Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2018 (συζήτηση)
 9.Δηλώσεις της Προεδρίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  11.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Sophie Montel (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  11.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  11.4.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  11.5.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  11.6.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0300/2018 - Marco Valli) (ψηφοφορία)
  11.7.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  11.8.Στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (ψηφοφορία)
  11.9.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (ψηφοφορία)
  11.10.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (ψηφοφορία)
  11.11.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (ψηφοφορία)
  11.12.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (ψηφοφορία)
  11.13.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  11.14.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  11.15.Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (ψηφοφορία)
  11.16.Eναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (ψηφοφορία)
  11.17.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ανανέωση της άδειας για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (ψηφοφορία)
  11.18.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Άδεια για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (ψηφοφορία)
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αξιολόγηση της Συνθήκης της Λισαβόνας (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 18.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2017 (συζήτηση)
 19.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (συζήτηση)
 20.Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση - Κτηνιατρικά φάρμακα - Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών (συζήτηση)
 21.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 24.Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (συζήτηση)
 25.Σοβαρή έλλειψη εφαρμογής του κανονισμού Reach της ΕΕ και η χρήση μη δοκιμασμένων χημικών ουσιών στην ΕΕ (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1047 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4959 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου