Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента: вж. протокола
 3.Петиции: вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протокола
 5.Решения относно някои документи: вж. протокола
 6.Положението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина (разискване)
 7.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  7.1.Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
  7.2.Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
  7.3.Танзания
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  9.1.Решение за започване на междуинституционални преговори: Минимално покритие за загуби за необслужвани експозици (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  9.2.Ускорено разрешаване на търговски спорове (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  9.3.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (гласуване)
  9.4.Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (гласуване)
  9.5.Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (гласуване)
  9.6.Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (A8-0428/2018 - Paul Tang) (гласуване)
  9.7.Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (гласуване)
  9.8.Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Танзания (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Блокова верига: далновидна търговска политика (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (гласуване)
  9.12.Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (B8-0561/2018) (гласуване)
  9.13.Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (гласуване)
  9.14.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (гласуване)
  9.15.Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Създаване на Механизъм за свързване на Европа (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Създаване на Механизъм за свързване на Европа (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Редки заболявания (разискване)
 15.Разпространение на африканската чума по свинете (разискване)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (665 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3117 kb)
Последно осъвременяване: 5 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност