Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 16. januar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 8.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 9.Drøftelse med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, om Europas fremtid (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 12.Afstemningstid
  12.1.Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 (B8-0052/2019) (afstemning)
  12.2.Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (B8-0051/2019) (afstemning)
  12.3.Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (afstemning)
  12.4.Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (afstemning)
  12.5.Aftale mellem EU og Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 - Foranstaltninger der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (afstemning)
  12.6.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (afstemning)
  12.7.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (afstemning)
  12.8.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (afstemning)
  12.9.Fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (afstemning)
  12.10.Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 18.Omfattende europæisk uddannelse og forskning i og historiebevidsthed om den totalitære fortid (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (forhandling)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.Afstemningstid
  21.1.Oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (afstemning)
  21.2.Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (afstemning)
  21.3.Oprettelse af InvestEU-programmet (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (afstemning)
  21.4.EU-nødpas (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (afstemning)
  21.5.Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (afstemning)
  21.6.ECB's årsberetning for 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (afstemning)
  21.7.Bankunionen – Årsberetning 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (afstemning)
  21.8.Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (afstemning)
  21.9.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (afstemning)
 22.Stemmeforklaringer: se protokollen
 23.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 24.Genoptagelse af mødet
 25.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (forhandling)
 26.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (forhandling)
 27.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (forhandling)
 28.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 29.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (forhandling)
 30.Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (forhandling)
 31.Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (forhandling)
 32.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 33.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 34.Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (forhandling)
 35.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 36.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1164 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5537 kb)
Seneste opdatering: 28. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik