Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 7.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8.Euroopa Ülemkogu 17.-18. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 9.Presidentuuri avaldused
 10.Istungi jätkamine
 11.Hääletused
  11.1.Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  11.2.Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  11.3.Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (hääletus)
  11.4.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  11.5.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (hääletus)
  11.6.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0300/2018 - Marco Valli) (hääletus)
  11.7.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  11.8.Liikmesriikide struktuurireformide toetamine (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (hääletus)
  11.9.Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (hääletus)
  11.10.DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (hääletus)
  11.11.Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Horvaatias (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (hääletus)
  11.12.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hääletus)
  11.13.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (hääletus)
  11.14.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (hääletus)
  11.15.Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (hääletus)
  11.16.Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (hääletus)
  11.17.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisi NK603 × MON 810 loa pikendamine (B8-0490/2018) (hääletus)
  11.18.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (hääletus)
 12.Istungi jätkamine
 13.Selgitused hääletuse kohta
  13.1.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Lissaboni lepingu hindamine (temaatiline arutelu)
 18.Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus (arutelu)
 19.Kultuuriväärtuste import (arutelu)
 20.Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve - Veterinaarravimid - Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine (arutelu)
 21.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (arutelu)
 22.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 23.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (arutelu)
 24.Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (arutelu)
 25.Tõsised lüngad Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH rakendamises ning testimata kemikaalide kasutamine ELis (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1047 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4959 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika