Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 15. jaanuar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.ELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses (arutelu)
 3.Nõukogu eesistujariigi Austria ülevaade (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Pidulik istung ̶ Euro kasutuselevõtmise kahekümnes aastapäev
 6.Istungi jätkamine
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (hääletus)
  8.2.Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (hääletus)
  8.3.ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks) lisatud protokoll (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  8.4.ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  8.5.Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (hääletus)
  8.6.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (hääletus)
  8.7.ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  8.8.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (hääletus)
  8.9.EIP põhikirja muutmine (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  8.10.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (hääletus)
  8.11.ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  8.12.Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  8.13.Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (hääletus)
  8.14.Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine (arutelu)
 14.EKP 2017. aasta aruanne (arutelu)
 15.Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (arutelu)
 16.InvestEU programmi loomine (arutelu)
 17.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine – Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (arutelu)
 18.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) (arutelu)
 20.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) (arutelu)
 21.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (arutelu)
 22.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1063 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4988 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika