Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0076(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0360/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0360/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0124

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

24. Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Eva Maydell, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et frais de conversion monétaire (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)) (A8-0360/2018).

 
  
MPphoto
 

  Ева Майдел, Докладчик – Имах привилегията да бъда докладчик по регламент, който не само сближава нашите страни и граждани, но и решава един ежедневен практически проблем за европейците от страните извън еврозоната, спестявайки им пари. Благодаря на заместник-председателя на Комисията Валдис Думбровски, на всички докладчици в сянка и колеги в комисията ECON, с които работихме, за да изпратим в историята един истински двоен стандарт в Европа.

Сто и петдесет милиона европейци и шест милиона бизнеси от страните извън еврозоната вече ще бъдат третирани наравно с тези от еврозоната и ще плащат много по-ниски такси за парични преводи. Това ще увеличи конкуренцията в единния пазар, но и чувството за една общност, към която всички ние принадлежим. Щастлива съм, че преговорите отнеха рекордно кратко време и показахме, че Европейският съюз може да взема бързи и ефективни решения, които решават реални проблеми.

Постигнахме голям напредък в решаването на още един проблем – осигурихме много по-голяма прозрачност при плащането или тегленето на пари с карта в чужбина. Всеки, който пътува в друга страна в Европейския съюз, ще има много по-голяма информация какво и колко плаща, и ще може да избира най-изгодната алтернатива. Използвам случая да приканя Комисията да бъде амбициозна в своя доклад за въздействието на нововъведенията от регламента, който очакваме да бъде след три години.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, first of all, I would like to congratulate the rapporteur, Eva Maydell, on her strong will and ambition, ensuring that Parliament could form its views quickly and effectively, which led to the text you will vote on tomorrow.

We welcome Parliament’s strong commitment to deepening the single market for retail financial services and payments, and to making the most of the euro, the EU’s common currency – for the benefit of citizens and businesses outside as well as inside the euro area. Today, only euro-area citizens enjoy the benefits of cheap euro transactions. Around 150 million Europeans who live in EU countries using other currencies do not. In fact, they sometimes have to pay very high and disproportionate fees for such transactions, particularly in cross-border situations.

Let me give you an example. Imagine that you live in Italy and you wish to send EUR 50 to Finland. Because these countries are both in the euro area, EU rules prevent banks from charging more for this transaction than they would for sending money, say, from Rome to Milan. Now, imagine instead that you are living in Bulgaria and you want to transfer the same EUR 50 to Finland. Because domestic payments in euro in Bulgaria are generally expensive, the equivalent cross-border transaction is also very expensive. For a Bulgarian citizen this means he or she could end up paying as much as EUR 24 for this kind of transfer. The revised Cross-border Payments Regulation will remove this unequal treatment by extending the benefits of low-cost euro transactions across the whole EU. The regulation will ensure that, by 15 December this year, all European citizens and businesses will have the right to make cross-border payments in euros for the same price as domestic payments in their national currency.

The Cross-border Payments Regulation will positively affect the vast majority – around 80% – of cross-border transactions originating from non-euro Member States and made in euros. Putting an end to high fees linked to cross-border euro payments will enable consumers and businesses in non-euro Member States to save around EUR 900 million every year. This will also contribute to our common objective of strengthening the international role of the euro as a payments currency.

The revised Cross-border Payments Regulation will also increase the transparency of currency conversion services. This is especially important for several million Europeans who travel within the EU every year, either for business or for pleasure. Often, when paying by card or withdrawing cash at an ATM in a country that uses a different currency from the euro, it is very difficult to know exactly how much it will cost. It is equally difficult for consumers to choose the most convenient option when they are given the choice, on the spot, between paying in their own currency or in the local currency, for example when paying a hotel bill.

By harmonising the disclosure of currency conversion costs, the regulation will allow European consumers to check and compare the currency conversion charges applied by their bank or by merchants. Consumers will be able to compare charges when shopping abroad with their cards, when withdrawing cash at an ATM abroad and when sending money, from their own country’s banking platforms, to a Member State using a different EU currency.

This will boost competition between providers in such currency conversion services and should thus lower the cost of transactions between Member States in different currencies.

Honourable Members, the European project is quite often perceived as distant from the lives of European citizens. This legislative initiative is a good opportunity to demonstrate how Europe can bring tangible benefits to its citizens.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident der Kommission, Frau Berichterstatterin Maydell! Nach der Debatte heute Nachmittag zu Steuergerechtigkeit und Fairness, wo uns bei der Umsetzung unserer Vorschläge permanent die Einstimmigkeit im Rat blockiert, haben wir mit der neuen Überweisungsverordnung ein Beispiel der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union.

Man könnte sagen: So, wie wir die Roaming-Kosten für Auslandstelefonate abgeschafft haben, so schaffen wir mit dieser Verordnung nun die Roaming-Gebühren bei Geldüberweisungen ab, in und aus Mitgliedstaaten, die noch nicht im Euroraum zu Hause sind.

Für sämtliche Euro-Zahlungen außerhalb des Euroraums, aber innerhalb der EU, muss nun die gleiche Gebühr verrechnet werden wie für inländische Zahlungen. Das ist gut so. Das stärkt den Binnenmarkt, das schafft kostengünstigere Überweisungen, das führt zu mehr Transparenz, schafft mehr Wettbewerbsfähigkeit für alle Zahlungsdienstleister in der Europäischen Union und kann von 150 Millionen Bürgerinnen und Bürgern und sechs Millionen Unternehmern in der EU umgesetzt werden, die davon profitieren.

Wir haben damit gezeigt, dass wir permanent den Binnenmarkt weiterentwickeln. Nach der Abschaffung der Roaming-Gebühren bei den Telefonaten kommt es jetzt zur Abschaffung der Roaming-Gebühren bei Geldüberweisungen in Europa, aber außerhalb der Eurozone. Ein herzliches Danke der Berichterstatterin Eva Maydell.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, för S&D-gruppen. – Fru talman! Man kan säga att vår uppgörelse minskar kostnaderna för gränsöverskridande betalningar i euro för konsumenterna och företag i hela EU, och det tycker jag väldigt bra faktiskt. Men på sikt behöver alla EU:s valutor omfattas av förordningen. Det finns ingen anledning att i EU:s lagstiftning diskriminera länder utanför euroområdet.

Nya transparensregler införs för gränsöverskridande överföringar, vilket jag tycker är positivt och dessutom positivt för konsumenterna. När det gäller regler om valutaväxlingsavgifter vid köp och uttag utomlands blir det även fortsättningsvis väldigt svårt för konsumenterna att jämföra kostnaderna för de olika tjänsterna. Det är nästan alltid billigare att betala i den lokala valutan för de länder som man befinner sig i.

Men de nya reglerna kommer inte att möjliggöra prisjämförelse i realtid mellan kostnader för bankens tjänster och tjänster för dynamisk valutakonvertering. Konsumenterna måste få bättre kunskap om dynamisk valutakonvertering och hur dyrt det verkligen är. Det kan handla om påslag på 8–12 procent. Det är ett otyg som lurar konsumenterna på stora summor varje år. Dessvärre var inte rådet villigt att gå parlamentet till mötes i denna fråga. Därför hoppas jag att lagstiftarna som kommer efter mig tar tag i denna fråga. Det är en viktig fråga och jag tycker dessutom att när det gäller EU så ska vi försöka nå gemensamma lösningar. Jag hoppas då, som jag sade, att vi kommer att klara det via lagstiftningar som kanske kommer efter mig här, i denna fråga.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Ożóg, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Muszę przyznać, że jako sprawozdawca grupy EKR mam mieszane uczucia co do tekstu porozumienia. Największym wygranym naszych negocjacji jest Komisja Europejska. Osiągnęła swój cel, jakim było zrównanie opłat transgranicznych w euro z opłatami za przelewy krajowe, i tym samym dalsze uprzywilejowanie roli euro jako domyślnej waluty dla transgranicznych przelewów pieniężnych dla całej Unii. Kolejnym wygranym jest europejski system bankowy, który – obrazowo można powiedzieć – uciekł od swego rodzaju gilotyny, czyli uniknął konieczności stosowania tych samych kryteriów przejrzystości za transakcje walutowe co dostawcy tzw. dynamicznej konwersji walutowej. Nie wygrywa tu jednak nigdy konsument, który przy płatnościach kartą zagranicą zazwyczaj korzysta z transakcji bankowej i nie otrzymuje informacji o nakładanych opłatach w sposób przejrzysty, tak jak być powinno. No ale cóż, to wspomniany już przez poprzednika upór Rady. Być może to jeszcze nie ten etap. Należy jednak docenić chociaż stopniową poprawę przejrzystości opłat za transakcje. Również trudno nie zgodzić się, że zrównanie opłat za przelewy w euro z płatnościami krajowymi będzie konkretną pomocą dla firm spoza strefy euro. Grupa EKR zagłosuje za przyjęciem rozporządzenia, choć jesteśmy dalecy od entuzjazmu.

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, firstly, let me thank the rapporteur for her excellent work on this proposal, which is a real example of EU regulation working to cut costs and burdens, and putting the consumer first.

The regulation ensures that the costs for cross-border payments in euro from one EU country to another are the same as an equivalent domestic payment, regardless of whether the countries are in the eurozone or not. Furthermore, customers in the EU withdrawing money from an ATM in a foreign currency will have much more clarity on the cost of their payment options. Following pressure from Parliament, the charges associated with credit transfers will also be made clear to consumers.

From Parliament’s perspective, full comparability is the ultimate goal. That means that customers should always be informed of the cost of their payments in a foreign currency within the EU. The final text of this regulation takes a significant step towards full comparability but, in my view, more can be done. Therefore, I welcome the review that the Commission will undertake three years after the regulation enters into force. The review should explore how costs to consumers can be reduced further and should ensure full comparability of payment options.

Nonetheless, customers will soon begin to reap the benefits of the new provisions, and I’m proud of the work we have done here in Parliament to bring this about.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). – Fru Formand! Forslaget om at begrænse bankgebyrer på grænseoverskridende betalinger er en gave til vores små og mellemstore virksomheder. Det er bankernes roamingafgift, som vi nu gør op med. Virksomheder i lande uden for eurozonen har været dårligere stillet end deres konkurrenter inden for eurozonen. I Danmark koster det typisk en virksomhed mellem 15 og 50 kroner at gennemføre en overførsel i euro til et andet EU-land. For lande i eurozonen koster det i dag det samme som en indenlandsk overførsel. Det er jo ikke fair over for de virksomheder, som ligger uden for eurozonen. Og i Danmark er det faktisk små og mellemstore virksomheder, der betaler den højeste pris, fordi de sjældent har haft ressourcerne til at forhandle sig frem til en lavere pris. Jeg vil gerne give et enkelt eksempel fra den virkelig verden: En dansk mindre eller mellemstor virksomhed, der producerer designermøbler, eksporterer 75% af sine produkter til andre medlemslande. Det koster 5 euro, hver gang virksomheden laver en udenlandsk overførsel. Det løber i dagens Danmark op i 7000 euro om året. 7000 euro, som virksomheden kan bruge på personale, opsparing eller investeringer. Dette er noget, der vil gavne europæisk økonomi. Mit håb er, at det næste Parlament og den næste Kommission vil arbejde for at få udvidet forordningen, så den også fjerner unødvendige gebyrer på betalinger mellem EU-lande uden for eurozonen. Det er nemlig præcis sådan en type lovgivning, EU også må fokusere på. Det er lovgivning, der skaber vækst, gode vilkår for virksomhederne og dermed arbejdspladser og tryghed for borgerne. Til slut en varm tak til vores ordfører Eva Maydell. Tak.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, entendemos a preocupação com os pagamentos transfronteiriços, compreendemos até as vantagens em alinhar o custo destas transações com os valores praticados dentro de cada Estado—Membro, mas o verdadeiro problema está no custo elevadíssimo que os bancos cobram por esses serviços que, mesmo internamente, chegam a atingir valores exorbitantes.

Os cinco primeiros bancos a operar no mercado nacional português captaram em 2018 1.876 milhões de euros em comissões, um aumento de praticamente 100 milhões de euros relativamente ao ano anterior. A cada dia que passa as instituições financeiras em Portugal sacam dos seus clientes 5.14 milhões de euros por dia. Ao mesmo tempo, a banca em Portugal despediu, só em 2017, mais de quatro mil trabalhadores, encerrando centenas de balcões, com especial destaque para as regiões mais desfavorecidas.

Ou seja, mais uma vez, e como sempre, a banca a lucrar dos dois lados, à custa dos trabalhadores e dos seus clientes.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, quand on parle des services financiers, ce n’est pas si souvent que ça qu’on parle du droit des consommateurs.

Nous sommes réunis autour d’un texte qui a été négocié à l’arraché par notre Parlement sur une position claire.

Nous connaissons tous des citoyens qui ont rencontré ces situations impossibles: ils sont à l’étranger, ils paient dans la monnaie locale, et ne sont informés que bien plus tard du taux de conversion et des frais appliqués par la banque. Ou bien ils choisissent de payer dans leur monnaie, mais un prestataire convertit le montant de la transaction, c’est ce qu’on appelle la «conversion dynamique des monnaies», et cette opération a un coût souvent très élevé. Alors qu’en réalité, il n’y a aucune raison pour que les transactions en euros soient si onéreuses.

Le Parlement européen avait une revendication supplémentaire, une ambition supplémentaire, qui était que cette transparence des frais puisse être communiquée au consommateur au moment de la vente ou de l’accès au distributeur. Parce que l’idée, c’était de pouvoir comparer les deux options. Malheureusement, le Conseil ne nous a pas suivis et, in fine, nous avons un texte qui conduit à ce que cette information sera disponible, mais pas en temps réel, et je veux marquer une légère déception dans le concert de louanges qui accompagne l’adoption de ce texte.

Il n’en reste pas moins qu’il y a là une vraie avancée: créer l’obligation de transmettre l’information sur les frais, c’est essentiel pour que les droits des consommateurs soient mieux respectés. Il faudra aller plus loin et assurer que l’égalité des coûts pour les transactions en euros et en monnaie étrangère soient également une réalité dans le marché intérieur, mais cela reviendra à nos successeurs.

Je crois qu’aujourd’hui nous pouvons, comme Othmar Karas l’a dit tout à l’heure, saluer le «roaming» des transactions en euros au sein de l’Union européenne et c’est une bonne nouvelle pour les consommateurs.

 
  
MPphoto
 

  Ralph Packet (ECR). – Voorzitter, beste collega's, misschien kent u het probleem. U gaat op reis naar een Europees land met een andere munt dan de euro, en als u uw kaart in het machientje steekt, wordt u gevraagd of u wilt betalen in euro of in de lokale munt. Later komt u thuis en ziet u op uw rekeninguittreksels dat u de verkeerde, veel te dure keuze hebt gemaakt, wegens allerlei kosten.

Daar maken wij nu een einde aan. Er komt meer transparantie over de kosten en de wisselkoers, zodat de consument niet meer voor verrassingen komt te staan en eerlijk kan kiezen of hij wil betalen in euro of in de lokale munt. Daarnaast zorgt dit akkoord er ook voor dat geld overschrijven naar een niet—euroland in de Europese Unie evenveel gaat kosten in euro als in de lokale munt. Meestal is dat gratis. Consumenten, maar ook kmo's, zullen dus geld besparen.

We nemen hier dus twee goede maatregelen in het belang van de Europese consument en in het belang van de kmo's.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já bych chtěl také přivítat návrh tohoto nařízení, protože ve svém důsledku skutečně usnadňuje velmi život nejen spotřebitelům, našim občanům – 150 milionům, jak bylo zdůrazněno v této diskusi – ale také samozřejmě malým a středním podnikům. Nepochybně to přispívá i k větší soudržnosti mezi členskými státy a o tu taky především jde. Mně se líbí, že zde zazněla celá řada pozitivních zpráv, i to, jak je vedena tato diskuse v pozitivním duchu. Na druhou stranu musíme si říci, že možná mohlo býti učiněno víc, dejme si to tedy jako závazek do dalšího volebního období.

Já osobně bych chtěl s důvěrou podotknout, že i Česká republika nejenže bude těžit z této úpravy, ale například přistoupí ke společné měně euro, což je třeba mým zásadním i politickým cílem. Jsem rád, že budeme platit méně, možná že bychom měli být více transparentní, ale jsem rád, že se podařilo alespoň toto.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι συζητούμε ένα ενδιαφέρον νομοθέτημα, που πραγματικά αγγίζει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι έχουμε πάει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχει το ευρώ, και είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίον γίνεται η μετατροπή στο τοπικό νόμισμα, είτε όταν πληρώνουμε σε ένα POS είτε όταν κάνουμε άντληση σε ρευστό του τοπικού νομίσματος. Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, τα εμβάσματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να έχουνε κόστη.

Θα ήθελα μόνο να θέσω ένα θέμα. Στην Ελλάδα, συστηματικά, μια συγκεκριμένη τράπεζα χρεώνει δύο ευρώ για κάθε ανάληψη, όπως συνέβη και στη δική μου περίπτωση, όταν πρόκειται για κάρτα ή λογαριασμό του εξωτερικού. Προφανώς, αυτές οι επιβαρύνσεις είναι παράνομες. Άλλες τράπεζες δεν επιβάλλουν τέτοια επιβάρυνση και πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό αναλυτικά, κύριε Dombrovskis. Θα σας στείλω τα στοιχεία για το ζήτημα αυτό.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, once again let me congratulate the rapporteur for her work and her dedication, and also the shadow rapporteurs for their support in the negotiations.

Coming back to some of the points which were raised during the debate: we spent quite some time debating whether this regulation should be extended to all currencies of the EU, but the point is that only euro transactions are the same everywhere, on the basis of the Single European Payment Area (SEPA); and only euro transactions benefit from the efficient payment infrastructures and processes that are available to all banks in the EU directly or indirectly. In the case of the euro, we have already created the infrastructure, and what we can do, with the regulation, is basically to make sure that banks are passing on the efficiency of this infrastructure to the consumers. But we do not have it for all currencies in all cross-border situations.

Let me stress again that this legislative initiative is a good opportunity to remove fundamental inequality among EU citizens and to unify the single retail payments market. This is of tangible benefit to Europeans in their daily lives, so let’s make it happen.

 
  
MPphoto
 

  Ева Майдел, Докладчик. – Живеем в един много конкурентен и глобален свят, където Европа трябва да се възползва наистина в пълна степен от предимствата, които има. Единният пазар е най-голямата ни икономическа сила и трябва да го завършим максимално скоро, в това число и с разширяване обхвата на регламента за всички европейски валути.

Подчертавам и нуждата от задълбочен анализ как европейците да получат пълна информация в реално време за плащанията с карти и тегленията на пари в чужда за тях валута. Технологиите наистина се развиват с много бърз темп. Няма съмнения, че такава информация може да бъде предоставена без особени затруднения и разходи от финансовите институции.

И накрая, когато различните европейци се третират по различен начин, това е най-лесната рецепта за създаване на антиевропейски настроения. И точно затова смятам, че с този регламент имаме конкретни резултати, които европейските граждани ще могат да усетят от месец декември 2019 г. и по този начин ще премахнем един истински двоен стандарт.

Благодаря отново на всички колеги в Европейския парламент, с които работихме заедно, за да направим така, че тъй нареченият „роуминг на банките“ да отпадне не за пет, шест или десет години, а само за няколко месеца. Благодаря и на колегите от Европейската комисия, както и на българското и австрийското председателство за съвместната работа.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi, le 14 février 2019.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – 150 milionów obywateli UE i 6 milionów przedsiębiorstw działających w krajach spoza strefy euro płaci o wiele wyższe opłaty za transfer euro niż ludzie i firmy w strefie euro. Jest to niesprawiedliwe i należy zmienić to tak, aby dostawcy usług płatniczych w całej UE byli zobowiązani do naliczania takich samych opłat za transakcje transgraniczne w euro jak w przypadku płatności krajowych w lokalnych walutach. W przypadku krajów spoza strefy euro doprowadzi to do tańszych transakcji w euro, a oszczędności dla konsumentów i firm szacowane są na około 1 mld EUR rocznie. Zapewni to równe szanse przedsiębiorstwom ze strefy euro i spoza niej. Nowe przepisy będą również chronić konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut. Przy dokonywaniu płatności w innej walucie mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie, w której prowadzony jest rachunek. Konsumenci przy każdej transakcji będą dostawać informację o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie rachunku, co pozwoli im dokonać świadomego wyboru. Konsumenci otrzymają elektroniczne powiadomienie „push”, takie jak wiadomość tekstowa, e-mail lub powiadomienie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub internetowej płatnika, o obowiązujących opłatach za przeliczenie waluty. Banki nie będą mogły pobierać od klienta opłat za usługę powiadamiania.

 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου