Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 10 септември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 17.Внасяне на документи: вж. протокола
 18.Ред на работа
 19.Европейски корпус за солидарност (разискване)
 20.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел (разискване)
 21.Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (разискване)
 22.Специфични мерки за Гърция (разискване)
 23.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (разискване)
 24.Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (кратко представяне)
 25.Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (кратко представяне)
 26.Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (кратко представяне)
 27.Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (кратко представяне)
 28.Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (кратко представяне)
 29.Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (кратко представяне)
 30.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 31.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 32.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (536 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2814 kb)
Последно осъвременяване: 9 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност