Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)
 3.Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (A8-0400/2018 - Yana Toom) (ψηφοφορία)
  5.2.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (ψηφοφορία)
  5.3.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (ψηφοφορία)
  5.4.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)
  5.5.Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)
  5.6.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (ψηφοφορία)
  5.7.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (ψηφοφορία)
  5.8.Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (ψηφοφορία)
  5.9.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (ψηφοφορία)
  5.10.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (ψηφοφορία)
  5.11.Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (ψηφοφορία)
  5.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε ορισμένα προϊόντα (B8-0556/2018) (ψηφοφορία)
  5.13.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
  5.14.Κώδικας θεωρήσεων (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
  5.15.Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  5.16.Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (ψηφοφορία)
  5.17.Στρατιωτική κινητικότητα (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (ψηφοφορία)
  5.18.Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Στρατιωτική κινητικότητα (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (συζήτηση)
 14.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (συζήτηση)
 15.Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς (συζήτηση)
 16.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)
 21.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (συζήτηση)
 22.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (συζήτηση)
 23.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1194 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5484 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου