Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 11 września 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (debata)
 3.Uroczyste posiedzenie - Liban
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Głosowanie
  6.1.Równoważność inspekcji polowych (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (głosowanie)
  6.2.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (głosowanie)
  6.3.Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (głosowanie)
  6.4.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (głosowanie)
  6.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  6.6.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  6.7.Szczególne środki dla Grecji (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (głosowanie)
  6.8.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (głosowanie)
  6.9.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  6.10.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (głosowanie)
  6.11.Europejski Korpus Solidarności (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (głosowanie)
  6.12.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (głosowanie)
  6.13.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (głosowanie)
  6.14.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (głosowanie)
  6.15.Równość językowa w erze cyfrowej (A8-0228/2018 - Jill Evans) (głosowanie)
  6.16.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Szczególne środki dla Grecji (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Europejski Korpus Solidarności (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Równość językowa w erze cyfrowej (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 12.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (debata)
 13.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 14.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie): patrz protokól
 15.Systemy broni autonomicznej (debata)
 16.Stan stosunków UE-USA (debata)
 17.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 18.Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (debata)
 19.Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (debata) (debata)
 20.Stan stosunków UE-Chiny (debata)
 21.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii (debata)
 22.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (debata)
 23.Składanie dokumentów: patrz protokół
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1150 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5246 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności