Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 14 януари 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Състав на политическите групи: вж. протокола
 7.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Предложение за акт на Съюза: вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 15.Ред за работата на Парламента
 16.Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (разискване)
 17.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (разискване)
 18.Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (разискване)
 19.Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (кратко представяне)
 20.Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (кратко представяне)
 21.Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (кратко представяне)
 22.Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (кратко представяне)
 23.Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (кратко представяне)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (484 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2631 kb)
Последно осъвременяване: 4 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност