Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 11 септември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разискване с участието на министър - председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа (разискване)
 3.Тържествено заседание - Ливан
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Проверка на пълномощията
 6.Време за гласуване
  6.1.Еквивалентност на полските инспекции, извършвани в Бразилия (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (гласуване)
  6.2.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (гласуване)
  6.3.Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (гласуване)
  6.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  6.6.Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (гласуване)
  6.7.Специфични мерки за Гърция (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (гласуване)
  6.8.Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (гласуване)
  6.9.Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  6.10.Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (гласуване)
  6.11.Европейски корпус за солидарност (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (гласуване)
  6.12.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (гласуване)
  6.13.Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (гласуване)
  6.14.Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (гласуване)
  6.15.Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (A8-0228/2018 - Jill Evans) (гласуване)
  6.16.Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Специфични мерки за Гърция (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Европейски корпус за солидарност (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Положението в Унгария (разискване)
 12.Авторското право в цифровия единен пазар (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността) (одобрение): вж. протокола
 15.Автономни оръжейни системи (разискване)
 16.Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 17.Съобщение на председателството: вж. протокола
 18.Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието (разискване)
 19.Заплахата от разрушаването на Хан ал-Ахмар и други бедуински села (разискване) (разискване)
 20.Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 21.Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него (разискване)
 22.Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (разискване)
 23.Внасяне на документи: вж. протокола
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1150 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5246 kb)
Последно осъвременяване: 6 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност