Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (ψηφοφορία)
  12.2.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (ψηφοφορία)
  12.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (ψηφοφορία)
  12.4.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  12.5.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  12.6.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (ψηφοφορία)
  12.7.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (ψηφοφορία)
  12.8.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (ψηφοφορία)
  12.9.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (ψηφοφορία)
  12.10.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (ψηφοφορία)
  12.11.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica) (ψηφοφορία)
  12.12.Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (ψηφοφορία)
  12.13.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (ψηφοφορία)
  12.14.Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (ψηφοφορία)
  12.15.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (A8-0392/2018 - David McAllister) (ψηφοφορία)
  12.16.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (ψηφοφορία)
  12.17.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 18.Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών - Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (συζήτηση)
 19.Ώρα των ψηφοφοριών
  19.1.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (ψηφοφορία)
  19.2.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (ψηφοφορία)
  19.3.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (ψηφοφορία)
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Επανάληψη της συνεδρίασης
 23.Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)
 24.Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (συζήτηση)
 25.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (συζήτηση)
 26.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (συζήτηση)
 27.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (συζήτηση)
 29.Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (συζήτηση)
 30.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 32.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (916 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4340 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου