Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 11. december 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december (forhandling)
 3.Resultaterne fra Eurogruppens møde og forberedelse af eurotopmødet (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  5.1.Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (A8-0400/2018 - Yana Toom) (afstemning)
  5.2.Koordinering af de sociale sikringsordninger (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (afstemning)
  5.3.Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (afstemning)
  5.4.Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (afstemning)
  5.5.Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (afstemning)
  5.6.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (afstemning)
  5.7.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (afstemning)
  5.8.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (afstemning) (afstemning)
  5.9.Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (afstemning)
  5.10.Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (afstemning)
  5.11.Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (afstemning)
  5.12.Indsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter (B8-0556/2018) (afstemning)
  5.13.Humanitære visa (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
  5.14.Visumkodeks (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
  5.15.Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (afstemning)
  5.16.Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (afstemning)
  5.17.Militær mobilitet (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (afstemning)
  5.18.En ny europæisk kulturdagsorden (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Militær mobilitet (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.En ny europæisk kulturdagsorden (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 13.Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (forhandling)
 14.Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan - Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan - Partnerskabsaftale mellem EU og Japan - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) - Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (forhandling)
 15.Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen om Selahattin Demirtas (forhandling)
 16.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 17.Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 18.EU’s associeringsaftale med Ukraine (forhandling)
 19.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 20.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (forhandling)
 21.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (forhandling)
 22.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (forhandling)
 23.Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1194 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5484 kb)
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik