Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 3 октомври 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Принципите на правовата държава в Румъния (разискване)
 4.Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на Парламента
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Време за гласуване
  9.1.Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod) (гласуване)
  9.2.ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen) (гласуване)
  9.3.Административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър (A8-0285/2018 - Ivana Maletić) (гласуване)
  9.4.Оценка на здравните технологии (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (гласуване)
  9.5.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (гласуване)
  9.6.Ставки на ДДС (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi) (гласуване)
  9.7.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (B8-0442/2018) (гласуване)
  9.8.Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (B8-0397/2018) (гласуване)
  9.9.Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони (B8-0399/2018) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)
  10.2.Оценка на здравните технологии (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)
  10.3.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)
  10.4.Ставки на ДДС (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi)
  10.5.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (B8-0442/2018)
  10.6.Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (B8-0397/2018)
  10.7.Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони (B8-0399/2018)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите (разискване по актуални въпроси)
 15.Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (разискване)
 16.Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация (разискване)
 17.Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз (разискване)
 18.Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 20.Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и регионалните органи (разискване)
 21.Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС
 22.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Внасяне на документи: вж. протокола
 24.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1009 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4737 kb)
Последно осъвременяване: 9 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност