Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0207(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0468/2018

Ingivna texter :

A8-0468/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.15

Antagna texter :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

31. Inrättande av programmet för rättigheter och värden (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της εκθέσεως της Bodil Valero, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) (A8-0468/2018)

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, föredragande. – Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggor, övriga föredragande, alla organisationer jag träffat, politiska tjänstemän, assistenter och sekretariatet för ett gott samarbete. Det är ett viktigt arbete som vi har gjort tillsammans, och jag är glad att det lett till att vi har nått en bred samsyn i utskottet.

Vi lever i en tuff tid i Europa, där respekten för våra egna principer och regler är i gungning. Vi har regeringar som lagstiftar eller på andra sätt agerar mot yttrandefrihet, pressfrihet, minoriteters rättigheter. Regeringar som tror att demokrati bara är att rösta med ett visst intervall. Men en demokrati som inte respekterar de grundläggande rättigheterna eller rättsstatens principer kan inte kallas en fullvärdig demokrati, och ett rättssäkert samhälle kännetecknas av oberoende domstolar och att domstolars utslag respekteras. Likhet inför lagen ska garanteras; enskilda ska inte drabbas av godtycke.

Häromdagen mördades den populära borgmästaren Paweł Adamowicz från Gdansk i Polen. Enligt gärningsmannen var attacken en hämnd mot borgmästarens tidigare parti. Men saken är den att borgmästaren redan tidigare hotats, att han anmält hoten, men att myndigheten valt att lägga ner ärendet. Gdansks borgmästare var känd för sin välkomnande attityd gentemot flyktingar och för sitt stöd till civilsamhällets organisationer.

Under bara ett år har tre journalister som har avslöjat omfattande korruptionshärvor mördats i EU-länder – Bulgarien, Slovakien, Malta. I Ungern har premiärminister Orbán anklagats för att ha begränsat det fria ordet, för att ha skadat rättsväsendets oberoende, för korruption, för att ha begränsat den akademiska friheten i landet och för att ha urholkat minoriteters mänskliga rättigheter. Polen har lagt tretton lagförslag som kommissionen menar riskerar att leda till politiskt styre av rättsväsendet. Lagförslagen ger bland annat Polens justitieminister makt att utse och avskeda landets domare utan kriterier.

Listan är tyvärr lång på exempel, och därför behöver vi ett starkt program för rättigheter och värden. Parlamentet föreslog i april 2018 att ett stödprogram riktat till civilsamhället i EU skulle skapas, precis som vi stöttar MR-organisationer utanför EU:s gränser. Och vi välkomnar därför kommissionens förslag, men kan inte acceptera att ett helt nytt område, det vill säga rättigheter och värden, ska bakas in i redan befintliga program och dessutom med en lägre budget när situationen är den att befintliga program redan är underfinansierade.

Därför begär vi en kraftigt utökad budget och att rättigheter och värden ska vara ett eget program, stå på egna ben. Vi riktar en större del av stödet till civilsamhället och gör det lättare att söka även för mindre gräsrotsorganisationer. Syftet är att skydda och främja demokrati och rättsstatens principer, jämlikhet och jämställdhet, rättigheter, icke-diskriminering och att stärka integreringen av jämställdhetsperspektivet, gender mainstreaming, att höja medborgarnas kunskap om unionen, att främja yttrandefrihet, mångfald, samhällsengagemang och att bekämpa våld och våld mot kvinnor.

Problem ska i första hand förebyggas och det är just vad det här programmet handlar om. Det riktar sig till alla medlemsländer, civilsamhället, till kommuner, regioner, andra institutioner. Men vi behöver både morötter och piskor för att komma till rätta med de problem vi ställs inför, och därför föreslår vi också att det ska finnas en möjlighet att kommissionen i vissa specifika fall kan gå in och föra över andra EU-medel i berört land till programmet då ett förfarande inletts mot landet i fråga, och att det avsätts en procentsats av stödet som kan användas då vi ser en snabb och allvarlig försämring i ett medlemslands efterlevnad av våra gemensamma värden. Att vara EU-medlem förpliktar.

Artikel 2 i fördraget stadgar: ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.” Det är grunden för det nya programmet.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, rapporteure pour avis de la commission de la culture et de l’éducation. – Monsieur le Président, l’Union européenne connaît une forte montée de l’intolérance, des mouvements nationalistes et eurosceptiques de tout poil, et également une désinformation sans commune mesure. Ceci remet en cause le sentiment d’appartenance à un espace commun et à des principes démocratiques. Pour soutenir le dialogue entre Européens et renforcer la compréhension mutuelle, il est indispensable de défendre ce programme et de le voir doté d’un budget à la hauteur des enjeux à relever. Je tiens à remercier la rapporteure et les différents rapporteurs fictifs pour leur engagement à défendre un ambitieux programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs».

C’est dans cet esprit que la commission de la culture et de l’éducation a soutenu le doublement du budget dédié à la citoyenneté active, soit 500 millions d’euros pour la période 2021-2027. Ces fonds seront destinés aux organisations locales et aux groupes de citoyens œuvrant en faveur d’une citoyenneté inclusive et participative, avec la poursuite du travail de mémoire et la promotion du sentiment d’appartenance à une Europe commune. À la veille d’échéances électorales majeures pour l’avenir de l’Europe, ce soutien accru a tout d’un symbole.

Le Conseil peut compter sur la détermination du Parlement européen à défendre des moyens renforcés pour des projets qui viennent du terrain, menés par des citoyens, des réseaux de villes ou des villes jumelées. Tous ces projets aident, je crois, à nourrir une Europe démocratique, civique et propice à la diversité culturelle.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. FABIO MASSIMO CASTALDO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, at a time when European societies are confronted with extremism, radicalism and divisions, it is more important than ever to promote, strengthen and defend justice, rights and EU values. For this reason, the Commission has proposed a new Justice, Rights and Values Fund, whose overarching aim is to sustain open, democratic and inclusive societies. The Rights and Values programme is part of the new Fund, together with the Justice programme. With the adoption of the report and the mandate for the future negotiations, Parliament shows once again its strong support for the promotion of rights and values and its commitment to advance the negotiations. I welcome this ambition and support it.

The new programme will continue funding key activities, such as the promotion of gender equality, anti—discrimination, the rights of the child, fighting violence against women, anti-racism and other values and priorities. It will continue the successful activities of the Europe for Citizens Programme, in particular town twinning, remembrance activities and civil society projects, allowing citizens a direct engagement with Europe. The new programme should also encourage and facilitate active participation in the construction of a more democratic union, as well as awareness of rights and values.

The Commission shares the views expressed by Parliament on the important role of civil society organisations in promoting and defending rights and values, and this role is recognised at the highest possible level in the general objective. Non-governmental organisations will continue to have a key role in the implementation of the future programme. At the same time, the Rights and Values programme shall also continue to fund a broad range of beneficiaries besides the civil society organisations, for instance, equality bodies, expert networks, public administrations, local and regional authorities, museums, academic stakeholders and so on. An equilibrium is needed to respect the variety of the programme and the policies it serves.

The Rights and Values programme is also interlinked to the Justice programme and, more generally, to the rule of law mechanism. The Commission has carefully drafted them in such a way as to clearly define their scope, to develop synergies and to avoid duplications. This is a key point of our future discussion.

I do of course agree that there should be more money. There is never enough money. As you know, the negotiations on the budget had to cope with the fact that there is less money for more priorities. This is the reality. But, at the same time, I want to say that the programmes which I have just mentioned and whose main goals I have described can be combined with the money which should be put into the European Social Fund, where there is money, and there will be money, for social integration, very probably also involving the new Horizon programme, where there will be money for research and data collection related to the values and goals which we have in mind in this discussion. So I believe that, even with less money, we can do more work.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Udało się dla programu „Prawa i wartości” pozyskać w parlamentarnej propozycji trzy razy więcej środków: przeszło 2 mld euro. Udało się wyodrębnić filar „Wartości unijne” z 850 mln euro dla organizacji działających lokalnie i regionalnie. Udało się uprościć procedury dostępności środków bez nadmiaru biurokracji, z możliwością wsparcia codziennych działań organizacji, przy zapewnieniu przejrzystości rozliczeń. Udało się tak opisać tworzenie punktów kontaktowych w krajach, że nadrzędna będzie zasada bezstronności. To oznacza, że rządy niechętne organizacjom obywatelskim nie będą miały wpływu na przyznawanie dotacji i tak idących przecież bezpośrednio z budżetu unijnego. Udało się stworzyć rezerwę w wysokości 5% rocznego planu, by wspierać dodatkowo organizacje pozarządowe tam, gdzie naruszane są demokracja i praworządność tak, by prowadzić demokratyczny dialog także z tymi, którzy inaczej widzą problemy. Udało się znaleźć konkretne rozwiązanie, by rozwijać europejskie wartości: demokrację – jako proces uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji, praworządność – jako fundament porządku państwa, niedyskryminację – jako podstawę ładu społecznego. To droga do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Silne niezależne społeczeństwo obywatelskie to jedyna odpowiedź na groźbę zawłaszczenia społeczeństwa przez państwa, które krok po kroku idą w stronę autorytaryzmu

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, investire nei diritti e valori dell'Unione europea, nei cittadini e nell'uguaglianza, significa investire nella coesione e nella giustizia sociale, significa promuovere il concetto di cittadinanza, l'impegno democratico e la partecipazione civica, significa dotarsi di un ulteriore strumento per portare avanti le nostre battaglie contro il razzismo, la xenofobia, l'incitazione all'odio, la violenza sulle donne, l'estremismo, per un'Europa plurale e inclusiva.

Mai come oggi abbiamo bisogno di prevenire e contrastare ripetuti fenomeni di odio e di discriminazione, sempre più spesso alimentata da un clima politico violento, nonché di proteggere le vittime, soprattutto i soggetti più vulnerabili. Sappiamo tutti che le società aperte, democratiche e inclusive non si autofinanziano. Per questa ragione proponiamo un notevole incremento della dotazione finanziaria del programma, per consentire alle organizzazioni della società civile di sostenere quelle attività che contribuiscono a creare società democratiche basate sui diritti di tutti i cittadini.

Investiamo nel futuro dei giovani, diamo loro gli strumenti per comprendere la tolleranza e la diversità, valori che sono al centro del progetto europeo comune.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Wartości europejskie – mówił pan poseł Boni – płeć społeczno-kulturowa (cokolwiek miałoby to znaczyć), orientacje seksualne, zwalczanie ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji. Tylko w tym wszystkim na przykład milczenie o nienawiści antychrześcijańskiej, której przykłady tylko z jednego 2017 r. podawałem dzisiaj w debacie na temat dorocznego sprawozdania o przestrzeganiu praw podstawowych.

Poprawka 20 ustęp 11 tego projektu mówi „chcę tropić nienawiść do muzułmanów”, ale dlaczego nie mówi nic o nienawiści do chrześcijaństwa, pogardzie dla religijnego dziedzictwa Europy, skądinąd wartości traktatowej Unii Europejskiej. Mamy bardzo poważne obawy, że w postaci tego programu powstaje potężny instrument realizujący marzenie o zamienieniu Unii Europejskiej w jedną potężną demokrację sterowaną. Demokracja nieliberalna, o której mówił Viktor Orban. Bardzo często słyszymy cytat z niego. To nie jest tylko postulat, to jest konstatacja tego, o czym w tej chwili tutaj rozmawiamy.

 
  
MPphoto
 

  Danilo Oscar Lancini, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il programma diritti e valori si propone scopi importanti e obiettivi di alto profilo, come la promozione del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza, dell'ambiente e dello Stato di diritto.

Seppur nobile nell'idea, la stesura ha portato con sé tutte quelle ambiguità che sono proprie dell'Unione che noi qui rappresentiamo, contraddizioni che costantemente emergono e che in questi mesi sono salite, come mai prima d'ora, alla ribalta delle cronache internazionali.

Analizzando il dettaglio tecnico della proposta, scopriamo amaramente che la missione civilizzatrice di questa Europa viene messa all'asta del miglior offerente e declassata a contratto di appalto con l'ONG di turno. Scopriamo che il programma Uguaglianza e Diritti, come tanti altri, non è così importante, altrimenti questa Unione avrebbe avuto la premura di gestirlo in prima persona.

Le ONG che risulterebbero prime beneficiarie del supporto finanziario in questi mesi hanno dimostrato tutta la loro arroganza. Come non citare l'ultimo caso di Open Arms che, in spregio alle leggi internazionali, ha favorito il traffico di esseri umani dalle coste della Libia fino alla Spagna. Questi soggetti giuridici hanno interessi propri che non sempre corrispondono a quelli dell'Unione e sostenerli economicamente comporta una serie di rischi morali che questo Parlamento non si può più permettere.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Wpisaliście Państwo do tej dyrektywy sprzeczne wartości: nie da się pogodzić wolności i równości w jednym dokumencie, bo wolność jest sprzeczna z równością. Wolność, z powodu naturalnych różnic między ludźmi w uzdolnieniach, w pracowitości i postawach, w wartościach, powoduje właśnie nierówności. Równość można osiągnąć tylko w obozie koncentracyjnym, więc się zdecydujcie: chcecie równości czy równouprawnienia. To są dwie zupełnie różne rzeczy.

Chcecie wolności, wolności słowa? Dopiero co wczoraj przegłosowaliście rozszerzenie sankcji za nieprawomyślne wypowiedzi w tym Parlamencie, więc znowu zdecydujcie się: chcecie wolności słowa czy tylko wolności słowa własnego, wolności własnych przekonań? Chcecie demokracji? Odrzucacie kolejne niebieskie kartki. Coraz więcej osób chce tutaj eliminować ten jedyny element debaty, jaki tutaj mamy, czyli możliwość zadawania pytań, i nie przyjmować ode mnie niebieskich kartek w ramach właśnie tej tak rozumianej przez Was demokracji.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka (PPE). – Panie Przewodniczący! Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że fundamentalne wartości Unii Europejskiej wymagają ochrony i promocji wewnątrz Unii. Dzisiaj jednak, gdy w kolejnych krajach drapieżny populizm niszczy trójpodział władzy, niezależność sądownictwa i wolność mediów, takie programy jak ten są niezbędne. Propozycja Komisji była za mało ambitna. Nie uwzględniała nowych wyzwań dla wartości europejskich. Słusznie więc, że komisja LIBE zdecydowała się na gruntowną rewizję programu. Nawet trzykrotne zwiększenie budżetu nie jest wygórowaną ceną na taki cel. Program „Prawa i wartości” w proponowanym kształcie będzie dobrym uzupełnieniem instrumentów wspierających praworządność. W przeciwieństwie do artykułu siódmego, który każe za regres demokracji, program „Prawa i wartości” działa wyprzedzająco i profilaktycznie, tak aby demokracja w ów regres nie wpadła. Program „Prawa i wartości” nie działa doraźnie. Jest to rozwiązanie systemowe wzmacniające społeczeństwo, które jest w końcu najpewniejszym fundamentem demokracji. Dla przykładu, gdyby nie determinacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, proces odwrotu od demokracji byłby o wiele bardziej zaawansowany. Ostatecznie program powinien doprowadzić do lepszego zrozumienia Wspólnoty Europejskiej i naszych wspólnych wartości.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente. Comisaria Jourová, dicen que la Unión Europea está cuestionada como nunca en sus valores fundacionales, pero lo está, sobre todo, por las actitudes y los comportamientos manifiestamente, rabiosamente antieuropeos que se están propagando en toda Europa. Por eso es tan importante que este Parlamento Europeo tome una posición favorable a la adopción de un instrumento que promueva los valores europeos a través de las organizaciones no gubernamentales, del tercer sector y la sociedad civil que estén dispuestas a comprometerse con el ideal y la construcción europea, y que eso tenga consignación presupuestaria en el marco financiero plurianual 2021-2027. De este modo estamos lanzando un mensaje muy claro de compromiso de defensa de la Unión Europea, que es coincidente con lo que hemos escuchado esta mañana del presidente del Gobierno de España: la necesidad de que los europeos europeístas de cuerpo entero protejan Europa. El lema «Europa que protege» no se acuñó de ninguna manera para blindar Europa frente a enemigos imaginarios o chivos expiatorios como los inmigrantes o como los refugiados, sino, por el contrario, para que Europa sea defendida y protegida frente a los enemigos reales, que son la xenofobia, el discurso del odio propagado con mentiras y la insolidaridad. Y el discurso del odio propagado con mentiras tiene que ser contestado con rotundidad por este instrumento europeo, que tiene todo el apoyo del Parlamento Europeo. Desde luego, lo tiene de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Herr Präsident! Ein starkes Programm „Rechte und Werte“ vereint hier in die Europäische Union einzubringen, bedeutet natürlich, dass man dieses auch in der Praxis in allen Mitgliedstaaten umsetzt.

Ein aktuelles Beispiel möchte ich hier anführen: Horst Mahler, 83 Jahre alt, erhielt aufgrund einer Meinungsäußerung zwölf Jahre Gefängnis, die er äußerte, die er seit 2009 verbüßt. 2015 wurde ihm während der Haft der linke Fuß amputiert. Jetzt im November wurde das andere Bein bis zum Oberschenkel amputiert. Bis zum 10. Januar dieses Jahres verbrachte er dann seine Rehabilitation in einer Klinik in Brandenburg. Dort litt er unter Schlafentzug, weil der nächtliche Überwacher die Türe zum Patientenzimmer offenstehen ließ, was ihm den Schlaf raubte.

Seine Beschwerde führte dazu – und das ist das Aktuelle, was mich erschüttert –, dass die Leiterin der Justizvollzugsanstalt dann dem Posten erlaubte, die Türe zu schließen, aber anordnete, den an beiden Beinen verstümmelten Patienten mit Handschellen an das Bett zu fesseln, wenn der Aufpasser zum Beispiel wegen Toilettenbesuch, Nahrungsaufnahme seinen Posten verlassen muss. Das verstehe ich nicht unter „Rechte und Werte“.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), ερώτηση με γαλάζια κάρτα. – Κύριε συνάδελφε, αφού, πρώτα, σας ευχαριστήσω διότι δεχθήκατε την ερώτησή μου, ήθελα να σας υποβάλω την εξής ερώτηση: αυτό το απαράδεκτο και απάνθρωπο περιστατικό, το οποίο προσβάλλει τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό μας, έχει γίνει γνωστό στον γερμανικό λαό; Και, αν ναι, με ποιο τρόπο αντιδρά αυτός;

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Sie schweigen darüber. Es ist ja in Deutschland kein Einzelfall. Auch eine 90-jährige Frau, Frau Ursula Haverbeck, wurde wegen Meinungsäußerung inhaftiert.

Insgesamt sind in Deutschland über 1 000 Patrioten wegen freier Meinungsäußerung in Haft. Die Medien reden nicht darüber. Wir haben eine ähnliche Situation wie bei Ihnen in Griechenland, wo ja selbst Abgeordnete einer Partei in Haft genommen werden, obwohl sie dort im nationalen Parlament vertreten ist. Ich denke, in ganz Europa sollten wir mit solchen Dingen aufhören.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, pane Voigte, Vy tady ale mlčet nemusíte, a proto myslím, že Evropský parlament je důležitý. Na úrovni Evropské unie máme svobodu a díky tomu Vy tady můžete volat po spravedlnosti pro lidi, kteří ji potřebují. Já musím v úvodu ještě zareagovat na kolegu Sośnierze, protože jsem nevěřila vlastním uším.

Pane kolego, Vy jste zpochybnil zásadu rovnosti, ale já myslím, že Vy jste si ji hlavně spletl s uniformitou a to je opravdu něco jiného. Rovnost, to je především zásada, která vychází z křesťanství, takže kdybyste byl křesťan, tak byste věděl, že rovnost je něco, o co musíme usilovat jak na úrovní národní, tak na úrovni Evropské unie. A já samozřejmě s návrhem tohoto programu Práva a hodnoty souhlasím. „Občané a rovnost“, které má být přidáno do názvu, je návrh našeho Výboru pro kulturu a rovněž souhlasím s tím, aby toto zapracování bylo schváleno stejně jako navýšení rozpočtu. Současný program Evropa pro občany není dostatečně známý v některých zemích a je to škoda. Je málo využívaný.

Věřím, že nový program bude zase novým a velkým zdrojem prostředků pro kvalitní projekty zejména neziskového sektoru a také pro obce, pro projekty, kterým říkáme twinning mezi obcemi a městy, což je velmi dobrá zkušenost s využíváním těchto projektů, takže podporuji.

(Řečnice souhlasila s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Ja chciałbym się upewnić, czy się dobrze rozumiemy. Czy Pani rozumie różnicę pomiędzy równością a równouprawnieniem? Równouprawnienie to są takie same prawa, a równość to jest równość materialna, czyli takie same efekty. Równouprawnienie jest sprzeczne z równością, bo jeśli jeden zarabia więcej, a drugi zarabia mniej, no to równość można osiągnąć tylko, zabierając jednemu i dając drugiemu, a to już jest sprzeczne z wolnością i ze wszystkimi tradycyjnymi wartościami europejskimi.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Já jsem Vás poslouchala, pane kolego, velmi dobře a já se domnívám, že rovnost před zákonem a rovnost ve smyslu rovných práv platí pro všechny. A pokud jde o rovnoprávnost a rovnost, já v tom nevidím rozdíl. Já se domnívám, že máme usilovat o to, aby všichni měli rovná práva, rovné šance.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, the EU Rights and Values programme is necessary today more than ever. The fundamental values that underpin our European democracy must not be taken for granted. I frequently give my support to grassroots civil society projects funded by the EU. These are needed to ensure that principles such as the rule of law, pluralism and tolerance are not just words, but meaningful accessible values that enhance society and citizenship across Europe.

Today, sadly, we see the erosion of civil society in Orbán’s Hungary, where the rule of law is attacked and laws are passed criminalising grassroot support for refugees. Legislation against the judiciary in Poland is equally troubling. Democratic values must be valued and supported, first and foremost, by citizens.

I welcome amendments to the report fostering democratic participation as part of European citizenship. Grassroots projects encouraging participation in meaningful European democracy will strengthen the democratic processes that hold the EU together. We must push back against negative and divisive narratives and champion EU rights and values, including in the UK, where Theresa May has vowed to take us out of the Charter of Fundamental Rights if we Brexit. Shame on her for attacking our hard won rights. The EU is a beacon for many around the world who live under oppression, and we must nourish it.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo ringraziare le relatrici per questo lavoro, che hanno fatto insieme due commissioni, anzi tre commissioni, perché ritengo che nell'attuale contesto europeo abbia un significato preciso questo programma che accorpa tre attuali programmi e noi abbiamo voluto molto nella commissione cultura – e ringrazio per questo la collega Guillaume – che non si perdesse la dimensione della costruzione della cittadinanza, inserendo questo titolo accanto a diritti,valori, uguaglianza.

Perché riteniamo che questa visibilità del programma specifico, con risorse dedicate, azioni specifiche, molto conosciute, tra l'altro, da studenti, da associazioni, da comuni, i gemellaggi e i molti progetti di cittadinanza praticata europea, deve trovare una identificazione precisa nell'ambio del nuovo programma che è un merging program.

È importante che quello che era l'Europa dei cittadini, e che ora troverà spazio nel nuovo programma, rimanga legato a due aree di azione, quella della memoria da condividere e ne abbiamo parlato anche prima, la condivisione anche di un approccio storico, con occhio critico, ma con una capacità di creare anche questa base di storia comune e alla comprensione da parte dei cittadini delle ragioni d'essere, valoriali e storiche dell'integrazione europea. Questo contro il razzismo, odio e tutte le diverse forme di nazionalismo e di estremismo che stanno attraversando l'Europa.

Per questo noi vogliamo che lo strand Cittadinanza attiva sia appunto ancora visibile, che ci siano delle risorse aggiuntive che abbiamo chiesto e speriamo che tutto il Parlamento le difenda e per costruire competenze di cittadinanza, anche attraverso azioni di istruzione formale, non formale e informale.

Ma credo che è stata anche colta un'occasione, e chiudo, e cioè che abbiamo anche voluto fortemente inserire il tema del dialogo interculturale e interreligioso, perché anche questa dimensione costruisce un sentire comune e una prospettiva di fraternità europea.

 
  
 

Procedura “catch-the-eye”

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το πρόγραμμα θα δοθεί για τη στήριξη των αξιών της Ένωσης, 474 εκατομμύρια ευρώ για την ισότητα και τα δικαιώματα, 500 εκατομμύρια ευρώ για τη δραστηριοποίηση των πολιτών. Όλα αυτά με στόχο να ενισχυθούν οι ίδιοι οι πολίτες. Θεωρώ ότι η καλύτερη στήριξη για τους πολίτες είναι, πρώτα από όλα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για εργασία, διότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει αξιοπρέπεια. Για την εργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα το γνωστό «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» έχει δώσει μόνο έξι δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπω ότι το ποσό το οποίο θα διατεθεί, δύο δισεκατομμύρια ευρώ στις ΜΚΟ, θα δώσει ευκαιρία σε πολλές ΜΚΟ να κάνουν το γνωστό «πάρτι», ό,τι έκαναν και με τα κονδύλια που δόθηκαν για τη μετανάστευση. Για αυτό και πρέπει να υπάρχει προσοχή. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι τα κονδύλια πρέπει να πάνε στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους δήμους, στις Περιφέρειες και, φυσικά, να δοθούν για την αντιμετώπιση του μίσους κατά των χριστιανών. Να επισημάνω ότι το 2017 έγιναν 556 επιθέσεις στην Ελλάδα, το 94% κατά της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να εμπεριέχεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην είναι μονομερές.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, σε μία εποχή κατά την οποία όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υφίστανται οικονομικά προβλήματα και οι λαοί τους υποφέρουν, ο ηγετικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφάσισε να δημιουργήσει και να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες». Στην έκθεση διατυπώνονται προτάσεις για να διατεθούν δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να προαχθούν και να προστατευθούν η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και να αντιμετωπισθούν όλες οι μορφές της βίας. Κάποιος, όμως, πρέπει να επισημάνει σε αυτούς τους πεφωτισμένους εγκεφάλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι η δημοκρατία, η αγάπη προς την ισότητα, τις αξίες και ο σεβασμός των πάσης φύσεως δικαιωμάτων είναι αποτέλεσμα συνειδήσεως και πνευματικής καλλιέργειας και όχι αντικείμενο μιας κερδοσκοπικής επιχειρήσεως. Ως εκλεγμένος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, θεωρώ ότι δεν έχω το δικαίωμα να ανεχθώ και να συναινέσω στο να υλοποιηθεί αυτό το όργιο κατασπαταλήσεως των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καταδικάσει τους συμπατριώτες μου σε λιτότητα και εξαθλίωση. Για αυτό, λοιπόν, δεν θα υποστηρίξω την έκθεση και καλώ να κάνουν το ίδιο όσες και όσοι αισθάνονται ότι έχουν ευθύνη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι τους τίμησαν με την ψήφο τους.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já velmi podporuji tento návrh, protože jsem přesvědčen, že je třeba rozšiřovat informovanost o evropských hodnotách. Z vlastní zkušenosti z České republiky vím, že zvláště důraz na vzdělávání, povědomí o Evropské unii mezi mladými lidmi je mimořádně důležitá věc.

Mnoho mladých lidí zkrátka nemá informace o tom, co přináší Evropská unie, a pak pod vlivem různých desinformačních kampaní nevnímají Evropskou unii jako volné dobrovolné sdružení zemí, které vyznávají hodnoty svobody, demokracie a lidských práv. A právě tuto část programu já subjektivně považuji za mimořádně důležitou. V rámci své činnosti jezdím po školách a musím říci, že jsem leckdy velmi smutný, když vidím neznalost některých mladých lidí o tom, co Evropská unie obnáší. Takže vítám i navýšení peněz na tento program a považuji tento návrh za mimořádně důležitý a prospěšný.

 
  
 

(Fine della procedura “catch-the-eye”)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, this debate has shown the importance that you place on the promotion of rights and values, and the support for the future rights and values programmes proposed by the Commission. It was a very interesting debate, also at that moment when we heard different interpretations of the word equality. I will confess to you about one moment in my history in this position as Commissioner responsible for fundamental rights in Europe. When I came to the Commission I heard that we have to promote equality. I lived half my life under a regime which imposed equality. Equality in the sense that Ms Šojdrová spoke about – in the sense of uniformity.

I lived in a society where we didn’t see people in wheelchairs. I lived in a society where I don’t remember seeing mentally handicapped people. They were hidden. They were hidden somewhere so that they were not seen because they were not equal, ideal, socialist people. That’s why I had to clarify for myself and with my colleagues that we speak about equality before the law. We speak about the principle that we all have the same rights and obligations and that we also have a duty to protect the weak ones in the sense of fighting against any kind of discrimination.

At the same time I find it very important that we are promoting diversity, plurality, dialogue and active citizens. What I mean by dialogue – you know that I’m also responsible for the gender equality agenda, I fight for the ratification of the Istanbul Convention, and there is a very strong rejection from the side of the churches – I invited the churches for a dialogue. I wanted to hear their arguments. I think that this is also our duty, to listen to other opinions and I don’t see anyone here who would like to use this funding for silencing somebody who has a different opinion.

Yes, we have some limits on the freedom of speech. You might say we are silencing some people. Yes, I will always fight for silencing people who call for violence and the killing of people, especially where it is obvious and very well seen, i.e. on the Internet and social media.

That’s why we are pushing for digital companies to delete hate speech which contains this definition, that is to say hate speech which has the potential to incite violence in real life, that they delete it from the networks.

I will never defend the freedom of expression of people who call for killing, and we have started to relativise these things, and this is dangerous. That’s why we need to promote civil society and dialogue so that the people themselves define what’s still okay and what should not be tolerated. It should not be the politicians only who define these things. We need active society.

That’s why I am glad that we have this programme, which I believe will be used as a smart funding programme to promote reasonable good projects to help society to increase tolerance and common understanding – diversity, plurality, dialogue and so on – and I am afraid that we will also have to find other ways of helping society to flourish and democracy to develop as a dialogue of people.

I mentioned the IT sphere. The Internet is also a fantastic instrument for developing democracy and dialogue. I will always be for promoting technologies for the benefit of society, but as we all know this is the sphere which is also abused for fuelling hatred, for increasing intolerance, for attacks against people. At the end of January I will get a report from IT companies which will inform me about something which I call a ‘map of hatred in the EU’.

On the list there is the menu of usual suspects. There are minorities. There are, yes, also the churches, the religious people who openly express their religious views, including Christians. There are gays and lesbians, there are journalists, there are politicians, in some countries there are judges, and I think that this is also one of the reasons why we have every day to think about names like Jo Cox, Pavel Adamovich, Daphne Caruana Galizia and Ján Kuciak. How many others will become victims of this increased hatred? I am afraid that if we do not stop it this will go further.

So how to face this new situation? We spoke about funding. I am convinced that if we manage to promote the idea of a digital tax, we should use part of this money for education – not propaganda but education – objective informing about our history, for working with the young generation so that they are able to apply critical thinking to be able to work with the information. I am sure that if we are promoting the technologies on one side we have to use the benefit of it and maybe the future possible own source of the EU, which might be a digital tax, for better education and for better developing the values which we speak about. I think that this is the way we will have to go anyway.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, föredragande. – Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla som har yttrat sig i den här frågan, både de som håller med om att det här är ett viktigt program och de som inte gör det. Jag vill också tacka kommissionen för det goda samarbete som vi har haft under hela den här tiden som vi har tagit fram det här programmet. Vi har fått mycket bra teknisk hjälp för att hitta lösningar på de problem som vi har sett.

Jag blir lite oroad när jag först hör – vilket är jättepositivt – att kommissionären menar: ”Ja, det behövs mycket pengar till det här”, men sedan avslutar med att säga: ”Med mindre kan vi göra mer”. För oss är det viktigt att det faktiskt finns en budget för alla, för hela programmet. Dels för de befintliga programmen – som vi också vill höja; vi kommer inte att kunna gå med på att de befintliga programmen sänks, till att börja med – dels ordentligt med pengar till den nya pelaren, den som handlar just om rättigheter och värden specifikt, mer kopplat till artikel 2. Om vi försöker få in allting under samma program, under samma pelare, kommer vi inte att få det genomslag som vi hoppas att vi ska få med det här programmet. Det är oerhört viktigt; det är en stark signal från oss att vi dels behöver ordentligt med pengar, dels behöver ha den nya pelaren separat, inte inbakad i de andra.

När det handlar om pengar är det också så att du pratade om man kan ta dem från kanske andra delar eller någonting i socialfonden och någonting någon annanstans. När det handlar om frågor som den här – rättigheter och värden, eller sociala frågor – är det ofta väldigt svårt att lägga till de här pengarna, för medlemsstaterna att gå med på medel.

När det handlar om den europeiska försvarsfonden har det inte varit några problem att få till tretton miljarder euro. Det är en ansenlig summa som kommer att belasta skattebetalarna. Men är vi inte beredda att faktiskt satsa på det som också är en del i Europas egen säkerhet, vår interna säkerhet, tycker jag att det är mycket märkligt.

Vi behöver de här pengarna, de här medlen till programmen, befintliga program, och till den nya pelaren. Det är mitt väldigt klara budskap till kommissionären, och jag hoppas att vi kommer att kunna ha bra diskussioner. Vi börjar snart trilogmötena och det finns en del som jag tror att vi inte kommer att ha några problem att komma överens om. Till exempel när det gäller att göra det enklare för organisationer att söka medel, etc. Det bör inte vara några problem. Sen har vi några större frågor som vi måste lösa, men jag hoppas att vi i god diskussion kommer att kunna göra det.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 17 gennaio 2019.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Az Európai Parlament ma elfogadott „Jogok és Értékek” programja szerint az Európai Unió 850 millió eurót tenne elérhetővé az olyan Európában működő NGO-k számára, melyek a nyílt és befogadó társadalom megvalósításért küzdenek. Számomra ez azt jelenti, hogy azon civilek kapnának többlettforrásokat, amelyek nyílt politikai szerepvállalással támogatják Brüsszel agendáját, így a bevándorlást nyíltan elősegítő NGO-k erősödése várható az uniós finanszírozáson keresztül. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság NGO-knak szervezi ki azokat a tevékenységeket, amiket jogi felhatalmazás hiányában maga nem tud elvégezni. Így a jövőben az európai adófizetők is finanszírozni fogják a nyíltan bevándorláspárti, Magyarországot folyamatosan támadó álcivileket.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – Történelmi pillanat elé néz az Európai Parlament, hiszen a holnapi nap folyamán két szavazásra kitűzött jelentés is az orbáni diktatúrák által eltiprott uniós alapértékek megerősített védelmét javasolja. Európai berkekben is ismert tény, hogy az Orbán-kormány a magyar állampolgárok helyett saját oligarcháik zsebébe tömi az Uniós források jelentős részét, melynek az Európai Parlament most véget kíván vetni. Az új törvény jogállamisági kritériumok betartásához kívánja kötni az uniós források kifizetését. A másik javaslat a demokratikus fejlődést és a jogállamiságot előmozdító civil szervezeteknek nyújtott uniós támogatást kívánja 1,9 milliárd euróra növelni, annak érdekében, hogy az európai értékek védelmére és népszerűsítésére azon tagállamokban is sor kerüljön, ahol a kormány maga veszélyezteti azt.

Magyar képviselőként úgy gondolom, hogy kötelességem felhívni képviselőtársaim figyelmét a jelentés támogatásának fontosságára, hiszen az Orbán-kormány azon kormányok egyike, aki ellenségképként tünteti fel a demokráciáért, emberi jogokért küzdő civil szervezeteket és uniós jogszabályokba ütköző törvénnyel lehetetleníti el működésüket. Bízom abban, hogy holnap az Európai Parlament kiáll majd a civilek támogatása mellett, gátat szabva az illiberális rendszerek által eszközölt, a demokráciát és a jogállamiságot eltaposni kívánó intézkedéseknek.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – EU:n tulee kasvattaa resursseja kansalaisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaamiselle. Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma tarjoaa tälle hyvät puitteet. Ohjelman resursseja onkin lisättävä. Erityisen tärkeää on pysäyttää naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön osoitettujen tukien leikkaukset. Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan ”unionin perustana ovat ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuullisuuden jakamattomat ja yleismaailmalliset arvot”. Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat jokaiselle kaikkialla. Perusoikeuksia kunnioitetaan jäsenvaltioissa kuitenkin valikoidusti. Eräät jäsenvaltiot ovat viime vuosina yhä julkeammin hyökänneet niitä vastaan. Tiettyjä perusoikeuksia taas rikotaan räikeästi useammassa unionin jäsenvaltiossa. Viimeisen parin vuoden aikana naisten oikeudet ovat kohdanneet joissain EU-maissa erityistä vastustusta. Huolestuttavaa on ollut mm. pyrkimys heikentää naisten jo saavutettuja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia. Perusoikeuksien puolustamiseksi tulee tehdä enemmän töitä. Euroopan unionin ja kaikkien jäsenvaltioiden tulee kiireellisesti ratifioida Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus, joka on kattavin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa torjuva kansainvälinen sopimus. Kiitos.

 
Senaste uppdatering: 28 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy