Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 11. detsember 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 3.Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (A8-0400/2018 - Yana Toom) (hääletus)
  5.2.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (hääletus)
  5.3.Euroopa Tööjõuameti loomine (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (hääletus)
  5.4.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (hääletus)
  5.5.Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hääletus)
  5.6.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (hääletus)
  5.7.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (hääletus)
  5.8.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (hääletus)
  5.9.Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (hääletus)
  5.10.Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (hääletus)
  5.11.ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (hääletus)
  5.12.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormid (B8-0556/2018) (hääletus)
  5.13.Humanitaarviisad (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  5.14.Viisaeeskiri (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  5.15.Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (hääletus)
  5.16.Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (hääletus)
  5.17.Sõjaväeline liikuvus (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (hääletus)
  5.18.Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Sõjaväeline liikuvus (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 13.Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (arutelu)
 14.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping - ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) - Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (arutelu)
 15.Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtase kohtuasjas (arutelu)
 16.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)
 17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)
 18.ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (arutelu)
 19.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 20.Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve (arutelu)
 21.Euroopa ühendamise rahastu loomine (arutelu)
 22.Euroopa Kaitsefondi loomine (arutelu)
 23.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ – Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1194 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5484 kb)
Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika