Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)
 4.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod) (ψηφοφορία)
  9.2.ΦΠΑ: περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  9.3.Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου (A8-0285/2018 - Ivana Maletić) (ψηφοφορία)
  9.4.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (ψηφοφορία)
  9.5.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)
  9.6.Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi) (ψηφοφορία)
  9.7.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (B8-0442/2018) (ψηφοφορία)
  9.8.Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (B8-0397/2018) (ψηφοφορία)
  9.9.Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (B8-0399/2018) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)
  10.2.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)
  10.3.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)
  10.4.Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi)
  10.5.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (B8-0442/2018)
  10.6.Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (B8-0397/2018)
  10.7.Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (B8-0399/2018)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ελάχιστο εισόδημα για μια δίκαιη Ευρώπη: δικαίωμα για τους πολίτες (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 15.Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) (συζήτηση)
 16.Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (συζήτηση)
 17.Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 18.Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ
 22.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1009 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4737 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου