Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 8.Ühendkuningriigi EList väljaastumine (arutelu)
 9.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hispaania peaministri Pedro Sánchez Pérez-Castejóniga (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 12.Hääletused
  12.1.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (B8-0052/2019) (hääletus)
  12.2.Kodukorra artikli 108 lõike 6 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek, millega taotletakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav ELi ja Maroko vaheline leping, millega muudetakse Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas (B8-0051/2019) (hääletus)
  12.3.ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (hääletus)
  12.4.ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (hääletus)
  12.5.ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“) (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (hääletus)
  12.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (hääletus)
  12.7.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hääletus)
  12.8.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hääletus)
  12.9.WTO loendis sisalduvate ELi tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hääletus)
  12.10.Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
  13.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Istungi jätkamine
 16.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 18.Igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine (temaatiline arutelu)
 19.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.Hääletused
  21.1.Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (hääletus)
  21.2.Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (hääletus)
  21.3.InvestEU programmi loomine (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  21.4.ELi tagasipöördumistunnistus (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (hääletus)
  21.5.Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (hääletus)
  21.6.EKP 2017. aasta aruanne (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (hääletus)
  21.7.Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (hääletus)
  21.8.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (hääletus)
  21.9.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (hääletus)
 22.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 24.Istungi jätkamine
 25.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (arutelu)
 26.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)
 27.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (arutelu)
 28.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 29.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (arutelu)
 30.Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine (arutelu)
 31.Õiguste ja väärtuste programmi loomine (arutelu)
 32.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 33.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 34.Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (arutelu)
 35.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 36.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1164 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5537 kb)
Viimane päevakajastamine: 28. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika