Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (συζήτηση)
 5.Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (συζήτηση)
 6.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συζήτηση)
 7.Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  9.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  9.3.Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προταθείσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Μαρόκου (B8-0100/2019) (ψηφοφορία)
  9.4.Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (ψηφοφορία)
  9.6.Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (ψηφοφορία)
  9.7.Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  9.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  9.9.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (ψηφοφορία)
  9.10.Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  9.11.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (ψηφοφορία)
  9.12.Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (ψηφοφορία)
  9.13.ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (ψηφοφορία)
  9.14.Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (B8-0098/2019) (ψηφοφορία)
  9.15.Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (ψηφοφορία)
  9.16.Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)
  9.17.Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (ψηφοφορία)
  9.18.Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (ψηφοφορία)
  9.19.Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (ψηφοφορία)
  9.20.Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (ψηφοφορία)
  9.21.Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (ψηφοφορία)
  9.22.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (B8-0098/2019)
  10.8.Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 16.Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Συζήτηση με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giuseppe Conte, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 19.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης - Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (συζήτηση)
 21.Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (συζήτηση)
 22.Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (συζήτηση)
 23.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (συζήτηση)
 24.Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)
 25.Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1281 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5861 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου