Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 13. února 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 5.Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (rozprava)
 6.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (hlasování)
  8.2.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  8.3.Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hlasování)
  8.4.Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  8.5.Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (hlasování)
  8.6.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin) (hlasování)
  8.7.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0048/2019 - David Martin) (hlasování)
  8.8.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin) (hlasování)
  8.9.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0049/2019 - David Martin) (hlasování)
  8.10.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (hlasování)
  8.11.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (hlasování)
  8.12.Smlouva o založení Dopravního společenství (A8-0022/2019 - Karima Delli) (hlasování)
  8.13.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (hlasování)
  8.14.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hlasování)
  8.15.Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (hlasování)
  8.16.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (rozprava na aktuální téma)
 14.Hodnocení zdravotnických technologií (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Hlasování
  16.1.Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (A8-0477/2018 - Emil Radev) (hlasování)
  16.2.Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (hlasování)
  16.3.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (hlasování)
  16.4.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (hlasování)
  16.5.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (hlasování)
  16.6.Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasování)
  16.7.Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (hlasování)
  16.8.Pojištění motorových vozidel (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (hlasování)
  16.9.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (hlasování)
  16.10.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (B8-0097/2019) (hlasování)
  16.11.Používání konopí pro léčebné účely (B8-0071/2019) (hlasování)
  16.12.Jednání Petičního výboru v roce 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 19.Pokračování denního zasedání
 20.Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (rozprava)
 21.Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (rozprava)
 23.Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (rozprava)
 24.Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (rozprava)
 25.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (rozprava)
 26.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (rozprava)
 28.Předložení dokumentů: viz zápis
 29.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 30.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1154 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5325 kb)
Poslední aktualizace: 24. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí