Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 12 февруари 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
 5.Устойчива употреба на пестициди (разискване)
 6.Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (разискване)
 7.Минимални изисквания за повторното използване на водата (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (гласуване)
  9.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (гласуване)
  9.3.Предложение за резолюция съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко (B8-0100/2019) (гласуване)
  9.4.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (гласуване)
  9.5.Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (гласуване)
  9.6.Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (гласуване)
  9.7.Програма на ЕС за борба с измамите (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (гласуване)
  9.8.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (гласуване)
  9.9.Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (гласуване)
  9.10.Минимални изисквания за повторното използване на водата (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (гласуване)
  9.11.Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (гласуване)
  9.12.Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (гласуване)
  9.13.Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (гласуване)
  9.14.Стратегии за интегриране на ромите (B8-0098/2019) (гласуване)
  9.15.Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (гласуване)
  9.16.Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (гласуване)
  9.17.Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (гласуване)
  9.18.Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (гласуване)
  9.19.Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (гласуване)
  9.20.Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (гласуване)
  9.21.Устойчива употреба на пестициди (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (гласуване)
  9.22.Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.Програма на ЕС за борба с измамите (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Минимални изисквания за повторното използване на водата (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Стратегии за интегриране на ромите (B8-0098/2019)
  10.8.Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Устойчива употреба на пестициди (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Състав на комисиите: вж. протокола
 15.Положението в Сирия (разискване)
 16.Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (разискване)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Разисквания с участието на италианския министър-председател Джузепе Конте относно бъдещето на Европа (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур - Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (разискване)
 21.Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (разискване)
 22.Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (разискване)
 23.Правата на ЛГБТИ лица (разискване)
 24.Използването на канабис за медицински цели (разискване)
 25.Генно инженерство на човешки геном (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1281 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5861 kb)
Последно осъвременяване: 28 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност