Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 24 октомври 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 7.Внасяне на документи: вж. протокола
 8.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2018 г. (разискване)
 9.Изявление на председателството
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Време за гласуване
  11.1.Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  11.2.Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  11.3.Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (гласуване)
  11.4.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели (гласуване)
  11.5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (гласуване)
  11.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0300/2018 - Marco Valli) (гласуване)
  11.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  11.8.Подкрепа за структурните реформи в държавите членки (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (гласуване)
  11.9.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (гласуване)
  11.10.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (гласуване)
  11.11.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (гласуване)
  11.12.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (гласуване)
  11.13.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (гласуване)
  11.14.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (гласуване)
  11.15.Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (гласуване)
  11.16.Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (гласуване)
  11.17.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (гласуване)
  11.18.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (гласуване)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Обяснение на вот
  13.1.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 17.Оценка на Договора от Лисабон (разискване по актуални въпроси)
 18.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 г. (разискване)
 19.Внос на движими културни ценности (разискване)
 20.Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба - Ветеринарномедицински продукти - Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (разискване)
 21.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (разискване)
 22.Състав на делегациите: вж. протокола
 23.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (разискване)
 24.Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (разискване)
 25.Сериозна липса на изпълнение на Регламента на ЕС Reach и използване в ЕС на химикали, върху които не са извършени тестове (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1047 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4959 kb)
Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност