Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 24 oktober 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018 (debatt)
 9.Uttalanden av talmannen
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Omröstning
  11.1.Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  11.2.Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  11.3.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (omröstning)
  11.4.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (omröstning)
  11.5.Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (omröstning)
  11.6.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0300/2018 - Marco Valli) (omröstning)
  11.7.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  11.8.Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (omröstning)
  11.9.Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (omröstning)
  11.10.Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (omröstning)
  11.11.Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (omröstning)
  11.12.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (omröstning)
  11.13.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (omröstning)
  11.14.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (omröstning)
  11.15.Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (omröstning)
  11.16.Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (omröstning)
  11.17.Invändning enligt artikel 106: Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (omröstning)
  11.18.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (omröstning)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Röstförklaringar
  13.1.Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 17.Utvärdering av Lissabonfördraget (debatt om en aktuell fråga)
 18.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2017 (debatt)
 19.Import av kulturföremål (debatt)
 20.Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel - Veterinärmedicinska läkemedel - Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel (debatt)
 21.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (debatt)
 22.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 23.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (debatt)
 24.Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (debatt)
 25.Allvarliga brister i genomförandet av Reach-förordningen och användningen av icke testade kemikalier i EU (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1047 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4959 kb)
Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy