Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 12 december 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Inremarknadspaketet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 7.Debatt med Cyperns president, Nicos Anastasiades, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 10.Uttalande av talmannen
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 12.Omröstning
  12.1.Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  12.2.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (omröstning)
  12.3.Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (omröstning)
  12.4.Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2019 – alla avsnitt (omröstning)
  12.5.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (omröstning)
  12.6.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (omröstning)
  12.7.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (omröstning)
  12.8.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (omröstning)
  12.9.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (omröstning)
  12.10.Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens anslutning) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (omröstning)
  12.11.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning (A8-0401/2018 - Dan Nica) (omröstning)
  12.12.Programmet för genomförande av Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (omröstning)
  12.13.Inremarknadspaketet (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (omröstning)
  12.14.Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (omröstning)
  12.15.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A8-0392/2018 - David McAllister) (omröstning)
  12.16.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (omröstning)
  12.17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (omröstning)
 13.Röstförklaringar: se protokollet
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 17.Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet (debatt om en aktuell fråga)
 18.Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster - Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (debatt)
 19.Omröstning
  19.1.Inrättande av Europeiska försvarsfonden (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (omröstning)
  19.2.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (omröstning)
  19.3.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (omröstning)
 20.Röstförklaringar: se protokollet
 21.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 22.Återupptagande av sammanträdet
 23.Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (debatt)
 24.Snabb lösning av handelstvister (debatt)
 25.Ombudsmannens verksamhet under 2017 (debatt)
 26.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (debatt)
 27.Utskottens sammansättning: se protokollet
 28.Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå (debatt)
 29.Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (debatt)
 30.Inkomna dokument: se protokollet
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 32.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (916 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4340 kb)
Senaste uppdatering: 16 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy