Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 (συζήτηση)
 6.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020 (ψηφοφορία)
  8.2.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  8.3.Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (ψηφοφορία)
  8.4.Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  8.5.Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (A8-0053/2019 - David Martin) (ψηφοφορία)
  8.7.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (A8-0048/2019 - David Martin) (ψηφοφορία)
  8.8.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (A8-0054/2019 - David Martin) (ψηφοφορία)
  8.9.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (A8-0049/2019 - David Martin) (ψηφοφορία)
  8.10.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)
  8.11.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)
  8.12.Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών (A8-0022/2019 - Karima Delli) (ψηφοφορία)
  8.13.Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  8.14.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (ψηφοφορία)
  8.15.Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  8.16.Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 14.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  16.1.Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (A8-0477/2018 - Emil Radev) (ψηφοφορία)
  16.2.Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (ψηφοφορία)
  16.3.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (ψηφοφορία)
  16.4.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (ψηφοφορία)
  16.5.Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (ψηφοφορία)
  16.6.GATS: απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην ΕΕ, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  16.7.Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (ψηφοφορία)
  16.8.Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (ψηφοφορία)
  16.9.Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (ψηφοφορία)
  16.10.Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (B8-0097/2019) (ψηφοφορία)
  16.11.Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (B8-0071/2019) (ψηφοφορία)
  16.12.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Επανάληψη της συνεδρίασης
 20.Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (συζήτηση)
 21.Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 22.Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (συζήτηση)
 23.Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους (συζήτηση)
 24.Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών (συζήτηση)
 25.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (συζήτηση)
 26.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (συζήτηση)
 27.Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους (συζήτηση)
 28.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1154 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5325 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου