Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 7.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Ред на работа
 13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) - 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (разискване)
 14.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (разискване)
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 16.Качество на водите, предназначени за консумация от човека (разискване)
 17.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)
 18.Заетост и социални политики в еврозоната (кратко представяне)
 19.Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (548 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2823 kb)
Последно осъвременяване: 12 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност