Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia (debata)
 3.Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (A8-0400/2018 - Yana Toom) (głosowanie)
  5.2.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (głosowanie)
  5.3.Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (głosowanie)
  5.4.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (głosowanie)
  5.5.Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (głosowanie)
  5.6.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (głosowanie)
  5.7.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (głosowanie)
  5.8.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (głosowanie)
  5.9.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (głosowanie)
  5.10.Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (głosowanie)
  5.11.Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (głosowanie)
  5.12.Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (B8-0556/2018) (głosowanie)
  5.13.Wizy humanitarne (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
  5.14.Kodeks wizowy (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
  5.15.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  5.16.Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (głosowanie)
  5.17.Mobilność wojskowa (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (głosowanie)
  5.18.Nowy europejski program na rzecz kultury (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Mobilność wojskowa (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Nowy europejski program na rzecz kultury (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Zmiana porządku obrad: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokół
 13.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (debata)
 14.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią - Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) - Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (debata)
 15.Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (debata)
 16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 18.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (debata)
 19.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 20.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (debata)
 21.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” (debata)
 22.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego (debata)
 23.Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1194 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5484 kb)
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności