Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0382(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0392/2017

Ingediende teksten :

A8-0392/2017

Debatten :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Stemmingen :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Stemverklaringen
PV 13/11/2018 - 4.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Debatten
Dinsdag 13 november 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

5.3. Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (A8-0392/2017 - José Blanco López)
Video van de redevoeringen
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια οδηγία για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μας. Θα αυξήσει την ασφάλεια και θα μας καταστήσει λιγότερο ευάλωτους σε ξένους και εξωτερικούς προμηθευτές. Είναι απαραίτητος και ο δεσμευτικός στόχος για αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 30% μέχρι το 2030. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ευρεία απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ρυθμιστικό πλαίσιο για τη σύνδεση των ΑΠΕ με τις υπάρχουσες υποδομές στα νερά, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτές, και χρειαζόμαστε συνέργειες και με τις τοπικές κοινωνίες, ούτως ώστε οι ΑΠΕ να αποτελέσουν τελικά τη βασική πηγή ενέργειας, κυρίως στα νησιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που θα δώσουν ώθηση στην καθαρή ενέργεια και στις θέσεις εργασίας, που είναι τόσο απαραίτητες σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  John Howarth (S&D). – Mr President, I am delighted to support this report today. Only those who would deny the overwhelming evidence would doubt the urgency of the transition to renewable energy. It is a massive change that is needed, and we need real political leadership to make it happen.

One of the first things that Member State governments can do is make sure that they don’t make things worse by allowing shale gas extraction through fracking. In my South East constituency with chalk aquifer geology, not only is shale gas fracking a backward step, it is a reckless gamble with unproven side effects. Fracking has been talked of as a bridge to a low-carbon future, but the evidence suggests anything but that.

But, if we are to lead, we also need to recognise our responsibility to ensure that those who work in conventional energy should be part of the transition to renewables and not its casualties. That is why we need to secure, as a start, the EUR 4.8 billion just energy transition fund in tomorrow’s interim report on the seven—year budget framework.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili è un argomento che ci sta a cuore e dovrebbe essere importante per tutti i parlamentari e la Commissione. Abbiamo dovuto dare battaglia su vari fronti, ottenendo sì delle conquiste, ma lo sbarramento trasversale di vari partiti ed interessi di parte non ci ha permesso di rivoluzionare il settore come avremmo voluto. Gli incentivi statali alla produzione di energia rinnovabile restano facoltativi. Quindi, per far quadrare i conti sotto le rigide condizioni dell'austerity, sotto le condizioni imposte dall'Europa sul bilancio, molti Stati saranno impossibilitati ad applicarli.

Altro aspetto negativo è la spinta verso l'uso di legna come combustibile rinnovabile, senza alcun limite all'impiego della legna da foresta. Rischiamo una corsa alla deforestazione, un incremento dell'inquinamento da particolato, con un impatto quindi negativo sull'ambiente e sul clima.

Nella direttiva si è fatto uno sforzo per incrementare l'obiettivo complessivo dell'Unione, raggiungendo almeno il 32 % di rinnovabili e, viste le pressioni di settori legati ai combustibili fossili, non era per nulla una cosa scontata. Ma soprattutto abbiamo ottenuto una vittoria storica, abbiamo riconosciuto il diritto e permesso ai cittadini di diventare prosumers – produttori e consumatori –, a livello individuale o collettivo, dell'energia rinnovabile, immettendo in rete quella non consumata e ricavandone una quota almeno pari a quella di mercato, senza oneri e tasse sino al 2026. I nuclei familiari e le comunità possono rendersi autonome dalle grandi corporation e l'energia rinnovabile così prodotta può accelerare un reale processo di transizione.

La direttiva è migliorativa rispetto all'attuale. Ho quindi votato a favore, con la speranza che il prossimo Parlamento – è quasi una certezza – abbia più forza per fermare le lobby e gli interessi che si ostinano a mettere a repentaglio il nostro futuro.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! W rozporządzeniu o promocji odnawialnych źródeł energii dostrzegam wiele pozytywnych aspektów. Przepisy dotyczące biomasy, biopaliw oraz włączenia OZE do ciepłownictwa sieciowego zostały skonstruowane w sposób bardzo wyważony i uznaję je za dobry przykład kompromisu między tym, co pożądane, a tym, co możliwe. Ważne jest, aby włączanie OZE do systemów energetycznych przebiegało stopniowo i szanowało kompetencje państw oraz poczynione do tej pory inwestycje. Obawy moje budzi natomiast zbyt wysoki cel ogólny. Przykład Niemiec pokazuje, że masowa transformacja w kierunku OZE prowadzi do bardzo wysokich kosztów. Ten model nie jest wart powielania, dlatego nie mogłam poprzeć tego sprawozdania, ale wstrzymałam się od głosu ze względu na dobre szczegółowe rozwiązania, o których mówiłam wcześniej.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν πράγματι να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Από κει και πέρα, όμως, απαιτείται να τηρούνται οι προδιαγραφές. Έχω επανειλημμένα καταγγείλει το περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο συντελείται στη Νότια Καρυστία, στο όρος Όχη, όπου θα εγκατασταθούν 42 αιολικά πάρκα συνολικής δυναμικότητας 700 MW. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια τεράστια παρέμβαση στο περιβάλλον. Μια περιοχή που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο «Νatura» και στην οποία κατασκευάζονται πλέον τα αιολικά αυτά πάρκα σε αναλογία πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό συμβαίνει διότι η Νότια Καρυστία είναι ουσιαστικά δίπλα στην Αθήνα και έτσι είναι εύκολη η μεταφορά του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή. Έχω θίξει το θέμα αυτό επανειλημμένα. Περιμένουμε να δούμε πότε, επιτέλους, η Επιτροπή θα παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι η ίδια η Επιτροπή έχει δηλώσει, από τον Νοέμβριο του 2017, ότι θα παραπεμφθεί η Ελλάδα για παραβίαση περιβαλλοντικών όρων.

 
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid