Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 16. januára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 9.Rozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy (rozprava)
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Hlasovanie
  12.1.Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016 (B8-0052/2019) (hlasovanie)
  12.2.Návrh uznesenia v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami (B8-0051/2019) (hlasovanie)
  12.3.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  12.4.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  12.5.Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (hlasovanie)
  12.6.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (hlasovanie)
  12.7.Európsky sociálny fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hlasovanie)
  12.8.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasovanie)
  12.9.Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasovanie)
  12.10.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Európsky sociálny fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 18.Komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť (tematická rozprava)
 19.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (rozprava)
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Hlasovanie
  21.1.Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (hlasovanie)
  21.2.Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (hlasovanie)
  21.3.Zriadenie Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  21.4.Náhradný cestovný doklad EÚ (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (hlasovanie)
  21.5.Stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (hlasovanie)
  21.6.Výročná správa ECB za rok 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  21.7.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (hlasovanie)
  21.8.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (hlasovanie)
  21.9.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (hlasovanie)
 22.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 24.Pokračovanie prerušeného rokovania
 25.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava)
 26.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 27.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 29.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (rozprava)
 30.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (rozprava)
 31.Zriadenie programu Práva a hodnoty (rozprava)
 32.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 33.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 34.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (rozprava)
 35.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 36.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1164 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5537 kb)
Posledná úprava: 28. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia