Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 3.Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 4.Pidulik istung – Montenegro
 5.Istungi jätkamine
 6.Presidentuuri teadaanded
 7.Hääletused
  7.1.Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (hääletus)
  7.2.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  7.3.ELi ja Maroko vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe: Maroko osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (hääletus)
  7.4.ELi ja Kanada lennutranspordileping (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (hääletus)
  7.5.Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamisega liidu tolliterritooriumi hulka (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  7.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (hääletus)
  7.7.Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (hääletus)
  7.8.Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetuse reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (arutelu)
 13.ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist (arutelu)
 14.Olukord Jeemenis (arutelu)
 15.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)
 16.Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine - Käibemaksumäärad (arutelu)
 17.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (arutelu)
 18.Valimisõigusest ilmajätmine ELis (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (912 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4350 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika