Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 11 december 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 13–14 december (debatt)
 3.Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  5.1.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (A8-0400/2018 - Yana Toom) (omröstning)
  5.2.Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (omröstning)
  5.3.Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (omröstning)
  5.4.Asyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (omröstning)
  5.5.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (omröstning)
  5.6.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (omröstning)
  5.7.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (omröstning)
  5.8.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (omröstning)
  5.9.Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (omröstning)
  5.10.Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (omröstning)
  5.11.Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (omröstning)
  5.12.Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (B8-0556/2018) (omröstning)
  5.13.Humanitära visum (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
  5.14.Viseringskodex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
  5.15.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (omröstning)
  5.16.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (omröstning)
  5.17.Militär rörlighet (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (omröstning)
  5.18.Ny europeisk kulturagenda (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Militär rörlighet (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Ny europeisk kulturagenda (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (debatt)
 14.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan - Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) - Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (debatt)
 15.Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas (debatt)
 16.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 18.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (debatt)
 19.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 20.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (debatt)
 21.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (debatt)
 22.Inrättande av Europeiska försvarsfonden (debatt)
 23.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning - Programmet för genomförande av Horisont Europa (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1194 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5484 kb)
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy