Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 11 februari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 6.Vergaderrooster van het Parlement 2020: zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Fraudebestrijdingsprogramma van de EU (debat)
 14.Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 15.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie - Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (debat)
 17.Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (debat)
 18.Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (debat)
 19.Grote roofdieren (debat)
 20.Stand van het debat over de toekomst van Europa (korte presentatie)
 21.Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (544 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2889 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid