Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 11 декември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. (разискване)
 3.Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (A8-0400/2018 - Yana Toom) (гласуване) (гласуване)
  5.2.Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (гласуване)
  5.3.Създаване на Европейски орган по заетостта (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (гласуване)
  5.4.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащите суми (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (гласуване)
  5.5.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)
  5.6.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (гласуване)
  5.7.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (гласуване)
  5.8.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (гласуване)
  5.9.Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (гласуване)
  5.10.Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (гласуване)
  5.11.Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (гласуване)
  5.12.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (B8-0556/2018) (гласуване)
  5.13.Хуманитарни визи (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
  5.14.Визов кодекс (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
  5.15.Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за самоначисляване във връзка с доставките на стоки и услуги над определен праг (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (гласуване)
  5.16.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (гласуване)
  5.17.Военна мобилност (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (гласуване)
  5.18.Нова европейска програма за култура (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Военна мобилност (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Нова европейска програма за култура (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 13.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (разискване)
 14.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония - Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Адекватност на защитата на личните данни, осигурявана от Япония (разискване)
 15.Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ (разискване)
 16.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
 17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 18.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (разискване)
 19.Състав на политическите групи: вж. протокола
 20.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (разискване)
 21.Създаване на Механизъм за свързване на Европа (разискване)
 22.Създаване на Европейски фонд за отбрана (разискване)
 23.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1194 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5484 kb)
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност