Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2079(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0396/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0396/2018

Rasprave :

PV 12/12/2018 - 24
CRE 12/12/2018 - 24

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0519

Doslovno izvješće
Srijeda, 12. prosinca 2018. - Strasbourg Revidirano izdanje

24. Ubrzani postupak rješavanja trgovačkih sporova (rasprava)
Videozapis govora
Zapisnik
MPphoto
 

  El presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe con recomendaciones destinadas a la Comisión de Tadeusz Zwiefka, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la la resolución acelerada de litigios mercantiles (2018/2079(INL)) (A8-0396/2018).

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, Sprawozdawca. –Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Chciałbym na początku zwrócić uwagę, że Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego konsekwentnie przez cały czas pracuje nad przygotowywaniem i wdrażaniem instrumentarium prawnego dla funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw na europejskim rynku. To szalenie ważna kwestia w kontekście różnego rodzaju problemów, które podczas tej współzależności i współdziałania transgranicznego się pojawiają. Dlaczego jest istotne przygotowywanie odpowiedniego instrumentarium prawnego na poziomie wspólnotowym? Otóż różnice pomiędzy krajowymi systemami prawnymi i wynikające z nich różnego rodzaju zawiłości szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się spory pomiędzy kontrahentami, powodują, że tego rodzaju procesy mogą trwać nawet latami. Dlatego ważne jest, aby dać unijnym przedsiębiorcom możliwość szybszego i równie bezpiecznego rozwiązywania tych sporów. Kilka lat temu Komisja Prawna wystąpiła z taką inicjatywą, aby przygotować europejskie prawo sprzedaży, które miało ogromny potencjał właśnie w tym kontekście pomocy unijnym przedsiębiorcom. Niestety nie spotkała się ta propozycja z przychylnością państw członkowskich i na kilka lat prace zostały zamrożone. Podjęliśmy jednak kolejny wysiłek, by zmierzyć się z tymi problemami, szczególnie w kontekście zmian jakie zachodzą w Unii Europejskiej na naszym rynku, szczególnie w kontekście zmian, które zajdą po brexicie.

Otóż w moim sprawozdaniu, które przedkładam Wysokiej Izbie, zwracam się do Komisji Europejskiej z prośbą o to, aby rozważyła i przygotowała projekt legislacyjny nowego instrumentu w postaci europejskiej przyspieszonej procedury cywilnej. Chodzi o to, aby te spory pomiędzy przedsiębiorcami mogły w sposób szybszy i tańszy być prowadzone. Ta procedura jest wzorowana na istniejącej już i wprowadzonej procedurze małych sporów. Ta jednak kończy się na kwocie pięciu tysięcy euro, natomiast ta, którą my proponujemy, miałaby pójść poza tą kwotę pięciu tysięcy euro i wprowadzić możliwość szybszego rozwiązywania sporów. Na czym ta większa szybkość miałaby polegać? Otóż na tym, że ta procedura mogłaby być przeprowadzana częściowo przynajmniej w formie pisemnej, że działania procesowe, w szczególności wysłuchanie stron czy świadków, mogłyby być wprowadzone przez sądy z wykorzystaniem najnowszej technologii, czyli bez konieczności udawania się do miejsca, gdzie sprawa jest prowadzona. Nie zmieniamy tu oczywiście w żaden sposób prawa materialnego, dalej sprawy byłyby prowadzone przez sąd krajowy państwa właściwego dla prowadzenia tej sprawy. Procedura małych roszczeń została też przygotowana po to, aby umożliwić europejskim przedsiębiorcom dokonanie wyboru. Jest to bowiem procedura dobrowolna. Strony mogłyby się na nią godzić w momencie, kiedy powstałby spór, oczywiście może być ona wprowadzona w życie tylko wtedy, kiedy wszystkie strony sporu godzą się na taką właśnie procedurę. Oczywiście wiemy doskonale, że kluczem do prowadzenia biznesu jest jego przewidywalność, jest jego bezpieczeństwo, jest tym samym pewność prawna, a zatem zwracamy się do Komisji Europejskiej, ale także i do państw członkowskich, by zechciały rozważyć dokonywanie pewnego rodzaju zmian.

Do Komisji Europejskiej w szczególności w kontekście rozważenia, czy nie należałoby wprowadzić zmian w zapisach rozporządzeń Rzym I, Rzym II oraz Bruksela I, na podstawie których to rozporządzeń w chwili obecnej prowadzone są spory. Do Komisji Europejskiej, do państw członkowskich, także wniosek i prośba o rozważenie pewnego rodzaju działań, które byłyby uzupełniające dla tej procedury prawnej, ponieważ sam instrument przyspieszonego rozstrzygania sporów nie byłby oczywiście wystarczający.

Chodzi mianowicie o to, aby państwa członkowskie zechciały rozważyć utworzenie izb czy wydziałów handlowych w swoich sądach, bowiem prowadzenie tego rodzaju spraw przez wyspecjalizowanych sędziów, po pierwsze przyspiesza procedurę, podnosi jakość wydawanych orzeczeń. Chodziłoby także o to, aby prowadzić stałe szkolenie sędziów i prawników w zakresie prawa handlowego. Skupić się na edukacji w obszarze prawa międzynarodowego, prawa prywatnego oraz prawa handlowego, ale także na większym finansowaniu badań akademickich dotyczących tych właśnie kwestii. Należałoby także być może rozważyć zrewidowanie przez państwa członkowskie stosowanych obecnie procedur w zakresie sporów handlowych.

Proszę Państwa mam nadzieję, że Komisja Europejska w pełni rozważy tę propozycję, którą przedkładamy w sprawozdaniu, nad którym w tej chwili rozpoczynamy dyskusję. Jestem oczywiście otwarty na wszelkiego rodzaju uwagi prowadzące do jeszcze większej i lepszej poprawy funkcjonowania firm europejskich na jednolitym rynku.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the rapporteur, Mr Zwiefka, and the Committee on Legal Affairs (JURI) for their commitment to an efficient system for commercial litigation in the EU and for their work on this legislative initiative report. Indeed, there are a number of ideas which the Commission will consider and which we shall use in our future work because I can confirm today that the Commission shares the same objective.

Efficient and high-quality justice is an important pillar of the European Union. It is an indispensable element of a business-friendly environment which enables prosperity and jobs in the internal market.

In our work, in the justice scoreboard, data shows important differences in the length of court procedures between the Member States, and there is room to stimulate improvements. We share the view that well designed court procedures are one of the key factors of efficient justice. This is why we propose to modernise the rules on cross-border cooperation in taking of evidence and serving of documents which – once adopted – will shorten court proceedings and reduce their costs.

I thank the JURI Committee for taking up these files and look forward to the first reading position of Parliament. We will look diligently at the proposals contained in the report. The recommendations contained in your report concern a number of actions, both legislative and non-legislative. Some of them seem to be designed for a longer—term perspective, like the creation of the EU commercial court. We will examine thoroughly their feasibility.

We certainly concur with this report which highlights the importance of judicial training. The future Justice Programme will continue to support the training of the judiciary and judicial staff as a tool to improve judicial cooperation in the EU and a specific objective of the programme will be dedicated to this. This will contribute to the building of the European area of justice by creating a common judiciary culture among justice professionals of the Member States. This is also important to ensure the correct and coherent application of law in the Union and mutual trust between justice professionals in cross-border proceedings.

Overall, I would like to stress that in commercial matters we need to hear the opinions of stakeholders who will be potentially directly affected by the proposed measures. Support, and even demand, from the part of businesses is necessary for success of the proposed measures.

Although we have achieved a lot in our work to strengthen commercial procedures in the EU, there is – as I said before – room for improvement. At the conference on the effectiveness of justice systems organised by the Presidency in Vienna two weeks ago, I stressed the need to improve access to justice, to modernise justice and thus to increase the trust of people in the justice systems. Ideas were put forward about how we can use digitalisation for the benefit of faster procedures and in the interests of both legal practitioners and citizens when claiming remedies.

I believe that the Commission’s work on effective justice systems, particularly on the EU justice scoreboard and the monitoring through the European semester, will help us to achieve these goals. I look forward to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, za skupinu PPE. – Pane předsedající, úvodem bych rád poděkoval svému kolegovi zpravodajovi Zwiefkovi za to, že tuto dobrou zprávu vypracoval. Těší mě na ní mimo jiné to, že tady nejde o jakoukoliv snahu o regulaci shora, ale naopak, jde o reakci na požadavky zdola, a proto se domnívám, že tento návrh, pokud bude realizován, ukáže dalším evropským občanům přidanou hodnotu evropské integrace.

Pokud vytvoříme evropské zrychlené řízení pro přeshraniční obchodní spory, urychlíme je a tím odpovíme na tu základní stížnost, kterou podnikatelé mají. My chceme, aby to řešení bylo rychlejší, a tudíž levnější. Chceme, aby to řízení bylo založeno na principu důkladné přípravy stran před zahájením řízení, aby probíhalo především písemně, aby procesní lhůty byly co nejkratší. Jsem si vědomi toho, že konečný úspěch také spočívá ve zvládnutí technických detailů, jako jsou například jednotné kvalitní formuláře. Domníváme se však, že toto lze zvládnout a lze se inspirovat například již schváleným řízením o drobných nárocích.

Chci poprosit paní komisařku, aby se Evropská komise tohoto návrhu ujala se vší silou a rozhodností, jak to paní komisařka naznačila, aby se evropským podnikatelům a obchodníkům ulevilo co nejdříve.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare il relatore per il lavoro che ha fatto e voglio dire alla signora Commissaria che nella commissione JURI siamo riusciti ad avere una discussione che riteniamo importante ed efficace, grazie ad un clima politico – quale sempre sarebbe utile avere – di reciproco rispetto, di ascolto e di ricerca convinta dei necessari punti di mediazione, di compromesso, come si dice nel nostro linguaggio.

Le ragioni per le quali abbiamo affrontato questo tema sono note a tutti coloro che sono qui presenti. La composizione delle dispute commerciali nell'Unione europea è ancora troppo lenta, ha bisogno di essere accelerata e di essere basata sull'armonizzazione di una materia, quella della cooperazione, per la quale i provvedimenti civili sono ancora tra di loro molto distanti nei paesi europei.

Un provvedimento civile accelerato per l'Europa ha dei vantaggi indubbi: non soltanto toglie gli elementi di contrasto e di potenziale conflitto, ma diventa anche un'occasione di grande risparmio di risorse, che poi le imprese possono utilizzare e reinvestire nell'interesse loro e delle persone con le quali hanno un rapporto, di tutti gli stakeholdes, a cominciare da quelli che lavorano in queste imprese.

Dunque stiamo parlando di una procedura, ben si sappia, che dovrebbe essere applicata solamente alle controversie relative alle relazioni tra imprese, tutte quelle, cioè, che non hanno conseguenze o aspetti legati a diritti o a condizioni di altre imprese o dei lavoratori.

L'elemento per noi fondamentale è che ogni procedura per la risoluzione accelerata delle dispute commerciali stabilita a livello europeo assicuri il pieno rispetto dei diritti delle parti, inclusa la possibilità, successivamente, di poter attivare un processo di carattere giudiziario.

Abbiamo definito che il carattere sarà esclusivamente volontario per quanto concerne il procedimento e, pertanto, ci vuole il consenso di entrambi i contraenti. Non potrà essere consentita la scelta di una procedura prima che l'eventuale controversia inizi: questo è importante per le clausole contrattuali o negli accordi commerciali tra le imprese, perché ci sarebbe un rischio che una delle parti possa influenzare con la sua decisione le altre, e la parte che influenza è necessariamente e oggettivamente sempre quella più forte, a discapito delle piccole imprese.

Dunque dobbiamo assicurare che la soluzione che proponiamo non contenga rischi di penalizzazione dei più deboli nelle relazioni commerciali. Questo elemento è giustizia, è democrazia, e a questo noi teniamo particolarmente, come abbiamo dimostrato con le proposte che abbiamo fatto e con il carattere della discussione che abbiamo avuto.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, dovolte mi, abych nejdříve poděkoval svému příteli a zpravodajovi Tadeuszi Zwiefkovi za přípravu této zprávy, která je podle mého názoru velice dobrá.

Není tajemstvím, že řešení obchodních sporů v Evropské unii je stále neúnosně pomalé. Podle odhadů čekají klienti v některých členských státech na vynucení podmínek určité obchodní smlouvy až čtyři roky. Přitom je to zejména rychlost a efektivita, co si klienti od soudu při řešení obchodních sporů nejvíce přejí. I když je potřeba přiznat, že podle srovnání, které vydává Komise každý rok, dochází k určitému pokroku, co do délky občanskoprávních řízení. K řadě opatření, která navrhuje pan zpravodaj, bych se hned podepsal a zprávu jako takovou podporuji. Školení právníků a soudců v obchodních věcech, větší přístup k unijním a vnitrostátním předpisům právním stejně jako myšlenka na zavedení evropského zrychleného občanskoprávního zřízení, to všechno jsou témata pro diskusi. Poněkud skeptický jsem u myšlenky zřizování evropského obchodního soudu.

Ještě bych chtěl poznamenat, že stále bohužel platí, že chudší lidé mají omezenější přístup ke spravedlnosti a lidé s příjmem pod hranicí chudoby nemají v určitých typech sporů nárok na žádnou právní pomoc. To není akceptovatelné. Kromě rychlosti občanskoprávních soudních řízení se také a především musíme postarat o to, aby spravedlnost byla dostupná pro každého.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). –Panie Przewodniczący! Pani Komisarz!

Niech mi będzie wolno powiedzieć również drogi Tadeuszu, przyjacielu, naśladując mojego poprzednika, bo też mam takie podstawy.

Przede wszystkim bardzo cieszę się, że podjęliśmy ten temat, ponieważ spory handlowe występowały, występują i występować będą, co do tego nie miejmy żadnych wątpliwości, to jest rzecz zupełnie naturalna. Po drugie, mówimy o pieniądzach, o firmach, o istnieniu, a zatem time is money. Potrzebne są nam sprawne instytucje. Trzeci punkt bardzo ważny, poczucie sprawiedliwości. To poczucie sprawiedliwości może lec u podstawy tego, że - co mamy napisane - voluntary, dobrowolnie, ale dobrowolnie, jeżeli będzie oczekiwanie – tam otrzymam sprawiedliwy wyrok. Dlaczego? – Bo są kompetentni rozstrzygający. Czy to są sędziowie czy ewentualnie inni z kompetencjami prawniczymi. Potrzebne jest, tak jak tutaj poseł sprawozdawca mówi, zarówno wykształcenie kadr prawniczych, ale myślę, że powinniśmy od samego początku szukać prawników, którzy rozumieją biznes i także ekonomistów, finansistów, którzy rozumieją prawo.

Będziemy bliżej jednolitej europejskiej przestrzeni handlowej i przestrzeni sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you very much for this debate which confirms the ambitious vision for future measures to improve the resolution of commercial disputes in the Union.

I will only repeat now at the end that the Commission will use all the instruments we have to hand, especially the justice score board, which is a very useful benchmarking tool. This is the comparison tool which also serves to help the Member States to look at the progress they and the other Member States made to interpret the reasons for such progress, because it is very important to see why in some Member States the progress hasn’t been made. As Mr Maštálka said, yes we see slow progress, but still – as I said – it is slow, and we need to do better.

What is the lesson from the justice score board? It is that digitalisation is not a magic wand, but it is a very important tool which the Member States use to make the processes more rapid and more efficient. It is quite clear that where progress is slow or there is no progress at all, it is a matter of capacities. We need to increase specialisation and professionalism of the judges, and that’s why we are also investing in training.

The other matter we look at is how to use the European semester, and here it is an interesting development in the Commission itself, because we stopped looking at the finance which should be covering the expenditures of the judiciary as if they were costs. We more and more look at them as investments, and this is a very important factor when you look at the European semester where we cover the matters which have direct influence on the economic development in the country. That we make a very clear line between a well working judiciary system which has a positive influence on the economy, which gives the guarantee to investors and entrepreneurs that the law is properly enforced in the country and that there is stability in the functioning of the judiciary system and many other things which simply are clearly favourable for the economic situation and progress in the country.

We put this topic of finance in judiciary to the Vienna conference, which we had two weeks ago. We had the opportunity to hear how well the World Bank is looking at this connection between financing and the judiciary system, and I think this is something which the Member States should also take into account in planning their budgets.

So, once again, a very inspiring report. We will work with it; I will summarise for my followers all the knowledge and the things which should be covered by possible future legislation. I will not promise you that we will start revising Rome I and Brussels I, but we will do the proper analysis with some conclusion and some advice for the followers in the sense of possibly working on the update of the European legislation.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, Sprawozdawca. – Panie Przewodniczący! Chciałbym bardzo podziękować kolegom za głosy w tej krótkiej, ale bardzo treściwej debacie i szczególnie pani komisarz Jourovej za zapewnienie o tym, że zawarte w naszym sprawozdaniu treści zostaną teraz głęboko przeanalizowane przez Komisję. Oczywiście nie oczekujemy dzisiaj stuprocentowych stwierdzeń dotyczących rewizji niektórych aktów prawnych, ale zapewnienie o dokonaniu analizy jest czymś niezwykle istotnym. Kwestie oszczędności, bo o nich też mówimy, oczywiście o pewności prawnej mówimy o tym, że te instrumenty prawne powinny być stosowane z wyczuciem i pełną wyrozumiałością dla różnych sektorów gospodarki, dla słabszych i mocniejszych, że powinna być ta sprawiedliwość jako wyznacznik, ale finanse wymiaru sprawiedliwości są także czymś ważnym. Otóż w moim głębokim przekonaniu poza tym, że skrócenie procesu daje oszczędności finansowe dla stron, które są akurat w tym momencie w konflikcie, to daje także spore oszczędności dla samego wymiaru sprawiedliwości, bowiem przecież jest rzeczą oczywistą, że spór trwający, prowadzony przed sądem cztery – pięć lat kosztuje więcej także wymiar sprawiedliwości niż spór, który zamyka się w krótkim czasie.

Jestem głęboko przekonany, że to sprawozdanie, które wspólnie przygotowaliśmy, i przy okazji dziękuję kontrsprawozdawcom za znakomitą współpracę ma charakter bardzo wyważony. W związku z tym możemy spokojnie poprzeć to sprawozdanie w jutrzejszym głosowaniu i oczekiwać na propozycję legislacyjną ze strony Komisji Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

 
Posljednje ažuriranje: 16. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti