Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение): вж. протокола
 3.Решения относно някои документи: вж. протокола
 4.Петиции: вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Диференцирана интеграция (кратко представяне)
 7.Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (кратко представяне)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
  8.2.Судан
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (гласуване)
  10.2.Судан (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (гласуване)
  10.3.Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (гласуване)
  10.4.Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (гласуване)
  10.5.Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  10.6.Трансгранични преобразувания, сливания и разделяния (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (гласуване)
  10.7.Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (гласуване)
  10.8.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (гласуване)
  10.9.Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (гласуване)
  10.10.Създаване на програма „Права и ценности“ (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (гласуване)
  10.11.Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (гласуване)
  10.12.Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (A8-0456/2018 - Lara Comi) (гласуване)
  10.13.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (гласуване)
  10.14.Диференцирана интеграция (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (гласуване)
  10.15.Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Създаване на програмата InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Създаване на програма „Права и ценности“ (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Диференцирана интеграция (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Защита на производството на ориз в ЕС (разискване)
 16.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (567 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2771 kb)
Последно осъвременяване: 7 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност