements nationaux. Il faudra donc changer la gouvernance du mécanisme européen de stabilité, et là-dessus, vous êtes totalement silencieux.

Vous êtes aussi silencieux sur cet objet qui finit par être non identifié, à savoir ce budget de la zone euro, cette fonction de stabilité dont tout le monde reconnaît qu’elle est indispensable pour faire face aux prochaines crises possibles de la zone euro. Or, le Conseil européen a reporté cette question à plus tard, c’est une grave erreur.

 
  
MPphoto
 

  Seb Dance (S&D). – Mr President, normally we celebrate when together there is a common thread in European thinking, but what has come out from this Council is a common thread that should worry us all: a total lack of leadership, a complete dearth of responsibility when it comes to the big issues. On migration, what do we think locking people up who are seeking a better life is going to do when we don’t tackle the root causes – the reasons why people feel the need to move from their homelands to seek a better life? We never get this right, and we listen to the people opposite who describe those people, those families, those children, as parasites. And we follow them. We follow their dialogue – they are the ones that are leading this, and we should be ashamed of ourselves.

If you want an example of dearth of leadership, look at the United Kingdom: a country that is now chasing a fantasy, and whose politicians are not owning up to the truth. This is the time for leadership: our citizens are crying out for it, and as long as we hold up these fantasies, we will get nowhere.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, chci poděkovat panu předsedovi Tuskovi za závěry tohoto summitu a podle mě mají jedinou chybu, přicházejí pozdě. My jsme mezitím ztratili dlouhou dobu diskuzí a prosazováním povinných kvót, které nefungují a které v některých zemích způsobily velkou škodu těm, kteří jsou proevropští, ale chtějí rozumnou azylovou politiku.

Summit potvrdil, že absolutní prioritou je ochrana vnějších hranic a posílení pobřežní stráže. Všechna plavidl, která působí ve Středozemním moři, musejí dodržovat platné zákony a nesmějí bránit operacím libyjské pobřežní stráže. To je myslím jasný vzkaz i humanitárním organizacím, které někdy i pod rouškou humanity pomáhají pašeráckému byznysu. A to nechceme. Velmi tedy vítám tento realistický přístup, který Rada zvolila a který je v zájmu zachování evropské jednoty.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, presidente Tusk, señor comisario, las conclusiones del Consejo de junio de 2018 abren paso a una Presidencia que se anuncia con el lema «La Europa que protege», pero no para proteger a los europeos de carne y hueso sino para proteger a los Estados miembros de una supuesta avalancha de extranjeros inmigrantes y demandantes de asilo en una política del miedo que explota el miedo, el odio y la ira y que alimenta la espiral de extrema derecha conservadora, exactamente la misma que bloquea el Reglamento de Dublín, que impone un sesgo securitario en lugar de humanitario a la política de espacio de libertad, seguridad y justicia y que externaliza la gestión de las fronteras exteriores, además de que niega la solidaridad y la responsabilidad compartida de los flujos migratorios, que es exactamente el mandato del Tratado de Lisboa, es decir, del Derecho común europeo y del Derecho internacional humanitario. Exactamente lo contrario de lo que hay que hacer en un momento en el que precisamente el flujo de inmigrantes ha descendido dramáticamente y, sin embargo, crece la explotación del miedo a los inmigrantes como una nueva forma inaceptable e inmoral de especulación.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το προσφυγικό είναι μνημείο αποτυχίας. Αντί πραγματικά να αποφασίσετε αλλαγές στο Δουβλίνο ΙΙΙ, τελικά διατηρήσατε τη λειτουργία του Δουβλίνου ΙΙΙ, που σημαίνει ότι μετατρέπεται η Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών. Αντί να συνεχίσετε τις μετεγκαταστάσεις, πλέον τις μετατρέπετε σε εθελοντική βάση. Δηλαδή κανείς δεν πρόκειται να κάνει καμιά μετεγκατάσταση.

Αντί να βρείτε ευρωπαϊκές λύσεις, έχουμε οδηγηθεί σε εθνικές λύσεις, με πρωτοβουλία της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος συμφωνεί πλέον να επιστρέφουν στην Ελλάδα χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι πέρασαν από την πατρίδα μας. Αντί να λύσετε λοιπόν το θέμα, το έχετε περιπλέξει. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους προσφυγές και παράνομους μετανάστες. Μοναδική λύση η εφαρμογή του άρθρου 72 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ελλάδα, για αναστολή της Σένγκεν, αναστολή του Δουβλίνου ΙΙΙ, για να πάψει η Ελλάδα να είναι μαγνήτης για τους πρόσφυγες και τους παράνομους μετανάστες.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhor Presidente, a Europa não pode absorver todos os refugiados que a procuram, seja do Médio Oriente seja de África, mas pode fazer mais, muito mais, para solucionar os conflitos e as guerras que geram esses refugiados. A Europa, como alguém já disse, não pode absorver toda a miséria de África, mas pode fazer mais, muito mais, para combater a pobreza nesse continente, até porque temos responsabilidades históricas muito especiais.

A Europa dominou África durante mais de 500 anos. A Europa desenhou as fronteiras internas de África e o resultado é este? É este o resultado do domínio europeu em África?

Há, portanto, muito a fazer. A solução não está em erguer muros, como alguns pretendem, nem em dizer, como alguns fazem, “Sejam bem-vindos, venham mais”, aos refugiados e migrantes que procuram a Europa. A solução está na assunção das responsabilidades históricas da Europa neste problema.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τουσκ, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τη μακεδονική, δηλαδή στα ελληνικά· αυτή που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.500 χρόνια και όχι αυτή που βιαίως επιβάλλεται στο πλαίσιο μιας ψευδεπίγραφης συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και με την τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου οι αρχηγοί των κρατών μελών επέλεξαν να χαιρετίσουν την προδοτική παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας παραχαράζοντας συνειδήσεις και εκπορνεύοντας ευθέως την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, μη λαμβάνοντας υπόψη τη θέληση του ελληνικού λαού, εσείς οι ψευτοδημοκράτες.

Ονόμασαν ψευδώς «συνθήκη φιλίας» τον πόνο των Ελλήνων. Ονόμασαν ψευδώς «συνεργασία» την απαγόρευση της έκφρασης και του δημοκρατικώς αποφασίζειν. Ονόμασαν ψευδώς «καλή γειτονία» την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική ιστορία δεν αποτελεί προϊόν προς συνδιαλλαγή, εκδούλευση, φαλκίδευση ή εκμαυρισμό για την πολιτική επιβίωση αριστερών «μαλιστάνθρωπων». Όταν η λογική εκτοπίζεται από συμφέροντα, τότε πρέπει να υπενθυμίζουμε τα αυτονόητα. Όλοι οι Έλληνες, Μακεδόνες και μη, βρισκόμαστε σε δυναμική ετοιμότητα έναντι της παραχάραξης και του επιχειρούμενου ξεπουλήματος.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Spoštovani gospod predsednik Tusk! Jaz se približujem tisti večini poslancev, kolegov in kolegic, ki pozitivno ocenjujejo zaključke vašega Sveta, predvsem zaradi prostovoljnosti, ki ga je dobil solidarnostni mehanizem, zaradi večje možnosti čim prejšnje vzpostavitve regionalnih centrov, tudi tranzitnih centrov, zaradi tega, ker ste bližje celovitemu pristopu za učinkovit nadzor nad mejami, tudi cilju uničiti poslovni model tihotapcev, in da bomo leta 2020 že dobili 10 000 uradnikov varnostnikov na zunanji meji.

Tudi na področju obrambe gre za korak naprej, gre za ukrepe za povečanje naložb v obrambo, pa tudi za usklajevanje naložbenih politik v oboroževalno industrijo.

Negativno pri vsem tem je le to, da so sklepi premalo konkretni, premalo operatibilni.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). – Monsieur le Président, sur les questions de migration, le Conseil ne s’est soldé par aucune solution, et encore moins par une solution européenne. Tout ce qui s’y est dit est basé sur le volontariat, le bilatéralisme et l’externalisation. Il est simple de trouver un accord quand aucune des mesures proposées n’est contraignante, sauf que cela ne marche pas.

Ainsi, on s’accorde pour mettre en œuvre des centres fermés au sein de l’Union, mais aucun pays n’est volontaire pour les accueillir. On s’entend sur la mise en place de plateformes de désembarquement dans les pays tiers, sans même prévenir ces derniers. Résultat: personne ne veut d’eux et rien n’avance. Enfin, si. On entérine l’externalisation de notre politique migratoire en déléguant nos responsabilités à des territoires traitant parfois les migrants comme des esclaves.

Pourtant, des solutions existent. Elles ne sont pas miraculeuses, mais elles permettraient de sauver des vies et de briser le modèle économique des passeurs. Il s’agit de voies légales de migration et de la réforme du règlement Dublin III. Or, il semble que les États membres en aient décidé autrement et qu’ils aient fait le choix du populisme et de l’hystérisation du sujet, en lieu et place de l’efficacité et de la rationalité.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Jak słyszymy, ostatni szczyt w sprawie uchodźców zakończył się kompromisem, wręcz sukcesem. Nie będzie przymusowych relokacji. Po powrocie do Niemiec pani kanclerz Merkel podała jednak, że czternaście krajów Unii Europejskiej zgodziło się dobrowolnie na relokację uchodźców na ich terytoria. Trzy z wymienionych przez nią krajów natychmiast zaprzeczyły tym informacjom.

Czy Pan Przewodniczący Rady Europejskiej mógłby powiedzieć, jaki naprawdę był efekt szczytu? Czy doszło faktycznie do porozumienia między Niemcami a tymi krajami, czy też oszukuje się europejską opinią publiczną, by ratować koalicję rządową w Niemczech?

Jeśli zawarto takie porozumienie, to czy nie jest ono zgodne z rozporządzeniem Dublin III? I à propos tego rozporządzenia, porozumienia, to chcę przypomnieć, że kiedy kanclerz Merkel podjęła we wrześniu 2015 roku decyzję o niezamykaniu niemieckich granic przed uchodźcami, Horst Seehofer, wówczas premier rządu Bawarii, określił to jako panujące bezprawie i groził wniesieniem skargi do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Wnoszę więc o informacje, czy Rada lub Komisja wdrożyły postępowanie wobec państw, które naruszyły rozporządzenie Dublin III?

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Mr President, I would like to start by expressing my thanks to all of you for your contribution to this very important debate, but let me tell you that the next time, if we have a similar debate, it would be good to see, seated next to President Tusk, 27 leaders having an open discussion directly with you. I am sure they would come out from this room wiser and more responsible.

We all talked about the glass. The glass is half full, yes, but the bottle is there, full of European ideas, initiatives and solutions. Instead of looking at the glass, look at the bottle and its contents. Finally, a bottle is there to be shared. This is definitely a question of political will. Only if the will is there can we reach solutions. We need European vision to revive it, and realism.

Yes, I agree with all of you that we need leadership – strong leadership – to reach future—proof answers. We cannot operate in crisis mode on migration anymore. Many of your interventions indeed reflect the fears, the concerns, questions and convictions of our citizens too. Here is what I see as the essence of the European Council last week.

European leaders confirmed their commitment to a comprehensive approach to migration and for me the most difficult task was Mr Tusk’s; to bring together 27 leaders. It remains to be supported now with concrete proposals and actions. They reaffirmed that no country should be managing this alone, and that we can only move forward with the joint and European approach both inside and outside Europe, and naturally at our external borders.

This is precisely the approach which has been adopted by the Commission since the very beginning, and it is this approach, and no other, that has already produced results. And of course, thanks to your support, to the support of the European Parliament. Indeed, we have managed to significantly reduce irregular arrivals into the European Union. We are not where we were three years ago, definitely. Based on these positive results, we now need to further address the structural changes where they really are.

We cannot forget the big picture and we can never lose our humanity. Over the past few days, many shipwrecks have occurred close to the Libyan coast and hundreds of people have lost their lives. I understand that you are outraged by these events. I am outraged too and that motivates me to keep going and not deviate from our values and principles. We can never turn a blind eye to the situation on the other side of the Mediterranean. The outcome of the European Council builds on what we have achieved so far, and gives us the operational and practical guidance to continue.

We are already working on their implementation because the tragic events in the Mediterranean show once again that there is no time to lose. We do not start from scratch and we do not leave anyone alone. The EU—Turkey Statement has been key to fighting smuggling in the eastern Mediterranean and reducing the irregular arrivals to Europe. We remain committed to upholding it, also by delivering the second tranche of the EUR 3 billion for the protection of refugees hosted by Turkey.

More than 600 000 lives have been saved so far, thanks also to the support of the European Border and Coast Guard Agency. More than 1 300 have been evacuated from Libya to Niger. More than 15 000 have been returned voluntarily from Niger or Libya to their country of origin. The Libyan coast guard are rescuing an increasing number of migrants.

Thousands of migrants in Libya are receiving access to medical help and other services thanks to International Organization for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), which, as you know, we support financially. On top of this, another EUR 500 million will be transferred to the EU Trust Fund for Africa to ensure that our many actions to address the root causes of illegal immigration will continue.

We count on Member States also to pitch in with significant financial contributions. It is clear that we have to further engage with countries in Africa. To further strengthen our external borders, we will soon present a proposal to beef up the European Border and Coast Guard Agency even more and transform it into a genuine EU border police, but an effective and firm migration policy is not and cannot be just about borders. As the President said, reform of the common European asylum system is equally essential. It is necessary, not only to ensure solidarity among Member States, but also to effectively reduce secondary movements within the European Union.

We are so close that I frankly see no defensible reason for delays. The five pieces of legislation on asylum qualifications and reception conditions, on Eurodac, on resettlement and on our asylum agency should be adopted before the end of this month, and then I plead once again with Member States to move towards finding an agreement on Dublin and asylum procedures before the end of the year. It will be one of the most important legacies that we, all the European Union institutions and the European Parliament, can leave behind. The facts and reality tell us we are no longer in a migration crisis. The crisis we are confronted with is purely political.

I call on everyone not to protract this political crisis any longer and to get down to business. I am looking forward to working closely with you, as I have always been doing during the last three and a half years and, of course, with the upcoming Austrian Presidency to swiftly make progress on all these aspects. The informal Justice and Home Affairs Council that will take place next week in Innsbruck will be the first opportunity.

Allow me to say some words in Greek, responding to Mr Hadjigeorgiou.

Κύριε Χατζηγεωργίου, συμμερίζομαι την ανησυχία σας. Πιστέψτε με, είναι και δική μας. Η πρόκληση της μετανάστευσης στην ουσία δοκιμάζει την ίδια τη συνοχή μας και η απάντησή μας σε αυτή θα καθορίσει το κοινό μας μέλλον. Πολλοί πίστευαν ότι θα ήταν η οικονομική κρίση, η οποία θα έθετε σε αμφισβήτηση το μέλλον της Ευρώπης. Τελικά, είναι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης γιατί απευθείας και στην καρδιά αγγίζει τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες έχει χτιστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την αρχή έχουμε αναλάβει τις ευθύνες που μας αναλογούν και έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Θυμηθείτε πού ήμασταν πριν από τρία χρόνια και πού είμαστε τώρα. Ας συνεχίσουμε πάνω στις ίδιες γραμμές. Και οφείλω να τονίσω, για μία ακόμα φορά, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει αυτή την πολιτική και εργάζεται προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσής της. Οι κοινές αυτές προσπάθειες, όμως, δεν επαρκούν. Δεν εναπόκειται πλέον τόσο στα κράτη μέλη. Εγώ συνήθως αναφέρομαι στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, θυμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και απέρχονται, ενώ τα κράτη θα είναι εκεί. Και πρέπει πάντα να θυμούνται οι σημερινές κυβερνήσεις ότι ήταν ιστορική η απόφαση των προηγούμενων ηγεσιών να περάσουν το κατώφλι της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εναπόκειται, λοιπόν, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες· να ξεκαθαρίσουν πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους και τη θέση τους μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η κοινή μας ευθύνη είναι μεγάλη και θα έλεγα ότι κάτω από τη σημερινή συγκυρία είναι και ιστορική. Και από την απάντησή μας στην πρόκληση της μετανάστευσης θα κριθούμε από τις μελλοντικές γενεές, γιατί αυτή θα καθορίσει τελικά την συνοχή και την ενότητά μας.

The migration challenge is putting in question our principles and values, as I said before. It is, however, only by upholding them that we can move ahead stronger and united. We will all be judged by the way we respond to it.

These values are the way for responsible and effective decisions to move ahead. We need leadership and vision, but also frank and brave discussions amongst us. This Commission and this Parliament are showing the way by agreeing on a comprehensive migration policy. I expect that the governments of the Member States will also take their responsibilities.

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. – Mr President, allow me to make just one comment on migration. I am absolutely sure that the people of Europe expect us to show determination in our actions to rebuild a sense of security and order. People want this not because they have become xenophobic and want to live in a sort of European splendid isolation with walls against the rest of the world; they want to have a political authority able to enforce the law to protect our territory and our borders. In fact, this is the first and the most important obligation of every government.

Many in Europe and around the world claim that the European Union – or, more broadly, our traditional democracies – are unable to efficiently protect the external border. This is a favourite argument of some new political movements, not only in Europe, offering simple radical and attractive answers to the most complicated questions. They want to convince people that only strong men, anti-European, and with a tendency towards authoritarianism, are capable of stopping illegal migration, and we have to prove that they are wrong. We have to fulfil our political obligation.

Jeśli chodzi o polskie pytanie, ewentualne dwustronne porozumienia między Niemcami a innymi państwami europejskimi nie były w ogóle przedmiotem obrad Rady Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – En esta era de posverdades y mentiras, debemos hablar con verdades. Primero, no estamos siendo invadidos por una avalancha de inmigrantes y refugiados. De hecho, estamos en las cifras más bajas de los últimos años. Segundo, Europa necesita imperiosamente a los migrantes porque envejecemos, porque necesitamos que paguen nuestras pensiones y sostengan nuestro Estado del bienestar. Tercero, la UE necesita dar una respuesta común, y tienen ustedes sobre la mesa, desde hace meses, la propuesta del Parlamento. Cuarto, las conclusiones del Consejo son decepcionantes, a pesar del esfuerzo de algunos Gobiernos, como el Gobierno español, que ha puesto sobre la mesa un trato humano, europeísta y decente de los migrantes. Y la peor verdad de todas es que hay algunos que están dispuestos a cambiar vidas por votos porque, aunque estemos en las cifras más bajas de inmigrantes de los últimos cinco años, el mes de junio de este año ha sido el más mortífero de todos en el Mediterráneo. No estamos dando una respuesta adecuada. No estamos consiguiendo frenar los flujos, porque los flujos nacen de la desesperación; y estamos alimentando el debate más xenófobo y racista en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – No último mês, morreram cerca de 400 pessoas no Mediterrâneo, a tentar chegar à Europa Por outro lado, no dia 1 de julho, 32 pessoas entraram irregularmente na Itália. Nenhuma pessoa na Grécia. Os números são exatos e fornecidos pelas Nações Unidas e demonstram uma tendência que não é nova (o próprio Conselho reconhece uma diminuição de 95% nas entradas ilegais). Todos sabemos que o controlo das nossas fronteiras externas não é o verdadeiro problema: no entanto esse é o resultado da Cimeira. Falta uma abordagem europeia, falta solidariedade entre os Estados-Membros e o Conselho regrediu: regredimos para “soluções” eticamente duvidosas e meramente voluntárias. A que se junta o anúncio surreal e sem consequência, do negócio CDU/CSU. Em lugar de uma distinção justa entre refugiados e migrantes, colocamos tudo no mesmo saco e, lamentavelmente, nos mesmos “campos”. Os Estados-Membros continuam a pensar de eleição em eleição. Uma solidariedade a la carte é o real problema que assola a Europa. A minha pergunta é simples: Quando iremos condicionar fundos e Schengen à participação no esforço comum de um Espaço europeu de asilo?

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. – Yet again, ‘solidarity’ remains a term, most likely to speak about but not practice. I am proud that Malta, the smallest EU country, showed leadership in the Lifeline case and brought together Europe’s most compassionate Members to show solidarity. It is unacceptable, however, that not all EU members want to share responsibility. Moreover, it is ironic that the EU expects ‘rapid and secure’ processing of applications from only a handful of Member States operating on a voluntary basis. When the EU as a whole does not provide an adequate framework for Member States and bona fide NGOs to operate in, it simply means that responsibilities are being ignored. This is not the time for Member States to fight one another but for them to come together, be bold and establish clear rules of engagement.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – O Conselho Europeu evidencia a profunda crise em que se encontra a UE. As suas conclusões não só não abrem perspetivas para a ultrapassar, como encerram em si mesmas – pelas decisões de aprofundamento militarista, neoliberal e federalista – novos elementos de crise.

Aprovadas as “recomendações específicas por país”, no âmbito do Semestre Europeu, renovam-se as pressões para a redução da despesa pública primária, em particular no setor da saúde, a par do aumento da despesa associada ao pagamento da dívida. O debate sobre o aprofundamento da UEM – balizado pelas conclusões da cimeira franco-alemã – deixa claro que, em nome de um suposto “aperfeiçoamento” do euro, se procura reforçar o cortejo de constrangimentos e imposições que limitam a soberania nacional e, assim, a possibilidade da afirmação de projetos de desenvolvimento soberano assentes no progresso social.

Reforça-se o carácter militarista e imperialista da UE, “pilar europeu” da NATO, de acordo com os interesses das suas principais potências – com destaque para a França e a Alemanha. Consolida-se o conceito de “Europa fortaleza”, assente numa visão ainda mais seletiva, desumana e exploradora das migrações, suportada em medidas de natureza securitária, militarista e de criminalização, que desrespeitam os direitos dos migrantes e refugiados e fomentam sentimentos xenófobos e racistas. Estas conclusões "institucionalizam" esta visão.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – En esta era de posverdades y mentiras, debemos hablar con verdades. Primero, no estamos siendo invadidos por una avalancha de inmigrantes y refugiados. De hecho, estamos en las cifras más bajas de los últimos años. Segundo, Europa necesita imperiosamente a los migrantes porque envejecemos, porque necesitamos que paguen nuestras pensiones y sostengan nuestro Estado del bienestar. Tercero, la UE necesita dar una respuesta común, y tienen ustedes sobre la mesa, desde hace meses, la propuesta del Parlamento. Cuarto, las conclusiones del Consejo son decepcionantes, a pesar del esfuerzo de algunos Gobiernos, como el Gobierno español, que ha puesto sobre la mesa un trato humano, europeísta y decente de los migrantes. Y la peor verdad de todas es que hay algunos que están dispuestos a cambiar vidas por votos porque, aunque estemos en las cifras más bajas de inmigrantes de los últimos cinco años, el mes de junio de este año ha sido el más mortífero de todos en el Mediterráneo. No estamos dando una respuesta adecuada. No estamos consiguiendo frenar los flujos, porque los flujos nacen de la desesperación; y estamos alimentando el debate más xenófobo y racista en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – En esta era de posverdades y mentiras, debemos hablar con verdades. Primero, no estamos siendo invadidos por una avalancha de inmigrantes y refugiados. De hecho, estamos en las cifras más bajas de los últimos años. Segundo, Europa necesita imperiosamente a los migrantes porque envejecemos, porque necesitamos que paguen nuestras pensiones y sostengan nuestro Estado del bienestar. Tercero, la UE necesita dar una respuesta común, y tienen ustedes sobre la mesa, desde hace meses, la propuesta del Parlamento. Cuarto, las conclusiones del Consejo son decepcionantes, a pesar del esfuerzo de algunos Gobiernos, como el Gobierno español, que ha puesto sobre la mesa un trato humano, europeísta y decente de los migrantes. Y la peor verdad de todas es que hay algunos que están dispuestos a cambiar vidas por votos porque, aunque estemos en las cifras más bajas de inmigrantes de los últimos cinco años, el mes de junio de este año ha sido el más mortífero de todos en el Mediterráneo. No estamos dando una respuesta adecuada. No estamos consiguiendo frenar los flujos, porque los flujos nacen de la desesperación; y estamos alimentando el debate más xenófobo y racista en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – En esta era de posverdades y mentiras, debemos hablar con verdades. Primero, no estamos siendo invadidos por una avalancha de inmigrantes y refugiados. De hecho, estamos en las cifras más bajas de los últimos años. Segundo, Europa necesita imperiosamente a los migrantes porque envejecemos, porque necesitamos que paguen nuestras pensiones y sostengan nuestro Estado del bienestar. Tercero, la UE necesita dar una respuesta común, y tienen ustedes sobre la mesa, desde hace meses, la propuesta del Parlamento. Cuarto, las conclusiones del Consejo son decepcionantes, a pesar del esfuerzo de algunos Gobiernos, como el Gobierno español, que ha puesto sobre la mesa un trato humano, europeísta y decente de los migrantes. Y la peor verdad de todas es que hay algunos que están dispuestos a cambiar vidas por votos porque, aunque estemos en las cifras más bajas de inmigrantes de los últimos cinco años, el mes de junio de este año ha sido el más mortífero de todos en el Mediterráneo. No estamos dando una respuesta adecuada. No estamos consiguiendo frenar los flujos, porque los flujos nacen de la desesperación; y estamos alimentando el debate más xenófobo y racista en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Maydell (PPE), in writing. – Discussing the Council conclusions on migration, we need to acknowledge the facts and the context of the debate: today the number of migrants arriving in the EU is much lower than a few years ago. This is partly due to common European efforts, but mostly to the efforts of EU countries at the external borders. We need to recognise that and use those results as valuable time to prepare a sound common European policy on migration.

The Council conclusions show determination to walk together in the right direction. European citizens expect that from us – 73% of them want to see more EU intervention on migration. With the conclusions, we have the confirmation that the operational tools and resources will be created for that purpose. We need to take care that our actions on migration do not fall victim to populism and continue to be in line with our core values of solidarity. This is the right approach – protecting our external borders and enforcing existing legislation while working closely with the countries of origin outside of the EU and those hosting migrants. The proposals, which came during the meeting of the leaders, were also ideas which the Bulgarian Presidency has backed in the past six months and which I am confident the Austrian Presidency will make progress on.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – A múlt héten megtartott Európai Tanács ülésén egyértelműen kiderült, hogy a 2015-ben tetőzött menekültválság mára már teljesen elapadt. 2015-ben 1 millió 46 ezer illegális bevándorló érkezett az Európai Unióba, 2016-ban ugyanez az adat már csak 374 ezer fő volt, aztán 2017-ben 161 ezer fő és 2018 első öt hónapjában összesen 41 ezer illegális bevándorló érkezet az Európai Unió területére. Ez azt jelenti, hogy annyian jönnek most az Unióba, mint amennyien a válság előtti években érkeztek.

A menekültválság a közös európai megoldásnak köszönhetően mára már lecsengett. Ennek ellenére sajnos továbbra is van néhány olyan kormány, mint a magyar, a lengyel, vagy az olasz kormánykoalíció tagja a Liga, ami továbbra is az Európát elfoglaló és benépesítő muszlimok millióiról terjeszti a propagandáját, alaptalanul félelmet keltve az európai lakosokban. A menekültválság tehát véget ért, de a politikai hiszti folytatódik.

Nekünk, európai értékeket valló politikusoknak és pártoknak a 2019. évi európai parlamenti választások közeledtével az az elsődleges feladatunk, hogy bemutassuk a valós tényeket és továbbra is előmozdítsuk a menekültválság kezelésére kidolgozott európai megoldások végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. – Az Európai Tanács legutóbbi ülésének legfontosabb témája ismét a menekültügy, illetve a migráció volt. A tagállami miniszterelnökök szenvedélyesen vitatkoztak azon, hogy mit kellene tenni a menekültek, illetve a bevándorlók ellen, hogyan lehetne a menekültügyi politikát tovább szigorítani. Teszik ezt egy olyan időszakban, amikor a menekültek száma a korábbi évekhez képest igen jelentősen visszaesett.

Pontosan fogalmazott az a miniszterelnök, amelyik azt mondta, nincs migrációs válság, politikai válság van. S valóban erről van szó. Arról, hogy szélsőjobboldali, populista politikusok a hatalom megszerzése, illetve hatalmuk megtartása érdekében félrevezetik az embereket, félelmet és gyűlöletet keltenek – Olaszországban ugyanúgy, mint Magyarországon. Miközben egyetlen szót sem ejtenek befogadásról, integrációról, együttműködésről. Tévedés azt gondolni, hogy ezek a viták még a bevándorlásról, a menekültügyről szólnának. A viták már régen Európa jövőjéről szólnak. Orbánt, Salvinit és a többieket nem a menekültek érdeklik, hanem az, hogy miként tudnák Európát, és az Európai Uniót saját akaratuknak megfelelően átalakítani. S pontosan ezért nem lehet, nem tudunk velük kompromisszumot kötni.

Tudomásul kell vennünk, hogy ma Európa megosztott. De éppen ezért kell világos alternatívát felmutatnunk. A liberális demokráciát megvédő, nyitott és befogadó Európát akarunk, nem pedig olyan Európát, ami a populisták szövetségén alapul. Ennek eléréséhez politikai bátorságra és innovációra van szükség, nem olcsó kompromisszumokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Viel zu lange warten wir schon auf ein brauchbares Ergebnis des EU-Rates! Die Blockade einiger Hardliner muss endlich gelöst werden, damit wir uns an den Verhandlungstisch setzen können. Wir brauchen eine gemeinsame und vernünftige Lösung des EU-Rats. Statt auf den Beschluss des EU-Parlaments zurückzugreifen, werden jedoch im Rat wenig durchdachte Forderungen – die sogar gegen das EU- und das internationale Recht verstoßen – hervorgebracht! Unsere Vorschläge, das heißt die Vorschläge des EU-Parlaments zur Reform der Dublin-Verordnung, liegen seit vergangenem Jahr auf dem Tisch. Wir können es nicht oft genug betonen: Wir müssen die Fluchtgründe bekämpfen, einen Zukunftspakt mit Afrika abschließen, legale Einreisemöglichkeiten und eine gesamteuropäische, vernünftige und vor allem humane Lösung liefern!

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Pred zasadnutím Európskej rady mnohí lídri členských štátov vopred avizovali svoje nemenné stanoviská v riešení migračnej krízy, čo bol jeden z hlavných bodov zasadnutia Rady. Bola to Merkelová, Macron, ale aj štáty V4. Na druhej strane tu máme európskych občanov, ktorí sú rozpoltení medzi dilemou poskytnúť humanitárnu pomoc a prirodzeným strachom z nekontrolovaných migračných tokov. Summit sa konal rok pred voľbami do EP, rok pred ustanovením novej Komisie a necelý rok pred brexitom. Preto ak nechceme mať ďalšie exity a v novom EP viac extrémistov a odporcov spoločnej Európy, museli si lídri členských štátov zložiť ružové okuliare a dospieť k dohode v riešení migračnej krízy. Všetci sa zhodli na ochrane vonkajších hraníc a efektívnej návratovej politike. To považujem za najdôležitejšie, aby sme si ochránili Schengen, ktorý je jeden z najväčších výdobytkov spoločnej Európy. Ďalším dôležitým bodom na summite bola spolupráca s Afrikou. Ak Afrike okamžite nepomôžeme, v dôsledku chudoby, hladomoru, klimatických zmien, ale aj vojen a terorizmu hrozí, že z terajších státisícov migrantov sa stanú milióny, a to by malo pre Európu ničivé dôsledky. Vytvorenie trustového fondu EÚ pre Afriku je dobrým krokom, ale EÚ musí prijať ďalšie opatrenia na elimináciu chudoby v Afrike.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. – Vítam dosiahnutie dohody o migrácii a udržanie vnútropolitického konsenzu v nemeckej vládnej koalícii. Úspech spolupráce medzi členskými štátmi ukazuje aj fakt, že počet nelegálnych prechodov hraníc sa od roku 2015 znížil o 95 %. Teraz sa musíme sústrediť na stabilizáciu situácie v bezprostrednom okolí Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. – Bei den Ergebnissen des Rates handelt es sich um keine echten Ergebnisse. Das Europäische Parlament hat schon mehrere vernünftige und ausgewogene Vorschläge gemacht, um die Asylreform auf europäischer Ebene zu koordinieren, aber der Rat ist an keiner Lösung interessiert und blockiert jegliches Vorankommen. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Blockade aufgeben und den Weg für eine pragmatische und menschenrechtskonforme Lösung frei machen. Die ersten Beschlüsse wackeln schon wieder, denn jedes Land interpretiert sie nach eigenem Gutdünken. Wieder sehen wir, dass manche Mitgliedstaaten nicht an einer europäischen Lösung interessiert sind, sondern das Thema Flüchtlinge nur für billige Stimmungsmache nutzen. Die Opfer sind Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen und allein in den letzten Tagen wieder zu Hunderten im Mittelmeer zu Tode gekommen sind. Aber auch die NGOs, die Menschen in Seenot aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahren, geraten jetzt ins Visier. Es ist zynisch, diese Menschen und die Arbeit vieler NGOs jetzt zu Sündenböcken zu machen. Sie retten die Menschenleben, die von der jahrelangen Untätigkeit der Mitgliedstaaten aufs Spiel gesetzt werden. Menschen zu helfen ist kein Verbrechen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – As migrações de povos entre regiões e continentes sempre existiram. A diversidade genética, o cruzamento fecundo de tradições e culturas, a interpenetração de costumes e crenças são a marca de água da evolução da humanidade. A questão das migrações na União Europeia (UE) tem sido usada pelas forças populistas para fazer implodir os fundamentos humanistas e solidários da parceria. A perceção sobre o volume e o impacto desses fluxos são voluntariamente exageradas e as consequências positivas ignoradas.

O “acordo” obtido no Conselho Europeu é defensivo e insuficiente. É necessária uma visão diferente. Transformar a ameaça numa oportunidade de mudança. Uma distribuição equilibrada de migrantes pelos diferentes países da UE exige níveis convergentes de prosperidade e oportunidades em todos os territórios da União. Não reduzir a aposta nas políticas de convergência, designadamente no fundo de coesão e na política agrícola comum, dará um forte contributo para uma gestão mais fácil dos fluxos migratórios.

O investimento na melhoria das condições estruturais das economias europeias facilitará a integração dos migrantes, criando mais e melhores oportunidades para as populações residentes e gerando condições para o aproveitamento do potencial que pode ser extraído de um choque demográfico positivo.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 

17. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση επί:

– της έκθεσης της κυρίας Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) (A8-0206/2018),

– της έκθεσης του κυρίου Wim van de Camp, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) (A8-0205/2018), και

– της έκθεσης του κυρίου Ismail Ertug, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) (A8-0204/2018)

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen, Rapporteur. – Mr President, I am a very pragmatic Finnish MEP who always wants to know and understand how the legislation that we create can work on a daily basis. I have worked for almost 12 years with transport legislation, so I dare to say that I have also got to know what works in this area and what does not. The report is the result of long and intense negotiations in the Committee on Transport and Tourism (TRAN).

The result is a balanced and fair report with enforceable and smart rules and careful consideration of the cross-border nature of international road transport. We did check the other opportunities: we counted salaries, working hours, prices of loads with specialists, and came to the conclusion that without huge bureaucratic burden, it is impossible to add the Posting of Workers Regulation to international transport and transit in a fair game. So there is a real reason why the lex specialis needs to exist.

Whatever we decide tomorrow, it will shape the way in which international road transport will be performed within the EU. We either make sensible workable legislation, or create chaos if we choose that. We need to do it with understanding what we are doing, so please consider this.

The posting rules are legally and practically inapplicable to drivers who work on a daily, or even hourly, basis in different Member States. Why would we knowingly make legislation that does not work? The TRAN report is the result of intense discussions with relevant stakeholders from both the employees’ and the employers’ sides. The TRAN report respects the highly mobile character of international transport, but imposes posting on cabotage and combined transport from day one to prevent unfair competition on the domestic markets. This is a significant improvement to the situation today. Only international transport and transit is excluded, and there are several good reasons for why they are excluded. But you all need to understand that this doesn’t mean that drivers from countries with lower living standards working in international transport operations are out of social and economic protection. We already have existing legislation such as Rome I: you just need to insert the enforcement in your own Member States. You also need to understand that the general posting of workers was never intended for mobile professions such as drivers, pilots, air crew, train drivers, seafarers and inland waterway workers in international transport.

The absolute majority of transport organisations and companies support TRAN’s, opinion as they all know that it can really work. The TRAN report restricts red tape and safeguards SMEs’ interests, leads to better enforcement and social protection, and respects the very special nature of a highly mobile workforce. We want to end up making legislation that will make it obligatory to apply up to 20 different national legislations a month with up to 50 different minimum wages, depending on the seniority of the driver, the truck, on the goods transported, and so on. This is what applying the posting rules to the drivers of international transport does. It is impossible to apply it in practice, and the transport companies and drivers themselves know it. We would create risk, pushing all the drivers into bogus self-employment, so let’s not do that.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, Rapporteur. – Voorzitter, als je over EU-transportbeleid spreekt, dan spreek je over het toonbeeld van de interne markt. Wij willen als Europees Parlement vrij verkeer van goederen en personen zonder al te veel administratieve overlast. Maar wij willen ook een sociaal beleid en een sociaal beleid dat de chauffeurs in ieder geval ondersteunt en helpt. Maar zoals mevrouw Kyllönen al zei, we hebben een mobiele markt en de mobiele markt vraagt meer flexibiliteit.

Ik wil hier nogmaals herhalen dat de EVP-fractie van mening is dat het pakket dat de Transportcommissie heeft voorgesteld, waarbij we de drie dossiers (namelijk de detachering, de cabotage en de rij- en rusttijden) in een evenwichtige balans hebben samengevoegd, dat dat een evenwichtig pakket is.

Maar voorzitter, wij zijn niet blind. We hebben natuurlijk de stemming van juni als een nederlaag ervaren en wij moeten bewegen. Ook de EMPL-commissie heeft een duidelijke opvatting over wat hier gaat en moet gebeuren. In mijn dossier over de rij- en rusttijden hebben we een aantal amendementen overgenomen van EMPL, die hopelijk de zaak meer in balans kunnen brengen en die morgen ook leiden tot een positief stemresultaat. Ik heb de referentieperiode van vier weken teruggebracht naar twee weken omdat wij de rust van de chauffeurs fatsoenlijk en evenwichtig willen hebben.

En dan, Voorzitter, de parkeerplaatsen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik merk dat vele mensen niet begrijpen wat in mijn verslag over die parkeerplaatsen wordt gezegd. Wij respecteren de uitspraak van het Europees Hof: normaliter geen rust langs snelwegen op slechte parkeerplaatsen. Je mag alleen de rust, ook de weekendrust, doorbrengen in goede parkeerplaatsen die voorzien zijn van alle veiligheids- en sanitaire maatregelen. Het blijft dus een uitzondering om op de parkeerplaatsen te slapen en niet de regel. Het is misschien goed in deze tijden van fake nieuws om dat nog eens even te herhalen. Ik doe met name een beroep op mijn collega's van de S&D-fractie, die een eerder compromis op dit punt hebben gesteund en waarop ikzelf heb gesteund en die vervolgens nu lijken af te haken.

Voorzitter, een speciaal element is het onderscheid tussen vrachtverkeer en personenvervoer. Personen zijn geen containers en containers zijn geen personen. Op een aantal punten hebben wij een onderscheid aangebracht opdat die twee stromen fatsoenlijk, maar ook sociaal, naast elkaar kunnen functioneren.

Dan tot slot dit, Voorzitter: als wij morgen niet tot een akkoord kunnen komen, zal de liberalisering van de markt zich ongewijzigd voortzetten. Wij zien nu reeds de nodige transportbedrijven uit Oekraïne, Belarus en Turkije zich op de Europese markt bewegen zonder enige vorm van sociale bescherming, zonder enige vorm van interne marktregulering. En dat moeten wij niet willen.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug, Berichterstatter. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin! Zunächst einmal geht mein Dank an die Kollegen Berichterstatter der anderen Dossiers und an alle Schattenberichterstatter, denn sie wissen ganz genau, was wir in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben und wie schwierig es war, tatsächlich am Ende auch zu den Kompromissen zu kommen.

Ich denke, dass wir hier in diesem Hohen Haus eine Entscheidung zu treffen haben, wie nämlich der Transportsektor in der nächsten Dekade organisiert wird. Und ich glaube auch, dass das Schicksal von drei Millionen Fahrerinnen und hauptsächlich Fahrern auf dem Spiel steht. Die Frage von Beginn an war und ist, dass wir ein level playing field wollen und gleichzeitig auch keine Möglichkeit zulassen sollten, dass Sozialdumping zu einem Geschäftsmodell wird.

Zu den dossierübergreifenden Errungenschaften dieses Hauses will ich erwähnen, dass wir eine frühere Einführung des sogenannten intelligenten Fahrtenschreibers haben werden, nach unserer Auffassung ab dem Jahr 2022. Und wir haben es auch geschafft, dossierübergreifend zu vereinbaren, dass nationale elektronische Register eingeführt werden, die auf europäischer Ebene durch das ERRU zusammengefasst werden. Denn eines ist, glaube ich, klar: dass die besten Regeln nichts helfen, wenn wir sie nicht umsetzen und kontrollieren können.

Zu dem Posting-Dossier geht, wie gesagt, mein Dank in besonderer Weise an die Kollegin Merja Kyllönen. Ich denke, dass die Entsenderichtlinie allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommen muss, und ich glaube nicht, dass wir hier mit dem Mobilitätsbereich einen Präzedenzfall schaffen sollten. Denn was kommt als Nächstes? Vielleicht das Handwerk oder auch die Pflege? Das dürfen wir nicht machen. Deshalb: Lassen Sie uns das mit hineinnehmen!

Und wenn wir uns über einen Kompromiss unterhalten, dann steht eben dieses sogenannte dänische Modell auf dem Tablett. Und das, würde ich meinen, könnten wir alle ruhigen Gewissens entscheiden, denn es verhindert Sozialdumping, ist besser kontrollierbar, gibt weniger bürokratische Hürden und hilft den Unternehmen, die ihre Arbeit ehrlich machen und ihre Leute ordentlich bezahlen.

Bei den Lenk- und Ruhezeiten unterstützen meine Fraktion und ich größtenteils den Vorschlag des Beschäftigungsausschusses. Denn es hat keinen Sinn, die Lenkzeiten unendlich auszuweiten, was in vielen Bereichen ja auch vom Berichterstatter verhindert worden ist.

Wir können auch positiv vermerken, dass die Fahrerinnen und Fahrer alle drei Wochen nach Hause fahren sollten. Das große Problem auf den europäischen Autobahnen besteht heutzutage ja darin, dass wir Modelle haben, die drei Monate Arbeit fern von zu Hause vorsehen und einen Monat Urlaub zu Hause ermöglichen. Das kann im 21. Jahrhundert nicht die Antwort der Europäischen Union für die Bürgerinnen und Bürger sein. Deshalb, meine ich, ist das der Weg, den wir gehen sollten. Auch die Einbeziehung der sogenannten leichten Nutzfahrzeuge ist richtig, denn wir sehen immer mehr eine Verlagerung weg von den großen Lkw hin zu den sogenannten Sprinterklassen, die ohne Tacho, ohne Lenk- und Ruhezeiten, ohne jegliche Kontrolle auf europäischen Autobahnen ihr Unwesen treiben. Deshalb haben wir auch, wenn ich die Kabotage abschließend nennen darf, die Kabotage gesteuert, und wir haben sie dort, wo sie zu einem Wildwuchs geführt hat, auch eingehegt und mit Restriktionen belegt. Es wird weiterhin eine Regelung geben, die letztendlich die Briefkastenfirmen verhindern wird, und wir haben auch neue Zulassungskriterien für die leichten Nutzfahrzeuge durchgesetzt.

Abschließend kann man sagen, dass wir all den Unternehmen, deren Geschäftsmodell darauf beruht, sich durch Sozialdumping Vorteile zu generieren, dass wir diesem Geschäftsmodell klare Kante zeigen müssen.

Abschließend will ich nochmals meinem Vorgänger, unserem Kollegen Jens Nilsson danken, der leider vor kurzem verstorben ist.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, zpravodajka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. – Pane předsedající, již delší dobu s velkým politováním pozoruji, že se diskuze o balíčku mobility změnila v čirý ideologický boj a bohužel ve výboru EMPL ještě více než jinde. Málokdo si ale uvědomil, že ve hře nejsou jen řidiči a dopravci. Populistická řešení ohrožují základní principy EU, náš společný trh a společnou budoucnost.

Podvodům na trhu mezinárodní silniční dopravy nezabráníme uplatňováním stejných pravidel, která byla ušita na míru třeba stavebnictví. Nejen že to je v praxi neproveditelné, ale zároveň to způsobí obrovské škody na vnitřním trhu a ohrozí dopravní služby.

Ty největší problémy v dopravě, které se vztahují ke kabotáži, řidičům-nomádům, letter-box companies a vymahatelnosti pravidel, podchytil Výbor pro dopravu. Tam se na rozdíl od Výboru pro zaměstnanost a sociální věci podařilo nalézt řešení, které zajišťuje dostatečnou vyváženost. Vyzývám proto všechny, aby nepodporovali politikaření a nedodržování předjednaných dohod.

Podpoříte kvalifikovaný vyvážený návrh výboru TRAN nebo podpoříte stavění dalších bariér? Je to na jen na vás.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Als Berichterstatter im Beschäftigungsausschuss war ich mit der Mehrheit der Meinung, dass eine weitere Flexibilisierung nicht notwendig sei. Das heißt, eine weitere Deregulierung, eine Liberalisierung der Lenk- und Ruhezeiten ist nicht angebracht. Wir haben flexible Zeiten, wir haben genügend Ausnahmeregelungen, und deshalb könnten wir es eigentlich dabei belassen. Deshalb bin ich froh, dass wir die Möglichkeit haben, als Beschäftigungsausschuss die Vorschläge noch mal vorzubringen. Ich danke auch dem Koordinator des TRAN-Ausschusses, dass er verschiedene Kompromisse gefunden hat.

Zur Entsendung: Zur Entsendung bin ich der Meinung, dass die Fahrer natürlich Teil des funktionierenden Binnenmarktes sind und dass sie unbedingt als entsendete Arbeitnehmer anerkannt werden müssen. Das heißt, wieso soll ausgerechnet ihnen der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort vorenthalten werden? Und wieso sollen wir ausgerechnet in diesem Sektor Sozialdumping legalisieren?

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, thank you for organising today’s debate about three very important parts of the so-called Mobility Package 1. Let me stress that the social and market aspects of road transport are two sides of the same coin. That is why these legislative proposals have been put forward jointly, and it is why they should continue to be discussed and adopted together. If one of them fails, the interlinked social and market problems will not be solved. In other words, it is truly a ‘package’ approach.

First, allow me to say few words on the posting of workers in road transport. Thank you, Ms Kyllönen, for your constant efforts to find solutions on this very sensitive and difficult topic. The sector needs rules on posting which are clear, fair and well adapted to the highly mobile nature of transport activities. In short, we really need this lex specialis.

I am glad to see that the report is comprehensive on the enforcement measures of posting. I welcome your ideas on the further use of digital solutions to make compliance and controls easier. As you do, we support a tight list of requirements to ensure legal certainty. I equally welcome your amendments aimed at reinforcing the principle of co-liability for infringements of the posting rules throughout the operational chain.

It is more difficult to find a balanced solution on when these posting rules should apply. For the Commission, there is no doubt that cabotage operations should be subject to posting rules from the very first day, and the proposed clarification that transit does not constitute posting is also very welcome. When it comes to the application of posting rules to international service, I want to make it clear that the Commission supports neither full exclusion nor full inclusion. As the Commission sees it, we need to distinguish between international operations that are very occasional and those where drivers spend substantial amounts of time in the host country.

Let me now comment briefly on the amendments on driving and rest-time rules and on tachographs – thanking Mr de Camp who had to work on a huge number of amendments. I am glad that Parliament and the Commission seem to share the same ambition of making the social legislation fit to address the needs of workers and companies in the road transport sector. It is crucial to provide for adequate resting conditions for drivers and to ensure they can return home regularly – in the interest not only of better working conditions but also of road safety. In this context, suitable parking and resting infrastructure is essential. Therefore the Commission sees some merits in the rapporteur’s proposal on dedicated parking areas where drivers could spend rest time in a comfortable, safe and secure environment. The work of drivers, operators and enforcers will certainly be facilitated by swifter introduction of smart tachographs.

Enforcement authorities would also benefit greatly from real-time access to relevant databases such as the European Register of Road Transport Undertakings (ERRU), and I therefore welcome the amendments introducing those necessary measures. However, there are three issues on which I would call for caution. First, in relation to rest-time rules applicable to passenger transport: allowing bus drivers to delay their daily rest or to take it in shorter parts could jeopardise passenger safety. In addition, such derogations would make controls more complex. Road safety should always remain as first priority. Second, in contrast to the situation with regular weekly rest, spending reduced weekly rests in a vehicle has not been identified as a problem during our public consultation and impact assessments. So we do not see a need to change the existing rules here.

Third, on the extension of the scope of the social rules to include light commercial vehicles below 3.5 tonnes, the Commission has proposed the inclusion of such small vehicles within the scope of the rules on access to the profession. It is important to remain proportionate in our approach.

Finally, turning to Mr Ertug’s report on access to the profession and access to the market, I would like to thank the rapporteur for his work on many issues addressed in his report. I believe there is a broad consensus, in particular, on stepping up the fight against letterbox companies, with reinforced criteria to determine where hauliers must be legally established; on regulating light commercial vehicles involved in international transport so that those vehicles are not used to circumvent our legislation; and also on accelerating digitalisation, using electronic tools which should become standard in this sector.

We generally welcome the solutions proposed on these issues but there are two aspects on which we have some concerns. First, on cabotage, the Commission proposal aims at fighting illegal cabotage and improving the enforcibility of EU rules without changing the existing level of market access. Some amendments, however, are very restrictive and could discourage cabotage – with a negative impact on the efficiency of logistics networks and the environment. They would also make the rules much more complex and difficult to enforce. Second, on the establishment criteria, we fully support obliging hauliers to manage their activity from their Member State of establishment but we disagree with obliging them to conduct loading and unloading with a certain frequency in that same Member State. Such a new obligation could have a negative impact, particularly by increasing empty runs.

To conclude, I would like to underline the point that, for this mobility package, time is of the essence – and I mean it! The sector is urgently awaiting clear, enforceable and fair EU rules. It cannot function smoothly in a patchwork of uncoordinated and inefficient national rules, so the status quo is therefore not an option. We are talking about the development of a single market. Let’s not go backwards.

I know this sense of urgency is largely shared within this House, and the timetable is intended to have the new rules adopted before your elections. It is, however, possible to find a way forward and I feel that, if we stay at the table and talk and negotiate, we have a chance to move on and to give European citizens and businesses what they need in order to stay competitive and fair, to contribute to climate-change action and, of course, to continue developing their operations.

 
  
  

IN THE CHAIR: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – Señor presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, reconozco que el texto de la Comisión de Transportes y Turismo ha conseguido un equilibrio entre las distintas realidades existentes en la Unión Europea. No es lo mismo cruzar toda la Unión Europea desde España, Portugal o Polonia que operar desde Francia, Bélgica o Alemania, donde las distancias que tienen que recorrer los transportistas son mucho más cortas.

La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores se aplica al cabotaje desde el día uno, por lo que la remuneración percibida será la misma que la del trabajador local, así que no es cierto que los trabajadores queden desprotegidos.

Además, la obligación de volver al Estado miembro de establecimiento junto con unos mayores y mejores controles ayudarán a luchar contra el cabotaje de larga duración y contra las denominadas «empresas buzón», que son el verdadero problema.

Por supuesto que es importante defender a los trabajadores – para eso trabajamos –, pero lo que no podemos hacer es utilizarlo como un pretexto para fines proteccionistas. De lo contrario, iríamos en contra del mercado único, de la libre prestación de servicios, del libre comercio y, en definitiva, contra los valores que defiende la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Andor Deli, on behalf of the PPE Group. – Mr President, we should not be debating as if we had a blank slate, or as if we were at the start of the process. Tomorrow we shall have the final votes. Indeed, we in the Committee on Transport and Tourism have worked very hard and managed to achieve a very good compromise package, which will prevent fragmentation of the transport market and give protection to companies, workers and, last but not least, consumers – and by that I mean the citizens of Europe.

We also received a lot of letters in support of the TRAN Committee position from all parts of Europe, from Romania to Denmark and also from Germany, which clearly proves that the TRAN position is valid and balanced. I would call on all colleagues to support the TRAN position tomorrow during the vote. The transport sector is a highly mobile sector. It cannot fit into the regular posting of workers’ regime. We must not play with the transport companies, as that might be fatal for the competitiveness of the European industry and would jeopardise jobs and core fundamental freedoms of the European internal market. Also, politically speaking, the TRAN Committee position could help to move western and eastern, and northern and southern, parts of Europe closer together, and that is clearly essential at this moment in time. Otherwise I am afraid that we might make the divide even worse.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, on behalf of the S&D Group. – Mr President, let me first be very glad that we have this discussion and a plenary vote tomorrow. It’s about democracy; it’s not about one committee versus another committee. Second, let me outline why that is so important: it is important for the work of the internal market, but more so for the protection of our people working in that sector. That brings me to the driving and rest time: I think it’s extremely important that we have the two—week reference – and I thank the rapporteur for going along with our Group on that. But also make sure that their weekend rest is outside of the cabin, Mr van de Camp – that is extremely important. Second, on the posting, Ms Kyllönen, we cannot follow your line and leave five million EU workers out of the posting. I think people in this sector are equal people who deserve protection as well.

And last, let me thank Ismail Ertug, who found a very good compromise on the cabotage, and I also thank our former rapporteur, Mr Jens Nilsson, who did a wonderful job on that as well.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Komisarz! Właściwie mógłbym powiedzieć wszystko to, co powiedział pan poseł Delii, i nie będę się już powtarzał, bo chcę teraz zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt tej sprawy. Otóż dwa razy tutaj padło określenie dumping socjalny. To jest zarzut wobec pracowników z Europy Wschodniej, że stosują dumping socjalny. Cóż to jest dumping? Dumping zachodzi wtedy, gdy ktoś sprzedaje towar poniżej ceny jego wytworzenia. U nas, na wschodzie Europy praca jest jeszcze tańsza, dlatego że i wszystkie inne produkty są tańsze, życie jest tańsze. Dlaczego nie możemy konkurować również płacą? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Pan Jean-Claude Juncker powiedział na początku kadencji „ta sama praca, ta sama płaca”, ale odwróćmy to i powiedzmy „ta sama płaca za tę samą pracę u tego samego pracodawcy”, i wtedy niech kasjerka w Auchan w Paryżu zarabia tyle samo co ta w Bydgoszczy albo odwrotnie. To znaczy, że w drugą stronę można wykorzystywać różnice płacy, a w tę stronę nie? To jest droga dwukierunkowa i proszę Panią Komisarz, aby wzięła to pod uwagę.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I will not speak as shadow to one of the files. I will speak primarily as a coordinator – as someone that was present in the majority of the debates, in a number of the agreements, a number of the deals. This is not the time to put in danger social rights. This is not the time to put at risk businesses, including small businesses. This is not the time to put at risk the internal market, and therefore growth and jobs, but many of the amendments are doing exactly that. I think that we should take that into account. We should provide support to the Committee on Transport (TRAN) arrangements, because this did form a complex solution.

Ms Van Brempt, you have referred to your colleague Mr Ismail Ertug. He will tell you that if it were not for me, we would have never had the agreement on cabotage. But at the same time, we have made it clear that this is linked to posting, so that we don’t establish obstacles to the functioning of the internal market. How do we want to calculate – I mean, in terms of hours – the salary if a truck crosses the border of three countries in five or seven hours? Impossible.

So let’s give it a chance. We’ve got a good deal. We’ve got a compromise. Let’s support it. That’s the only way if we don’t want to endanger social rights, businesses and the internal market.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, depuis quelque temps, nous croulons sous les fake news, vous savez, ces fausses informations propagées sur l’internet. Certains, ici, s’en font même les relais. Que nous disent-ils sur la réforme sociale du transport routier? Ils nous disent: «nous allons protéger les salariés. Comment? C’est tout simple : en allongeant leur temps de travail et en fractionnant leur temps de repos». C’est cela que vous appelez «protéger les salariés»? Première fake news. Ils disent mieux. Ils veulent protéger les salariés en rognant les quelques droits sociaux conquis au niveau européen comme le détachement des travailleurs. Deuxième fake news. Puis, ils nous disent: «on va protéger les conditions de travail des salariés». Vous savez comment? En les faisant dormir dans leur cabine, ce qui est pourtant contraire à l’avis de la Cour de justice.

Mes chers collègues, si vous tenez tant au repos sur le lieu de travail, montrez l’exemple. Chaque nuit passée à Bruxelles ou à Strasbourg, dormez dans votre bureau puisque, nous aussi, eurodéputés, nous avons des banquettes à disposition.

La vérité, c’est que certains voudraient, avant tout, faire des routiers des salariés de seconde zone. Pire, des esclaves modernes dans un marché européen open bar, sans règles ni lois. Ce n’est pas seulement un danger pour des millions de salariés du transport routier en Europe, c’est dangereux pour nous tous et nous toutes, car un conducteur fatigué, c’est un danger public sur la route qui met des vies en péril.

Enfin, je vous mets en garde, chers collègues: votre démarche est politiquement dangereuse, car la réponse des peuples à la jungle sociale, c’est la colère.

Alors, demain, il va falloir choisir entre l’Europe qui divise ou l’Europe qui protège. Maintenant, la balle est dans votre camp.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Pierre Vieu, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, d’abord, je tiens à saluer la campagne des syndicats de routiers qui nous alertent depuis des mois sur leurs conditions de travail, sur la pénibilité, sur l’exploitation parce que 32 degrés sur l’aire d’autoroute de Weimar dans des cabines sans climatisation, ce n’est pas du social, c’est de l’exploitation.

Ce vote est important, car il s’agit de choisir le modèle que nous voulons pour le transport routier. Soit nous renforçons le choix du dumping social qui est celui de la logique des textes qui nous sont proposés et cela aboutit à l’exclusion de la large majorité des routiers du statut de travailleurs détachés, à l’allongement du temps de travail, à plus de précarité, soit nous faisons le choix du progrès et alors c’est lutter contre les abus, c’est sécuriser les parcours face à la concurrence prédatrice, c’est décider d’aller vers un modèle ambitieux pour le transport routier européen.

Nous voulons le respect du principe à «travail égal, salaire égal», avec le détachement au premier jour, l’interdiction du repos en cabine et le renforcement des contrôles sur route.

J’appelle chacun à prendre ses responsabilités et à défendre les amendements de la commission emploi ainsi que ceux déposés par mon groupe concernant le détachement, le temps de travail et le cabotage.

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, this mobility package really worries me. I have received a deluge of emails from charities and constituents expressing their concern about the Commission’s proposed definition of travel for non—commercial purposes. The proposed definition would mean that charities such as the Red Cross, Scope and Mencap would be seriously affected. This would mean vulnerable EU citizens left out of society. I am only relieved that this elected House has proposed an adequate amendment to change the unelected Commission proposal.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, le paquet mobilité est révélateur de la nature des institutions bruxelloises, hypocrites, aveuglées par l’idéologie du marché unique et soumises par-dessus tout au profit, au détriment des travailleurs de l’Union.

Les orgueilleuses élites européistes, sûres du triomphe de leur Babel consumériste, n’ont pas voulu attendre la convergence économique et sociale entre des pays aux économies avancées et ceux traînant au pied le boulet de 45 années de socialisme. Le résultat est l’instauration d’une lutte entre les travailleurs de l’Est et ceux de l’Ouest. Chômeurs à l’ouest, esclaves à l’est: voilà le choix qu’impose l’Union. Oui, esclaves, car à 400 euros par mois, qui ici ferait le travail de ces chauffeurs sillonnant l’Europe au profit de grands groupes de transports financiarisés?

Hypocrites, car quand la Commission européenne prétend protéger les chauffeurs, elle en dégrade les conditions de travail, au détriment même de la sécurité routière, car quand la Commission prétend lutter contre les abus du cabotage en Europe de l’Ouest, s’apparentant d’ailleurs à de la piraterie entrepreneuriale, elle propose de le libéraliser sur 5 jours.

Quant à l’application déjà largement insuffisante du statut de travailleurs détachés, votre vœu est qu’il concerne le moins de travailleurs possible, le moins souvent possible et, pour comble, avec le soutien d’un rapporteur qui se prétend de gauche radicale. Le libéralisme libertaire teinté de bons sentiments, c’est bien le poison.

Diamétralement opposé à ces positions, qui avaient encore été aggravées par la commission des transports, notre groupe ENL a proposé des amendements afin de mettre fin à l’exploitation des chauffeurs de l’Est européen. Nous refusons la mise à mort de nos entreprises de transport et la mise au chômage de nos chauffeurs par un dumping social, non seulement permis, mais encouragé par les règles européennes. Et nous appuierons, sans esprit partisan, tous les amendements allant en ce sens. Je crois que la crainte du raz-de-marée annoncé aux élections européennes de mai prochain, de ceux que vous appelez les populistes, aura au moins le mérite de contraindre les élus du système à défendre, pour une fois, les intérêts des petites entreprises et des... (le Président retire la parole à l’oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η απελευθέρωση και ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών αποτελούν κομβικό σημείο της ενιαίας αγοράς και κυριαρχίας των αντίστοιχων μονοπωλίων στον κλάδο. Κυριαρχία και συγκέντρωση κεφαλαίων στηριγμένη στη στυγνή εκμετάλλευση εκατομμυρίων μισθωτών οδηγών που εργάζονται κυριολεκτικά με κίνδυνο ζωής σε απαράδεκτες συνθήκες εντατικοποίησης, υπό την απειλή απόλυσης, με ατελείωτες ώρες στο τιμόνι, πολυήμερες απουσίες από την οικογένειά τους, με μισθούς ψίχουλα και χωρίς συλλογικές συμβάσεις, αναλαμβάνοντας αστική και ποινική ευθύνη για ατυχήματα όπου ουσιαστικά ωθούνται υπό την πίεση των εργοδοτών για έγκαιρη παράδοση ή υπέρβαρα φορτία. Τα ευχολόγια του Ευρωκοινοβουλίου δεν αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αλλά ανοίγουν παράθυρα με εξαιρέσεις σε κανόνες ασφαλείας, με ελέγχους σφραγίδα, με ευελιξία στις ώρες εργασίας και ανάπαυσης, με απώλεια εργατικών δικαιωμάτων, απόσπαση υπέρ της εργοδοσίας. Για όλους τους οδηγούς, εργασία ισοδύναμη με εφτάωρο, πενθήμερο, θεώρηση του χρόνου αναμονής και άλλων εργασιών ως εργάσιμου, τακτικές ικανοποιητικές περιόδους ανάπαυσης στον τόπο κατοικίας, συλλογικές συμβάσεις με ικανοποιητικούς μισθούς, με αποκλειστικά δημόσιες μεταφορές.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Myślę, że jutro podczas głosowania odpowiemy sobie tak naprawdę na pytanie, jakiej chcemy Europy. Czy chcemy wspierać wspólny rynek? Czy chcemy wspierać konkurencyjność? Czy chcemy wspierać swobodę przepływu towarów i usług? Czy jednak jesteśmy za wspieraniem protekcjonizmu, biurokracji i ograniczeniem konkurencyjności, bo, proszę Państwa, część z Państwa, mówiąc o ochronie praw kierowców, tak naprawdę chce likwidacji konkurencyjności, bo jest wam nie po drodze z tym, że inne firmy są lepsze – powiedzmy sobie to na tej sali uczciwie.

Propozycje, które wyszły z Komisji Transportu, są wyważone – uwzględniają wszystkie uwagi. Eliminujemy nadużycia i, proszę Państwa, firmy transportowe, organizacje transportowe, nie tylko z Europy Wschodniej, ale i z Europy Zachodniej, ze wszystkich krajów mówią: poprzyjcie propozycje i kompromis Komisji Transportu, inaczej będziemy obciążeni niepotrzebną biurokracją. Małe i średnie przedsiębiorstwa sobie z tą biurokracją nie poradzą. Konsumenci będą musieli płacić wyższe ceny za towary i usługi.

Proszę Państwa! Bądźmy odpowiedzialni przed konsumentami, przed wyborcami i twórzmy prawo, które jest przejrzyste, które można zrewidować, kontrolować, i nie wymyślajmy przepisów, które spowodują, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw upadnie.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, het was in deze zaal dat Jean-Claude Juncker drieënhalf jaar geleden aankondigde te streven naar een triple A sociaal Europa en veel mensen waren voor. In een sociaal Europa passen geen eerste- en tweedeklaswerknemers. We willen dus ook niet dat de chauffeurs in Europa tot tweedeklaswerknemers worden verklaard. Het is duidelijk in deze voorstellen dat het transitvervoer wordt uitgezonderd van de detacheringsregels en we zijn bereid om over het Deense model te spreken. Er is dus ruimte voor een compromis.

Dat is er niet als het gaat om de rij- en rusttijden, want ook vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs hebben recht op voldoende rust. Wekenlang onderweg zijn en nauwelijks pauze hebben is slopend, het is slecht voor de gezondheid en het is slecht voor de veiligheid voor iedereen op de weg. Het is om die reden dat we de EMPL-voorstellen opnieuw op tafel gelegd hebben en dat ik u oproep daarvoor te stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). – Mr President, we know that the committees have proportional representation from our political families. That is why the Committee on Transport and Tourism, when we discussed it, we did it very substantially with a mandate of all the political groups. We took into account that there are rich and poor countries, and we took into account the high market areas in Europe and the low market areas in Europe, and we also know that some Member States are tens of – and some are several thousand – kilometres from the high market areas.

We did everything with a good understanding on a political level. For example, Merja Kyllönen is on the Left side and I am on the Right side, we have both been Ministers of Transport, and we took a reasonable compromise on all those issues. That is why I ask you to trust the TRAN Committee – we did compromise very well on all three dossiers; nobody is completely 100% happy, but it is a good balance. Please trust us as a committee, because the way the TRAN Committee is working was developed over several years, and it is very cooperative, not seeing what kind of political views we have. At the same time, we would like to keep it as a package, and please don’t separate those issues. Otherwise, we will have a cocktail of protectionism, a fragmentation of the single market in the haulage business, and have argumentation of so-called drivers’ social rights, which is often actually not true. So, please be serious at the vote tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente, señora comisaria, este informe y el paquete de transporte en su conjunto son imprescindibles para acabar con la fragmentación que afecta a este sector. Necesitamos clarificar y armonizar la aplicación de las normas, acabar con el dumping social, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, contribuir a la seguridad vial y preparar el sector para los cambios que vienen de la mano de la descarbonización y la aplicación intensiva de tecnología para combinar de modo más eficiente los modos de transporte.

Desde la Directiva relativa a la movilidad de los trabajadores aportamos a esos objetivos la exclusión del transporte internacional del ámbito de aplicación y la obligación de que los conductores que realicen cabotaje trabajen desde el primer día en las condiciones reguladas para el sector en el país en el que desarrollan el servicio. Hemos prohibido de facto las empresas buzón. Igualmente, queremos que los incumplimientos de las normas repercutan en la reputación de las empresas y sus posibilidades de acceso al mercado.

Apreciamos los avances en estandarización de procedimientos, automatización y reducción de las cargas administrativas, pero seguimos pensando que el transporte por carretera necesita una agencia europea.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). – Mr President, the European Union is founded on fundamental principles; equal treatment is one of them. In the vote tomorrow, we can show workers from North to South, and from East to West, that this means something to us. They will look to this plenary and ask themselves: will the European Union defend our rights? Not in an abstract way, not when we talk about the pillar of social rights somewhere in Gothenburg, signing a declaration or having a good photo opportunity, but really in a way that will affect their everyday lives and working conditions.

To me it is clear: drivers are not second-class workers in this Union. When it comes to posting, they deserve exactly the same rights as any other workers in the EU. Tomorrow we have the chance to stand up for those rights for hard-working people, for fair pay, and for their working conditions; and we should stand up also for the fundamental principle of the European Union that is equal treatment. In order to build a European internal market, so to speak a European labour market that safeguards freedom of movement and the provision of services as well as fair working conditions and fair competition, we have to find workable solutions based on principles. Equal treatment has to be one of them. Let us show that to workers tomorrow in the vote.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, a realidade do setor do transporte rodoviário traduz uma realidade de brutal exploração dos trabalhadores: elevadíssimos níveis de precariedade e muito baixos salários, onde se denunciam práticas ilegais de pagamento ao quilómetro, à tonelagem ou à viagem, e pesadas jornadas de trabalho para responder às necessidades dos grandes grupos económicos.

Limita-se o direito ao destacamento e impõe-se o isolamento pessoal e familiar, em longos períodos de serviço, que algumas propostas agravam. Negligenciam-se as justas necessidades de descanso e ignoram-se os elevados níveis de stress e de desgaste físico e psicológico a que os trabalhadores estão sujeitos. As propostas em discussão visam, no essencial, o aprofundamento dos mecanismos de exploração dos trabalhadores, a maximização do lucro e a concentração do capital em benefício das grandes empresas e multinacionais do setor ou de setores que dependam do transporte rodoviário, nomeadamente para as importações e as exportações.

Em nome do mercado único, promovem o nivelamento por baixo das condições de vida e de trabalho na Europa, aumentando as desigualdades, a exclusão e a pobreza, opções a que, lamentavelmente, o Governo português se associou.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Domnule președinte, doamnă comisar, v-am mai spus și altă dată: aceste propuneri nu ar fi trebuit să existe. Eu cred că orice atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene le-ar desființa fără niciun fel de problemă, pentru că aceste propuneri merg împotriva unor elemente fundamentale ale Uniunii Europene: circulația liberă a capitalului, a serviciilor, a forței de muncă.

Am auzit aici despre dumping social. Eu cred că propunerea dumneavoastră face protecționism pentru anumite categorii. Am auzit de șoferi de mâna a doua, de mâna întâi. Da, vor exista șoferii protejați din anumite state – de mâna întâi – și șoferi neprotejați din punct de vedere „piață” din alte state – șoferi de mâna a doua. Vor exista creșteri de prețuri, pentru că beneficiarii vor suferi, pentru că cei care nu vor mai avea concurență, companiile de transport, vor ridica prețurile. Deci, va exista birocrație. Un șofer va fi plătit cu șapte-opt salarii, dacă merge din Portugalia până în Lituania și sunt foarte curios dacă șoferul din Germania, când trece prin România, va fi plătit cu salariul din România.

Singurul motiv pentru care susțin compromisurile din TRAN, care sunt, totuși, bune, este să eliminăm abuzurile făcute în acest moment de unele administrații naționale. Deci: să votăm compromisurile din Comisia TRAN!

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señor presidente, habíamos conseguido y hemos conseguido un compromiso precisamente entre los trabajadores de la periferia y los trabajadores del centro, es decir que sabemos que en la carretera el problema real no son solo los salarios, sino los precios. Y los precios, desde luego, no los ponemos en la periferia: son los cargadores, son los distribuidores, los supermercados, que están en el centro, los que imponen los precios.

A eso, de momento, señora comisaria, no tenemos una gran respuesta y alguna de nuestras propuestas – y yo agradezco a la señora Kyllönen que la tuviera en cuenta – ha sido rechazada.

El compromiso que tenemos justamente intentaba, por todos los medios, ser un compromiso entre las necesidades de unos y otros, a favor de la exclusión del tránsito y del transporte internacional bilateral con la vuelta precisamente para poder cargar. Pero, por primera vez – y todos estábamos de acuerdo –, aceptábamos la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores al cabotaje desde el primer día, y eso sabiendo que a algunos de los Estados miembros nos iba a costar enormemente.

También hemos luchado por la no criminalización de los conductores, es decir, reducir los controles a pie de carretera y, en cambio, hacerlos en las empresas y por parte de las autoridades.

Estamos a favor de la agencia europea y, desde luego, por la plataforma de la mutua confianza para que no haya discriminación tampoco en los trabajadores del exterior.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). – Pane předsedající, paní komisařko, volný pohyb zboží patří mezi základní svobody Evropské unie a k jejímu naplňování zkrátka Evropa potřebuje mezinárodní silniční dopravu. Musíme pokročit v její liberalizaci a modernizaci pravidel. Je proto velká škoda, že zpravodajům na minulém plénu nebyl udělen mandát.

Kompromis schválený Výborem pro dopravu a cestovní ruch byl vyvážený a hlavně respektoval skutečnost, že tento sektor je specifický a potřebuje a vyžaduje speciální pravidla, speciální právní úpravu. Jinak řečeno, obecná pravidla o vysílání pracovníků by se neměla plně vztahovat na tranzitní a mezinárodní silniční dopravu.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Worum geht es hierbei, was ist das Ziel dieses Pakets? Das Ziel ist es, aktuell passende Konditionen für den Warentransport per Lkw in Europa zu schaffen. Das gilt teilweise auch für Busse, aber dazu komme ich später noch.

Zur Erinnerung: Wir haben als eine der Grundregeln in der EU die freie Bewegung für Menschen, Waren und Dienstleistungen – und auch darum geht es hier – zu fairen europäischen Regeln. Nun ist es so: Es geht auch um den Mangelberuf Lkw-Fahrer oder –Fahrerin. Wir brauchen diese Menschen auch in Zukunft, und sie sollen natürlich faire Bedingungen bekommen. Das wollen wir damit sicherstellen. Die meisten Arbeitgeber behandeln ihre Leute übrigens durchaus gut, aber es gibt schwarze Schafe, und das müssen wir bearbeiten.

Ich spreche speziell über die Lenk- und Ruhezeiten. Dafür haben wir viele gute Sachen vorgeschlagen, was das Schlafen in der Kabine auf zertifizierten Parkplätzen zum Beispiel betrifft, die Einbeziehung leichter Nutzfahrzeuge und vieles mehr. Wir brauchen aber auch einige Ausnahmen, und auf die will ich jetzt besonders kommen: Tachografenpflicht zum Beispiel für Handwerker nur im Umkreis von 150 km, Asphalt muss ausgebracht werden, wenn er fertig ist, das betrifft den Straßenbau. Und als Letztes: Busfahrer sind keine Lkw-Fahrer. Sie brauchen andere Regeln, wenn sie schon im gleichen Gesetz bearbeitet werden. Personenbeförderung ist etwas anderes als Warentransport.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor (Verts/ALE). – Mr President, I believe that Parliament is being sold a pup when it is told that we need new regulations on drivers’ hours and rest periods to give more flexibility. I’m concerned that flexibility is all one way: in favour of the operators and against the drivers’ welfare and road safety, given that driver fatigue plays a major role in traffic accidents and these regulations are possibly extending the reference period for calculating working time. Allowing rest in cabs will mean more stressful time for drivers in and around their vehicles, and more time between weekly rests.

These changes will also allow coach drivers to work continuously for 12 days, which is one of the reasons why I argued successfully for account to be taken of drivers’ – all drivers’ – duty time. In our meeting with drivers from across Europe we heard about the additional tasks that they are expected to do, like route planning, cleaning etc. Now is the time, fellow colleagues, to show who matters most: the professional drivers and the travelling public or the operators. We’ve got a number of amendments with recorded votes, and I ask for your support and for the amendments from the Committee on Employment and Social Affairs.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Hr. formand! Flere uger i lastbilens førerhus uden et ordentligt hvil uden for lastbilen, og en dårlig løn, som man næsten ikke kan leve af, det er nogle af de vigtigste spørgsmål, når vi behandler Kommissionens forslag til en vejpakke. Og svaret skal være klart: Nej, det er ikke i orden! Nej, der er ikke brug for dårligere regler! Der er derimod brug for bedre rettigheder og bedre regler for chaufførerne. Det er jo også derfor, at fagbevægelsen har forsøgt at råbe os op. Kære kolleger, vi skal lytte til dem. Den sociale dumping på vejene er i høj grad et resultat af EU’s indre marked og en unfair konkurrence – og det skal stoppes! I Udvalget om Beskæftigelse inviterede vi chaufførerne og fagforeningerne indenfor. Vi havde en rigtig dialog med dem om, hvilke problemer de oplever ude på vejene. Det er derfor, at Udvalget om Beskæftigelse har stillet så vigtige ændringsforslag. Vi tager deres problemer alvorligt. Kære kolleger: Lyt til dem! Lyt til chaufførerne! Lyt til fagforeningerne! Stem ja til ændringsforslag!

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – Herr Präsident, liebe Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich bei Euch ganz herzlich bedanken – dafür bedanken, dass Ihr die Notwendigkeit erkannt habt, diese politisch heiklen Berichte im Plenum zu behandeln, anstatt zuzulassen, dass eine umstrittene Ausschussabstimmung zur Grundlage für das Verhandlungsmandat wird. Endlich und erst nach der Ablehnung des Mandats wurden die Bedenken vieler von uns ernst genommen. Es gibt jetzt echte Kompromissvorschläge, die das TRAN-Ergebnis noch verbessern. Diese Bereitschaft hat zuvor komplett gefehlt. Doch besser spät als nie.

Wenn auch Ihr nicht wollt, dass Lkw-Fahrerinnen und —Fahrer für Tiefstlöhne und ohne soziale Absicherung quer durch Europa fahren, wenn Ihr wie ich wollt, dass Sozialdumping und Nomadentum der Vergangenheit angehören, wenn auch Ihr faire und transparente Spielregeln nicht nur beim Fußball, sondern vor allem in der realen Welt wollt, dann lasst uns bitte gemeinsam diese Kompromisse unterstützen. Sie ermöglichen vor allem den kleinen und mittelständischen, den redlichen Transportunternehmen ihre Existenz heute und morgen, und das unter fairen Wettbewerbsbedingungen, ohne dabei unnötigen Verwaltungsaufwand zu schaffen. Das heißt: Bitte stimmt für eine Einschränkung der Kabotage pro Mitgliedstaat von 48 Stunden mit einer Cooling-off-Periode, für die Einbeziehung des internationalen Transports in die Entsenderichtlinie nach einer konkreten Zeitspanne, für effizientere Kontrollen, für die besondere Situation der Reisebusbranche sowie für die Erweiterung der bestehenden Ausnahmen zu Lenk- und Ruhezeiten.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Lkw-Fahrer verdienen anständige Arbeitsbedingungen. Lkw-Fahrer dürfen und sollen keine Beschäftigten zweiter Klasse sein. Ich habe in den letzten Wochen unzählige Gespräche mit Lkw-Fahrern selbst geführt, war bei ihnen auf der Straße, und was sieht man da? Fahrzeiten von 15 Stunden am Stück, mit Amphetaminen aufgeputscht zum Durchhalten sind etliche von ihnen. Monatelanges Schlafen im Lkw, und dann werden sie auch noch oft mit Stundenlöhnen von um die drei Euro abgespeist. Ist das fair, ist das gerecht? Nein!

sIn einem fortschrittlichen, in einem sozialen Europa erwarte ich mir das nicht. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb soll die Entsende-Richtlinie auch für Lkw-Fahrer vom ersten Tag an gelten, so wie wir das im Beschäftigungsausschuss auch abgestimmt haben. Keine Schlupflöcher, bitte. Insbesondere an jene Kollegen der Europäischen Volkspartei möchte ich mich wenden: Auch Ausnahmen von zehn Tagen sind unmenschlich, nicht anständig.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Sehr geehrte Frau Kollegin Regner! Sie sprachen von Fahrzeiten von 15 Stunden am Stück, aufgeputscht durch Amphetamine. Aber das ist doch heute schon verboten! Kein Fahrer aus Osteuropa darf in Deutschland oder in Frankreich länger fahren, als es dort erlaubt ist, keine 15 Stunden. Wovon sprechen Sie bitte?

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich lade Sie herzlich ein, einmal bei Kontrollen in Österreich teilzunehmen, und ich muss Ihnen sagen, dass eine Sache ist, was vorgeschrieben ist, und die andere, wie es tatsächlich praktiziert wird. Wir dürfen nicht zu blauäugig sein, wir müssen dieses gesamte Paket auch so gestalten, dass es realistisch umgesetzt wird, und diese Verstöße sind leider die Regel und nicht die Ausnahme.

 
  
MPphoto
 

  President. – Indeed, the reality is always more complex.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – г-н Председател, уважаеми, това, което правите с тези предложения, не е защита на социалните права на работниците, не е въвеждане на никаква социална справедливост, това е опит за кражба на бизнес. Направените предложения са скандални, нелогични и целят едно единствено нещо – да фалират предприемачите в Източна Европа, защото в Западна Европа няма шофьори на камиони. И това е причината за тези лобистки промени, да се опитва да се открадне този бизнес.

Искате да се спи в хотели, хотели няма. Искате да се спи на охраняеми паркинги, няма охраняеми паркинги и застраховките не важат. Искате да се прибират хората на 3 седмици, откъде накъде ще казвате на някой къде да бъде след три седмици. Като Ви го казахме това, казахте, че искате камионите да се прибират на три седмици. Защо, уважаеми, да не би камионите да тъгуват за своите приятели камиони, за да искат да се прибират?

Твърдите, че сте зелени. Какво ще стане като тези хиляди камиони се движат из Европа, горейки тонове нафта, замърсявайки околната среда и затваряйки пътищата. Това ли е зеленото? Не, това е лицемерие. Трябва да се гласува против тези поправки, защото те разделят Европейския съюз. Твърдите, че искате силен Съюз, а го разделяте на две! Срамота.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet (ALDE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, une minute pour évoquer trois directives: je pense que c’est une solution originale pour le problème des interprètes. On devrait persévérer dans cette voie.

Pour ce qui concerne le problème du temps de travail, je pense que nous avons le choix, cela a été exposé, entre les conditions de travail et la sécurité routière d’un côté, et le marché de l’autre. D’ailleurs tout le monde est d’accord sur le sujet. Nous, nous ne choisirons pas le marché contre les travailleurs. Je précise d’ailleurs, par rapport à ce que je viens d’entendre, que si ses conditions et ses émoluments étaient si forts, il n’y aurait pas de crise du recrutement et si nous avons du mal à trouver des chauffeurs, c’est probablement que les conditions sont dures et les salaires maigres.

On peut trouver, je pense, une synergie et des compromis sur le temps de travail et le cabotage, mais je ferai quand même une remarque en ce qui concerne le détachement: si l’exclusion pure et simple du détachement est une position de compromis, quelle était la position radicale? Dans ces conditions, je suis quand même un peu émerveillé qu’on présente le bout de l’arc-en-ciel comme l’arc-en-ciel lui-même. Un peu de raison serait nécessaire.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Powiedzmy jeszcze raz, co oznacza wprowadzenie zasad delegowania do transportu międzynarodowego. Jest to jeden wielki chaos prawny. Jest to wprowadzenie obowiązku stosowania tylko w jednym miesiącu nawet do 20 różnych prawodawstw narodowych czy do 50 różnych wynagrodzeń. Weźmy przykład trasy jednego kierowcy, który w ciągu tygodnia przejeżdża przez 5 państw członkowskich i taką trasę robi 3 razy w miesiącu. Jego wynagrodzenie będzie zależne od ilości godzin spędzonych w danym państwie, danym regionie, landzie. Oznacza to, że jeżeli nagle stanie w korku w Luksemburgu, jego wynagrodzenie będzie musiało być odpowiednio podniesione. A jeśli będzie musiał tam przenocować? Ilu dodatkowych pracowników administracyjnych będzie musiało na bieżąco obliczać wynagrodzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach? A co z kontraktami na konkretną kwotę za usługę? Co z cenami przywożonych produktów? Skoro transport międzynarodowy chcemy objąć delegowaniem, po co nam lex specialis?

Tym, którzy myślą, że objęcie transportu delegowaniem od dnia drugiego, trzeciego czy czwartego coś zmieni, mówię: nie, nic nie zmieni. Jeden dzień równa się 6 godzin. Wyobrażacie sobie firmę transportową w Europie, która w państwach unijnych spędza w miesiącu jedynie 12, 18 czy 24 godziny ze względu na restrykcje delegowania? Chcemy, by w pozostałe dni pracowały firmy spoza Unii Europejskiej? Z pewnością nie chcą tego firmy także z Europy Zachodniej. Od tygodni dostajemy apele od ogromnej liczby organizacji reprezentujących firmy z Europy Zachodniej: Francji, Niemiec, Danii, Holandii, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii, czy też z Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie one wzywają do wyłączenia transportu międzynarodowego spod zasad delegowania. Posłuchajmy ich głosu, poprzyjmy sprawozdanie komisji TRAN.

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, sono convinta che difendere i diritti dei lavoratori significhi garantire loro non solo condizioni economiche adeguate ma soprattutto condizioni di vita lavorativa e personale soddisfacenti.

Il lavoro che ha portato a termine la commissione TRAN si è basato proprio su questo principio: abbiamo cercato di fare un passo avanti rispetto alla situazione attuale, che ritengo non dignitosa per gli autisti, costretti a riposare ai bordi delle strade per mesi e in condizioni precarie.

Credo, inoltre, come sostenuto anche dalla commissione EMPL, che sia importante sottolineare la sostanziale differenza che esiste tra il trasporto di beni e il trasporto di passeggeri: quest'ultimo dovrebbe godere di maggiore flessibilità, proprio per le sue caratteristiche, soprattutto nel settore turistico.

Sono convinta che la normativa debba essere cambiata: l'idea di mantenere lo status quo non può essere considerata una vittoria da parte di chi sostiene di avere a cuore gli interessi dei lavoratori.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Czy nie uważa Pani, że szacunek dla godności pracowników wymaga przede wszystkim wzięcia pod uwagę ich interesów, wysłuchania ich racji, wzięcia pod uwagę kontekstu społecznego? Przecież różnice konkurencyjności między naszymi krajami, które zawsze mają różne aspekty, są po prostu częścią rzeczywistości Europy, takiej jaka jest. Jak można to ignorować?

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte (S&D), risposta a una domanda "cartellino blu". – Onorevole collega, infatti non ho parlato di competitività tra gli Stati membri; ho parlato bensì esattamente dei diritti dei lavoratori e penso che i diritti dei lavoratori oggi non siano sufficientemente garantiti e neanche, devo dire, la sicurezza.

La collega prima diceva che, andando con gli autisti, si è resa conto che ci sono delle norme non rispettate. Allora, se noi pensiamo che oggi questa situazione ci basti, facciamo purtroppo un grave errore e penso che anche l'applicazione immediata del tachigrafo può essere utile a superare questa situazione che oggi, credo, non solo come gruppo ma come deputati, dobbiamo considerare superata.

 
  
MPphoto
 

  Matthijs van Miltenburg (ALDE). – Voorzitter, het mobiliteitspakket brengt helaas nieuwe breuklijnen in Europa aan het licht, breuklijnen tussen Oost- en West-Europa, tussen landen in de periferie en landen die centraal gelegen zijn. Maar Voorzitter, is het niet juist de rol van dit Europees Parlement om die breuklijnen te overbruggen? Een eensgezind Parlement kan een krachtig signaal afgeven aan een verdeelde Raad.

Natuurlijk, het compromis zoals dat is uitgewerkt in de Transportcommissie kent imperfecties. Maar de schoonheid van het compromis is de balans tussen de interne markt en sociale werkomstandigheden voor alle Europese chauffeurs. Internationale transporteurs en chauffeurs krijgen de lusten van de interne markt, maar niet de administratieve lasten. Ook beëindigen we het ongewilde nomadenbestaan van chauffeurs en starten we met een slimme tachograaf.

Voorzitter, de titel van het mobiliteitspakket is “Europe on the move”. Laten we beweging in het dossier brengen door ons achter het mandaat van de Transportcommissie te scharen en te gaan onderhandelen. Let's move on.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Mr President, I would like to thank the Commissioner for outlining the urgency surrounding this EU mobility package. We have three files here from the Committee on Transport and they need to be taken and looked at as a whole package. We can’t pick pieces from one or the other.

As has been said, international transport, by its nature, is international and a highly mobile workers’ posting is not suitable to workers, as has been outlined by many colleagues here working in the transport sector. I think we should, all of us, look at the reasons why and the work that went into it in the Committee in getting to the point of these compromises. They were not easily attained.

We have a debate here between east and west, and peripheral and central Europe. But the single market should allow all Members access to that market, regardless of their geographical placement or regardless of the level of wages that they pay in their country. I’d ask everybody here to look at the compromises that have been won in the Committee on Transport by a significant majority there and vote to support those tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen (S&D). – Hr formand! I morgen træffer vi en beslutning, som har stor betydning for chauffører i hele Europa. I forhold til køre-/hviletid har vi to muligheder: Vi kan forbedre arbejdsvilkårene for chaufførerne, eller vi kan vælge at gøre arbejdsforholdene på landevejene endnu værre, end de er i dag. For mig er valget let, og det er der to grunde til: For det første skal vi ikke finde os i, at chauffører skal leve en nomadetilværelse, hvor de bor i deres lastbil og camperer på parkeringspladser rundt om i Europa under kummerlige forhold. Når chauffører holder weekend, skal de selvfølgelig ikke sove i lastbilen, de skal hjem til familien, hvis de ønsker det. For det andet skal vi ikke acceptere, at chauffører presses til at arbejde 20 dage i træk med kun to fridage. Vi skal kæmpe imod social dumping og unfair konkurrence. Derfor vil jeg anbefale jer alle, at I stemmer for ændringsforslagene fra Udvalget for Beskæftigelse. Det skylder vi chaufførerne!

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). – Voorzitter, waarover gaat het hier in dit dossier? Het gaat in essentie – Commissaris, u weet het even goed als wij – over twee zaken. Het gaat over de veiligheid op de weg en het gaat over de aanpak van de sociale dumping. Die twee zaken gaan uiteraard hand in hand.

Het is een goede zaak dat we op internationaal transport die verplichte slimme tachograaf invoeren en versneld invoeren en dat we dat ook doen voor de bestelbusjes om zo de achterpoortjes te sluiten. Anderzijds, is het onze plicht om paal en perk te stellen – collega Christensen zei het zonet – terecht paal en perk te stellen aan die sociale wantoestanden in de transportsector. Ook vrachtwagenchauffeurs hebben rechten en verdienen ons volle respect voor het werk dat ze doen. Ze hebben het recht om een weekend thuis of in een fatsoenlijk hotel door te brengen in plaats van op een of andere gure parking.

Vandaag is die regeling al het geval in België, ook in Duitsland en andere lidstaten. We willen echt niet dat die regeling wordt ondergraven. Een cabine van twee meter op twee is niet de ideale plaats om een weekend door te brengen. Die maatregelen zijn essentieel vanuit sociaal oogpunt en ook vanuit het oogpunt van de veiligheid op de weg.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). – Panie Przewodniczący! Nasłuchałem się tutaj – muszę przyznać – trochę bajek. Na przykład: pracownik nie śpi w biurze, ale w domu. Tylko że pracownik nie pilnuje ciężarówki i ładunku, a kierowca musi pilnować. Niech Pani pójdzie do Calais – w swoim państwie, we Francji – i zobaczy, czy tam może sobie kierowca po prostu pójść do hotelu.

Druga uwaga. Ktoś powiedział, że zarabia rocznie kilkadziesiąt euro. W Polsce kierowcy zarabiają między 1 400 a 2 000 euro miesięcznie.

Trzecia uwaga. Ja rozumiem, że tak się bardzo sympatycznie mówi „ta sama płaca za tę samą pracę”. Dobrze, Pani Komisarz, w takim razie i te same stawki. Dlaczego w Niemczech firma niemiecka dostaje 2 euro, firma polska – 1,60 euro? Proszę bardzo, te same stawki za tonokilometr w Niemczech czy we Francji i będziemy mówić „ta sama praca, ta sama płaca”. Powinniśmy poprzeć sprawozdanie i kompromisy pani Kyllönen, która wykonała wspaniałą robotę. Ja jej za to dziękuję i gratuluję.

 
  
MPphoto
 

  Ivica Tolić (PPE). – Poštovani predsjedavajući, prije svega želim odati priznanje izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni koji su radili na paketu mobilnosti.

Podržavam postignute kompromise te ih ocjenjujem jako dobrima uzimajući u obzir kompleksnost teme.

Vrlo je važno da tržište rada bude uređeno na odgovarajući način i da se prepoznaju sva pravila koja je potrebno zaštititi kod upućenih radnika, uključujući minimalnu plaću, ali ako bi se Direktivom o upućenim radnicima obuhvatile transportne operacije osim same kabotaže, time bi se dovela u pitanje pravna sigurnost osoba koje žele obavljati svoju registriranu djelatnost.

Iako je Europska unija zajednica, normalno je da svaka zemlja želi zaštititi svoj teritorij i očuvati konkurentnost svojih poduzeća, međutim nije prihvatljivo da to rezultira ograničavanjem poduzetničkih sloboda drugih članica.

Što se tiče kabotaže, smatram da se trenutnim prijedlogom postiže glavna svrha, tj. izbjegavanje praznih vožnji uz zaštitu od narušavanja tržišta države domaćina. Pozivam sve da prihvate ovaj paket mobilnosti.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D). – Monsieur le Président, l’enjeu central de ce paquet «mobilité» est clair, c’est de lutter contre la dégradation continue des conditions de travail désastreuses de millions de chauffeurs routiers.

Accepterons-nous d’autoriser que les chauffeurs routiers passent plus de deux semaines dans leur cabine sans un repos hebdomadaire normal? Accepterons-nous d’autoriser que les chauffeurs de bus puissent conduire douze jours consécutifs sans un repos hebdomadaire? Accepterons-nous de légaliser le repos des chauffeurs dans leur cabine contre l’avis même de la Cour de justice de l’Union européenne? Posez-vous les questions, chers collègues. Accepteriez-vous de dormir dans vos bureaux après une journée de travail éprouvante? Accepteriez-vous que vos collaborateurs passent leur week-end de repos dans le bureau?

Les chauffeurs routiers sont en colère, et ils ont raison de l’être. Ils sont en colère parce que, bien installés dans leurs sièges confortables, certains députés européens, qui n’ont aucune idée de la dureté du métier de chauffeur routier, osent leur demander de prendre leur repos en cabine et de conduire deux semaines sans aucun repos hebdomadaire normal de 45 heures. Ils ont raison de venir manifester ici pour se battre pour leurs droits. C’est l’avenir de leur profession qui est en jeu.

De telles propositions doivent être combattues ardemment et nous, socialistes et démocrates, ferons tout pour faire que des mesures qui améliorent les droits de tous les travailleurs soient adoptées.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). – Herr Präsident! Unser Ziel bei der morgigen Abstimmung sollte es sein, einen ausgewogenen Kompromiss zu finden, der zum einen die europäischen Fahrer im Straßengüterverkehr schützt und zum anderen den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union auch weiterhin möglich macht. Wir sollten uns dabei auch nicht von nationalen Interessen oder gar protektionistischen Gedanken leiten lassen. Zu starke Einschränkungen im internationalen Transport würden die Logistikprozesse langsamer und teurer machen, einen hohen bürokratischen Aufwand für die Unternehmen bedeuten und letztendlich den freien Warenverkehr hemmen. Es ist eine Reihe von Änderungsanträgen dabei, die diesen Kompromiss suchen, und ich hoffe, dass die morgen auch Unterstützung finden.

Ich will aber auch ausdrücklich sagen: Busverkehr ist Busverkehr, und Lkw-Verkehr ist Lkw-Verkehr. Ich finde es gut, dass wir jetzt den Versuch machen, die Dinge voneinander zu trennen. Und wir sollten auch aufpassen, dass wir dort, wo wir internationalen Transport meinen, den auch adressieren und nicht plötzlich die Handwerker treffen. Ich hoffe, dass diese Ausnahmen Unterstützung finden.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Țapardel (S&D). – Dragi colegi, pachetul privind mobilitatea ridică întrebări legitime cu privire la impactul asupra pieței europene a transporturilor. În calitate de for legiuitor, ne revine însă răspunderea de a crea o legislație care să protejeze interesele întregului bloc comunitar, nu doar ale statelor occidentale. Consider că mandatul dat în Comisia TRAN nu este perfect, dar este unul legitim și echilibrat, care răspunde realităților de pe piața europeană a transporturilor.

Includerea transportului internațional, un sector hipermobil, sub Directiva privind detașarea lucrătorilor va crea poveri administrative și economice care ar duce la falimentul mai multor companii din est. Sute de mii de locuri de muncă vor fi pierdute.

În ceea ce privește cabotajul, consider că reducerea timpilor acestuia va conduce la distorsionarea pieței în avantajul companiilor din vest, ceea ce este inacceptabil. Este esențial să respectăm timpii de odihnă, însă nu cred că trebuie să impunem locația în care șoferii să se odihnească sau obligativitatea întoarcerii camionului, care nu este o resursă umană, la trei săptămâni acasă. Susțin însă o agenție europeană pentru transportul rutier.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков (PPE). – г-н Председател, г-жо Комисар, вече дори не става въпрос за транспорт. Става въпрос за това, че с гласът си утре, този Парламент ще покаже накъде се е запътил Европейският съюз. Към основни ценности, за които е създаден, като единния пазар, като свободното движение на хора и на стоки или по друг път – към насаждане на протекционизъм и ограничаване на свободната инициатива.

Ако изберем втория път и не последваме постигнатото споразумение в Комисия по транспорт, посланието за всички хора ще е ясно. Днес е международният транспорт, утре може да бъде всичко останало, Шенген, Еврозона. Има единен пазар, ама само за някои държави членки, каквито ние решим тук.

Аз няма да участвам в това и няма да дам гласът си за създаването на нова желязна завеса. Да посегнем на цял бранш, само защото фирмите в него са регистрирани прекалено на Изток, прекалено на Север или в периферията на Европейския съюз. Призовавам всички колеги да не допускаме тази грешка и утре да подкрепим изключването на международните шофьори от Директивата за командировани работници и подкрепим постигнатото в комисията по транспорт.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). –Herr talman! Fru kommissionär! Vi befinner oss i ett vägskäl, ska vägtransporterna i EU vara undantagna från de schyssta villkor för arbetstagare som vi driver på andra områden? Tål chaufförer av tung trafik mer än alla andra? Naturligtvis inte.

Vi kan inte ha ett EU där kapplöpningen neråt med pressade priser, ovärdiga arbetsmiljöer och dumpade löner ska vara normen. Samtidigt måste vi ju garantera såväl chaufförernas som allas vår säkerhet längs vägarna. Att de inte sätts före enskilda företag som vill utnyttja människor till att köra flera veckor i sträck, boende i sina lastbilar, utan rimlig vila: så kan vi inte ha det.

Och så skulle också min vän och kollega EU-parlamentarikern Jens Nilsson, som avled för kort tid sedan, har formulerat det om han hade varit här: så kan vi inte ha det.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, l’Union européenne s’est construite sur la base de la coopération permanente entre les États, entre les citoyens et entre les acteurs économiques.

Mais que voit-on aujourd’hui?

Alors que notre unité n’a jamais été autant nécessaire pour faire face à l’instabilité mondiale grandissante, les clivages au sein même de l’Europe n’ont jamais été aussi nombreux.

Le transport routier caractérise bien cette situation. Pour la France, ce sont plus de 30 000 entreprises, près de 400 000 emplois, qui se retrouvent en concurrence déloyale avec des transporteurs étrangers, pourtant eux-mêmes européens.

Avec ces textes sur le paquet mobilité, nous partions d’une vision voulant plus de libéralisation au moment même où l’on attend de nous que des règles plus justes soient mises en œuvre.

C’est pourquoi nous nous opposerons à tout texte qui ne viendrait pas améliorer une situation ou qui renforcerait la concurrence déloyale, ou encore qui ne permettrait pas aux chauffeurs de travailler dans des conditions plus décentes et plus équitables.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). – Mr President, I would like to make three points in my one minute, so I am going to speak quickly. Firstly, on the procedural question: the cabotage issue was dealt with conclusively in the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) and in the Committee on Transport and Tourism (TRAN). There is a real consensus on cabotage. I appeal to Members of this House: do not vandalise what was a good piece of agreement and negotiation as vindication for other elements of this package which you might not agree with. Where we do agree, leave it alone and let the agreement be.

Secondly, on the substantive issues: just to note, these are really serious issues – low pay, dangerous lacks of rest time, people working weeks and months away from home. Let us take in good faith that we all here want to solve those issues, and what we differ on perhaps is how to do that and the speed at which we do it because of where we come from.

As I seem to have longer than I thought, I could perhaps make my third point, which is just to say that we have not [...] (The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Nesprejemljivo je, v kakšnih razmerah delajo vozniki, ne vedno, ampak zelo pogosto, zato potrebujemo jasna pravila, ki jih bodo zaščitila. Jasno pa je tudi, da transportni sektor ne more imeti zaradi svoje specifike popolnoma enakih pravil kot drugi sektorji.

Vendar moramo biti pri tem seveda tudi previdni. Preveč stroga pravila bi namreč dosegla ravno nasprotni učinek. Ti vozniki bi lahko ostali brez dela.

Posebej me skrbi, da bi pod krinko zaščite voznikov na prefinjen način vplivali na zmanjšanje konkurence. Dejstvo je, da bo za transportna podjetja iz vzhodne Evrope to velik zalogaj.

Torej imamo moj odločen „da” večji zaščiti zaposlenih in prav tako odločen „ne” protekcionizmu. Menim, da je ta kompromis, ki ga imamo na mizi in ki so ga dosegli v odboru, dober in odpravlja vse te pomisleke.

 
  
MPphoto
 

  Emilian Pavel (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, vreau să spun că raportorii din Comisia TRAN au făcut o treabă foarte bună și vreau să mă alătur aici colegului meu, care a spus să nu vandalizăm cabotajul. Eu spun: haideți să nu vandalizăm acest pachet din TRAN, care acoperă totuși prioritățile ambelor părți (dacă trebuie să vorbim de două părți)!

Se încearcă aici inducerea în eroare a unor colegi prin faptul că modelul TRAN sau compromisul din TRAN ar fi unul care permite aceste practici nelegale, despre care se vorbea. Complet greșit, dragi colegi. Se mai spune că sunt companii care practică salarii mici, care nu protejează angajații. Aceste companii sunt exact din vestul Europei și practică prin subsidiare la noi, în țările periferice, aceste metode. Pe aceia trebuie să îi atacăm și trebuie să îi protejăm pe cei din IMM-uri, care încearcă să corespundă legislației actuale.

Nu uitați, dragi colegi: suntem toți în Europa și nu ne trebuie granițe suplimentare, ne trebuie granițe mai puține.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já velmi oceňuji kompromisní návrh výboru TRAN a vyzývám k jeho podpoře. Považuji jej za velmi vyvážený, a to jak z hlediska sociální ochrany řidičů, tak také z hlediska zachování volného pohybu služeb. Tento kompromis v mnoha ohledech zlepšuje sociální ochranu řidičů, například po týdenní pracovní době řidiči mají nárok na odpočinek mimo kabinu a budou ho moci trávit jen výjimečně v kabině, pokud je parkoviště dostatečně vybavené. Nejde jen o pohodlí, ale jde také o bezpečnost na silnicích. Transparentnost a vymahatelnost těchto nových pravidel by měla být zajištěna urychlením povinného používání chytrých tachografů od roku 2022.

Dámy a pánové, vynětí dopravního sektoru ze směrnice o vysílání pracovníků je zásadní změna, která má zabránit vzniku nových administrativních bariér. A pokud nám jde skutečně o budování volného pohybu služeb a pracovníků, pak bychom měli tento kompromis podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Herr Präsident! Frau Regner hat vorhin gesagt, dass die Fahrer auch 15 Stunden fahren müssen. Später hat sie dann zugegeben, dass das schon nach heutigen Gesetzen verboten ist, aber in Wirklichkeit trotzdem geschieht. Aber da geht es doch nur darum, dass eben die Polizei in den westlichen Ländern nicht in der Lage ist, dieses Fahrverbot, das es heute schon gibt, durchzusetzen. Deswegen sind die Argumente scheinheilig, dass wir neue Regeln, neue Gesetze, neue Richtlinien brauchen, wenn wir schon die heutigen, die existierenden nicht einhalten können. Hier geht es nicht um den Schutz der Fahrer oder um den Schutz der Arbeiter, die von Osteuropa nach Westeuropa kommen. Hier geht es um den Schutz der eigenen Märkte, und das finde ich völlig unkorrekt und sehr scheinheilig.

Wenn die Abgeordneten wirklich die Menschen schützen möchten, dann würden sie verlangen, dass ein Industriearbeiter in der Slowakei bei Volkswagen genauso viel verdient wie ein Industriearbeiter in Deutschland, der bei Volkswagen arbeitet. Aber das wollen sie ja nicht.

 
  
 

Intervenții la cerere

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE). – Monsieur le Président, je ne vais pas surprendre mes collègues du PPE en rappelant que mon inspiration est le Social Paper, la position sociale du groupe PPE et c’est pour cela que je suivrai plutôt les résultats de la commission de l’emploi et des affaires sociales et non pas ceux de la commission des transports et du tourisme.

Je pense que l’Europe doit s’acheminer vers un mieux—disant social et non vers un moins—disant social, comme c’est malheureusement trop souvent le cas. Et je pense qu’en tant que petit-fils et arrière-petit-fils de ce que l’on appelait, à l’époque, un camionneur, je manquerais à mon devoir de mémoire envers lui si je prenais une position différente de celle que je m’apprête à prendre.

Donc, j’incite, mais je sais que l’ensemble de mes collègues de la délégation française au sein du PPE auront la même position, à soutenir les textes issus de la commission de l’emploi et des affaires sociales et non pas ceux qui sont issus de la commission des transports et du tourisme.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal pacchetto "mobilità" viene fuori l'immagine di un'Europa senza futuro, divisa e sorda alle richieste di equità e di aiuto di migliaia di imprenditori e lavoratori del settore del trasporto merci.

La commissione TRAN ha votato contro l'estensione del principio "stessa paga per lo stesso lavoro" nelle attività di cabotaggio stradale anche ai trasporti internazionali, che quindi restano completamente soggetti alle retribuzioni del paese in cui è assunto l'autista, favorendo il dumping sociale e la concorrenza sleale delle imprese.

Anche le regole sui tempi di riposo dei conducenti, ritorno a casa o in un altro luogo a loro scelta, almeno una volta ogni tre settimane, non possono essere considerate sufficientemente stringenti. Il pacchetto "mobilità", riducendo i tempi di riposo, aumenta di fatto quelli di guida degli autisti di camion e autobus a lunga percorrenza e peggiora le condizioni di distacco transnazionale.

È dunque lampante il drammatico impatto che potrebbe avere il pacchetto sulla sicurezza stradale nella vita reale.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señor presidente, voy a repetir nuevamente que lo que tenemos entre manos, con parte del paquete de movilidad, son las condiciones laborales de uno de los sectores más precarios de la Unión Europea. Y podemos mejorarlas o empeorarlas. Esto es precisamente lo que vamos a votar mañana. Quienes trabajan en este sector lo hacen cobrando salarios cada día más bajos, alejados del principio de «A igual trabajo, igual salario». ¡Y qué hablar del resto de sus condiciones!

Estos trabajadores duermen en las cabinas, apenas dos metros cuadrados, situadas encima de los motores de camiones que llevan horas circulando. ¿Han intentado ustedes descansar en lugares así, a temperaturas absolutamente insoportables?

La fatiga que sufren estos trabajadores implica un problema de salud laboral, pero también de seguridad vial. Piensen en la potencia y en la envergadura de un tráiler de tres ejes. Todo esto, seguridad y condiciones laborales, no se corrige con mayor flexibilidad en los tiempos de conducción y descanso.

Escuchen a los trabajadores y a sus sindicatos. Puede parecer increíble, pero ellos son expertos en la materia.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo ha domani un'opportunità storica per determinare le sorti dell'autotrasporto europeo.

La posta in gioco è ovviamente molto alta: parliamo delle condizioni inaccettabili in cui gli autotrasportatori europei sono costretti a lavorare, trascorrendo la loro intera vita su un camion, lontano da casa. Migliaia di persone costrette a mangiare, dormire e vivere di fatto su un mezzo in un continuo viaggio itinerante per tutta l'Europa, senza avere la possibilità di programmare una propria vita personale al di fuori del proprio lavoro. Una vera e propria moderna schiavitù.

Mi domando come sia possibile che l'Aula sia addirittura divisa e non si schieri all'unisono a difesa della categoria e contro il dumping sociale, nonché contro la continua concorrenza sleale che sta costringendo sempre più imprese a chiudere l'attività.

Domani quest'Aula avrà un'occasione unica per ripristinare la dignità del lavoro dell'autotrasporto. In mancanza, il ricordo di questo fallimento resterà impresso nella memoria di questa legislatura.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, chiar dacă suntem puțini aici, vreau să spun următorul lucru: eu nu sunt mulțumită de compromisurile la care am ajuns la TRAN, dar este soluția pe care o putem avea acum să mergem cu tot pachetul. Ce înseamnă să mergem cu un singur raport? Înseamnă un dezastru și credeți-mă. Haideți să nu mai fim populiști! Toți ne gândim la lucrători, dar haideți să ne gândim pe termen lung! Ce înseamnă falimentarea unor companii din foarte multe state? Ce înseamnă falimentarea unor IMM-uri? Lipsa unor locuri de muncă. Și ce se întâmplă cu acei șoferi? Vor fi angajați de căsuțele poștale și vor fi plătiți tot la fel de prost ca și acum, da?

Deci, hai să nu mai fim lupul moralist! Eu propun ca mâine să votăm acest pachet sau, dacă nu, respingem în bloc și o luăm de la capăt, doamnă comisar. Nu se poate să fragmentăm piața, nu se poate să nu avem o concurență și o competiție, nu se poate să nu ținem cont de subsidiaritate. Salariile sunt subsidiaritate. Dumping fac companiile din vest când angajează din est și stau acolo și plătesc la salariile din est.

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank everyone for this very fruitful and very dynamic debate. We have taken very good note of your comments and I would like to react to a few of them.

First, I hope I have already made it very clear that the Commission does not support the exclusion of international services from posting rules entirely. However, these rules have to be applied taking into account the highly mobile nature of the sector and need to be implemented in a proportional manner.

Any extreme proposal would be contrary to the objectives of the EU laws and principles. This is why the Commission proposed introducing a three-day threshold for cumulative presence of drivers in a month. It would allow proper protection of drivers while avoiding unnecessary administrative burdens.

Application of posting crews to international service from the first hour would, on the contrary, create red tape without real benefits for drivers. It would simply be unenforceable. Please keep in mind that thresholds already exist in the Posting Directive for other sectors which are less mobile.

Next, yes, you are right, drivers are not second-class and that is why a balanced approach to the issues on the table is essential – a balanced approach. Neither of the proposals leads to exploitation. On the contrary, they lead to fairness and enforcement that rewards those that want to play the game within the law.

Please keep in mind that we have been focusing our debate today only on the three remaining issues but there are many measures on which there is a broad consensus within this House, but also among Member States and between social partners. Like you, we have been consulting – unions, hauliers, operators, Member States and other associations. We should not forget the large number of improvements for the functioning of the transport market, for drivers’ working conditions, for better enforcement as well as for simplification through four levels of digitalisation.

I respect the very diversified views and different points of view from different stakeholders in this House. But now it is time to come together and find a way forward that will lead to the conclusion of this file. And we can only do that if we really sincerely engage and understand that we cannot stay fixed on our own position and not move.

Whatever the deal is, it must make the rules proportionate, enforceable and transparent. This will help to restore trust and to ensure the smooth functioning of the internal road transport market. What is at stake here is the fairness and the competitiveness of a vital sector of our economy, but also the credibility of our institutions. I hope we have learned from past experience. Inaction can only fuel populism and be destructive. So please bring all your wisdom to the negotiating table, so that we can find a reasonable agreement before the next European elections.

I am very much looking forward to your positive vote tomorrow and a possibility to engage as soon as possible in a trilogue and deliver on these files.

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen, Rapporteur. – Mr President, thank you for this fruitful discussion. It has been eye opening. I am quite sad that this ‘same salary for the same job’ does not happen in this House, either. Not the same salary for staff, trainees and APAs; not the same salary and equal rest time for translators; not the same taxpaying for each Member State by MEPs, so maybe before the next election this will change.

Tomorrow, with TRAN’s solution, we can stop the practice of nomadic drivers in a way that ensures that the driver knows his or her salary beforehand. We can ensure effective enforcement of the posting rules in a way that promotes socially responsible behaviour by all actors in the whole delivery chain. The proper functioning of the internal market needs smart and enforceable common rules. The companies who operate on those markets need to know that they can follow the rules. The workers need the companies to have a job, starting from the driver, transport company, consigner, distributor, consignee, producer and, in the end, even the consumer.

We need to know the effects on the whole chain, and actually the legislation which we have built in the Committee on Transport and Tourism is a position which we have checked in this whole chain. We are not just politicians running for the next election, but also responsible legislators, so don’t forget that when you are pushing the button tomorrow. Vote for the TRAN Committee report. It is a balanced solution.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug, Rapporteur. – Mr President, I think everything has been said. It is not necessary to discuss once again all the details and all the contents, but I can tell you that tomorrow is important because we have to solve this issue of nomadic drivers; these kinds of Wild West operations must be solved.

Second, no protectionism within the European Union. Third, the level playing field must be ensured and guaranteed. Fourth, we have to prevent this social dumping. All three dossiers, all of them, each of them, will provide this in a good way, but it depends on the details. I think the details are very spread within this Parliament; there are positions from east to west and from north to south, but in the end I think it goes in the right direction when we support the drivers through a good, proper life for the drivers and giving them and guaranteeing them a good social life also.

For the companies too. We have to secure and we have to guarantee that even the companies, the SMEs, must have the chance to live, must have the chance to earn some money, and not just the big hauliers and the big logistics companies. They should not earn all the money, which is the case at the moment.

The pressure on the sector is very high and I will try tomorrow with my Group to facilitate that a bit more, but I cannot guarantee that this will be, in the end, the situation or the position which could be the best for all colleagues here in the Parliament. I have to thank the Commission and my colleagues as rapporteurs and shadow rapporteurs. Let us vote and see what will come out tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc miercuri, 4 iulie 2018.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. – Przy tak skomplikowanych i złożonych zagadnieniach jak transport międzynarodowy wypracowanie kompromisu, który nie tylko równoważyłby prawa i obowiązki każdej ze stron, ale także brał pod uwagę różnice w warunkach pracy, prawa i zwyczaje wszystkich krajów członkowskich, jest niezwykle trudne. Dlatego przy tworzeniu tego prawa nadrzędną zasadą musi być zdrowy rozsądek, a nie partykularne interesy tylko jednej ze stron.

Jestem zdania, że taki właśnie rozsądny kompromis udało się wypracować w Komisji Transportu. Zdecydowanie popieram wyłączenie sektora transportu międzynarodowego z zakresu dyrektywy o delegowaniu pracowników ze względu na unikalny, wysoce mobilny charakter tych operacji. W przeciwnym razie obciążenie administracyjne byłoby ogromne, nieproporcjonalne do teoretycznych korzyści, jakie miałby rzekomo odnieść kierowca. Tylko dobre egzekwowanie istniejących zasad i ewentualne nowe lex specialis może zagwarantować, że firmy transportowe będą mogły nadal świadczyć swoje usługi na wspólnym rynku, a prawa kierowców do odpowiedniej płacy, warunków pracy i wypoczynku będą egzekwowane.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Nem szabad megengedni, hogy az „egyenlő munkáért egyenlő bér” alapelvét a nyugati, protekcionista politikusok kampányfogásként használják az ideiglenesen külföldön dolgozó, versenyképesebb munkavállalók kiszorítására. A fuvarozó-szállítmányozási ágazat versenyképes, modernizált járműparkkal rendelkező magyar cégei is extra kiadásokkal és további, adminisztratív terhekkel szembesülhetnek a vezetési időre, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó követelmények szigorítása miatt. Ha a vezető nem töltheti pihenőidejét a kamion fülkéjében, hanem fizetett szálláshelyen kell megszállnia, akkor nemcsak a sofőrök számára is komfortos kamionok iránti kereslet csappanhat meg, hanem a logisztikai ipar egésze is többletköltségekre készülhet fel a növekvő szállásköltségek és a megváltozó üzemgazdaságossági méret miatt is. Ez várhatóan a többi vállalkozás számára is további költségemelkedést fog jelenteni, mint ahogyan a vásárlók számára is árnövekedést okozhat Európa-szerte.

Eközben hiteles, szakmai adatbázis alapján Németországban, az EU gazdasági-ipari központjában mindössze 13 olyan őrzött és szállást biztosító pihenőhely van, ami alkalmas lenne az új szabályok szerinti pihenőidő eltöltésére és a járművek biztonságos őrzésére, miközben közel 13 millió nagyteljesítményű tehergépjármű fut az EU útjain.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. – Sujuva ja esteetön sisämarkkina on Euroopan talouden perusta. Myös liikenteen osalta on pyrittävä kohti yhtenäistä sisämarkkinaa ja mahdollisimman vapaata liikkuvuutta. Nyt käsiteltävällä liikkuvuuspaketilla pyritään uudistamaan EU:n maanteiden tavaraliikenteen sääntöjä tieliikenteen, lähetettyjen kuljettajien ja kuljettajien lepotaukojen osalta.

On tärkeää puuttua laittomiin käytäntöihin ja tehostaa sääntöjen toimeenpanoa. Olen harmissani siitä, että moni jäsenmaa pyrkii nyt rakentamaan keinotekoisia esteitä vapaalle liikkuvuudelle ja yhtenäiselle sisämarkkinalle. Se on väärä suunta. Tavarakuljetuksia on sujuvoitettava, hallinnollista taakkaa vähennettävä ja käytäntöjä selkeyttävä. Kuljettajien sosiaalisista oikeuksista tulee huolehtia paremman valvonnan ja jäsenmaiden tehostetun yhteistyön kautta. Vastuuta ei voi vierittää kuljettajalle vaan se kuuluu kuljetusyritykselle.

Valitettavasti täytyy todeta, että näissä direktiiveissä on aivan liian vähän huomioitu digitaalisuuden ja automatisaation tuomat muutokset liikenteeseen. Automatisaatio tulee vaikuttamaan esimerkiksi kuljettajien työhön merkittävästi ja nykymuotoinen jäykkä työ- ja lepoaikojen sääntely voi tuoda aikamoisia esteitä työn järkevään organisointiin ja logistiikan suunnitteluun jatkossa. Jatkotyössä pitäisi ottaa huomattavasti innovatiivisempi ote. Tärkeää olisi keskittyä digitaalisten kuljetustilausjärjestelmien edistämiseen. Tilausjärjestelmien digitalisointi edistää palvelujen saatavuutta läpi sisämarkkinoiden, lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja helpottaa valvontaa.

Liikenne tuottaa viidenneksen päästöistä ja liikennemäärien ennustetaan tulevaisuudessa merkittävästi kasvavan. Samaan aikaan kun päästöjä on muilla sektoreilla saatu leikattua, liikennesektorilla ne ovat vain kasvaneet. Koko kuljetusketjun ympäristöystävällisyyttä ja tehokkuutta on tuntuvasti lisättävä. Tavarakuljetuksissa pitää välttää tyhjiä tai puolityhjiä kuljetuksia.

 

19. Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice—President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, first of all, let me thank Parliament for its continued monitoring of the situation in Venezuela. The recent visit of the European Parliament delegation to Colombia’s and Brazil’s regions bordering Venezuela raised the visibility of the situation of many thousands of Venezuelans fleeing their country.

I saw that situation with my own eyes when I visited Colombia, in particular Cúcuta on the border between Colombia and Venezuela, three months ago. Frankly, what I saw in Cúcuta was dramatic, and heart-breaking because it could so easily have been avoided. But the crisis does not stop there. The number of Venezuelans fleeing to countries in the region is growing rapidly. They are fleeing to Brazil and Colombia, where almost a million Venezuelans have fled over the past two years, and also to Peru, which has received around 400 000 Venezuelans. Venezuelans are also fleeing to Ecuador and the Caribbean countries, including the EU Overseas Countries and Territories. According to the UN High Commission for Refugees (UNHCR), since 2014 more than 2 million Venezuelans have left their country. More than 60% of them are currently in an irregular situation.

All countries in the region are showing great solidarity in a challenging situation. We will stand by them to support their hospitality and to help them provide healthcare, education, housing and security for Venezuelan refugees.

Unfortunately, there is still no solution in sight to the crisis in Venezuela – this is the hard reality on the ground – a crisis which is first and foremost a political crisis but one which also has serious economic and social consequences.

The destabilising effects on the region cannot be ignored. Several international bodies, including the UNHCR, have already made appeals for supplementary assistance. As a consequence, the European Union – all of us – stepped up our support to Venezuelans and their host communities, in order to alleviate their most pressing needs, starting with food and health services. We mobilised our humanitarian and cooperation instruments for an amount of EUR 35 million. Over half of it is being spent to address food security, water, sanitation and hygiene within Venezuela, but there is also support for the socio-economic inclusion of migrants in neighbouring countries and, at the same time, for host communities.

EUR 5 million will be allocated to humanitarian aid for health assistance, food, water and protection for the most vulnerable people, mostly inside Venezuela because the situation in Venezuela remains really dramatic. Another EUR 5 million will aim to reduce social tensions and violence and to protect people displaced by the crisis. An additional EUR 7 million can be used for other humanitarian requirements, but we intend to use part of this amount for cooperation on migration issues in other countries in the region.

We Europeans feel strongly for the people of Venezuela. We feel their pain and their aspiration to put their country back on track. We are continuing to aim at a peaceful, constitutional and democratic solution to the crisis, ensuring that the rule of law and human rights are upheld. We also expect that Venezuelans will be guaranteed better living conditions so that they do not need to leave their homes.

The Council of the European Union called on 28 May for fresh democratic presidential elections – elections that should be free and fair and should respect constitutional rules. Unfortunately, new additional and targeted restrictive measures were adopted last week.

Our objective as the European Union is that Venezuelan citizens should have the right to express their political will through a democratic, transparent process, so they can take the future of their country into their own hands. This is the most important democratic right.

We believe that regional engagement has an important role to play to facilitate and accompany a negotiated solution to the crisis. I discussed the need for such regional solutions with President Santos in Bogotá during my visit in March.

As you also know, High Representative Federica Mogherini personally met with the Foreign Minister, the President of the National Assembly and representatives of the main opposition parties. We will continue, together with our partners, to monitor any development and we will calibrate future actions in the light of the evolution of the situation.

This crisis is man-made, there is nothing inevitable about it. A political solution is possible, and so is a better future for all people of Venezuela. It is time for all sides, and particularly the Government of Venezuela, to engage seriously in moving towards a shared solution. This is the only way.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, señor comisario, la crisis humanitaria es devastadora en Cúcuta. La respuesta solidaria de Colombia merece el reconocimiento de la Unión y la ayuda de la comunidad internacional. Solos no pueden.

Los colombianos jamás crearían campos de refugiados para sus hermanos venezolanos. Es un desplazamiento masivo de población desesperada con cuatro características: retorno, destino, pendular y de tránsito ⸺son flujos mixtos⸺.

Han creado un registro, una tarjeta de movilidad fronteriza y un permiso especial de permanencia; son instrumentos útiles de emergencia administrativa para ordenar las ayudas.

2 200 kilómetros de frontera y solo siete puestos fronterizos, pero cruzan por más de 250 trochas. Ahí aún queda la guerrilla y muchas bandas criminales: extorsión y abusos.

Más de dos millones de personas han abandonado Venezuela: 820 000 están en Colombia. Solos no pueden. Los colombianos no pueden solos. Todos afirman que la situación humanitaria va a empeorar. La Unión, señor comisario, tiene que incrementar su ayuda liberando fondos de emergencia.

Reclamamos un corredor humanitario. Reclamamos el fin de las violaciones de los derechos humanos y el restablecimiento de las libertades de prensa, expresión y reunión. Reclamamos elecciones libres nuevas y urgentemente. Y también queremos que de ellas derive un gobierno democrático que aborde la crisis y emprenda la reconciliación nacional.

 
  
  

Elnökváltás: JÁRÓKA LÍVIA
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, Senhor Comissário, Caros Colegas, estive, na semana passada, no Brasil. Como sabem, uma delegação deslocou-se à Colômbia e outra ao Brasil.

A situação no Brasil não tem a dimensão da situação na Colômbia, o número de refugiados ou de migrantes é substancialmente menor, mas não deixa de ser uma situação particularmente grave, por uma razão muito simples: o estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela é o estado de Roraima, é um dos Estados mais pobres do Brasil e é um estado que está separado do resto do território brasileiro pelo sistema amazónico. As pessoas que chegam a Roraima têm muitas dificuldades em transitar