Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

4. Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung der Regierungskonferenz am 10. und 11. Dezember in Marrakesch zu dem Globalen Pakt für Migration der Vereinten Nationen (2018/2959(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Karoline Edtstadler, President-in-Office of the Council. – Mr President, honourable Members, High Representative, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to discuss the issue again after the debate we had in Strasbourg earlier this month. I’m aware that the delegation from Parliament will be present in Marrakech and that you attach great importance to this conference where the Global Compact of safe, orderly and regular migration is due to be politically endorsed.

Since the first draft of the Global Compact was put on the table, Member States engaged in intensive discussions on this document in the Council, both during the Bulgarian and the Austrian Presidency. They also actively engaged in the discussions in New York. Indeed, since the adoption of the New York declaration for refugees and migrants in September 2016, the EU has actively engaged in providing input at the various stages of preparation of the first draft of the Global Compact.

As you are aware the Council does not have a common position on this text. Member States have decided or are in the process of deciding their national position on the Global Compact. The political endorsement of the Global Compact in the intergovernmental conference in Marrakech followed by the adoption of this document by the UN General Assembly will open the way for the implementation phase.

To conclude, I would recall that cooperation with third countries and regions remains a crucial element of the EU’s migration policy. The dialogues and the support we provide to our partners through a variety of instruments, including through the EU Trust Fund for Africa, are testimony to our commitment to a policy that recognises the specific responsibilities, needs and concerns of countries of origin, transit and destination.

I can assure you that the Council and the Presidency will continue to contribute to that purpose.

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission européenne. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci à vous tous pour l’attention constante que vous portez à ce débat sur le travail que font les Nations unies, mais aussi sur le thème de l’immigration, qui est un thème crucial de notre temps et de notre travail, en tant qu’institution européenne, avec les États membres, la Commission et le Parlement.

Madam President, I believe there are two mistakes we must not make when discussing the Global Compact, and one additional that I will mention later.

The first one is to pretend that there is a clash between our national interests and the idea of a Global Compact. The opposite is true. If our national interest is to govern migration, and I believe it is – of all of us – to make it orderly, humane and sustainable, then the Global Compact is the most powerful tool we have to serve our national interests.

The second mistake would be to tackle migration as a fight between the north and the south of the world: the developed and the developing countries. Again, the opposite is true. Let me mention just the fact that most of the countries are, at the same time – for instance, in Africa – countries of origin, of transit and of destination. Again, as I said, the opposite is true. It’s not north against south or south against north; we all share an interest in managing migration. We all have an interest in investing in sustainable development in the regions that need it the most, and we all have an interest in creating regular pathways for human mobility. The earlier we realise that it’s partnership and cooperation that we need, the better for us all, because we are all in this together. No country can address it on its own, neither in Europe nor elsewhere in the world, and all countries have an interest in addressing this effectively. We all support it. The UN Secretary—General Ban Ki-moon’s initiative to hold a high—level meeting on migration – that was back at the UN General Assembly in 2016. Then, we all, collectively and unanimously, adopted the New York Declaration that launched the work on the two Global Combats on refugees and on migration.

And that was an important achievement for us Europeans, because in the middle of the migration crisis in Europe – I add ‘in Europe’ because we have to remind ourselves there are migration crises every single day in every single part of the world – but at that specific moment, after the summer of 2016, in the middle of the European migration crisis, Europe – us – we called for the international community to engage, to build partnerships, and we received a positive response. And there the Global Compact process started.

The European Union took an early lead in the discussions on the Global Migration Compact. We also participated from the beginning, actively, in the work leading to the clear common positions that are now in front of us, and this has allowed us to bring forward a Global Compact that largely reflects European objectives and that respects all our key concerns. I know that Commission Stylianides said it very clearly in the European Parliament in the plenary session in Strasbourg a couple of weeks ago. We regret the decision by some European Union Member States not to join or to support the Global Compact on Migration. We do believe that all Member States’ interests are best served in supporting the proposed framework that will establish a basis for international cooperation and dialogue – that basis that was missing up to now and that we asked for: dialogue and cooperation that lie already at the basis of the first results that would need to be consolidated, that we have achieved as Europeans, in the past years: reducing irregular arrivals, offering alternatives to migrants, bringing smugglers to justice and also tackling difficult topics, including return and readmission. Results that were achieved by way of cooperation, partnership and mutual respect and understanding, with a strong role of the United Nations – all elements that are the basis of the Global Compact.

There are some misconceptions in the debate on the Global Compact, as I said already. I would like to underline one that is self—evident to me, but maybe we need to repeat it in view of the national debates that are going on. It is not a legally-binding framework. I think national parliaments in particular, but also the European Parliament, have to acknowledge that from the very beginning: it is not legally binding. It will not create any legal obligation for the states. It is a menu of policy actions; it is a menu of best practices from which states may draw to implement their national migration policies in a cooperative way and in any international manner. It provides a framework. The Compacts are built on this basis and are grounded on the respect of the principle of national and sovereign rights of states to determine their national migration policies. But they do provide that framework that is missing today, and that is definitely needed, as we Europeans asked for it.

We will continue to work to improve migration management worldwide, which is already done today on the European side, on the basis of the work strands that are developed under the Global Compact. We will, notably, continue our engagement with the International Organisation for Migration, who will lead the implementation and follow—up of the Compact, which will entail sharing experiences, helping countries to overcome shortcomings, and searching for solutions to an issue that is global, by definition. We will also continue to support partnerships at bilateral, regional and global level in the area of migration. With our partners in the world, the Migration Compact will be an important basis for cooperation along what has been agreed as the common European Union approach to migration. And that, as I said, is largely reflected in the Compact.

So here, our common work and your contribution as the European Parliament will be essential. Mr Avramopoulos will be leading the Commission delegation to Marrakech on 10 and 11 December, and I’m very happy to see that Members of the European Parliament will join the European Union delegation to the Intergovernmental Conference at Marrakech. I believe the role of Parliament is going to be crucial. I very much appreciate the European Parliament’s strong interest and engagement and confirm our full commitment to work very closely with you in this joint endeavour.

 
  
MPphoto
 

  Željana Zovko, u ime kluba PPE. – Poštovani predsjedavajući, poštovana uvažena povjerenice, kao članica Odbora za vanjske poslove i Odbora za razvoj obišla sam krizna žarišta u svijetu susrećući se s brojnim izbjeglicama te sam uvidjela kako oni svi imaju jedan zajednički cilj - pronaći sigurno utočište za sebe i svoju obitelj.

2015. godine vidjeli smo kako je dovoljna samo jedna iskra da se osjetljivi mir na Zapadnom Balkanu poremeti izbjegličkim valom koji se kretao prema Europi. Hrvatska, koja ima najdužu kopnenu granicu prema Zapadnom Balkanu, to vrlo dobro zna. Italija i Španjolska s morskim granicama prema Africi bile su najizloženije izbjegličkim valovima i nisu mogle dizati zidove. Države članice Europske unije, a ni države članice Ujedinjenih naroda ne bi smjele pristupati ovom problemu individualno, već sudjelovati i zajednički djelovati u kreiranju sveobuhvatnih rješenja.

Žalim što Globalni sporazum o migracijama nailazi na kontroverze, ali se nadam da će se pronaći srednji put, kao što je to učinio Europski parlament u svojoj rezoluciji o Globalnom sporazumu, na kojoj sam radila kao pregovaračica u ime Europske pučke stranke, koji će poslužiti kao putokaz kako postupiti u ovom pitanju na human i prihvatljiv način.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, v imenu skupine S&D. – Gospod predsednik, današnjo razpravo smo zahtevali, ker se je vse več evropskih vlad umaknilo od globalnega dogovora za varne, urejene in nadzorovane migracije in ker ne smemo ostati tiho.

Politiki smo odgovorni, da verodostojno pojasnimo odločitve. Evropski parlament je aprila globalni dogovor podprl z veliko večino, saj ta poudarja pomen človekovih pravic, ki so univerzalne.

Vsem, ki pravijo, da gre z globalnim dogovorom za uvoz migrantov, za nacionalno izdajo ali izdajo suverenosti in uničevanje zahodne civilizacije, kar so obtožbe desnice tudi v slovenski javnosti, naj povem, da je takšno ustrahovanje ljudi napačno in zavajajoče.

Gre za politično deklaracijo, ki temelji na sodelovanju, suverenosti držav, delitvi odgovornosti, ki temelji na svetovnem, evropskem in nacionalnem pravnem redu, ki ne izenačuje migrantov z begunci in ne prinaša novih pravnih obveznosti.

Globalne izzive lahko rešujemo le skupaj. Ravno sem se vrnila iz države Niger. Tam je boj za dostojno življenje del vsakdana, saj bogate zahodne države zlorabljajo naravne vire in ljudi.

Dokler bo tako, bo Evropa privlačna celina. Zato je globalni dogovor še kako pomemben, da bodo migracije lahko varne, nadzorovane in urejene in da bo to globalna skrb vseh nas, kar Evropejci od nas tudi pričakujejo.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen, for ECR-Gruppen. – Hr. formand! Marrakesherklæringen er en skamstøtte af kulturradikale og liberale idéer, der har ført Europa ud i det morads, vi ser i dag, hvor medlemsstaterne er vendt mod hinanden, fordi man ikke længere kan kapere den enorme ulovlige indvandring, der finder sted. Hvad er løsningen så, hvis man spørger FN? Det er at anerkende et koncept som ”klimaflygtninge”, det er at give migranter sociale rettigheder, og det er at tale om integration i stedet for hjemsendelse af flygtninge, hvis ophold pr. definition skal være midlertidigt, indtil de får beskyttelse. Heldigvis nærmer vi os ti EU-medlemsstater, der ikke vil være med til at skrive under på det her vanvittige dokument, inklusiv fornuftige lande uden for EU som Schweiz, USA og Australien. Men det er beskæmmende, at mit eget hjemland Danmark endnu ikke har taget beslutningen om ikke at underskrive Marrakesherklæringen, selv om regeringens egne politiske holdninger er i direkte modstrid med indholdet. Derfor en opfordring til min egen regering i Danmark om at følge de fornuftige i EU, lad være med at tage til Marrakesh, lad være med at underskrive dette FN-vanvid!

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, wat een schizofrenie! Aan de ene kant spreekt mevrouw Edstädtler, staatssecretaris in de Oostenrijkse regering, namens de Europese Raad. Ze praat er omheen, maar de Oostenrijkse regering wil niet tekenen.

Aan de andere kant zit mevrouw Mogherini, die niet alleen de Europese Commissie maar ook de Raad vertegenwoordigt. Zij omarmt gelukkig wel het Mondiaal Pact voor veilige en geordende migratie.

We staan als Europa echt voor gek! Dat Donald Trump niet mee ging doen, was vrij logisch. Maar wij, in het Europa van de zachte krachten, gingen aan de wereld laten zien dat je met zijn allen ook tot afspraken kunt komen om ervoor te zorgen dat kinderen van migranten naar school gaan, dat er een terugkeerbeleid gevoerd wordt, en dat kinderen niet zonder papieren komen te zitten maar een bestaan kunnen hebben. Dit was ons moment om ervoor te zorgen dat wij niet langer gegijzeld werden door de migratiecrisis vanaf 2015.

Maar wat doen wij? We maken het tot een intern spelletje en we vergeten dat we hiermee normen stellen die ook gelden voor Afrika en Azië.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Jag tycker att det är häpnadsväckande att flera EU-länder nu, under tryck av nationalism och rasism, drar sig ur den globala överenskommelsen om migration. Från vänsterns sida ser vi stora problem med texten inför Marrakech, men vi stöder helt och fullt ut att det måste finnas globala målsättningar och processer som kan hantera migration inom FN:s ram.

Migration är inte ett problem. Det är utnyttjandet av migranter, till exempel på den europeiska arbetsmarknaden, som är ett problem. Vi måste se över vår utrikespolitik, vapenhandeln i Europa, våra klimatutsläpp, som gör att människor söker sig iväg och måste flytta och migrera. Det är detta som måste ändras. Vi måste också ha dessa förhandlingar på en mer jämlik bas mellan nord och syd.

Jag kan tycka att detta misslyckande med all tydlighet också visar att EU är på fel väg, att vi inte lyckats komma överens om någonting här hemma, att vi inte tar emot flyktingar med värdighet, att vi låter döden på Medelhavet fortsätta, att vi sätter upp 10 000 gränsvakter i stället för att prata om hur vi ska hantera migration och flyktingar på ett värdigt och människorättsbaserat sätt. Den kriminalisering av NGO som pågår nu är fruktansvärd. Jag ser inte varför vi ...

(Talmannen avbryter talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen, im Namen der EFDD-Fraktion. – Herr Präsident! Wir reden erneut über den Global Compact for Migration, weil sich die links-grün-utopistische Migrationslobby erhofft, dass von diesem Hause aus ein bejahendes Signal für eine Welt grenzenloser Migration gesetzt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Gestern hat endlich auch die Regierung von Italien entschieden, dem Pakt nicht zuzustimmen. Es reiht sich damit ein in eine immer länger werdende Liste von Staaten, die sich dieser absurden Agenda verweigern. Die USA lehnen den Pakt ab, ebenso Australien und Israel, in der EU Ungarn, Österreich, die Slowakei, Polen, Tschechien und Bulgarien. Belgien hat deswegen eine Regierungskrise. Auch in Deutschland zeichnet sich eine Krise ab, denn den bisherigen Befürwortern dämmert inzwischen, in was für einen weiteren Irrsinn Frau Merkel unser Land als nächstes hineintreiben will.

Behaupte also niemand, das EU-Parlament stünde auch nur halbwegs geschlossen hinter der Unterzeichnung dieses hinterhältigen Pakts. Denn das stimmt nicht, es stimmt sogar ganz und gar nicht. Lassen Sie diese Fake News! Es reicht. Stoppen wir diesen suizidalen Pakt – bevor es zu spät ist!

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein guter Tag beginnt mit einem weiteren Land, das dem UN-Migrationspakt nicht beitritt, so gestern Italien. Danke an Matteo Salvini, der hier der Impulsgeber war, genauso wie in Österreich Heinz-Christian Strache Impulsgeber dafür war, dass Österreich diesem Pakt nicht beitritt. USA, Australien, Ungarn, Polen, Tschechien, Bulgarien, Slowakei, Slowenien – immer mehr sagen „Nein“ dazu.

Und wenn Sie sich die Hauptziele der Vereinten Nationen ganz ehrlich ansehen, hat das nichts mit dem UN-Migrationspakt zu tun. Die Hauptziele sind Abrüstung, Frieden, Sicherheit und Freundschaft zu gewährleisten, Menschenrechte zu gewährleisten, und auch ein Ort der Begegnung zu sein. Aber die Vereinten Nationen haben mit Sicherheit nicht das Ziel, weltweit die Frage der Migration zu lösen und damit in die Entscheidungshoheit nationaler Parlamente und von deren Volksvertretern entsprechend einzugreifen.

Dieser Pakt ist etwas Schlechtes; immer mehr Länder erkennen es. Ich bin froh über jedes weitere Land, das diesem Pakt nicht beitritt.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Herr Präsident! Ich bin schon sehr überrascht, Frau Mogherini, wie Sie sagen können, dass dieser Pakt kein verpflichtendes Recht für die Nationen ist, wenn doch die Nationen nach vier Jahren dahingehend überprüft werden sollen, ob sie die Maßnahmen dieses Paktes umgesetzt haben. Und wenn ich mir auf der einen Seite vorstelle, dass Integration jetzt das neue Zauberwort wird und über die Rückführung gar nicht mehr nachgedacht wird, dass man gar nicht mehr daran denkt, was eigentlich die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, nämlich, dass diejenigen Migranten zurückgeführt werden sollten, wenn wieder Frieden in ihrer Heimat ist. Alles dieses ist nicht berücksichtigt. Integration soll das künftige Zauberwort sein statt Rückführung. Die Völker Europas sind durch diesen Migrationspakt bedroht, und viele Völker haben jetzt die Antwort gefunden, dieses nicht zu unterschreiben. Ich denke, auch die Migranten haben mit diesem Pakt keine wirkliche Zukunft. Denn die Zukunft sollte nicht darin liegen, nach Europa zu kommen ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Mr President, the Global Compact is important as it recognises that migration is a global challenge that requires a global response and solidarity.

There is nothing binding. Richer countries have to share responsibility and, for example, do more resettlement. I regret that Trump turned them back but, even worse, that some Member States walked out. To just say ‘go home and stay home’ is no solution. No state can deal with migration alone. A common European response and global cooperation is the way forward to safe and legal migration because Europe must work with third countries, from prevention to combating trafficking, and to implement return.

It is also crucial to invest in Africa in the long term. I was in Agadez in Niger with the European Parliament delegation and, thanks to the EU’s effective action, we have reduced migration, we have saved lives, and we are combating trafficking: more of those partnerships. I look forward to participating, on behalf of the PPE Group, in the European Parliament...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Tisztelt Elnök úr! A Global Compact fontos hozzájárulás a migráció, a menekültügy globális kihívására adandó válaszokhoz. A tervezet pontosan megfogalmazza a kereteket, és világossá teszi, hogy a menekültek védelme, a menedékjog kérelme olyan emberi jog, amelyet nem lehet kétségbe vonni.

Több mint sajnálatos, hogy van néhány olyan EU-tagország, amelynek vezetői önös politikai okokból és indokokból nem hajlandók a Global Compact elfogadására. Tudnunk kell, hogy azok, akik elutasítják ezt a nyilatkozatot, nem érdekeltek a probléma megoldásában, sőt, éppen ellenkezőleg, abban érdekeltek, hogy a menekültek, a bevándorlás kérdése ne rendeződjön, hiszen ebből kovácsolnak maguknak politikai tőkét. Mérhetetlen felelőtlenség, szégyenletes, erkölcstelen és embertelen politika ez, aminek a következményei mindannyiunkat sújtani fogják. Éppen ezért kell fel emelnünk a hangunkat – a közös felelősségvállalás mellett – a gyűlölet és félelemkeltő politika ellen.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Fitto (ECR). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicepresidente Mogherini ha poc'anzi detto che il Global compact non ha alcun impatto giuridicamente vincolante per i paesi. Allora, io mi chiedo se il 10 e 11 dicembre a Marrakech ci sarà un grande convegno dove discutere di questo.

La verità è che sull'immigrazione – grande fallimento delle politiche europee di questi anni – si sta giocando una partita culturale e politica con il Global compact ed è assolutamente giusto che non si firmi e non si partecipi a una iniziativa nella quale l'incertezza è assoluta e soprattutto si sta tentando esclusivamente di mettere in campo un'azione politica mirata per poter continuare su una strada sbagliata.

Ho ascoltato diversi colleghi che hanno parlato del ritiro dell'Italia: l'Italia discute da qualche giorno di Global compact grazie all'azione di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che si è inserita all'interno di un governo nel quale la situazione è poco chiara: Salvini ha detto di non andare e di non partecipare a Marrakech; il Presidente del Consiglio Conte ha detto il contrario. Staremo a vedere cosa accadrà. Noi lavoreremo con decisione, perché l'Italia non partecipi.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non cito Salvini, cito Papa Francesco che, nell'Aula del Parlamento europeo, ha ammonito l'Europa, affermando testualmente: "se sarà in grado di proporre con chiarezza la propria identità culturale e difendere, oltre al diritto all'accoglienza, anche i diritti dei cittadini, aiutando questi popoli nel loro paese". Tranne le invocazioni, che sembrano cadere nel vuoto, del Presidente Tajani a un piano Marshall, l'Europa su questo piano non risponde.

In questo testo la parola identità non esiste: si dice che si tutela la sovranità degli Stati ma poi si precisa che deve essere subordinata agli accordi internazionali e quindi è una sovranità limitata. Io credo che noi dobbiamo ispirarci agli insegnamenti di chi ha una certa idea dell'Europa, come Papa Francesco. Se l'avesse scritta Papa Francesco, io, a scatola chiusa, la firmerei subito! Credo che questa sia anche l'impostazione del governo italiano, che non è insensibile ai diritti di chi fugge dalle persecuzioni, eccetera, ma che intende mettere fine all'osceno commercio dei migranti che servono solo…

(Il Presidente interrompe l'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarò a Marrakech con la delegazione del Parlamento. Il Global compact fornisce un risvolto globale al tema della migrazione, dando continuità al nostro lavoro iniziato con la risoluzione sull'approccio olistico alla migrazione.

Troppi gli Stati membri che hanno deciso di sabotare la conferenza intergovernativa: a questi paesi, soprattutto al mio, l'Italia, dico: andateci! Orban, Salvini e tutti i leader dei paesi che hanno deciso di fare questo passo: andate a Marrakech, venite con me, venite con noi!

Opporsi al patto globale significa non solo opporsi a delle soluzioni per una migrazione più sicura e regolare, ma ben peggio: opporsi alla dignità e ai diritti umani dei migranti! Non restate al di fuori della storia: questa è la storia! E le immigrazioni non si fermeranno. Le immigrazioni continuano. Dobbiamo essere responsabili nell'affrontare le cause profonde dell'immigrazione.

Ancora una volta emerge l'ipocrisia del governo italiano che predica la responsabilità di affrontare il fenomeno migratorio in maniera solidale e poi si oppone a delle proposte

(Il Presidente interrompe l'oratrice).

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Für das nun folgende Catch-the-eye-Verfahren muss ich Ihnen sagen, dass ich doppelt so viele Meldungen habe wie Zeit vorgesehen ist. Wir werden heute eine sehr lange Abstimmung haben. Deshalb bitte ich um Nachsicht, wenn ich nicht alle Kolleginnen oder Kollegen berücksichtigen kann.

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Spoštovani gospod predsedujoči, jaz sem eden tistih, ki nasprotuje marakeški deklaraciji, predvsem zaradi tega, ker ne predstavlja globalnega dogovora, ni niti globalen niti dogovor.

Od njega so že odstopile velike države, veliki svetovni akterji, kot so ZDA, Avstralija, Izrael, več kot deset evropskih držav članic, in to zagotovo ni splošen dogovor. V Sloveniji je 70 odstotkov javnosti proti njej. Še niti politične elite se niso mogle oglasiti okoli njega, kaj šele evropska in svetovna javnost.

Predvsem sem proti temu, ker je besedilo slabo, zato ker temelji na napačnih predpostavkah, in tudi ni res, da ni zavezujoče, še kako je zavezujoče, če ga temeljito preberete, to delo.

Skratka, nasprotujem temu dogovoru, zato ker bo v prihodnje še poslabšal situacijo pri upravljanju z migracijami.

Evropska unija bi morala veliko več vložiti, več napora in denarja v države izvora, od koder prihajajo migracije, nikakor pa ne na ta način reševati ta problem.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Freund (S&D). – Herr Präsident! Ganz offensichtlich haben diejenigen, die den Migrationspakt ablehnen, ihn nicht gelesen. Denen geht es nur um Populismus und um Parteipolitik. Denn was wird abgelehnt, was in diesem Migrationspakt steht? Zum Beispiel, dass man Daten erhebt, um damit eine Grundlage für die Migrationspolitik zu haben, oder dass man schaut, jene Triebkräfte zu verhindern, deretwegen die Menschen ihre Heimat verlassen, oder dass man korrekte und zeitnahe Informationen in allen Phasen der Migration erhebt – abgelehnt, ebenso wie, dass Menschenleben gerettet und internationale Maßnahmen koordiniert werden, wenn es vermisste Migranten gibt. Abgelehnt wird auch der grenzübergreifende Kampf gegen Schleuser oder ein integriertes, sicheres und koordiniertes Grenzmanagement. Unsere Regierung will nicht einmal, dass Möglichkeiten geschaffen werden, um für schnellere, sichere und kostengünstigere Rücküberweisungen von Migranten in ihre Heimatländer zu sorgen.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedavajući, potreba da se na globalnoj razini stvori okvir za migracije postoji jer je evidentno da veliki broj država ne poštuje međunarodni poredak i otvoreno propušta migrante prema njihovim finalnim odredištima.

Deseci tisuća ljudi u ovom trenutku bez dokumenata, s lažnim identitetom i bez prave provjere prelaze granice i odlaze prema nekoj od zapadnih država, dok oni koji ih propuštaju okreću glavu od problema i tako ugrožavaju sve nas. Migracije moraju biti sigurnije i za migrante, ali i za domicilno stanovništvo. U Europu je ušlo puno ljudi za koje dan danas ne znamo tko su i koje su im stvarne namjere.

UN-ov kompakt o migracijama ne predstavlja taj okvir za rješenje ovog globalnog izazova jer ga odbijaju Amerikanci, Australija, Izrael i niz europskih država. To znači da ga uglavnom podržavaju one države iz kojih ljudi odlaze, ali ne i one koje bi ih trebale primiti. Tako se problem ne rješava, nego samo pogoršava.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Spoštovani gospod predsedujoči, tak globalni dogovor seveda bi potrebovali že mnogo prej in mnogo lažje bi ob sodelovanju vseh držav reševali mnoge probleme, s katerimi se danes soočamo.

In dejstvo je, da ta globalni dogovor tudi pomeni učinkovito upravljanje migracij, kar je tudi obramba suverenosti in varnosti držav, kar skušajo oporekati nasprotniki tega dogovora. Pa tudi varnost za tiste najšibkejše v karavanah bežečih.

Ta deklaracija, ta dogovor ima seveda velike ambicije in če preberemo vse cilje, ki so povzetek same vsebine, vidimo, da ponuja rešitve, za katere do danes nismo našli ustreznega dogovora.

In mislim, da je res nerazumno zavračati tovrstne pobude, dejstvo pa je, da rešitev lahko najdemo vsi skupaj, zelo težko pa vsaka država posebej, in tu ne pomagajo nobene visoke ograje.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, το παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση είναι ένα κείμενο όχι μόνο άχρηστο, αλλά και επικίνδυνο. Πρώτα απ’ όλα, αναγνωρίζει το δικαίωμα της μαζικής κινητοποίησης και μετακίνησης για οικονομικούς λόγους σε οποιονδήποτε από τρίτη χώρα θέλει να εισέλθει ή ακόμη και να εισβάλει -κυρίως- στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά δεύτερο λόγο, δημιουργείται σύγχυση μεταξύ του ποιος είναι νόμιμος και ποιος παράνομος μετανάστης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη να μην μπορούν να ακολουθούν μία ανεξάρτητη εθνική μεταναστευτική πολιτική και να προστατεύουν τα σύνορά τους.

Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος, στο μέλλον, οι μη δεσμευτικοί -αυτήν τη στιγμή- στόχοι που αναφέρονται στο σχέδιο να γίνουν δεσμευτικές διατάξεις και, λαμβάνοντας υπόψη τις αγκυλώσεις και την εμμονή της Αριστεράς, δεν θα προκαλέσει εντύπωση εάν οποιαδήποτε επίκριση για το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης γίνει ποινικό αδίκημα. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίον πολλά κράτη δεν επιδιώκουν πλέον να υπογράψουν το εν λόγω κείμενο.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, I want to underline the fact that I am speaking here on behalf of the Commission. It’s for the Austrian Presidency to express the position of the Council.

The Commission has a very clear position on the Global Compact. As I explained, this is the result of a process that we Europeans have initiated in the UN Framework, asking for partnership and asking to have a political global framework for managing together, on the basis of what we had already started to do with our African friends, with our Asian friends, and with friends from Latin America and everywhere. We initiated this process in the UN Framework, asking for a global approach – political, not legally binding – to establish partnerships because we Europeans found out – in my view quite late, in 2015-2016, but still we did – that we needed to build strong partnerships with the countries of origin, of transit and of destination, supporting a common system and a common approach to manage migration, fight traffickers, offer opportunities and also to tackle, as some of you have said, difficult issues like returns, in an effective manner. It’s a difficult process, but it’s a process that is now reflected in a Compact that, starting from a European approach, has moved to a global level.

As I said, the Compact largely reflects the positions of the European Union and the work that we are currently doing, together with our partners, on migration, starting from the work we’re doing with the International Organisation for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNNHCR). I can tell you this: the Commission will not only be represented in Marrakesh with a delegation, as I said, led by Commissioner Avramopoulos, but will continue to actively engage with the UN and with the UN system on its implementation. Technically, as you might know – but maybe not – after the Conference in Marrakech, there will be a vote in the General Assembly, where Member States of the UN will take a vote, but the Commission will continue to work with the UN system, with the UN agencies and with our partners globally to implement this agenda because we have seen that, in the first couple of years of work that we have done, along the lines that are reflected in the Global Compact, these have started to bring results.

So we will continue to work in this direction, investing in the Global Compact’s implementation as a political, non—binding, cooperative framework that will guide our work over the coming decades.

 
  
MPphoto
 

  Karoline Edtstadler, President-in-Office of the Council. – Mr President, High Representative, honourable Members, it was useful to have this discussion today in view of the conference next month and of the forthcoming adoption of the Global Compact in New York. I would like to conclude by reiterating what I already stated at the beginning, and that is the fact that migration in general and more specifically cooperation with third countries will remain high on the agenda of the Council and the Presidency. Therefore we will continue to contribute to that purpose. I would like to thank you for sharing your doubts, your questions, your concerns, and also your thoughts in this regard.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Ha az ENSZ globális migrációs csomagját alaposan átolvassuk, nyilvánvaló válik, hogy nem Európa érdekeit tükrözi, sőt Európára káros és veszélyes. A dokumentum pozitív jelenségnek tünteti fel a migrációt, egybemossa az illegális gazdasági migrációt a valódi menekültek kérdésével, illetve a legális migrációval, és az illegális migrációt mintegy alapvető jogként állítja be. Arra kötelezné az országokat, hogy tájékoztassák a migránsokat a migrációs útvonalakról, és indítsanak tájékoztató kampányokat nekik. Továbbá megkönnyítené a migránsok családegyesítését, és ugyanolyan szolgáltatásokat kéne nyújtani a migránsoknak, mint az adott ország polgárainak. A dokumentumban nyolcvan alkalommal szerepel a kötelezettség szó, így messze nem igaz az az állítás, hogy csak ajánlásokat fogalmaz meg. A csomag elfogadásának ezért a jogértelmezés és szokásjog kialakulása miatt visszafordíthatatlan következményei lennének, hiszen ezek hivatkozási ponttá és a nemzetközi bíráskodás alapjává válnának. Ez ellentétes az európai emberek érdekeivel. Magyarország példáját követve már nyolc ország döntött amellett, hogy kilép a csomag elfogadásának folyamatából, és számos más tagállam fontolgatja a migrációs kompakttól való elállást. Úgy látom, kezd visszatérni a józan ész kontinensünkre, és egyre többen veszik észre, hogy ez egy nemzeti érdekeket sértő, a mi Európánkra veszélyes dokumentum, ami egyértelműen megosztja az Uniót.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – SAD, Austrija, Bugarska, Češka i Mađarska države su koje su odustale od potpisivanja Marakeške deklaracije, dok Slovačka, Poljska, Estonija, Australija, Izrael i Švicarska imaju izražene rezerve prema Deklaraciji te navode da neće sudjelovati u ratifikaciji Deklaracije. Odustajanje navedenih država od ratifikacije Deklaracije treba nas pozvati na određeni oprez.

Mene najviše, u okviru teksta Deklaracije, brine činjenica da se brišu granice između legalnih i ilegalnih migracija. Bez obzira što Deklaracija predstavlja neobvezujući dokument, države članice mogu ga uvrstiti u svoje zakonodavstvo, što može stvoriti dugoročne probleme po pitanju migracija i po pitanju suvereniteta u budućnosti.

EU je pogriješio u samom pristupu migracijama, nije ih rješavao na mjestu gdje su nastajale, već je svojom usvojenom politikom dodatno poticao migrantske valove. Smatram da je važno pomoći ljudima koji bježe od rata i svojom humanošću im pokazati da smo uz njih, ali kada je riječ o ekonomskim migracijama, potrebno je stvoriti socijalne, gospodarske i političke uvjete u državama iz kojih migranti dolaze, kako bi mogli ostati i pristojno živjeti u svojoj domovini.

Smatram kako EU ne smije vršiti pritisak na države članice, već one same moraju odlučiti hoće li pristupiti Marakeškoj deklaraciji te im treba dati mogućnost da same odluče mogu li i koliko primiti migranata u svoju državu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii považujem za vážny politický dokument, ktorý mal byť pre všetky štáty, ktoré sú zastúpené v OSN, zárukou toho, aby problém migrácie vo svete bol koordinovaný, aby mal jednotnú platformu a aby štáty spoločne čelili problémom migrácie, ktoré sú všade vo svete. Bohužiaľ, dokument prináša okrem dobrých návrhov aj body, ktoré sú kontroverzné, a preto aj neprijateľné pre mnohé štáty. Aj keď sa v preambule v článku 7 uvádza, že globálny právny rámec predstavuje nezáväzný rámec, vzápätí sa v článku 9 uvádza, že tento globálny rámec stanovuje naše spoločné chápania, spoločné povinnosti, zdieľané zodpovednosti a jednotu účelu v súvislosti s migráciou, aby bola prospešná pre všetkých. Dokument má 23 cieľov, s niektorými môžeme súhlasiť, ale niektoré sú neprijateľné. Určite všetci súhlasia s tým, aby sa minimalizovali nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí, aby opustili svoju krajinu. Na druhej strane je bod o integrácii migrantov a ich začleňovaní, ich vzdelávaní, o ich finančnej podpore, ktorý by si mali osvojiť iba krajiny, ktoré pre svoju ekonomiku potrebujú migrantov. OSN by si mala uvedomiť, že nejednotnosť pri hodnotení dokumentu je vážny moment, preto by v čo najkratšom čase mala hľadať kompromisné návrhy, lebo problémy migrácie je potrebné riešiť spoločne.

 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου