Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 8.Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 9.Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 12.Omröstning
  12.1.Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016 (B8-0052/2019) (omröstning)
  12.2.Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet är förenligt med fördragen (B8-0051/2019) (omröstning)
  12.3.Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (omröstning)
  12.4.Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (omröstning)
  12.5.Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (omröstning)
  12.6.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (A8-0445/2018 - Maria Arena) (omröstning)
  12.7.Europeiska socialfonden+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (omröstning)
  12.8.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (omröstning)
  12.9.Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (omröstning)
  12.10.Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Europeiska socialfonden+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 18.Omfattande europeisk undervisning och forskning om samt hågkomst av det totalitära förflutna (debatt om en aktuell fråga)
 19.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (debatt)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Omröstning
  21.1.Inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (omröstning)
  21.2.Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (omröstning)
  21.3.Inrättande av InvestEU-programmet (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  21.4.Provisorisk EU-resehandling (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (omröstning)
  21.5.Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (omröstning)
  21.6.ECB:s årsrapport för 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (omröstning)
  21.7.Bankunionen - årsrapport 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (omröstning)
  21.8.Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (omröstning)
  21.9.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (omröstning)
 22.Röstförklaringar: se protokollet
 23.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 24.Återupptagande av sammanträdet
 25.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (debatt)
 26.Årsrapport om EIB:s finansiella verksamhet (debatt)
 27.Årsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet (debatt)
 28.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 29.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (debatt)
 30.Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (debatt)
 31.Inrättande av programmet för rättigheter och värden (debatt)
 32.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 33.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 34.Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (debatt)
 35.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 36.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1164 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5537 kb)
Senaste uppdatering: 28 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy