Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0004(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0142/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0142/2018

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0488

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.3. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, revizi směrnice o ochraně pracovníků před expozicí karcinogenům a mutagenům jsem podpořila. Považuji za velmi důležité chránit zaměstnance před karcinogeny a mutageny. Tento výzkum se velmi zrychluje a právní úprava by měla držet krok s výzkumem.

Dokonce považuji za nezbytné i na evropské úrovni tuto úpravu zavádět, zvláště s ohledem na vysokou mobilitu pracovníků například v sektoru stavebnictví, ve kterém jsou tito pracovníci velmi vystaveni karcinogenním a mutagenním látkám. Některé státy mají pro tyto látky vysoké expoziční limity, některé ale dokonce nemají žádné. Proto bychom měli zajistit minimální standard ochrany bez ohledu na to, kde právě tito pracovníci pracují. Oceňuji také zodpovědný přístup Komise v dohodě s Parlamentem a Radou.

 
  
MPphoto
 

  Rory Palmer (S&D). – Mr President, of all the many hundreds of votes that we take in this House, I consider those which lead to a strengthening of people’s health and safety protection in the workplace to be the most important. Everyone has the right to be protected and to have their health protected and upheld in their place of work, so today’s vote is very important. But there is unfinished business on this.

We must do more to protect healthcare workers who are placed at risk in their treatment of others by being exposed to incredibly powerful toxic drugs used to treat people with cancer. They deserve our full protection. And when people are unfortunate enough to suffer a terminal illness, they too deserve protection in the workplace and have their right to work upheld. That’s why the work we’ve done this year on the Dying to Work campaign is so important and will continue into next year as well.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, κι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να σταματήσει, γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Επιπλέον, πολύ μεγάλος αριθμός των εργαζομένων εκτίθενται στις εκπομπές ντίζελ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία πολιτική πρόληψης. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και κυρίως πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας. Επιπλέον, επειδή φαίνεται ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι αδιάφοροι στο ζήτημα αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένες κυρώσεις κατά των εργοδοτών. Πρέπει η νομοθεσία να είναι άτεγκτη, και γι’ αυτό λοιπόν απαιτούνται πολύ συγκεκριμένα μέτρα, για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να πάρουν μέτρα προστασίας υπέρ των ίδιων των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στις επιχειρήσεις τους.

 
  
MPphoto
 

  Francis Zammit Dimech (PPE). – Sur President, ippermettili nirreferi anki għal das-suġġett fil-qasam ta’ Malta. F’Malta għandna elfejn każ ġdid ta’ kanċer kull sena u disa’ mitt imwiet. Huwa preċiżament għalhekk li jiena qgħidt il-ġlieda kontra l-kanċer bħala prijorità fil-ħidma politika tiegħi anki fi ħdan dan il-Parlament Ewropew. Irrid infakkar li, l-Unjoni Ewropea kienet diġà rrevediet il-livell permissibbli ta’ wieħed u għoxrin sustanza u bil-vot tal-lum żidna ħames materjali li jista’ jkollhom effett ħażin fuq il-post tax-xogħol, li normalment huwa l-aktar ħin fejn aħna nqattgħu l-ħin tagħna. Jiena rrid nieħu wkoll l-opportunità tal-lum biex nirringrazzja NGOs li jiena tkellimt magħhom, li jiena ħdimt magħhom, biex inkun nista’ nippromwovi dak li huma jitkellmu dwaru fil-ġlieda tagħna kontra l-kanċer. Huwa importanti wkoll li ngħaddu l-informazzjoni kollha meħtieġa lil min iħaddem sabiex dak li aħna vvutajna dwaru jidħol fis-seħħ kemm jista’ jkun malajr fil-Membri Stati.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo mar tugann sí breis cabhrach d’oibrithe ó cheimiceáin dhainséaracha a thugann galair uafásacha dóibh agus mar sin de.

Cabhróidh sí leo chun a bheith níos sábháilte agus iad ag obair agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach ar fad, mar caithfimid slándáil agus sláinte ár n-oibrithe a chur chun cinn i gcónaí trasna na hEorpa ar fad agus dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go mbeadh ár ndlíthe agus ár rialacháin ag teacht leis an aidhm sin. Agus trí oibleagáidí a chur ar na fostóirí chun smaoineamh ar na hoibrithe agus chun cabhrú leo, i dtreo is nach mbeidh siad ag fáil na galair sin, déanfaimid jab an-mhaith.

Ba mhaith liom críochnú ag rá gur thug mé achainí anseo maidir le hInis Sionnach agus anois tá an áit sin glanta suas in Éirinn, ar mhaithe leis na daoine atá ina gcónaí timpeall ar Chóbh i gCo. Chorcaí.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospodine predsjedavajući, hvala Vam lijepa. Ovaj Prijedlog direktive danas sam također snažno podržala glasovanjem.

Inače, predvodim jednu kampanju u mojoj domovini Hrvatskoj pod nazivom „Kako se oduprijeti raku?” ili ”Fight & win”. Cijeli niz konferencija diljem Hrvatske organizirala sam zajedno s ljudima koji se bave ovom pošasti jer, nažalost, karcinom odnosno rak je postao epidemija ili, čak mogu reći, pandemija i jako je važno da Europski parlament i mi, kao zakonodavci, vodimo o tome računa, naročito o karcinogenim tvarima na radnom mjestu.

Posebno bih ovdje izložila problem zdravstvenih radnika, dakle liječnika i medicinskog osoblja, koji su pomažući drugima u liječenju protiv karcinoma sami izloženi karcinogenima i o tome ova direktiva također vodi računa.

Nadam se da ćemo smanjiti ove grozne statistike koje smo dobili od Europske komisije da svakog dana umre od 7 do 12 ljudi od posljedica karcinogena na poslu i stoga se nadam da će ova direktiva na koncu ugledati svijetlo dana i da će je, također, podržati sve institucije.

 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου