Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 9.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016 (B8-0052/2019) (ψηφοφορία)
  12.2.Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (B8-0051/2019) (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  12.4.Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  12.5.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (ψηφοφορία)
  12.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (ψηφοφορία)
  12.7.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (ψηφοφορία)
  12.8.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)
  12.9.Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (ψηφοφορία)
  12.10.Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση της μνήμης του ολοκληρωτικού παρελθόντος (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 19.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Ώρα των ψηφοφοριών
  21.1.Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (ψηφοφορία)
  21.2.Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  21.3.Θέσπιση του προγράμματος InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  21.4.Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (ψηφοφορία)
  21.5.Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (ψηφοφορία)
  21.6.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  21.7.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (ψηφοφορία)
  21.8.Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (ψηφοφορία)
  21.9.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (ψηφοφορία)
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (συζήτηση)
 26.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 27.Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 28.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 30.Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (συζήτηση)
 31.Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (συζήτηση)
 32.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 33.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 34.Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (συζήτηση)
 35.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 36.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1164 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5537 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου