Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 13. februar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 5.Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030" (forhandling)
 6.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Parlamentets mødekalender for 2020 (afstemning)
  8.2.Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  8.3.Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (afstemning)
  8.4.Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  8.5.Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (afstemning)
  8.6.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) (afstemning)
  8.7.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (A8-0048/2019 - David Martin) (afstemning)
  8.8.Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (A8-0054/2019 - David Martin) (afstemning)
  8.9.Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (A8-0049/2019 - David Martin) (afstemning)
  8.10.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (afstemning)
  8.11.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (afstemning)
  8.12.Traktat om oprettelse af transportfællesskab (A8-0022/2019 - Karima Delli) (afstemning)
  8.13.2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  8.14.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (afstemning)
  8.15.Programmet for retlige anliggender (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (afstemning)
  8.16.Status for debatten om Europas fremtid (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Status for debatten om Europas fremtid (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Fair beskatning i et retfærdigt samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Medicinsk teknologivurdering (forhandling)
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Afstemningstid
  16.1.Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (A8-0477/2018 - Emil Radev) (afstemning)
  16.2.Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (afstemning)
  16.3.Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (afstemning)
  16.4.Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (afstemning)
  16.5.Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (afstemning)
  16.6.GATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (afstemning)
  16.7.Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (afstemning)
  16.8.Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (afstemning)
  16.9.Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (afstemning)
  16.10.Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (B8-0097/2019) (afstemning)
  16.11.Anvendelse af cannabis til medicinske formål (B8-0071/2019) (afstemning)
  16.12.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (afstemning)
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 19.Genoptagelse af mødet
 20.INF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU (forhandling)
 21.Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU (forhandling)
 22.Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (forhandling)
 23.Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat (forhandling)
 24.Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (forhandling)
 25.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (forhandling)
 26.NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (forhandling)
 27.Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem (forhandling)
 28.Modtagne dokumenter: se protokollen
 29.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 30.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1154 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5325 kb)
Seneste opdatering: 24. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik