Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Presidente. – Il processo verbale della seduta del 4 ottobre 2018 e i testi approvati sono stati distribuiti.

Vi sono osservazioni?

Dichiaro approvato il processo verbale della seduta del 4 ottobre 2018.

***

 
  
MPphoto
 

  Jean-François Jalkh (ENF). – Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement fondé sur les articles 9 et 150 qui concernent les procédures de levée d’immunité d’un député.

Au niveau de la commission des affaires juridiques, rien n’est fait pour, premièrement, l’établissement d’un procès-verbal d’audition du député concerné; deuxièmement, l’établissement ou l’enregistrement d’une éventuelle note de plaidoirie ou de défense déposée par le député concerné ni des pièces éventuellement déposées devant la commission par ledit député; troisièmement, permettre au député concerné d’avoir connaissance, avant son audition, du projet de rapport sur la levée de son immunité puisque celui-ci est établi après; quatrièmement, permettre au député de modifier ledit projet de rapport une fois qu’il l’a reçu.

L’article 150 du règlement ne permet pas davantage au député concerné de se défendre devant ses pairs.

Cette semaine, notre collègue Nicolas Bay n’aura que deux minutes pour tenter d’exposer la défense de M. Briois en séance plénière, tout ceci en violation de la charte des droits fondamentaux, articles 41, 42, 47 et 48, et de la convention européenne des droits de l’homme, article 6, qui consacre le droit pour toute personne à être entendue. En effet, l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, qui est consacré comme principe général du droit communautaire, est en effet applicable dès lors qu’est en jeu une contestation sur les droits et obligations de caractère civil ou une accusation en matière pénale.

Je vous demande donc – et c’est ma conclusion – de permettre à notre collègue, Steve Briois, de pouvoir se défendre personnellement devant notre assemblée lorsqu’interviendra le débat sollicité par le groupe ENL sur la demande de levée de son immunité parlementaire.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Le regole sono chiare e sono sempre state scrupolosamente seguite per tutti. I deputati sono ascoltati in commissione JURI per quanto riguarda le immunità.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei portare alla Sua attenzione e all'attenzione di tutta l'Aula il fatto che venerdì scorso il presidente della televisione pubblica italiana, il signor Marcello Foa, ha dichiarato in un'intervista a un giornale israeliano la seguente frase, che "Soros ha finanziato un numero enorme di membri del Parlamento europeo, inclusa l'intera delegazione del Partito Democratico di centrosinistra italiano".

Per quanto ci riguarda, come deputati del Partito Democratico faremo i passi che dobbiamo fare verso l'autorità giudiziaria per portare in giudizio per queste affermazioni il presidente Foa. Tuttavia, Presidente, io penso che in queste affermazioni non si leda soltanto l'onorabilità e l'integrità di alcuni membri di quest'Aula, bensì la dignità e il ruolo di questo Parlamento e mi auguro che Lei, signor Presidente, vorrà difendere questa dignità e questo ruolo.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου