Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 16 януари 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протокола
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 9.Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-Кастехон относно бъдещето на Европа (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Време за гласуване
  12.1.Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година (B8-0052/2019) (гласуване)
  12.2.Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение с Договорите (B8-0051/2019) (гласуване)
  12.3.Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (гласуване)
  12.4.Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (гласуване)
  12.5.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (гласуване)
  12.6.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (гласуване)
  12.7.Европейски социален фонд плюс (ЕФС+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (гласуване)
  12.8.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (гласуване)
  12.9.Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (гласуване)
  12.10.Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (гласуване)
 13.Обяснение на вот
  13.1.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Европейски социален фонд плюс (ЕФС+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Състав на Парламента: вж. протоколи
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало (разискване по актуални въпроси)
 19.Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (разискване)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Време за гласуване
  21.1.Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (гласуване)
  21.2.Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (гласуване)
  21.3.Създаване на програмата InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  21.4.Временен документ за пътуване на ЕС (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (гласуване)
  21.5.Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (гласуване)
  21.6.Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (гласуване)
  21.7.Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (гласуване)
  21.8.Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (гласуване)
  21.9.Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (гласуване)
 22.Обяснения на вот: вж. протокола
 23.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 24.Възобновяване на заседанието
 25.Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (разискване)
 26.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 27.Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ (разискване)
 28.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 29.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (разискване)
 30.Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (разискване)
 31.Създаване на програма „Права и ценности“ (разискване)
 32.Състав на политическите групи: вж. протокола
 33.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 34.Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (разискване)
 35.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 36.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1164 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5537 kb)
Последно осъвременяване: 28 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност