Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 3.Πανηγυρική συνεδρίαση - Λίβανος
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Έλεγχος της εντολής
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (ψηφοφορία)
  6.2.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (ψηφοφορία)
  6.3.Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (ψηφοφορία)
  6.4.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (ψηφοφορία)
  6.6.Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (ψηφοφορία)
  6.7.Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)
  6.8.Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (ψηφοφορία)
  6.9.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  6.10.Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (ψηφοφορία)
  6.11.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (ψηφοφορία)
  6.12.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (ψηφοφορία)
  6.13.Πρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (ψηφοφορία)
  6.14.Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (ψηφοφορία)
  6.15.Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (A8-0228/2018 - Jill Evans) (ψηφοφορία)
  6.16.Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Η κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 12.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αίτημα διαβούλευσης με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αυτόνομα οπλικά συστήματα (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (συζήτηση)
 17.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λιβύη και στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 19.Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων βεδουίνικων χωριών (συζήτηση) (συζήτηση)
 20.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 21.Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση (συζήτηση)
 22.Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (συζήτηση)
 23.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1150 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5246 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου