Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Ausführliche Sitzungsberichte
Donnerstag, 15. November 2018 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

4.2. Die Menschenrechtslage in Kuba
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (2018/2926(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, Autor. – Pane předsedající, Evropský parlament již v letech 2002, 2005 a 2010 udělil Sacharovovu cenu kubánským obhájcům lidských práv. Podle dnešní rezoluce je Kuba stále totalitním státem jediné komunistické strany, který se neobtěžuje s dodržováním základních lidských práv. Obhájci těchto práv nebo jen ti, kteří se chtějí svobodně vyjádřit či shromažďovat, jsou zastrašováni nebo nezákonně vězněni.

Jen teď v říjnu bylo takto uvězněno více než dvě stě Kubánců jen proto, že uplatnili svá práva podle Všeobecné deklarace lidských práv. Státní orgány neumožňují existenci lidskoprávních organizací a zabraňují vycestování jejich představitelů. Svoboda vyznání na Kubě existuje v minimální míře, církevní představitelé jsou pod dohledem státních orgánů. Kuba uplatňuje cenzuru a neumožňuje existenci jiných médií než státních.

Tento stav volá částečně k odpovědnosti i nás, Evropskou unii a její členské státy. To my jsme u nové dohody s Kubou netrvali na jasné podmíněnosti jejího uplatňování dodržováním základních práv. Nicméně ani tento nedostatek nesnižuje naši povinnost ve všech vnějších vztazích Evropské unie trvat na dodržování těchto práv, jak nám to ukládá čl. 21 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

Je proto třeba se jasně postavit za základní práva Kubánců a využívat k tomu i všechny ekonomické příležitosti, které nová smlouva s Kubou otevřela. Nesmíme se nechat chlácholit konáním voleb, ve kterých nesmějí kandidovat nezávislí kandidáti. Je třeba maximálně posílit kontakt s občanskou společností a neúnavně poukazovat na všechny represivní metody, které kubánský stát uplatňuje.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. – Mr President, when the Obama administration broke the diplomatic stalemate with Cuba in 2014 and reopened the US embassy in Havana, there was much optimism in the West for a reset. But we now continue to watch with alarm as the new President, Miguel Diaz—Canel, sets out his vision for the country under its new constitution.

So far, sadly, there’s very little evidence from observers of any true progress in human rights in that country. Political rights and civil liberties continue to be repressed, with the regime choosing to use short—term incarceration as a strategy for intimidating dissidents. Although it’s thought that, overall, the number of political prisoners is decreasing, sadly, one of the first laws signed by the new President imposes punitive measures on artists and musicians who operate without prior authorisation. The Ladies in White, who won the Sakharov Prize in 2005, continue to be harassed.

Thus, this is a mixed picture, so the EU must continue in its stick—and—carrot efforts to encourage the Cuban Government to transition towards a free and democratic state.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano, autora. – Señor presidente, quiero recordarles que Cuba era el único país de América con el que la Unión Europea no tenía relaciones, porque durante más de veinte años la derecha europea, capitaneada por José María Aznar, impidió que se cooperase con la isla a través de la Posición Común. Ahora, bajo la excusa de una urgencia, el PP y alguna de sus compañías traen de nuevo los mismos argumentos que utilizaron para dificultar la aprobación del Acuerdo de Diálogo Político entre la Unión Europea y Cuba. No es razonable.

No es razonable porque, en estos dos años de Acuerdo — solo dos años —, el mecanismo que prevé el Acuerdo se ha puesto en marcha; porque el esfuerzo de la alta representante y del señor Lambrinidis ha sido mantener cuatro — cuatro — reuniones de diálogo sobre derechos humanos; que puede que les parezca mal, pero es la primera vez que podemos dialogar con la isla sobre derechos humanos.

También pueden ustedes presentar alguno de sus casos particulares en la Delegación de la Unión Europea en Cuba — dirigida, por cierto, por uno de los mejores diplomáticos europeos, el señor Alberto Navarro.

No es razonable lo que ustedes hacen, ni tiene — me parece a mí — mucho que ver con los problemas que tiene la isla.

Si quieren hablar de lo urgente, también les sugiero que solicitemos urgentemente el cierre de Guantánamo, que ha dicho el señor Trump que va a seguir abierto durante veinticinco años: sí parece que eso sea un tema de derechos humanos, ¿verdad? Y también para devolverle esa parte de la soberanía a Cuba.

Y, por último, creo que esta urgencia no es ajena a un hecho que se va a producir en este mismo mes, que es el viaje del presidente del Gobierno de España a la isla. Hace treinta años que un presidente del Gobierno de España no viaja a la isla. En este caso, el presidente Sánchez lo va a hacer justamente porque ahora tenemos un marco estable de relaciones con Cuba.

¡Por supuesto que sigue habiendo muchísimos problemas! Pero para eso está el marco del diálogo de derechos humanos.

Ese es el trabajo que se ha hecho desde la Unión Europea a través de la gestión de la señora Mogherini, del señor Lambrinidis y del esfuerzo que todos tenemos que hacer para, por fin, tener un diálogo estructurado con aquella parte del mundo.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, autor. – Señor presidente, con esta urgencia asistimos a un torpe intento de reeditar la Posición Común que impulsó Aznar, utilizando los derechos humanos, otra vez, como un instrumento de injerencia y de cambio de Gobierno justo en el momento en que está empezando a caminar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado entre la Unión Europea y Cuba.

Hay actores en este Parlamento que abrazan la agenda Trump y buscan hacer descarrilar la normalización de relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Pero, por mucho que lo intenten, ustedes están fuera de la realidad. Hablan un lenguaje caduco alimentado por una supuesta oposición asalariada desde el exterior de la isla.

Miren, hoy el pueblo cubano, con extraordinaria participación, está debatiendo su nueva Constitución, que será ratificada en referéndum. Su contenido no lo decidirá el Parlamento Europeo ni la Unión Europea. Y menos, los mercenarios pagados por Miami u otra capital de Europa. Lo decidirán los cubanos y las cubanas en pleno ejercicio de su soberanía e independencia.

(El orador se niega a que Tomáš Zdechovský le formule una pregunta con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul».)

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, autor. – Señor presidente, hace dos años este Parlamento decidió poner fin a una situación completamente irracional, a saber, que Cuba fuera el único país de América Latina con el que la Unión Europea no tenía ninguna relación, fruto de una Posición Común caduca y que no tenía ningún sentido. No entiendo exactamente qué estamos haciendo con este texto, puesto que creo que este Parlamento mostró una voluntad de avanzar y de normalizar las relaciones con la isla.

Me da la sensación de que tenemos ganas de crear problemas al Servicio Europeo de Acción Exterior en la implementación de este Acuerdo, cuando cuestionamos que la señora Mogherini no rinda cuentas del resultado de la implementación de este Acuerdo aquí —cuando vino hace muy poco— o cuando implícitamente se dice que las instituciones europeas en Cuba, en su trabajo, no respetan los principios básicos de la UE, poniendo en cuestión el trabajo de uno de los mejores diplomáticos que tiene la Unión Europea, como es el señor Alberto Navarro.

Con lo cual, me parece francamente que esta es una Resolución totalmente inoportuna y que lo que deberíamos desear es que este Acuerdo funcione en todas sus partes, incluido el diálogo sobre derechos humanos. Y, por eso, creo que este texto no tiene lugar.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, author. – Mr President, colleagues, this is not about Spanish politics, and this is not against the Political Dialogue Agreement, it is in support of the implementation. I know Alberto Navarro maybe longer than many of you Spaniards in this Hemicycle. He is an excellent diplomat, but the fact is that we are implementing the dialogue for already two years with basically no results, and this is something that we need to acknowledge. Read the draft constitution. There is nothing about free elections there. Read the draft resolution; in it there are provisions about basically any measures, any force can that can be taken. This is in fact in support of the Cuban dissidents who are continuously harassed. This is in support of those, even the Laureats of the Sakharov Prize, who are not invited to EU events. This is in support of the opposition that is to be recognised not just by the Cuban regime but also by us. We should not be calling dictators friends, but we should be inviting these people to a dialogue. We should recognise them. It is not just a message to the Cubans emphasising the need to implement, but also a message to ourselves. So yes, please, who votes against this resolution basically votes against the basic rights of these people.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, el Acuerdo entre la Unión Europea y Cuba se aplica ya desde hace un año. Por eso, parece totalmente lógico hacer un balance ahora. Recuerdo, además, que este Acuerdo supuso un giro muy importante en la política exterior de la Unión Europea hacia la isla. Lamentablemente, en materia de derechos y libertades fundamentales el balance de este año no es positivo. Siguen los acosos y la intimidación a los defensores de los derechos humanos, siguen detenidos en las cárceles cubanas personas de la calidad de Eduardo Cardet.

La Resolución que hoy votaremos detalla más casos de detenciones arbitrarias y de violaciones de derechos humanos. Las propuestas de visitas oficiales de este Parlamento siguen siendo rechazadas por las autoridades cubanas. Desgraciadamente, tampoco hay perspectivas de cambio político en Cuba. El proyecto actual de reforma constitucional consagra el sistema de partido único y pretende hacerlo, además, irreversible. Las esperanzas de reforma que estaban en la base del apoyo por este Parlamento al Acuerdo con Cuba se han visto defraudadas por ahora.

El diálogo anual sobre derechos humanos tiene que producir resultados tangibles. No es un fin en sí mismo, como aquí se pretende decir. Son muchos los vínculos que nos unen a los europeos con el pueblo cubano. Queremos para este lo mismo que para nosotros: respeto de las libertades, pluralismo y Estado de Derecho.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, graag wil ik de Europese Commissie en ook de EU-delegatie in Havana twee grote zorgen van de kerken in Cuba voorleggen.

Ten eerste: vanwege de explosieve groei van het aantal christenen hebben de kerken dringend behoefte aan nieuwe godshuizen. De Cubaanse overheid staat deze nieuwbouw echter niet toe, ook niet bij geregistreerde kerken. Commissie, uw ambassade in Havana, ik vertrouw erop dat u dit essentiële kernpunt van geloofsvrijheid – eredienst in legale godshuizen – verdedigt tegenover de Cubaanse autoriteiten. Of streven die soms naar een wildgroei aan huiskerken? Ik kan me dat nauwelijks voorstellen.

Tweede punt: christelijke organisaties in Europa staan al jaren klaar om elementaire sociale zorg te bieden aan alle noodlijdende Cubaanse burgers, maar dan wel zonder de huidige schadelijke overheidscontrole. Zo creëerde de Cubaanse overheid zelf een illegaal hulpcircuit. Commissie, EU-delegatie in Havana, agendeer en overtuig Cubaanse gezagsdragers dat bilaterale hulp van buitenaf, vanuit Europa, voor 100 % rechtstreeks bij de behoeftige burgers behoort aan te komen. Dat is sociaal, dat is voor Cuba!

 
  
MPphoto
 

  María Teresa Giménez Barbat, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, compañeros, hemos celebrado cuatro acuerdos de diálogo Unión Europea-Cuba, y ¿para qué sirven? Tras cuatro años desde el primero, la situación sigue siendo penosa, a pesar de lo que digan la izquierda sanchista y sus socios.

Se detiene y encarcela arbitrariamente a defensores de derechos humanos y disidentes políticos. No nos engañemos: en Cuba no hay libertad de expresión y de reunión. Se persigue y se censura a cualquiera que se atreva a pensar diferente del régimen.

No hay un pluralismo político como en las democracias normales y el nuevo proyecto de Constitución no parece arreglarlo. Al revés, refuerza el poder del Partido Comunista e incluye disposiciones surrealistas, como la prohibición a las generaciones futuras de decidir su propia forma de gobierno.

Como dice mi compañero el vicepresidente Telička, esto no es una discusión entre españoles; se trata de los derechos del pueblo cubano y de los valores de todos los europeos.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, repudiamos o sistemático desrespeito e ingerência em países soberanos promovidos desde o Parlamento. Denunciamos a espúria instrumentalização dos direitos humanos nessa estratégia, matéria em que a União Europeia não tem autoridade para pregar.

É lamentável o ataque que daqui se pretende desferir ao processo de normalização e desenvolvimento de relações da União Europeia e dos seus Estados-Membros com Cuba, com a celebração do acordo de diálogo político e cooperação. Reafirmamos o exemplo inquestionável de Cuba na expressão do internacionalismo, da cooperação, da resposta solidária a graves situações humanitárias em países terceiros.

Saudamos os avanços da revolução cubana, um país sem fome, sem analfabetismo, com saúde e educação gratuita para todos, avanços alcançados não obstante o criminoso bloqueio económico e financeiro que há quase sessenta anos os Estados Unidos impõem a Cuba, um bloqueio cujo fim se exige, como reiterado na última Assembleia-Geral das Nações Unidas por todos os países, à exceção dos Estados Unidos e de Israel.

Cabe ao povo de Cuba definir soberanamente a sua própria via de desenvolvimento e o modelo de sociedade que querem construir.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία catch-the-eye. Έχουμε ένα πρόβλημα χρονικής πίεσης, διότι είναι Πέμπτη σήμερα και οι ψηφοφορίες πρέπει να αρχίσουν στις 12.00. Έχω δεχθεί έξι αιτήματα, όλα από την ίδια πολιτική ομάδα. Οι τέσσερις από τους έξι συναδέλφους έχουν ήδη μιλήσει σήμερα το πρωί στη διαδικασία catch-the-eye, οπότε -λόγω και της έλλειψης χρόνου- θα κάνω δεκτά μόνον τα δύο αιτήματα των συναδέλφων που δεν έχουν κάνει χρήση της διαδικασίας catch-the-eye.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já se domnívám, že Evropská unie nemůže polevit v podpoře lidských práv, ať se to děje kdekoliv. Mě zaujala slova pana kolegy Urtasuna, který se ptal, proč chceme vstupovat do něčeho, co funguje. Lidskoprávní dialog funguje, ale jestliže funguje lidskoprávní dialog, to ještě neznamená, že fungují lidská práva na Kubě, jestliže je tam sto třicet politických vězňů a další, kteří jsou pronásledováni.

Já se domnívám, že Evropská unie musí vést tento dialog, ale musí vnímat také, jaké jsou výsledky. Pokud výsledky nejsou, tak je na místě, aby Evropský parlament se ozval, aby bylo zřejmé, že nepolevíme. Politická pluralita a svobodná opozice je náš cíl, který v této otázce sledujeme. Já doufám, že socialisté také.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, k demokracii patří dialog a myslím si, že dialog se vede skrze to, že si vzájemně vyměňujeme svoje pozice. Myslím si, že to, že tento parlament má zavedeny modré karty, ukazuje na to, že je otevřený dialogu. Dialog právě může prohlubovat demokracii. Proto jsem trochu zaskočen tím, že kolega z komunistické strany odmítl se mnou tento dialog vést. Já možná vím, pane kolego, proč jste odmítl. Protože jste na Kubě asi nikdy nebyl. Nikdy jste se tam nesetkal s lidmi, kteří jsou v opozici, a nikdy jste neviděl zatýkání opozičních lídrů. Já jsem ho viděl, já jsem viděl mlácení lidí, kteří se shromáždili kvůli tomu, aby vyjádřili svoje přesvědčení, že lidská práva, demokracie, svoboda je něco, co se nedá vyměnit za paštiku, tak jako vy to vyměňujete v řadě zemí. Jedna věc je o demokracii a o svobodě mluvit, druhá věc je demokracii a svobodu žít. Na závěr mi dovolte vám vyjádřit jednu věc – slepec není ten, kdo nevidí, ale ten, kdo nechce vidět.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η απόφασή μου για το catch-the eye είναι οριστική και σας παρακαλώ να μην χάσουμε άλλο χρόνο επ’ αυτού του θέματος. Κύριε Faria, έχετε τον λόγο επί της διαδικασίας. Παρακαλώ επικαλεστείτε το άρθρο του Κανονισμού βάσει του οποίου ζητάτε τον λόγο επί της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, o catch the eye é um mecanismo que está à disposição dos deputados quando não têm a oportunidade de expressar a sua voz de outra forma. Eu fiz um catch the eye nesta casa hoje. E, portanto, agradeço que o Sr. Presidente me deixe exercer o meu direito a falar, a expressar as minhas opiniões aqui, por favor, e que não faça, como muitos têm feito aqui nesta casa, que é cortar a palavra aos deputados eleitos livremente. Faz favor.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Faria, δεν θέλω να παραβιάζετε τον Κανονισμό. Δεν έχετε τον λόγο. Έχουμε εκλεγεί όλοι ελεύθερα αλλά, με βάση τον Κανονισμό, ο προεδρεύων έχει το δικαίωμα να επιλέγει πώς θα χρησιμοποιεί τη διαδικασία του catch-the-eye. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν φορές που δεν παίρνει κανείς τον λόγο με βάση το catch-the-eye. Εξήγησα προηγουμένως ότι για τα τέσσερα από τα έξι αιτήματα, που και τα έξι έχουν υποβληθεί από την ίδια πολιτική ομάδα, χρησιμοποιήθηκε σήμερα το πρωί το δικαίωμα του catch-the-eye. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να σεβαστείτε και τον χρόνο και το ότι έχουμε ακόμη μία συζήτηση και πρέπει να αρχίσει η ψηφοφορία στις 12.00.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, we have to accept your decision. I understand that, but normally there are at least five taken. You have a request for six. It was four extra minutes. We lost several minutes all along, but we have to accept your decision. It was unnecessary though.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστώ πολύ που σέβεστε την απόφασή μου. Ξέρετε πολύ καλά -γιατί δεν είναι πρώτη φορά που προεδρεύω- ότι όποτε έχουμε χρόνο δέχομαι όλα τα αιτήματα, ακόμη και αν είναι παραπάνω από πέντε. Αυτή τη φορά σας παρακαλώ να σεβαστείτε την απόφασή μου, διότι όλοι και όλες ξέρετε πολύ καλά ότι όλα τα επιχειρήματα έχουν ακουστεί από όλες τις πλευρές με πλήρη άνεση. Δεν υπάρχει ούτε ένα επιχείρημα που δεν έχει ακουστεί.

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, almost two years ago, the European Union, our Member States and Cuba, signed a new agreement – the so—called Political Dialogue and Cooperation Agreement – which opened a new chapter in our relations with Cuba. Around a year ago this agreement entered into provisional application, after having received Parliament’s overwhelming support in its assent vote.

While there is broad—ranging agreement on political dialogue and cooperation, it was very clear from the beginning that human rights should be a central part of it, and even before its formal application we started holding human rights discussions, both in Brussels and Havana.

Last May, at the Joint Council meeting, Federica Mogherini and the Cuban Foreign Minister decided to start formal political dialogues on a number of areas. The very first formal political dialogue we had with Cuba was precisely the Human Rights one held last month in Havana. This was an important point for us to underline the continued relevance of human rights in our bilateral relations. For the first time, it involved the participation of our EU Member States as observers, and the organisation of a civil society seminar in its margins.

We all know that there are still important differences between the EU and Cuba on many issues, notably on the way human rights and democracy are applied. This is why during last month’s Human Rights Dialogue we raised important matters, such as the need for ratification and implementation of the relevant international instruments on human rights, proper legal guarantees in criminal proceedings, freedom of association and expression, and the protection of human rights defenders.

The civil society seminar that was organised in the margins of the Dialogue tackled the situation of LGBTI groups and gender equality. While only registered Cuban civil society organisations were able to attend the seminar on this occasion, we recalled the importance to enlarge these discussions to the whole range of civil society, whether registered or not.

I would like to give some numbers about our projects. Most of these projects, indeed for around EUR 10 million, are implemented by European and Cuban civil society organisations, including religious organisations. Vulnerable Cuban people’s rights have been specifically addressed by a number of these projects – women, elderly people, people with disabilities and LGBTI – lesbian, gay, bisexual and so on. We will continue raising this, and all other subjects that are close to our hearts, with our Cuban counterparts in different meetings. Human rights need to be promoted on a day—to—day basis.

I would like to reiterate our conviction that the best way to address the differences we have with Cuba in these matters is through a process of dialogue based on clear and consistent messages. It is certainly difficult and trying, but it is the best manner to sustain results in the long term and to contribute to Cuba’s and its population’s path to reform and modernisation.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τη λήξη των συζητήσεων.

 
Letzte Aktualisierung: 11. April 2023Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen