Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 15. januára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike (rozprava)
 3.Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Slávnostná schôdza - Dvadsiate výročia eura
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (hlasovanie)
  8.2.Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (hlasovanie)
  8.3.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  8.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  8.5.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
  8.6.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (hlasovanie)
  8.7.Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  8.8.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (hlasovanie)
  8.9.Zmena štatútu Európskej investičnej banky (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  8.10.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (hlasovanie)
  8.11.Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  8.12.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  8.13.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (hlasovanie)
  8.14.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva (rozprava)
 14.Výročná správa ECB za rok 2017 (rozprava)
 15.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (rozprava)
 16.Zriadenie Programu InvestEU (rozprava)
 17.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru - Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (rozprava)
 18.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 19.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (rozprava)
 20.Európsky sociálny fond plus (ESF+) (rozprava)
 21.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) (rozprava)
 22.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1063 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4988 kb)
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia