Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.H κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  6.2.Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (ψηφοφορία)
  6.4.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) (ψηφοφορία)
  6.5.Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
  6.6.Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (ψηφοφορία)
  6.7.Η κατάσταση στην Ουγγαρία (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (ψηφοφορία)
  6.8.Αυτόνομα οπλικά συστήματα (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (ψηφοφορία)
  6.9.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  6.10.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (A8-0252/2018 - Bas Belder) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Η κατάσταση στην Ουγγαρία (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Αυτόνομα οπλικά συστήματα (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Το μέλλον των συντάξεων: καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 12.Παρουσίαση από το Συμβουλίου της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)
 13.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (συζήτηση)
 14.Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία - Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (συζήτηση)
 17.Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης (συζήτηση)
 18.Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1094 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4944 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου