Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Ühtse turu pakett (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 7.Arutelu Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 10.Presidentuuri avaldus
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 12.Hääletused
  12.1.Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  12.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (hääletus)
  12.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (hääletus)
  12.4.Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  12.5.Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (hääletus)
  12.6.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (hääletus)
  12.7.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (hääletus)
  12.8.ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (hääletus)
  12.9.ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (hääletus)
  12.10.ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (hääletus)
  12.11.„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) (hääletus)
  12.12.„Euroopa horisondi“ rakendamise programm (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (hääletus)
  12.13.Ühtse turu pakett (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (hääletus)
  12.14.Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (hääletus)
  12.15.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0392/2018 - David McAllister) (hääletus)
  12.16.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (hääletus)
  12.17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet (temaatiline arutelu)
 18.Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem - Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine (arutelu)
 19.Hääletused
  19.1.Euroopa Kaitsefondi loomine (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (hääletus)
  19.2.Euroopa ühendamise rahastu loomine (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (hääletus)
  19.3.ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (hääletus)
 20.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 22.Istungi jätkamine
 23.Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (arutelu)
 24.Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (arutelu)
 25.Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (arutelu)
 26.2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (arutelu)
 27.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 28.Liidu kosmoseprogramm 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (arutelu)
 29.Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 (arutelu)
 30.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 31.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 32.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (916 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4340 kb)
Viimane päevakajastamine: 16. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika