Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 10. september 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 9.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (vt protokoll)
 10.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 15.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 17.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 18.Tööplaan
 19.Euroopa solidaarsuskorpus (arutelu)
 20.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk (arutelu)
 21.ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (arutelu)
 22.Kreeka erimeetmed (arutelu)
 23.ELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele (arutelu)
 24.Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (lühiettekanne)
 25.Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (lühiettekanne)
 26.ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (lühiettekanne)
 27.Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (lühiettekanne)
 28.Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides (lühiettekanne)
 29.Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (lühiettekanne)
 30.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 31.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 32.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (536 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2814 kb)
Viimane päevakajastamine: 9. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika