Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Положението в Азовско море (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Прилагане на регламентите за медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика (разискване)
 8.Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (кратко представяне)
 9.Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (кратко представяне)
 10.Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (кратко представяне)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Награда „Сахаров“ За 2018 г. (обявяване на лауреата)
 13.Време за гласуване
  13.1.Внос на движими културни ценности (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (гласуване)
  13.2.Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan) (гласуване)
  13.3.Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (гласуване)
  13.4.Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (гласуване)
  13.5.Ветеринарномедицински продукти (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (гласуване)
  13.6.Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) (гласуване)
  13.7.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) (гласуване)
  13.8.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (гласуване)
  13.9.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (гласуване)
  13.10.Местонахождение на седалището на Европейския банков орган (A8-0153/2018 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (гласуване)
  13.11.Преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (гласуване)
  13.12.Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) (гласуване)
  13.13.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) (гласуване)
  13.14.Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) (B8-0477/2018) (гласуване)
  13.15.14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (B8-0478/2018) (гласуване)
  13.16.Заетост и социални политики в еврозоната (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) (гласуване)
  13.17.Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (B8-0480/2018) (гласуване)
  13.18.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (RC-B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018) (гласуване)
  13.19.Положението в Азовско море (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) (гласуване)
  13.20.Положението във Венесуела (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) (гласуване)
  13.21.Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (B8-0492/2018) (гласуване)
  13.22.Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) (гласуване)
  13.23.Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (A8-0319/2018 - Joachim Schuster) (гласуване)
 14.Обяснение на вот
  14.1.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки (A8-0347/2017 - Carlos Coelho)
  14.2.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0349/2017 - Carlos Coelho)
  14.3.Внос на движими културни ценности (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton)
  14.4.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy)
  14.5.Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)
  14.6.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018)
  14.7.Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) (B8-0477/2018)
  14.8.Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (B8-0480/2018)
  14.9.Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (B8-0492/2018)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Справедлив пазар за промишлеността (разискване)
 19.Внасяне на документи: вж. протокола
 20.Петиции: вж. протокола
 21.Решения относно някои документи: вж. протокола
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 23.График на следващите заседания: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
 25.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (627 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2927 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност